România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Locul şi rolul lui Rubin Patiţia în mişcarea memorandistă (1841-1918)

     În anul 1892 reprezentanţii naţiunii române din Transilvania au redactat un “Memorandum” împăratului. Totalizând un număr de 23 de pagini, acesta făcea cunoscută Curţii imperiale vieneze, dar şi opiniei publice europene, situaţia românilor din Transilvania. În “Memorandum” se arăta că deşi poporul român forma majoritatea absolută a locuitorilor de aici şi în aceeaşi măsură îşi aducea contribuţia la sarcinile publice, datorită unei legi electorale nedrepte nu putea lua parte la viaţa publică în aceeaşi proporţie: românii nu puteau ocupa funcţii superioare, iar limba română nu putea fi folosită în administraţie şi justiţie; şcoala românească nu era sprijinită de stat, iar legea presei nu permitea românilor să-şi exprime opiniile, ba mai mult foile puteau fi oricând suspendate, ziariştii arestaţi sau amendaţi, ţăranii români erau deposedaţi de pământul şi păşunile lor.

     Guvernul de la Budapesta promova o poli tică de deznaţionalizare, în care scop întocmise multe planuri şi luase o serie de măsuri.

     Împăratul n-a citit “Memorandul” şi l-a trimis guvernului de la Budapesta. Autorităţile maghiare au pregătit un proces în care erau inculpaţi în primul rând semnatarii, dar şi unii susţinători ai “Memorandumului”.

     Procesul a început la 27 aprilie/7 mai şi a durat până în 13/25 mai 1894. El s-a desfăşurat în sala “Redutei orăşeneşti” din Cluj şi erau implicaţi 25 de oameni de vârste şi profesii diferite; toţi aveau însă un ideal comun: UNIREA tuturor românilor de dincoace şi de dincolo de Carpaţi.

     Unul dintre cei mai înflăcăraţi susţinători ai înaintării neîntârziate a “Memorandului” a fost RUBIN PATIŢIA, avocatul albaiulian, membru activ al Partidului naţional român. Alături de alţi memorandişti el a făcut parte din delegaţia românilor transilvăneni care au înmânat “Memorandul” împăratului la Viena, fiind ulterior inculpat în procesul de la Cluj şi condamnat la închisoare.

     Vom încerca, în cele ce urmează, să prezentăm unele aspecte ale activităţii şi luptei lui Rubin Patiţia pentru drepturile românilor, activitate desfăşurată pe meleagurile comitatului Alba de Jos.

     Rubin Patiţia s-a născut la Câmpeni în 9/21 august 1841, dintr-o familie locală înstărită.

     Bunicul său, Ispas Patiţia, avea o situaţie materială bună, provenită din veniturile aduse de o moară şi din comerţul cu lemne.

     Tatăl său Ioan Patiţia, a funcţionat ca preot ortodox în localitate începând cu anul 1833. În anul 1848 preotul Ioan Patiţia era un respectat fruntaş în rândul românilor din Munţii Apuseni. El s-a aflat în fruntea locuitorilor din Câmpeni în Marea adunare naţională de pe Câmpia Libertăţii din 3/15 mai 1849.

     Rubin Patiţia a început să înveţe la Şcoala din comuna Neagra, dus de tatăl său, deoarce acolo funcţiona ca învăţător “un bărbat învăţat” cu pregătire superioară celorlalţi învăţători din munţi, pe nume Grigore Stănescu.

     A frecventat apoi mai multe şcoli: a urmat trei clase normal la o şcoală din Sibiu, iar în anul 1854 a devenit elev al gimnaziului românesc din Beiuş; după un an s-a transferat la gimnaziul luteran din Sibiu, iar în anul 1854 a devenit elev al gimnaziului românesc din Beiuş, motivul transferului fiind acela că dorea a se “pricopsi în limba română”. În anul 1862 a obţinut diploma de bacalaureat şi în toamna aceluiaşi an s-a înscris la Academia de drept din Sibiu, pregătindu-se pentru cariera juridică.

     Ca student, Rubin Patiţia s-a remarcat printre cei mai buni, preocupându-se să-şi însuşească cunoştinţe juridice cât mai temeinice, dar şi să-şi îmbogăţească orizontul spiritual.

     A absolvit Academia de drept cu calificativul “excepţional” (ausgezeichnet) în anul 1866. Dorinţa de a-şi desăvârşi studiile la Viena nu a putut prinde viaţă datorită lipsei de mijloace materiale. De aceea, în toamna aceluiaşi an (1866) a intrat ca practicant la Tabla regească din Tg. Mureş, fără a fi remunerat pentru activitatea depusă.

     În perioada următoare a ocupat diferite funcţii. Astfel în august 1867 a primit postul de vicenotar la Sedria Orfanală din Abrud, ceea ce a reprezentat şi intrarea sa în activitatea profesională propriu-zisă.

