STATUT

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

                   ART. 1. Denumirea fundaţiei este :" ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA SI INTEGRITATEA ROMÂNIEI " .

                   ART.2 . Forma juridica : Fundaţia " ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA SI INTEGRITATEA ROMÂNIEI" este persoana juridica de drept privat ROMAN , organizaţie apolitica , non-guvemamentala si non-profit. Fundaţia isi desfăşoară activitatea in mod independent in conformitate cu legislaţia in vigoare , actul de constituire si prevederile prezentului statut .

                   ART.3 . Fundaţia fiind o iniţiativa colectiva , aceasta se constituie ca o fundaţie deschisa care va accepta membrii asociaţi ulterior, pe baza liberului consimtamint.

                   ART.4 Sediul fundaţiei este in : Alba lulia , str. Marasesti nr. 9 , judeţul Alba , cu posibilităţi de schimbare in funcţie de nevoi si alte posibilităţi. Fundaţia poate infinta filiale si poate desfăşura activităţile cuprinse in statut in orice localitate din România si din străinătate respectând legile in vigoare.

                   ART.5 . Fundaţia se constituie pe o perioada de timp nelimitata . In caz de desfintare conform legislaţiei in vigoare , patrimoniul va fi donat unei alte persoane juridice de drept privat din tara cu scop identic sau apropiat.

CAPITOLUL II - SCOPUL SI OBIECTUL FUNDAŢIEI : " ALBA IULIA 1918 PENTRU UNITATEA SI INTEGRITATEA ROMÂNIEI " :

                   ART.6 : SCOPUL FUNDAŢIEI

                   Fundaţia isi propune desfăşurarea de activităţi cu privire la apărarea unităţii si integrităţii ROMÂNIEI printre care :

                   -           Conferinţe publice

                   -           Simpozioane cu tematici variate

                   -           Organizarea de expoziţii documentare

                   -           Constituirea unei biblioteci documentare de profil

                   -           Luarea unor poziţii active in presa centrala , locala si proprie

                   -           Demonstraţii ale tăcerii sau expuneri publice cu respectarea legislaţiei in vigoare

                   -           Intervenţii si sprijinirea organelor locale pentru apărarea si îngrijirea monumentelor, mormintelor eroilor si a vestigiilor istorice .

                   -           Popularizarea pe diferite cai si reabilitarea unor personalităţi istorice,  de cultura sau denaturate pina la evenimentele din decembrie 1989.

                   -Se va insista si preocupa de acţiunile necesare privind completarea monografia localităţilor din cadrul judeţului Alba , precum si pentru completarea sau întocmirea istoriei instituţiilor romaneşti de baza din fiecare localitate : biserica, scoală , etc .

                   -           Se vor sesiza organele competente cu privire la eventualele manifestări antinaţionale ce vor apărea

                   -           Fundaţia va milita pentru SIMBOLURILE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

                   -           Fundaţia va acţiona cu privire la arborarea drapelului ROMÂNIEI la anumite instituţii stabilite prin legile statului roman, precum si in ceea ce priveşte arborarea drapelului ROMÂNIEI cu ocazia zilei naţionale a ROMÂNIEI de către persoanele fizice care locuiesc la case individuale si de responsabilii de blocuri .

                             Se va lua legătura cu romanii din diaspora in vederea dezvoltării relaţiilor reciproce .

                   Pentru realizarea scopului propus fundaţia va solicita si ajutorul instituţiilor specializate din România : Institutul National de Istorie Nicolae lorga, Arhivele Naţionale, Biserici, Episcopia Ortodoxa si Catolica din cadrul Judeţului Alba .

                   În toata activitatea ce se va desfăşura, fundaţia va avea la baza si va milita pentru " ADEVĂR SI DREPTATE " tinind cont de morala creştina,  iar membrii fundaţiei trebuie sa fie cetăţeni cinstiţi, incoruptibili, drepţi si cu o conduita demna in societate, contribuind direct fiecare membru la consolidarea Fundaţiei.

CAP. III . PATRIMONIUL FUNDAŢIEI

                   ART.7. Patrimoniul fundaţiei se va constitui din :

                   a)         cotizaţii a căror cuantum se va stabili de către Adunarea Generala a membrilor

                   b)         subvenţii, sponsorizări, donaţii si orice alte acte civile cu caracter gratuit - primite din tara si străinătate atât in bani cit si in natura

                   Fondurile băneşti se vor păstra in cont bancar sau la CEC . Fundaţia poate avea conturi in lei sau in valuta deschise la banei in România sau din străinătate , cu respectarea prevederilor legale de profil si gestionate conform legislaţiei in vigoare de către conducerea fundaţiei.

CAPITOLUL .IV. ORGANIZAREA , ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA FUNDAŢIEI

 

                   ART.8. Fundaţia fiind organizaţie deschisa , conducerea decizionala va fi asigurata de către Adunarea Generala, iar conducerea executiva se va realiza prin Consiliul de Conducere .

                   ART.9 . Adunarea Generala (A G ) este organul suprem de deliberare si decizie al Fundaţiei alcătuita de către membrii asociaţi cu drepturi egale .

                   ART.9.1.Adunarea generala se considera statutara daca sint prezenţi majoritatea simpla a membrilor.

