România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ultimul popas al lui Avram Iancu la Blaj

- moartea Craiului Munţilor -

     Avram Iancu s-a abătut în drumurile lui, de mai multe ori şi pe la Blaj. Cel din urmă popas pe care l-a făcut aici a fost la 22 octombrie 1853, dată când a  avut loc instalarea solemnă a mitropolitului Alexandru Sterca Şuluţiu. Craiul munţilor a sosit pe neaşteptate. Intrând în curtea vlădicească a întâlnit pe  Iosif Sterca Şuluţiu, prietenul său din copilărie, cu care îmbrăţişându-se s-au îndreptat spre stejarul secular din grădina castelului, aşezându-se la umbra crengilor lui. Avram Iancu a deschis îndată vorba spunând:

     “Frate Şuluţiu am venit aici să cer audienţă la Schwarsenberg căci nu o mai pot duce cu nemţii, nu-mi pot primi nici partea părintească după moartea tatălui meu, să port procesul muntenilor nu mă lasă, azi-mâine va trebui să umblu la cerşit. Roagă-te de unchiul tău mitropolitul să-mi sprijinească rugarea”.

     “Va fi foarte greu frate Iancule, nu vezi tu ce e pe capul unchiului meu? Mi-a spus de azi diminaţă, că oricine să fie, înainte de biserică nu poate să-l primească...”

     “Dar te rog frate Şuluţiu, du-te la unchiul tău şi-l roagă”.

     “Să mergem” zic eu şi părăsirăm grădina.

     Intrând la mitropolitul, “acesta” nu prea s-a bucurat de vizita mea, m-a întrebat “Ce vrei nepoate?”

     “E aici Iancu”.

     “Bine, invită-l la masă, vezi să capete un bilet la masa din reşedinţă, dar eu acum n-am timp să vorbesc cu el...”

     “Unchiule, Iancu te roagă să-i sprijineşti cererea dânsului la Schwarsenberg”.

     “Pentru Dumnezeu numai asta mi-a lipsit, dar nu vedeţi ce este astăzi pe capul meu? Nu se poate, nu se poate! fii bun şi lasă-mă singur.”

     Ce să fac? vedeam greutăţile dar vedeam cu ochii mei sufleteşti figura Iancului, aşa cum o văzusem sub stejar.

     Mi-am luat sufletul în dinţi:

     “Unchiule! Să nu-l lăsăm să iasă nemângâiat din curtea aceasta unde el a intrat cu atâta încredere.”

     Mitropolitul a tresărit: “Bine zici tu! Spune-i să vină, da până ai bate în palme să  fie aici.”

     Atât mi-a trebuit şi mie... “Vino Iancule”.

     Iancu l-a informat pe mitropolit, în puţine cuvinte, despre dorinţa dânsului. Bătrânul a intrat la Schwarsenberg.

     Peste cinci minute a ieşit şi-a împărtăşit Iancului, că Schwarsenberg şi-a făcut notiţele trebuincioase, şi a promis că îndată ce se va întoarce de la Sibiu, va dispune de cele de lipsă.

     Iancu s-a depărtat cu bucurie şi plin de speranţe... Iancu nu a rămas la prânz, mai târziu am auzit de la nişte studenţi că l-au văzut trecând peste Câmpul Libertăţii cu capul desvelit, cu pălăria în mână.

     Sărmanul Iancu! Îşi va fi adus aminte de 15 mai 1848, când el a sosit cu cei zece mii de moţi ai săi, pe Câmpul Libertăţii de uralele de vivat şi strigăte de bucurie cu care l-au primit ceilalţi fraţi români, care aşteptau sosirea lui. Atunci gemea valea Târnavelor de strigăte de bucurie, iar acum gemea pieptul dânsului de jale şi durere”.

