România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

CONSCRIPŢIILE PRIVIND MORŢII ROMÂNI, DIN TIMPUL REVOLUŢIEI DE LA 1848-1849

I.Parohiile greco-catolice din Alba Iulia, parohiile Maieri şi Lipoveni

Pentru evaluarea pierderilor de vieţi omeneşti din timpul Revoluţiei de la 1848-1849, Imperiul Habsburgic, prin noul guvernator al Transilvaniei, general baron Ludovic Wohlgemuth, ordonă capilor bisericilor româneşti – ortodoxă şi greco-catolică – să inventarieze, pe parohii, toate pierderile suferite de naţiunea română în timpul acestor confruntări.

            Întrucât administraţia civilă era dezorientată, o astfel de evaluare exactă putea fi făcută numai de reprezentanţii bisericilor româneşti.

            Conscrierea ucişiloru G.C. cari s-au ucis în parohia Alba Carolina din Maieri şi Parohia Alba Carolina Lipoveni (Alba Iulia) de către rebelli, pentru neclătita credinţă cătră înaltulu Tronu austriacu

Văduvele şi orfanii loru, de împreună cu starea averea acestora

 

     Parohia G.C. din Maieri în Alba Carolina

            Vasile Barabanteanului de la 40 de ani G.C. însuratu, fu mai înainte torturatu gruzavu, apoi spânzuratu şi după aceea tăiatu bucăţi prein rebelli cu s-au aflatu la dânsulu arma cu care s-au luptatu în contra rebelliloru.

            De aceasta ar rămasu una văduvă bolnavă şi neputincioasă şi 4 copii orfani dein carii celu mai mare este de 8 ani şi carii se află în cea mai mişeră şi ticăloasă stare nemica avându.

            Cosma Totoianu de 41 ani G.C. însuratu fu puşcatu şi aruncatu în Mureş prein rebelli, totu în loco.

De aceasta a rămas una văduvă şi doi orfani, de care 12 şi 8 ani carii se află în stare ticăloasă şi mişeră şi dein carii celu mare pe lîngă acea că nu are nemica, este neputinciosu şi bolnavosu.

            Ioanu Groza de 23 de ani G.C. june, fu ucisu prein rebelli pentrucă s-au aflatu la dânsulu arma cu care s-au luptatu în contra rebelliloru.

            Bugneriu – muierea lui Petru Bugneriu de 45 ani din G.C. alergându să se scape la fortăreaţia (cetate) fu împuscată de rebelli în cale.

            Anna – miuerea lui Horhatu Ioannu G.C. de 33 de ani, ducându mâncare la bărbatu care se scutisă în şanturile Fortăreţiei fu puscatu prein rebelli, îngrecată (însarcinată) fiind.

            Anna Rosca – muierea lui Adamu Gligoru de 45 ani G.C., fu ucisă prein rebelli cu bătae tirană, după ce s-au ucisu prein rebelli şi bărbatulu iei.

            Maria – muierea lui Vasile Crisanu de 36 ani G.C. alergându-se la cetate ca să se scutească, fu ucisă prein rebelli în cale. 

 

            Alba Carolina în Maieri 9 februarie 1850

            Despre adevărulu acestora garantează Augustu

           Toma Albani

           Vasile Roşianu-curatoriu

           Roşca Petru

           Parohia Alba Carolina / Lipoveni

Oancea Maria – muierea lui Oancea Nicolae G.C. de 45 de ani fu ucisă de prein rebelli în Ulita Siuriloru (Vasile Alecsandri) din ordinatiunea lui Fogorasi Ioni din loco.

            Luca Vasile de 40 de ani G.C., însuratu, fu ucisu în casa sa proprie totu din ordinaţiunea lui Fogorosi Ioni.

            De acesta au rămas una văduvă, care s-a măritatu şi una orfană mică şi în mizerie.

            Berecariu Georgiu de 39 de ani G.C. însuratu a servitu ca soldatu împărătescu , fu ucisu la grădina lui Fogorosi Ioni prin rebelli.

            De acesta a rămas una văduvă, tineră şi harnică şi doi orfani needucaţi de cîte 6 şi 4 ani cari se află în cea mai mizeră şi ticăloasă stare, nemica avându.