                   ART.9.2. Adunarea Generala are următoarele atribuţii:

                   a)         Alege Consiliul de Conducere a Fundaţiei si celelalte organisme funcţionale si de control si stabileşte numărul si componenta necesara

                   b)         Adunarea generala se pronunţa asupra controlului gestiunii si activităţii Consiliului de Conducere .

                   c)         Hotărăşte orice modificare a prezentului statut

                   d)         Decide extinderea si dizolvarea Fundaţiei

                   ART. 9.3. Toţi membrii Adunării Generale au drept de vot egal

                   ART.9.4. Deciziile de modificare a statutului sau de dizolvare a Fundaţiei pot fi luate numai cu 3/4 din voturile membrilor fundaţiei.

                   ART.10. Consiliul de conducere este alcătuit din 11 membri .

                   Adunarea generala va desemna Consiliul de Conducere si durata mandatului acestuia .

                   În funcţie de dezvoltarea Fundaţiei, Adunarea Generala va avea posibilitatea de modificare a numărului componenţilor Consiliului de Conducere.

                   ART.10.1 Consiliul de Conducere este format din

                   a)         1 Preşedinte

                   b)         3 Vicepreşedinţi

                   c)         5 Membrii

                   d)         1 Trezorier

                   e)         1 Secretar

                   ART.10.2. Consiliul de conducere duce la îndeplinire hotaririle Adunării Generale si se ocupa de problemele curente stabilite de fundaţie . In acest sens Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii principale :

                   a)         întocmeşte si prezintă Adunării Generale rapoarte cu privire la activităţile Fundaţiei

                   b)         Elaborează regulamentul de organizare si funcţionare al Fundaţiei (ROFF)

                   c)         întocmeşte proiectul de buget

                   d)         Stabileşte masuri de protejare si conservare a patrimoniului

                   e)         Avizează operaţiunile financiare

                   f)          Stabileşte drepturile si obligaţiile personalului angajat

                   g)         Angajează si concediază personalul angajat

                   ART.10.4. Consiliul de Conducere poate accepta in numele Fundaţiei orice contribuţii si donaţii in scop general sau cu destinaţii precise in domeniul de activitate al Fundaţiei .

                   Consiliul de Conducere poate face donaţii sau alte contribuţii caritabile (fara acordul prealabil al Adunării Generale ) urmând sa răspundă de acesta in fata acesteia .

                   ART.11 Controlul fundaţiei se face permanent de către Adunarea Generala si periodic de către Comisia de Cenzori.

                   ART.11.1.Comisia de cenzori va fi compusa din 3 membrii numiţi de Adunarea Generala .

                   ART.11.2.Atributiile Comisiei de Cenzori sint următoarele :

                   a)         Efectuează verificarea patrimoniului

                   b)         Verifica trimestrial existenta titlurilor si a valorilor proprietate a Fundaţiei, gospodărirea fondurilor fixe si circulante precum si a modului de tinere a evidentei contabile

                   c)         Prezintă in Adunarea Generala rapoarte periodice cu privire la activitatea finaciar contabila a Fundaţiei

                   ART.12. PERSONALUL FUNDAŢIEI

                   Preşedintele , vicepreşedinţii, secretarul, trezorierul si membrii Consiliului de Conducere si membrii Comisiei de Cenzori sint aleşi de Adunarea Generala .

                   ART.13. STRUCTURA FUNDAŢIEI

                   Pentru o funcţionare optima si eficienta Fundaţia va activa si se va dezvolta pe departamente specifice de activitate conduse de către un sef de departament

                   Structura departamentala a Fundaţiei va fi stabilita in Adunarea Generala la propunerea Consiliului de Conducere in conformitate cu scopurile propuse .

                   ART.14. INFINTAREA FILIALELOR

                   ART.14.1.Adunarea Generala decide infintarea de filiale in tara si străinătate

                   ART.14.2.Adunarea Generala alege preşedintele filialei

                   ART. 14.3.Filialele vor dispune de autonomie administrativa si vor avea conturi separate la organismele financiare in lei si valuta.

                    ART.14.4 Filialele vor participa logistic si financiar la programele Fundatiei.

 

CAP. V  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

 

                   ART. 15. Fundatia se poate dizolva deci poate pierde calitatea de persoana juridica in unul din urmatoarele cazuri:

                   a)         Prin hotarirea Adunarii generale

                   b)         Prin sentinta judecatoreasca

                   c)         Cind scopul sau activitatea Fundatiei au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

                   d)         Cind Fundaţia fara autorizaţiile prevăzute de lege cu privire la transformarea scopului , urmăreşte un alt scop decit cel pentru care sa constituit si pe care l-a declarat in prezentul statut .

                   e)         Cind deciziile Adunării Generale sint luate cu încălcarea dispoziţiilor statutare , a actelor constitutive sau a legii

                   f)          Prin decizia puterii executive in cazurile prevăzute de lege in mod expres

 

                    ART.16 LICHIDAREA FUNDATIEI se face conform legilor in vigoare

                   ART.16.1. În căzul dizolvării ( conform art. 15 litera e) lichidarea  patrimoniului Fundaţiei se va efectua de către organul de conducere si administraţie sau alte persoane numite de Adunarea Generala.

                   ART.16.2.In caz de dizolvare judiciara lichidatorii vor fi numiţi prin sentinţa de dizolvare .

CAP.VI. DISPOZIŢII FINALE

                   ART.17 Orice angajare publica si orice propaganda străina scopurilor Fundaţiei sint interzise

                   ART.18. Litigiile Fundaţiei cu persoane fizice sau juridice sint de competenta instanţelor de judecata legale din România .

                   ART. 19.Prevederile prezentului statut se pot completa cu orice reglementare legala in materie

 

 Preşedinte
prof. Ioan PLEŞA,

     
This site is © Copyright Fundatia Alba-Iulia 1918 pentru unitatea si integritatea Romaniei 2006, All rights reserved.