     În anul 1871 devine asesor suplimentar la tribunalul din Abrud. A făcut numeroase cereri pentru a fi numit la tribunalul din Abrud sau Alba Iulia, dar toate i-au fost respinse.

     În toamna anului 1872 s-a stabilit la Alba Iulia. Aici a obţinut un post de consilier (senator) la magistratura oraşului, având în atribuţie probleme orfanale, rămânând aici  până la sfârşitul vieţii. Ca cetăţean al oraşului Alba Iulia, Rubin Patiţia s-a afirmat atât pe tărâmul luptei politice cât şi ca avocat, fiind apreciat şi primind respectul locuitorilor. Atitudinea sa de apărare a intereselor românilor a determinat autorităţile să-l pună în disponibilitate în anul 1878.

     În consecinţă, Rubin Patiţia a fost nevoit să-şi deschidă o cancelarie proprie de avocat. A continuat să apere interesele celor năpăstuiţi, mai ales ale ţăranilor care aveau de suferit cel mai mult sub apăsătorul regim dualist.

     Rubin Patiţia făcea parte din Patidul Naţional Român. În această calitate el a fost un membru activ, nelipsind de la conferinţele acestuia începând din anul 1881, fiind totodată şi un susţinător fidel al liniei reprezentate de Ioan Raţiu. Ca cei mai mulţi dintre fruntaşii politici ai partidului, acesta a fost un adept convins al “pasivismului” politic. El considera că era cea mai potrivită linie de urmat în condiţiile în care prin “presiunea de sus” populaţia românească era exclusă de la exercitarea drepturilor constituţionale” statul apărând interesele unei minorităţi disparate a elementului maghiar, care “predomneşte în mod artificial întrega populaţiune”.

     Momentul important ce a dus la schimbarea de atitudine privind înaintarea “Memorandului” l-a constituit Conferinţa naţională din 20-21 ianuarie 1892. La această conferinţă a Partidului Naţional Român, Rubin Patiţia a participat în calitate de reprezentant al algătorilor români din cercul Vinţul de Jos, unde alături de Gavril Tripon a susţinut cu tărie contrapropunerea lui Eugen Brote, care pleda pentru înaintarea imediată a “Memorandului” împotriva punctului de vedere al lui Al. Mocioni.

     Rubin Patiţia a continuat să susţină necesitatea înaintării “Memorandului” şi cu alte prilejuri. Acesta a cerut ca “Memorandul” “să se aştearnă fără amânare”.

     Cu ocazia şedinţei din 25-26 martie 1892, convocată cu scopul de a stabilii textul definitiv al memoriului către Coroană şi a “defige timpul şi modalitatea prezentării lui”, Rubin Patiţia, ca membru al biroului partidului, a primit misiunea de compunere a deputaţiuni şi facere pregătirilor necesare”.

     Rubin Patiţia va fi inclus în noul comitet central al Partidului Naţional Român, constituit sub preşedinţia lui Ioan Raţiu, ceea ce dovedeşte faptul că acesta devenise un important fruntaş în rândul politicienilor români din Transilvania. Prin caracterul său puternic şi hotărât, dăruirea sa faţă de programul partidului, Rubin Patiţia s-a afirmat ca o personalitate pe al cărui sprijin te puteai bizui în vederea transpunerii în viaţă a hotărârii privind înaintarea “Memorandului”.

     În primăvara anului 1892 Rubin Patiţia colaborează cu biroul restrâns al comitetului partidului în numeroasele probleme legate de înaintarea “Memorandului”, mai ales în ceea ce privea alcătuirea delegaţiei, care trebuia compusă “din întreg comitetul central al partidului şi din reprezentanţi ai tuturor comitatelor locuite de români, între care cât de va putea mai mulţi ţărani”.

     În ziua de 28 mai 1892 Rubin Patiţia era prezent la Viena în fruntea delegaţilor din comitatul Alba de Jos alături de ceilalţi membrii ai comitetului partidului.

     Împreună cu cei aproape 300 de români prezenţi în capitala imperiului pentru a înainta “Memorandul” împăratului acesta va fi profund decepţionat de comportamentul plin de nerecunoştinţă a monarhului. În însemnările sale referitoare la anii “Memorandului” află starea de spirit a acestuia: “Tratamentul acesta - nota el cu indignare - cred că a rămas şi va rămâne fiecărui român în minte, căci insultă mai mare nu se poate socoti, când astfel sunt răsplătite multele mii de morţi ai neamului românesc de pe câmpurile de luptă pentru tron şi patrie...”

     După cum relatează Rubin Patiţia, în cursul unor discuţii intime avute cu Karl Lueger şi Schneider, conducători ai partidului social-creştin din Austria, aceştia şi-au exprimat teama faţă de intenţiile românilor din Transilvania de a se desprinde de monarhie spre a se uni cu România.

