România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român din Sebeşul Săsesc  

     În perioada realizării Marii Uniri, Sebeşul Săsesc era un important centru meşteşugăresc şi comercial al Transilvaniei. Situat pe axa drumului principal Sibiu - Alba Iulia - Cluj, el avea să recepţioneze foarte repede şi destul de intems mişcările revoluţionare din toamna anului 1918, care au favorizat realizarea asipraţiilor de veacuri ale naţiunii române. După cum se ştie, revoluţia cu caracter burgezo-democratic a izbucnit în Austria la 30 octombrie 1918, extinzându-se apoi fulgerător în întregul imperiu.

     În desfăşurarea sa de la vest spre est, ea va ajunge în noaptea de 30 spre 31 octombrie la Budapeste, iar, mai apoi, la 31 octombrie în Transilvania. (1

     Ştirile despre revoluţie ajung în oraşul Sebeş încă de la 1 noiembrie, pe diferite căi şi anume: prin soldaţii ce se reîntorceau de pe fronturi, din cazărmi şi din prizonierat, marea lor majoritate fiind înarmaţi, prin presa timpului şi prin abundenţa de telegrame şi manifeste expediate de la Budapesta, Cluj şi Sibiu de către Consiliul Naţional Maghiar şi guvern, ambele conduse de contele Karoly Mihaly, şi de către organe lor teritoriale din Transilvania. În esenţă, aceste telegrame şi manifeste, cereau înfrânarea manifestărilor revoluţionare cu deosebire ale soldaţilor înarmaţi, formarea de consilii comitatense, orăşeneşti şi comunale subordonate noilor organe de conducere ale statului maghiar şi menţinerea ordinii şi linişti publice, a integrităţii statului.(2

     Evident că aceste deziderate nu mai erau realizabile în condiţiile social-politice de atunci.

     În acelaşi timp, populaţia românească din oraşul Sebeş şi din satele înconjurătoare urmărea cu înfrigurare desfăşurarea evenimentelor, simţind apropierea momentului în care românii îşi vor putea exprima voinţa politică. Un important rol în informarea ei asupra evenimentelor ce se desfăşurau în imperiul ameninţat dintr-o clipă în alta cu dezmembrarea a avut-o şi Lucian Blaga, care la 1 noiembrie s-a întors de la Viena la Sebeş, unde locuia (din 1908) cu familia sa. El a descris peripeţiile pe care le-a avut pe drum, călătorind pe trenurile înţesate cu soldaţi revoluţionari, precum şi aspectele desfăşurării revoluţiei la care a fost martor ocular.(3

     Aproape imediat, el avea să constate că şi românii din Sebeş au început manifestările revoluţionare, prin faptul că nu mai vroiau să recunoască vechile stări de lucruri şi autoritatea vechilor organe de stat, începând să înlăture inscripţiile ungureşti de pe frontispiciul şcolilor româneşti.(4

     Temându-se de mişcările revoluţionare ale românilor, aflate evident într-un proces de intensificare, primarul oraşului, Georg Acker convoacă în ziua de 2 noiembrie 20 de personalităţi din oraş, între care 10 saşi, 6 români şi 4 unguri, cu gândul de a forma acel sfat naţional orăşenesc cerut de către autorităţile centrale, în sensul de a fi subordonat acestuia. În cadrul acestei şedinţe preliminare, reprezentanţii corporaţiilor de meseriaşi au declarat că ei nu doresc să participe la acest sfat.

     În faţa acestei situaţii, primarul decide să redacteze personal un manifest adresat populaţie oraşului, în care, exprimându-se teama tuturor de urmările revoluţiei, se cerea abţinerea de la orice manifestare revoluţionară, postarea de partea guvernului nou instituit, naţionalităţile să se unească pentru a menţine ordinea şi liniştea publică, să se instituie o gardă cetăţenească înarmată de apărare, menţinerea vechilor orânduieli, mai puţin a justiţiei maghiare din plasa Sebeş care trebuia să-şi înceteze activitatea şi altele asemenea.