     Din curtea vlădicească Craiul munţilor cu sufletul tulburat de cumplitele îndoieli şi nedreptăţi pe care le-a săvârşit împăratul din cărarea de pe malul râului, şi când ajunse în câmpul larg smălţuit cu flori veştede, îşi descoperi capul, ca în faţa unui altar. Cine ştie în ce măsură vor fi reînviat în inima sa impulsuri vechi? Iar glasul de chemare al trecutului era prea slab, ca să smulgă zăbranicul ce-i acoperea creerii. Când clopotele catedralei prinseră a suna în cadenţa cunoscută de altă dată, iar uralele mulţimii întrunite în această zi pentru a sărbători instalarea primului mitropolit de la Blaj, străbătură ca un ecou de clopote spre Câmpul Libertăţii, o clipă măcar i se pare că le retrăieşte, ca tribun al poporului, reînvierea naţiunii sale. După fiorii bucuriei apar însă de îndată şi vedeniile tulburătoare care îi paralizaseră puterile. De aceea pleacă să rătăcească pe alte drumuri, doar ar răzbi să alunge duhurile blestemate”.

     După 1860 se reface fiziceşte, redevenind blând, copilăros şi ascultător. Gheorghe Bariţiu l-a văzut în acest timp, bucurându-se de înfăţişarea pe care o avea. La rugămintea prietenilor a încercat să-l înduplece să-şi reia activitate de advocat. Avram Iancu îi vorbi până la un loc, ca orice om cuminte, normal, răspunzând logic şi precis, dintr-odată însă, fixându-l enervat, zise: “Hm, doar nu-i vrea şi dumneata să mă aresteze iarăşi nemţii austrieci?” Vechea fobie nu era încă vindecată.

     Prietenilor şi cunoscuţilor când îl întâlneau şi-l întrebau să le descopere câte ceva din tainele trecute ale sufletului său, le răspundea: “Eu nu-s Iancu. Eu sunt umbra lui Iancu, Iancu e mort.”

     Avram Iancu avea şi momente de luciditate, dar despre faptele petrecute în anii 1848-1849 nu vorbea, înjura însă cumplit pe nemţi. Societăţile le încuraja, dacă şedea la o masă, la prânz, şi dacă mai veneau şi alţii, se scula şi fără a zice nici un cuvânt, se depărta. Îşi scotea fluierul din buzunar şi cânta “Marşul lui Iancu” pe care poporul i l-a făcut în anul 1848. Prietenii se interesau de soarta eroului, îl ajutau cu veşminte bune. El însă cât ce se depărta le arunca, şi se îmbrăca ţărăneşte, totdeauna în opinci.

     Craiul munţilor, în anul 1850 şi-a redactat testamentul, care, prin cuprinsul lui, rămâne un mărgăritar al naţionalismului românesc: “Unicul dor al vieţii mele este să-mi văd Naţiunea mea fericită, pentru care, după puteri, am şi lucrat până acuma, durere, fără mult succes, ba tocma cu întristare văd, că speranţele mele şi jertfa adusă, se prefac în nimica. Nu ştiu câte zile mai pot avea, un fel de presimţire îmi pare că mi-ar spune, că viitorul este nesigur. Voiesc dară şi hotărât dispun, ca după moartea mea toată averea mea mişcătoare şi nemişcătoare să treacă în folosul naţiunii pentru ajutor la înfiinţarea unei Academii de drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile naţiunii mele”.  

"Crucea Iancului", Blaj. Azi Monument disparut

     Ultimii ani din viaţă îi trăieşte greu. Boala îl chinuia din nou, tot mai crâncen. Fizicul îi slăbeşte, şi dorul de ducă îl depărtează iarăşi de casă mai adeseori. Hoinăreala neîncetată îi zdrobeşte şi chinuie trupul şi sufletul. Aspectul său devine tot mai jalnic. La 24 martie 1867 scrie o petiţie adresată împăratului, pentru o subvenţie care să-l ajute “în starea sa prezentă... vrednică de a se numi mizeră”. Răzgândindu-se până la urmă, se pare, că nu a trimis-o la destinaţie.

