România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Două documente referitoare la mama şi soţia lui Mihai Viteazul  

     Teodora (Tudora, Theofana), mama lui Mihai Viteazul, era originară din Târgu de Flori, la gura Ialomiţei unde se vindea lâna oilor din Bărăgan. Acolo “frumoasa Teodora, era rachielniţă”(1... “ţinea o cârciumă”(2 în care era “vânzătoare de rachiu”(3. Tot acolo se ve fi născut fiul ei (Mihai) menit unui viitor atât de mare.(4

     “Mihai, scrie un sas, lăsase în ţară, la mănăstirea numită Cozia, pe mama sa, Teodora, o matroană evlavioasă, care nu voise să-şi părăsească patria şi sfătuise pe fiul ei să renunţe la Ardeal căci îşi va lăsa gâtul acolo”.(5

     În anul 1601 (7110), noiembrie 8, Theofana călugăriţă, lăsă mănăstirii Cozia satele Frăsinetul şi Studeniţa, pentru pomenirea ei şi a fiului ei.

     Iată copia, în româneşte a acestui document.(6

    1601 (7110) Noembrie 8, Mănăstirea Cozia.

     Cartea Theofanii monahi dă aceste moşii Frăsinetul şi Studeniţa, dă \ntâiu.

     În numele tatălui şi a fiului şi a sfântului duh, amin.

     Scriş eu acum călugăriţa Theofana ciastă carte ca să se ştie că pre mine m\au ajunsu vréme de bătrâneţé şi de slăbiciune şi de neputére.

     Ci eu Theofana călugăriţa, muma lui Mihai voivod, eu am luat sfintele rase în mănăstirea sfântă ce să zice Coziia la sfânta Troiţă. Dup’acéia eu am dat şi am închinat sfintei Troiţe 2 sate pre nume Frăsinetul şi Studeniţa, ca să ne pomenim şi noi la sfăntul pomélnic, întocma ca alalţi ctitori aşa să ne pomenim şi noi: eu Theofana şi fii-său Mihai vodă şi cine vor fi scrişi la sfântul pomélnic.

     Şi eu am dat acéste sate de bună voia mea ca să ne fie pomană în véci. Iar cine să va alége dăn noi şi dăn ruda noastră şi să va băga a strica aciastă tocmeală pre urma noastră, iar el să fie proclet de 318 sfinţi părinţi ce au fost la Nicheia şi să aibă cinste şi parte cu Iuda şi cu Ariia.

     Şi iarăş dup’acéia am pus mărturie: pre părintele episcopul marele Efrem din Rămnic şi al lui călugă Arsenie şi egumenul Onofrie dăla sfănta Cozia cu tot soborul şi popa Andonie de la Piatră şi popa Nicandru de la mitropolie şi mari neguţători anume Para şi Sima şi Pană şi Giurgiu şi Şteful şi alţi mulţi neguţători şi mulţi oameni bătrâni şi tineri dăn prejur şi de omenie Thefani, Dobrin şi Badea. Şi am dat de bună voe să avem pomenire Ţsă avem pomenireţ în veacul adevărat.

     A scris acest înscris părintele mănăstirii Cozia. Şi am învăţat eu însumi Theofana monahia.

     Scris luna Noemvrie 8 zile leat 7110 <1601>.

     Mihai Viteazul s-a căsătorit, în anul 1583, cu Stanca, nepoata lui Dobrovnic vărul(7 cu care a avut doi copii, Nicolae şi Florica. Dar Mihai Viteazul a mai avut, cu  Tudora din Târsor, o fiică naturală , numită Marula. (8

     După moartea lui Mihai, doamna Stanca a pribegit prin străinătate. În anul 1602 (7111) noiembrie 8 ea face împreună cu fiica ei, Florica o vizită mamei lui Mihai, la mănăstirea Cozia. Aici “întăresc” actul de danie a satelor Frăsinetul şi Studeniţa, din Romanaţi, mănăstirii Cozia, făcut de Theodora la 8 noiembrie 1601, şi îşi povestesc necazurile şi durerile suferite după moartea lui Mihai Voevod.(9

     Doamna Stanca a murit de ciumă, în anul 1603, şi este înmormântată la “Episcopia Olteniei, a Râmnicului-Vâlcii”.(10

     1602 (7111) Noembrie 8, M-rea Cozia

     + În numele tatălui şi a fiului şi a sfântului duh, amin.

 

     Eu roaba domnului Is. Hs. călug<ă>riţa Theofana, muma răposatului Mihai voevoda di în Ţeara Rum<â>neascâ, vieţuit-am viiaţa ceştii lumi deşartâ, cum zice şi prea mândru Solomon: “Deşarta deşartelor şi de toate deşartâ şi înşelâtoare şi furâtoare de suflete:. Şi am petrecut luméşte destul în tot chipul în viaţa mia până ajunşu şi la neputinţa bătrâneţélor méle şi la slăbiciunea mea în svănta mănăstire în Cozia, la lăcuita sviatâei Tro<i>ţe şi la răspausul răposatului Mircei voevoda. Şi trâiiu de ajunşű de luaiu şi svăntul cincălug<ă>rescu dereptű plângerea păcatelor méle. Aciiş mâ ajunse şi véstea svrăşirea zilelor drag fiiuluiu Mihail voevod şi de sărăcia doamnâ-sa şi a coconilor domniei lui pri în ţările streine. Fuiu de plângere şi de suspine ziua şi noaptea.