     În încheierea manifestului se cerea ca fiecare naţionalitate să-şi aleagă oameni de încredere, care să aibă dreptul de a pedepsi pe cei recalcitranţi, inclusiv prin dictarea pedepsei cu moartea. După părerea primarului, Sebeşul trebuia să fie ca o insulă într-o mare agitată, ale cărei valuri să se spargă de zidurile sale.(5

     Stare de încordarea şi de incertitudine ce domnea în oraş, precum şi convingerea că numai conducătorii românilor majoritari vor putea să redreseze situaţia, a determinat magistratul orăşenesc să trimită o delegaţie de saşi la Dr. Lionel Blaga, notar public din localitate, fratele mai mare a lui Lucian Blaga, cunoscut ca un om onest, liniştit şi competent, pentru ca acesta să preia conducerea oraşului. Probabil Lionel Blaga a acceptat, în principiu, propunerea, întrucât încă în seara zilei de 2 noiembrie, împreună cu Lucian Blaga, cu alţi intelectuali fruntaşi din oraş şi cu mai mulţi soldaţi români înarmaţi s-au postat la sediul primăriei pentru a întâmpina orice abuzuri. Din când în când, patrule militare erau trimise să inspecteze diferitele sectoare din oraş. şi totuşi atacul iminent al ţărănimii din împrejurimile oraşului s-a produs în noaptea de 2 spre 3 noiembrie. Înarmaţi cu tradiţionalele lor arme: topoare, furci, coase şi însoţiţi de soldaţi în uniforme şi cu arme de foc, ei au pătruns în oraş pe şoseaua ce ducea la Orăştie. După cum relatează, ca martor ocular, nepoata de soră a lui Lucian Blaga, Lelia Rugescu, ea şi mama ei au încercat să oprească coloana ţărănească pe podul de pe râul Sebeş, pentru a împiedica o luptă fratricidă cu românii din garda de pază. Renunţând să intre în centrul oraşului pentru a ataca “boltele saşilor”, ţăranii au năvălit asupra caselor şi pivniţelor cu vinuri ale lui Rudolf Dahinten pe care le-a prădat şi în parte devastat.

     De asemenea, au fost atacate şi prădate cele două posturi ale jandarmeriei maghiare, birourile, joagărul şi lemnele firmei din Budapesta care exploata pădurile din Munţii Sebeşului, locuinţele slujbaşilor acestei firme, magazinul de stat cu lemne pentru foc şi căldările de fiert rachiu ale primăriei şi s-au incendiat barăcile militare din vecinătatea cazărmii cavaleriei, de la care focul s-a extins şi la câteva case din jur.

     În timpul acestor evenimente, intervenind probabil pentru a linişti mulţimea, Vasile Aldea, fost senator în magistratul săsesc al Sebeşului, a fost împuşcat mortal. Se spunea despre el că ar fi avut o comportare nedemnă faţă de conaţionalii săi.

     De frica mulţimii pe care au oprimat-o, în ziua de 3 noiembrie comisarii de poliţie Horvath Anton şi Nagy Lajos, precum şi poliţistul Johan Wenetta şi-au părăsit posturile şi au dispărut din localitate.(6

     În dimineaţa zilei de 3 noiembrie, magistratul orăşenesc şi reprezentanţii celor trei naţionalităţi se întrunesc în grabă şi după discursuri lungi, unele în contradictoriu, hotărăsc ca românii să-şi constituie imediat un sfat naţional, separat de cel comun orăşenesc şi să-şi instituie o gardă naţională proprie pentru a prelua conducerea oraşului şi paza acestuia. În acest scop se cerea preotului român Sebastian Stanca să organizeze alegerile la ora prânzului (12), urmând ca reprezentanţii celorlalte naţionalităţi să fie convocaţi după-masa la orele 16.

     Conform celor stabilite, în piaţa mare a oraşului, în ziua de 3 noiembrie, românii ţin o adunare de consultare la care au participat întreaga intelectualitate şi vreo 200 din alte categorii sociale, majoritatea dintre aceştia purtând uniforme militare şi arme.