     Scrisoarea adresată redactorului “Gazetei Transilvaniei” la 23 iunie 1871 pare să fie cea din urmă scrisă de mâna sa. Ea cuprinde idei limpezi aproape şi gânduri: “Mai săptămâna trecută nu numai natura vegetală ci şi firea omenească îmbrăcase un doliu supărăcios. Însă zeii cei de sus amândouă astea firi, le schimbă în bucurie liniştind viforele timpului. Aşa dară noi ăştia de la munţi presimţind c-om avea un an mai bun decât gândeam, noi am vrea ca bucuria noastră să invadeze şi şesurile, prefăcând ostenelele oamenilor în fruct, şi atunci însăşi oricare naţiune să poată învia şi organiza cele de lipsă, naţiunile cele puternice prin cultura lor sosind un ajutor unul altuia. Asta ar fi de dorit şi la poporul român, ca şi ei să se ajute unul pe altul, să poată înainta asemenea cu celelalte naţiuni”.

     Şirul ideilor are logică, şi făcând abstracţie de un acord greşit, s-ar putea crede că scrisoarea nu trădează o stare prea îngrijorătoare a sănătăţii. Scrisoarea e semnată “ca avocat şi general prefect al legiunii Auraria-Gemina”.

     În cursul anului 1872 se simţea bolnav şi istovit. Câteva luni din primăvară a fost îngrijit în spitalul din Baia de Criş. Avusese o puternică hemoragie, chinuit greu de tusă. În august după un scurt popas în Valea Bradului, a plecat din nou spre Baia de Criş.

     În dinimeaţa zilei de 10 septembrie nou, 1872 l-au găsit mort, cu privirea încremenită spre cer, sub streaşina unei clăi de fân din ograda brutarului Ioan Stupină, zis Liebe, din Baia de Criş.

     Inimoşii bărbaţi de la conducerea Zarandului făcură atunci un gest eroic ce echivala - conform mentalităţii ungureşti - cu un nou semn de insurecţie. Ei declarară pe Iancu “mortul Naţiunii” hotărându-i funeralii naţionale. Anunţul funebral multiplicat în tipografia judeţului, a fost dat în numele Naţiunii Române. Apoi corpul neînsufleţit al eroului fu cules de pe iarba înlăcrimată de roua dimineţii şi înălţat pe un catafalc pompos, în casele advocatului Simionaşiu, asesor la sedria orfanală

     Un alt asesor, Dimitrie Popa, a fost trimis la Deva să cumpere cele trebuincioase unei fastuoase înmormântări, şi să aducă un taraf de muzicanţi. Se arborară drapele naţionale la prefectură, şi la casa unde zăcea mortul.

     Curierii porniţi călări în josul şi susul văii, către Hălmaj şi Brad, purtară în lungul satelor tristul mesaj. În urma lor prinseră a vui clopotele pe toate văgăunele pe toate culmile, şi vestea morţii lui Iancu se răspândi cu iuţeala fulgerului.

     Trei zile şi trei nopţi răsunară într-una clopotele înfiorând văzduhul de jale şi îndemnând pelerinii spre Baia de Criş

     În vremea aceasta douăzeci şi trei preoţi, înveşmântaţi în sfintele ornate, în frunte cu protopopii Mihălţanu (ortodox) din Brad, şi Balint (unit) din Roşia Montană, săvârşeau prohodul...

     Înmormântarea a fost fixată pe ziua de 15 septembrie la ora două după amiază, în cimitirul de la Ţebea sub gorunul lui Horia. Se adunaseră la întristata solemnitate mii de ţărani din întreg cuprinsul Zarandului şi zeci de delegaţi în frunte cu primarii şi notarii satelor. Când porniră spre groapă, şi norodul se închiegă în rânduri de câte patru, cortegiul funerar fu atât de lung, încât capul lui cu praporii, ajunsese în cimitirul din Ţebea, iar sfârşitul era în curtea caselor lui Simionaş, în Baia de Criş.

     Pe drum taraful de lăutari intonă “Marşul lui Iancu”, “Deşteaptă-te române” şi celelalte cântece naţionale.