            Berecariu Vasilia – 47 de ani G.C., văduv, fu ucisu în grădina lui Fogorosi Ioni prin rebelli.De acesta au rămasu unu orfanu de 11 ani cari în stare miseră se află în Drâmbariu.

            Mimilian Ioan - de 46 de ani G.C. fu spânzuratu de unu meru în Lipoveni prei rebelli.

            Solomom Samoilă - de 37 de ani soldatu însuratu, fu ucisu prein rebelii în grădina lui  Fogorosi Ioni.

            De acesta au rămasu una văduvă care a murit de supărare şi una orfana de doi ani care se află în cea mai mişeră şi ticăloasă şi trăieşte din misericordie.

            Bota Mamilu - de 23 de ani G.C. însuratu, fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fogorosi Ioni.

             De acesta au rămasu una văduvă şi una orfana poshumă de una săptămâni cari se află în stare miseră şi ticăloasă.

            Berecariu Nicolae - de 15 ani G.C. june, fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fogorosi Ioni.

Dumitru a lui Toader Orbu de 45 de ani G.C. însuratu, fu ucisu prein rebelli.

            De acesta au rămas una văduvă şi doi orfani de câte trei şi cinci ani carii se află în stare miseră şi ticăloasă .

            Ioan Vintianu - de 45 de ani G.C. însuratu, fu ucisu prein rebelli în propria sa curte.

            De acesta au rămas una văduvă care a muritu de supărare şi un orfan care se află în stare bunişoară.

            Serban Gheorghe - de 19 ani, june fu măcelăritu prein rebellulu Salybauer de aici.

            Limbeau Andreiu - însuratu de 50 de ani fu ucisu prein rebelli.

            De acesta au rămasu una văduvă şi un fiu, june, care se află în stare bunişoară.

            Aldea Maria - muierea lui Suciu Onica de 50 de ani, fu ucisă prein rebelli venindu de la Fortăreaţia.

            Ioan Mulu – de 39 ani, fu ucisu prein fiul lui mari Samuel de aici.

            Neamţiu Dumitru – de 35 de ani G.C. însuratu, fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fagorosi Ioni.

            De acesta au rămasu una văduvă şi doi orfani prunci carii se află în cea mai miseră şi ticăloasă stare.

            Adam IuonNistor de 60 de ani G.C., văduv fu ucisu prein rebellulu Barkotz Ianoşde aici (localnic).

            Comşa Anişca de 55 de ani G.C., văduvă fu ucisă prein rebelli în piaţa publică.   

            De aceasta a rămasu una orfană neputincioasă şi miseră de tot.

            Raţiu Paraschiva – de 35 de ani G.C.,muierea lui raţiu Georgiu, fu ucisă prein rebelli.

            De aceasta a rămasu bărbatu-lu iei bătrânu şi orbu pe care dănsalu nutrea (îngrijea).

            Vinţan Georgiu – de 30 de ani G.C. fu ucisu prein rebelli î grădina lui Fogorosi Ioni.

            De aceasta a rămasu una văduvă care s-a măritatu .

            Manu Iuon Căprariu – patentatu de 50 de ani G.C., fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fogorosi Ioni.

            Dăianu Achimu – de 40 de ani G.C., văduvu, fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fogorosi Ioni.

            Todica Cziganu (Tiganu) de 40 de ani fu ucisu prein rebelli.

            De acesta a rămasu una văduvă ticăloasă (nenoirocită).

            David Petru Hopsitoriu – de 51 de ani G.C., fu ucisu prein rebelli în grădina lui Fogorosi Ioni.

            Notă: Afară de aceştia sau ucisu mai mulţi români a căror nume însă nu se scriu pentru că au fost străini.

            Dăianu Andreiu – de 50 de ani G.C., văduv fu ucisu prein rebelli pe loculufortăreaţiei.

            Carlea Nicolae – de 40 de ani G.C. pielariu, fu ucisu prein rebelli în pădurea locală.            

            Alba Carolina 13/26 decembrie1848.

            Toate acesta ucideri s-au întemplatu cu ocasiunea asediului fortăreţiei, fiindu rebelli în civitata în vara lui augustu.

            Adm.Parohiei

Semnează: George Munteanu

Dascălu Dotiu K

Krisnik Alexandru

Nicolae – curatoriu

Documente adunate şi transcrise de ec. Ioan Străjan