     Întrunirea a fost condusă de către protopopul greco-catolic Ioan Simu. S-au ţinut mai multe cuvântări înflăcărate, dintre care s-au remarcat cele ale fraţilor Lionel şi Lucian Blaga (acesta din urmă despre statul naţional ce ne va reprezenta la congresul de pace).

     Adunarea a hotărât preluarea provizorie a conducerii oraşului şi instaurarea ordinii şi liniştii publice. Acceptarea de către magistratul săsesc a acestor hotărâri a fost întâmpinată cu urale, cu strigăte de “să trăiască!”, cu îmbrăţişări şi cu focuri de armă.

     În sala mare a magistratului au fost apoi aleşi Dr. Lionel Blaga ca primar, Ioan Băilă ca senator, învăţătorul Ioan Pavel (cumnatul lui Lucian Blaga) ca notar, învăţătorul, lt. în rezervă, Petru Ursu pe funcţia de căpitan al poliţiei şi alţi 4 români pe diferite posturi administrative.

     În şedinţă s-a hotărât ca reprezentanţa orăşenească să fie alcătuită în funcţie de proporţia numerică dintre naţionalităţi şi anume: 2/3 români şi 1/3 saşi şi unguri. Atât în sală, cât şi pe clădirea primăriei au fost arborate drapele româneşti în aclamaţiile românilor prezenţi.(7

     În ziua următoare, la 4 noiembrie după-masa, după ce de dimineaţă reprezentanţa orăşenească a hotărât constituirea grabnică a Consiliului Naţional Român local, acesta este ales în cadrul unei mari şi entuziaste adunări populare.

     După ce adunarea a confirmat în funcţii pe fruntaşii români aleşi în ziua precedentă, s-a trecut la alegerea consiliului naţional alcătuit din 28 de membri şi s-a stabilit componenţa gărzii naţionale alcătuite din 120 de militari de încredere.(8

     Această organizare provizorie se va menţine până la 24 noiembrie 1918, când consiliul naţional se va constitui “definitiv”, fiind alcătuit din 26 de membri, sub preşedenţia protopopului greco-catolic Ioan Simu. În consiliu au mai fost aleşi un vicepreşedinte, doi notari şi 4 bărbaţi de încredere (membri ai conducerii). După constituire, membri consiliului au depus jurământul de credinţă faţă de C.N.R. Central, în biserica ortodoxă din localitate. După slujba religioasă asistenţa a participat la alegerea celor 5 delegaţi la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia în cadrul cercului electoral Sebeşul Săsesc. Cei 5 delegaţi au fost: Lionel Blaga, avocat; Ioan Elekeş, medic; Sebastian Stanca, preot; Nicolae Chirca, proprietar, toţi patru din localitate şi Ioan Henegar, proprietar din Lancrăm.(9

     În aceiaşi zi, garda naţională a fost redusă la 80 de pesoane din criză de bani necesari achitării soldelor. Jurământul acesteia a fost programat pentru ziua de 26 noiembrie. Ulterior, pe diferite convocatoare de şedinţe, numărul membrilor C.N.R. Sebeş a variat între 27 şi 35 (între 16 decembrie 1918 şi 9 ianuarie 1919), probabil ca urmare a umor restructurări. (10

     În conducerea şi structura consiliului s-au mai petrecut modificări pe parcurs. Astfel la 16 şi, mai apoi, la 31 decembrie 1918 preşedintele Ioan Simu a demisionat pe motive de boală, fiind înlocuit provizoriu cu preotul Sebastian Stanca şi apoi cu protopopul ortodox Sergiu Medean. De la 31 decembrie, acesta va rămâne titular, schimbând şi componenţa organelor de conducere.

     Nevoile de ordin sanitar vor determina instituirea în cadrul consiliului a unei comisii sanitare.

     Consiliul Naţional Român din Sebeşul Săsesc îşi va înceta activitatea la 13 februarie 1919, pe baza ordonanţelor Consiliului Dirigent şi ale prefectului judeţului Sibiu. Până la data de 20 martie 1919 apoi, a fost întocmit şi înaintat prefecturii din Sibiu raportul şi gestiunea financiară a consiliului.(11

     În perioada scurtă în care a fost în funcţiune (4 noiembrie 1918 - 13 februarie 1919) C.N.R. Sebeş      s-a străduit şi a reuşit să rezolve multe probleme grele şi urgente.