     La mormânt s-a distribuit o odă dedicată memoriei lui Avram Iancu, scrisă de Gheorghe Secula.

     “Hora mortului” cântecul lung şi jalnic în care Iancu îşi lua rămas bun de la foştii lui ostaşi, cântat de un prieten al eroului, un bătrân şi iscusit cantor din Roşia, stârni hohote de plâns în rândurile norodului.

     Protopopul Mihălţanu, care era totodată şi directorul gimnaziului din Brad, a ţinut un înflăcărat discurs, comparând pe Avram Iancu cu Ioan Botezătorul, lăsând să se înţeleagă, că Iancu a fost premergătorul Mesiei, celui ce va să vie.

     Advocatul Gheorghe Secula, care era totodată şi procuror judeţean, a făcut biografia lui Iancu, spunând între altele: “Mai curând sau mai târziu, dar sigur, va veni ora, când ideea de libertate naţională va reuşi, mândră şi triumfătoare”.

     Salva de împuşcături detunară când rămăşiţele înfrântului erou fură slobozite în sânul de masă primitoare a gliei.

     Câteva zile după aceasta s-au prezentat la prefectura judeţului în Baia de Criş, doi ţărani necunoscuţi. Înteresându-se cât a costat înmormântarea lui Iancu, au scos pungile şi au plătit toate chletuielile. N-au vrut să-şi spună numele. Parastase şi pomeniri au urmat apoi. Grandioasa înmormântare cum n-au cunoscut aceste plaiuri nu s-a terminat însă, solemnităţile continuând încă luni de-a rândul prin numeroase parastase ce se înălţaseră.

     Toate periodicile româneşti de dincoace şi de dincolo de Carpaţi, asociindu-se la doliul naţiunii, publicară panegirice relevând virtuţile marelui dispărut. “Plânge tot românul de la munte până la mare” scria “Românul” din Bucureşti.

     “Gazeta Transilvaniei” din Braşov, scria în necrologul care anunţa moartea Craiului munţilor: “Martir al sorţii naţiunii Du-te la masa cea pompoasă a eternei memorii, unde cu eroii lui Ştefan cel Mare şi Mihai, mişcaţi zeii, ca să nu fie târziu a împrăştia toţi norii ce vor a întuneca orizonturile vieţii naţionale, politice, a fraţilor şi nepoţilor voştri din Ardeal, cari cu pietate vă divinizează. Eternă a ta memorie pe aripile faptelor tale, săpată în istoria naţiunii române”.

     Ziarul “Federaţiunea” vestea astfel moartea lui Avram Iancu “Brazii şi stejarii plâng, şi suspină munţii, căci a murit decoarea (podoaba), mândria lor, Iancu, îl plâng muntenii, nedespărţiţii săi soţi de arme, cu care adeseori, în umbrele munţilor ţinea sfaturi de bătălie, şi împreună cu ei se bucura de succesele armelor, şi unde seara, înconjurat de resoluţii săi tribuni, la via flacără a focurilor se cufunda în cugete adânci. Îl plânge Ardealul, scumpa patrie şi poporul român, pentru a cărui nume, libertate şi existenţă, a purtat spada română şi a băgat frică şi respect în casele boierilor şi ale negrilor duşmani, şi naţiunea întreagă, de la mare până în munţi, este în doliu, şi varsă lacrimi la scumpul sicriu”.

     Revista “Familia” în nr. 39 scria: “cu vie întristare aflăm că în mai multe biserici româneşti s-au ţinut parastase pentru eterna odihnă sufletească a lui Iancu. Credem că exemplul va fi imitat de toţi preoţii noştri, şi nu vor întârzia a aduce tributul stimei lor, pentru umbra martirului nostru”.

     La 3 noiembrie s-a slujit întâiul parastas pe mormântul de la Ţebea, declamându-se şi un lung poem scris de Iosif Vulcan, intitulat “Gorunul lui Horia”.

Din memoriile prof. Ştefan MANCIULEA; manuscris inedit