     Dup’acéia, cu vréria şi cu ajutoriul domnului din în ceriu, şi cu rug<ă>ciune cinstiţilor părinţi în zi şi noapte, şi plângerea mia şi suspinele sărăciei lor de ţârăle streine, doarâ svenţia lui di în naltul ceriului au auzit şi s’au m<i>l<o>stivitu de i-au scos di în ţârăle streine în ţeara de moştenie şi mai vărtos au cugetat la svănta mănăstire în Cozia pentru bătrâna şi jalnica a lor maicâ. Şi deaca să adunara unii cu alalţi, mare plângere şi suspin fu întru ei de jalea fiiu său Mihail vod<ă>, şi pentru patima ci-au păţit pri în ţărăle stiine doamna Stanca şi fiiu său Io Nicola vod<ă> şi fie-sa doamna Floriica.

     Fu după acéia întrebare întru iale, cine cum au petrecut. Grâi doamna Stanca: “Cum am păţit noi, maicâ, să nu paţâ nime de ruda noastrâ. Darâ m<o>l<i>tva ta maicâ, cum ai petrecut?” Maica zise: “Cu multu foc de moartea fiiu mieu şi de jalea domniilor voastre; iar de cătrâ svănta mănăstire am har dragului domnu di în cer şi mulţemescu părinţilor di în svănta mănăstire c’am avut pace, răpaus şi căutare de m<o>l<i>tvele lor la nevoa *sic) mea”. Ziseră domnia lor: “Mulţemim şi noi m<o>l<i>tvelor  lor pentru m<o>l<i>tva ta, căci ai avut căutare de ei”. Zis<e> maica Theofan<a>: “Pentru acéia, fétele méle, am fâgâduit sventei mănăstiri doao sate di în Romonaţi, Frăsinetul şi Studeniţa, pentru sufletul răposatului Mihai vod<ă> şo pentru sănătatea fiiu-său Nicolei vod<ă> şi pentru poména noastrâ şi a tot neamului nostru, să fim pomeniţi la toate sventele poménnici şi la dumnezeiasca lyturghie în veci”. Domnia lor zisurâ: “Noi bucuroase. Cum ţi le-au dat răposatul Mihail vod<ă> volnicâ eşti; fie date şi de noi şi de Nicola vod<ă> şi de tot neamul nostru în vecie pentru poména, ca să aibi m<o>l<i>tva ta şi deicea înnainte milă şi căutare până la moarte de m<o>l<i>tvele lor”.

     Eu călugăriţa Theofana am dat două sate ce-s mai sus scrise în svănta mănăstire, cu toate hotarăle, pentru poména de vecie. Iac cine se va ispiti de ruda mea, sau alţi streini, să strice poména mea dela svănta mănăstire ci-am dat eu de bună voe, aceia să fie blâstemaţi de 318 părinţi ci-au fost în Nicheiu. Şi iar zic: Cine se va afla di în părinţi, cine sântu acmu ori să vor premeni până la moartea mea ori di în părinţi igumeni ori di în alalţi fraţi, şi vor începe a nu mâ căuta şi a nu mâ milui şi a nu mâ socoti la nevoia mea, şi cându va fi fricâ întru noi de bogate răutâţi şi mă vor părăsi mainte de răposarea mea să părăsească dumnezeu pre ei şi să fie în blâstem cumu e zis mai sus.

     Şi mărturie am pus: părintele ep<i>sc<o>pul Efrem di în Rib<nic> şi a lui călugăr<ă>ri, proegumentul Onufrie şi Veniamin proegumen şi Arsenie şi egumenul Theodoru di în Cozia cu tot săborul şi Andonie bâtrănul de la Piatrâ şi slugile doamnelor Balea spăt<ar>, Dumitrachi vistrier Miho neguţ<ă>tor, Stan Borcioiul, Pătru părc<alab>, Barbul post., Badea al doamnei bătrânei; boeri megiiaşi: Vladul log. di în Olâneşti şi post. Drag<o>mir Dolofanul di în Stoieneşti şi log. Stoica di în Berislăveşti şi părc<ălab> Stan Hudea di în Călim<ă>neşti şi popa Jipa cu tot satul şi popa Stan di în Jiblea cu tot satul şi toţi cu slujnicii sfentei mânâstiri.

     Scris-am ciastâ carte în svănta mănăstire în Coziia eu călug<ă>raşul  Gavriil Lotr<eanul> dela schit, în zilele lu Şerban vod<ă>. Văleat 7111 (1602) luna Noem. 8 zile.  

Claudia Băluţă

Note

1. “Documente privind istoria românieie. Secolul XVII, Bucureşti 1951, seria B. Ţara românească”, 1601-1642, p. 18;

2. Ibidem, p. 22;

3. Ibidem, p. 17;

4. Ibidem, p. 22;

5. Siebenbürgischer Würg - Engel, 1670, p. 241'

6. “Arhivele Statului Bucureşti. Mănăstirea Cozia”, XXIV/5. Originalul în româneşte pe pergament. Două peceţi inelare aplicate, acoperite cu aceiaşi foiţă. Copii. rom. manuscri 712, f. 520-521; manuscris 209, f. 285; manuscris 215, f. 291v-292; manuscris 215 bis, f. 5v-7;

7. I.C. Filitti, “Mama şi soţia lui Mihai Viteazul”, ed. II, Bucureşti, 1934;

8. vezi nota 1, p. 15;

9. “Arhivele Statului Bucureşti. Condica Mănăstirii Cozia”, nr. 712, f. 519v-520. Copie în româneşte. Alte copii româneşi în manuscris 209; f. 295 şi 215, f. 287v-288.

10. Hrisovul din 3 iunie 1658, satul Plăviceni, “Toată partea Doamnei Stanca... a fost dată şi a închinat-o la Sfânta Episcopie doamna Stanca, pentru pomenire unde zac oasele ei”, cf. P.P. Panaitescu, “Mihai Viteazul”, Bucureşti 1936, p. 25, nota 3.