     Cea mai importantă grijă a sa a fost menţinerea ordinii şi liniştii publice prin garda naţională, pentru care a strâns mereu bani şi alimente din donaţiile băncilor româneşti Sebeşana şi Agricola şi a celei săseşti, a unor persoana particulare şi din alte surse. Solda gardiştilor era de 20 coroane, iar a ofiţerilor de 30 coroane pe zi, ceea ce a ridicat mult nivelul cheltuielilor pe această linie.

     Garda a fost folosită pentru combaterea oricăror abuzuri, paza bunurilor sechestrate, recuperarea unor bunuri prădate, sechestrarea vagoanelor cu petrol, muniţie, hârtie şi alte valori. În această privinţă, s-au remarcat luptele cu armatele germane aflate în retragere din România din 24 noiembrie şi din 5 decembrie, pentru capturarea vagoanelor cu muniţie. Întrucât garda săsească din localitate a refuzat lupta şi s-a retras, s-a propus dezarmarea ei până la numărul de 25 şi schimbarea comandantului.(12

     A fost apoi dirijată întreaga administraţie a oraşului care, prin diferite comisii, era permanent controlată şi verificată.

     S-au pregătit alegerile delegaţilor la Adunarea Naţională şi s-au strâns, în prealabil listele cu adeziunile la unire ale comunelor din zona oraşului. La aceste acţiuni a participat şi Lucian Blaga.(13

     Datorită distanţei mici faţă de Alba Iulia, românii din Sebeş au participat în număr mare la adunarea populară din 1 Decembrie 1918, care a sprijinit marea înfăptuire a Unirii. Printre ei se afla şi Lucian Blaga. De asemenea, ei au pus la dispoziţia organizatorilor o puternică formaţiune înarmată pentru siguranţa adunării.(14

     Un aspect important al activităţii C.N.R. Sebeş a fost aprovizionarea populaţiei cu lemne de foc, cereale, petrol, zahăr şi altele. În acest sens s-au luat măsuri de reglementare a târgurilor şi pieţelor şi s-a interzis scoaterea oricăror bunuri din oraş. De asemenea, au fost sprijinite cu lemnul necesar minele de cărbuni din Petroşani şi fabrica de hârtie din Petreşti. La mărfuri s-a încercat stabilirea unor preţuri maximale.

     La 31 decembrie 1918, consiliul hotărăşte introducerea oficială a limbii române în toate oficiile publice şi fixează numărul reprezentanţiilor celorlalte naţionalităţi în consiliul orăşenesc, la 8 saşi şi 2 unguri, conform raportului numeric al populaţiei.(15

     Pregătiri speciale s-au făcut pentru primirea armatei române, prin instituirea unei comisii şi a unui program care să poată fi adaptat oricăror împrejurări. Astfel, în seara zilei de 16 decembrie, în gara oraşului, a fost întâmpinat cu un entuziasm de nedescris primul tren cu militari români care călătoreau spre Deva. La manifestări a fost prezent şi Lucian Blaga, de la care avem informaţia. Mai apoi la Sebeş se va deplasa un pluton al batalionului de vânători staţionat la Alba Iulia (29 decembrie) iar la 1 ianuarie 1919 va sosi în oraş un batalion al armatei române, care a fost primit cu mare bucurie, în cadrul unor festivităţi deosebite.(16

     C.N.R. Sebeş a luat măsuri şi pentru susţinerea spitalului “Sofia” din localitate, reluarea învăţământului în şcoli, înfiinţarea Comenduirii Pieţii, reglementarea vânzării băuturilor şi a programului cârciumilor, paza culturilor din câmp şi multe altele.

     În luna ianuarie 1919 s-au trimis telegrame de felicitare familiei regale, cu prilejul Anului Nou, şi s-a sărbătorit cu un fast deosebit aniversarea a 60 de ani de la unirea Principatelor române.