     În timpul perioadei memorandiste Rubin Patiţia s-a remarcat în primul rând ca un reprezentant devotat al politicii Partidului Naţional Român în comitatul Alba de Jos. El a fost inculpat în procesul “Memorandului” alături de ceilalţi membrii din comitet. Acest fapt a dus la creşterea prestigiului în rândul populaţiei din Alba Iulia şi împrejurimi, fapt dovedit cu ocazia adunării de protest din oraş din 4 aprilie 1894, prilejuită de punerea în discuţie a noilor legi şcolare şi bisericeşti în parlamentul de la Budapesta.

     Rubin Patiţia a plecat spre Cluj, locul de desfăşurarea al procesului, în ovaţiile locuitorilor din Alba Iulia, întâlnind în Teiuş trenul special cu fruntaşii memorandişti din Sibiu. În drumul său spre Cluj a asistat la impresionante manifestaţii a mii şi mii de români, prin gările pe unde (staţiona) trecea trenul.

     Rubin Patiţia a fost condamnat la doi ani şi jumătate închisoare. La întoarcerea de la proces, în după-amiaza zilei de 27 mai 1894, un număr de aproape 3.000 de locuitori ai oraşului l-au primit cu aclamaţii, deşi jandarmii au intervenit brutal. Această manifestaţie de simpatie făcută lui Rubin Patiţia de locuitorii români din Alba Iulia şi împrejurimi a fost o dovadă a faptului că verdictul de la Cluj era infirmat.

     Pedeapsa primită în urma procesului din 1894, a ispăşit-o în închisoarea din Vaţ (Ungaria). Autorităţile i-au închis camera avocaţială pe timpul detenţiunii.

     După eliberarea din închisoare, acesta s-a reîntors la domiciliul său din Alba Iulia, continuând să apere drepturile românilor împotriva abuzurilor celor de la putere.

     Rubin Patiţia a fost un colaborator şi susţinător al preşedintelui Ioan Raţiu, fiind mereu alături de acesta în perioada crizei izbucnită în viaţa Partidului Naţional Român în anii 1895-1896. Împreună cu Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Băseşti şi Teodor Mihali l-a sprijinit pe conducătorul partidului în toate acţiunile sale. După moartea lui Ioan Raţiu, survenită în 4 decembrie 1902, evoluţia politică a lui Rubin Patiţia a avut mult de suferit.

     Deşi avea o vârstă înaintată şi o sănătate şubredă Rubin Patiţia a continuat să desfăşoare o bogată activitate pe târâmul vieţii culturale. Preocupat de istoria frământată a Munţilor Apuseni şi a oraşului Alba Iulia a încercat să elaboreze o istorie cât mai amplă a acestor locuri folosindu-se de “autori, manuscrise şi tradiţii”.

     Ultimii ani ai vieţii i-a trăit în condiţiile dificile ale primului război mondial care a adus mari suferinţe românilor din Transilvania.

     Se stinge din viaţă la 13 iunie 1918, iar necrologul său spune totul despre existenţa zbuciumată a acestei personalităţi: “Un bărbat a dispărut din mijlocul nostru, care a luptat!”

     N-a mai apucat clipa de a participa la măreţul eveniment de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, eveniment căruia i-a închinat toată viaţa.

     Acest remarcabil locuitor al oraşului Alba Iulia a fost prezent timp de mai multe decenii la principalele acţiuni menite să apere interesele populaţiei româneşti din Alba Iulia şi împrejurimi, să îmbunătăţească situaţia socială, politică şi culturală a românilor din comitatul Alba de Jos.

     Istoriografia noastră consemnează numele lui în primul rând în legătură cu mişcarea memorandistă, care a reprezentat apogeul luptei de emancipare naţională a românilor din monarhia habsburgică în perioada 1848-1918. Pentru Rubin Patiţia epoca “Memorandumului” a reprezentat momentul culminant al activităţii sale în calitate de membru al comitetului central al Partidului Naţional Român. Fiind un reprezentant al populaţiei româneşti din comitatul Alba de Jos, mai ales în perioada 1881-1902, Rubin Patiţia s-a afirmat ca cel mai marcant reprezentant al Partidului Naţional Român din această zonă.

Prof. Mihaela Ileana CRISTEA

BIBLIOGRAFIE:

1. Nicolae Josan, Mişcarea memorandistă în comitatul Alba de Jos, în Apulum VIII, 348-375.

2. Idem, Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii memorandistului Rubin Patiţia, în Apulum X,  514-551.

3. Idem, Însemnările lui Rubin Patiţia despre anii 1848-1849 în Munţii Apuseni, în Apulum XI, 490-500.

4. Mihai Stoian, Procesul unui proces, Ed. Cartea Românească, 1978, pag. 34-35.