     Alte măsuri au vizat prevenirea grevei lucrătorilor de la căile ferate, introducerea serviciului permanent şi a cenzurii la poştă, telefon şi telegraf şi îmbunătăţirea traiului orfanilor din oraş prin împărţirea repetată de bani proveniţi din donaţiile patriculare.(17

     Desigur, C.N.R. din Sebeşul Săsesc a avut o activitate mult mai bogată decât am potut-o noi prezenta aici. Ea ilustrează efortul românilor din oraş, conduşi de o mână de intelectuali competenţi, de a contribui la crearea condiţiilor de realizare a unităţii naţionale. Iar în cadrul acestui efort, îl găsim prezent şi pe cel ce avea să devină un celebru literat şi filozof, Lucian Blaga, împreună cu o bună parte dintre rudeniile sale cele mai apropiate.

Ioan Pleşa

Note

1. Andrei Oţetea şi colaboratorii, “Istoria lumii în date”, Ed. Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969, p. 351, Ioan Pleşa, “Contribuţia maselor din judeţul Alba la realizarea actului unirii Transilvaniei cu România din 1 decembrie 1918”, în “Alba Iulia - 2000”, Alba Iulia, 1975, pp. 382-383; 389-390;

2. Arhivelor Naţionale judeţul Alba (în continuare AN jud. Alba) fond: Primăria oraşului Sebeş, acte înregistrate, Nr. 3702/1918. Mulţumesc, pe această cale, colegului arhivest, prof. Liviu Polihovici, pentru traducerea documentelor scrise în limba germană.

3. Lelia Rugescu, “Cu Lucian Blaga”, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1985, pp. 11, 48-49, 53; Mircea Cenuşă, “Lucian Blaga - corespondenţă (A-F)”, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1989, p. 149;

4. Mircea Cenuşă, op. cit., p. 149;

5. AN jud. Alba, fond cit, dos. 3702/1918'

6. Ibidem, dos. 3702/1918; fond Consiliul Naţional Român Sebeş, actele şi dosarele cu nr. 7, 17, 18, 34, 37, 42, 44, 49, 59, 77, filele 3 şi 8, 11-14; Ioan Pleşa, op.cit. p. 387; Lelia Rugescu, op.cit. pp. 49-52, 154; Mircea Cenuşă, op.cit. p. 149;

7. AN jud. Alba; fond Primăria oraşului Sebeş, acte înregistrate, nr. 3702/1918; Lelia Rufescu, op.cit., pp. 49 şi tabelul cu arborele genealogic din anexă; Mircea Cenuşă, op. cit., p. 149;

8. Loc. cit., fond C.N.R. Sebeş, actul nr. 6/1918, fond Primăria oraşului Sebeş, acte înregistrate, nr. 3207/1918;

9. Loc. cit. fond C.N.R. Sebeş, actele nr. 1, 2 şi 41;

10. Ibidem, actele nr. 25, 42 şi 61;

11. Ibidem, actele nr. 72, 73, 75 şi reg. nr. 77, fila 20;

12. Ibidem, actele nr. 6, 9-12, 14, 15, 42, 44, 77 şi altele; Mircea Cenuşă, op.cit., p. 152;

13. Ibidem, actele nr. 3, 4, 11, 41, 42; Mircea Cenuşă, op.cit., p. 151;

14. Mircea Cenuşă, op.cit., p. 154-155; ioan Pleşa, op.cit., p. 425;

15. Mircea Cenuşă, op.cit., p. 150; Lelia Rugescu, op.cit., p. 52; AN jud. Alba, fond C.N.R. Sebeş, reg. nr. 77, filele 5, 12, 19;

16. AN jud. Alba, fond cit, actele nr. 26, 42, 43, 46, 52, 58 şi reg. nr. 77, filele 2, 6, 9, 17;

17. Ibidem, actele nr. 42-44, 46-47, 57, 60, 62, 68 şi reg. nr. 77.

 

1918 noiembrie 24, Sebesul Săsesc Jurământul de credintă al C.N.R. local fată de C.N.R. Central si "Natiunea Unitară Română"

 

1918 decembrie 15, Sebesul Săsesc Lista de convocator de sedintă a celor 25 de mambri ai C.N.R. din localitate