România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Glorificarea personalităţilor istoriei naţionale şi a oraşului Alba Iulia în discursurile bărbaţilor făuritori ai unirii de la 1 Decembrie 1918

     În momentul în care CONSILIUL NAŢIONAL ROMÂN CENTRAL cu sediul la Arad a hotărât desfăşurarea Marii Adunări Naţionale în oraşul Alba Iulia la 1 Decembrie 1918, pentru a înfăptui Unirea Transilvaniei cu România, a ţinut seama de cel puţin trei condiţii, pe care trebuiau să le îndeplinească acest oraş, pentru ca acest uriaş şi unic act naţional să se desfăşoare în condiţiile cele mai bune.

     Prima cerinţă a fost de ordin geografic, Alba Iulia situându-se în centrul Transilvaniei pe principalele căi de comunicaţii uşurând acesul participanţilor români din toate zonele provinciei.

     A doua cerinţă ce trebuia să o îndeplinească oraşul gazdă a actului unirii se referea la existenţa în zonă a unei masive populaţii româneşti şi a unei puternice gărzi naţionale înarmate, care urma să asigure securitatea adunării în momentul când în Transilvania, în urma prăbuşirii fronturilor primului război mondial, se aflau numeroase trupe germane şi austro-ungare care ar fi putut zădărnici înfăptuirea acestuia. Moştenind un puternic depozit de armament, cazarmament şi de alimente, de la fostul imperiu Austro-Ungar, la Alba Iulia s-a putut organiza o foarte puternică gardă naţională care a asigurat în mod exemplar desfăşurarea Marii Adunări Naţionale.

     O a treia condiţie, poate una din cele mai importante pe care oraşul Alba Iulia a îndeplinit-o, a fost tradiţia istorică. Cel mai mare moment din istoria contemporană a românilor nu se putea desfăşura decât în oraşul simbol al unirii de care se leagă cele mai mari evenimente din istoria naţională, culminând cu unirea ţărilor române sub Mihai Viteazul, sacrificiile supreme ale lui Horea, Cloşca şi Crişan şi umilirea lui Avram Iancu în 1852.

     La aceste evenimente şi la altele se referă distinşii bărbaţi ai neamului nostru în discursurile lor ţinute în Sala Unirii la 1 Decembrie 1918. Glorificarea oraşului s-a început cu textul convocării Marii Adunări Naţionale intitulat: “Veniţi la Alba Iulia” emis de Consiliul Naţional Român: “Veniţi la Alba Iulia, veniţi cu miile, cu zecile de mii. Lăsaţi pentru o zi grijile voastre acasă căci în această zi vom pune temeliile unui viitor mai bun şi fericit pentru întreg neamul românesc... locul cel mai istoric al neamului nostru vă aşteaptă cu braţele deschise, veniţi deci să-l atingeţi cu pasul vostru şi să simţiţi fiorul ce l-a mişcat odată pe marele voievod cu nume de arhanghel, pe martirii Horea Cloşca şi Crişan pe craiul munţilor Avram Iancu şi pe toţi care au început şi lucrat la realizarea visului de veacuri pe care noi cei de astăzi îl vedem ca şi răsăritul cel mai strălucitor a celei mai senine zile a neamului nostru”.

     În discursul său ce marchează deschiderea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, Ştefan Cicio-Pop, preşedintele Comitetului Naţional Român justifică magistral desfăşurarea adunării în acest oraş românesc prin fraze înălţătoare: “Locul cel mai potrivit pentru această adunare este Alba Iulia, această Mecă a românismului unde zac moaştele celor mai mari martiri ai noştri Horea, Cloşca şi Crişan, loc sfânt pentru întreaga suflare românească. Fraţilor, acestea sunt momente înălţătoare, istorice şi cine ar putea găsi cuvintele care să zugrăvească tablourile ce le vedem şi interpreta sentimentele pe care le avem?”.

     În continuare nonogenarul George Pop de Băseşti, preşedintele Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, memorandist şi vechi luptător pentru drepturile românilor ardeleni, s-a referit în discursul său la eliberarea românilor din robia străină împlinind prin jertfe visul lui Mihai Viteazul şi sacrificiul lui Horea şi Cloşca: “Lanţurile acestei robii suntem chemaţi fraţilor să le zdrobim astăzi în această Adunare Naţională a tuturor românilor din Ungaria şi Transilvania aici pe pământul stropit cu sângele martirilor lui Horea şi Cloşca, vrem să zdrobim lanţurile sufleteşti prin realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul, unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege, într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc”.

     În amplul său discurs prin care propune adunării votarea moţiunii unirii, Vasile Goldiş, stăruie la început asupra istoriei zbuciumate a poporului român analizând câteva momente semnificative. Împăratul Traian şi romanizarea Daciei au reprezentat, în concepţia lui Goldiş, începuturile formării poporului român. Migraţia popoarelor din mileniul I n-a putut dizloca romanitate Daciei care a continuat să vieţuiască cu toată vicesitudinea vremurilor. Apariţia statelor feudale româneşti a certificat viitorul acestui popor care a dat în evul mediu personalităţi deosebite ce s-au distins în lupta pentru apărarea creştinătăţii. Între cele nominalizate se numără figurile lui Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Vlad Ţepeş etc. Despre apariţia meteorică a marelui voievod unificator, Mihai Vietazul, Glodiş a evocat acest moment: “Nimic nu dovedeşte mai mult tăria credinţei creştineşti a sufletului acestui popor, decât faptul că în numele luptei creştinătăţii împotriva păgânilor, mai întâi răzleţirea neamului prin soarta fatală, s-a putut face pentru o clipă unirea lui în cetatea aceasta prin braţul puternic şi geniul scânteietor al lui Mihai Viteazul”.

     Goldiş se referă în continuare la situaţia românilor rămaşi sub stăpânirea străină care au suportat: “robia trupească, economică şi sufletească cum nu se mai pomeneşte în istoria întreagă a omenirii... încercarea disperată din 1784 de a scutura jugul n-a avut rezultat şi sfârşitul din acest oraş a ţăranului Horea aşteaptă încă un geniu literar care să întruchipeze una dintre cele mai înfiorătoare tragedii ale istoriei”. Despre anul revoluţionar 1848 Vasile Goldiş îl citează pe Simion Bărnuţiu a cărui discurs ţinut în catedrala Blajului se referea la greutăţile care apăsau pe umerii poporului român iar “umbra îndurerată a regelui munţilor, a scumpului Avram Iancu rămâne peste vecie clasica dovadă a legendarei ingratitudini habsburgice”. Dualismul austro-ungar n-a fost decât “constituţionalism fals şi mincinos, care ne-au luat libertatea culturii, ne-au desfiinţat politiceşte... şi ne-au făcut imposibil progresul economic”.

     În continuare Vasile Goldiş rememorează marile evenimente din istoria modernă a românilor: Unirea principatelor din 1859, Războiul de independenţă din 1877, neuitând să-l amintească “pe bunul şi luminatul Cuza”. Consolidarea Regatului României sub regele Carol I, precum şi lupta şi jertfele poporului român în primul război mondial sub conducerea regelui Ferdinand I au făcut posibilă realizarea unirii Transilvaniei cu România. În final Goldiş a dat citire moţiunii unirii care a fost unul dintre cele mai democratice acte europene de la începutul sec. al XX-lea.

     Votată în unanimitate şi într-un entuziasm fără margini de către Marea Adunare Naţională, unirea a fost anunţată printr-o telegramă adresată regelui Ferdinand I. În aceasta se arată că: “Adunarea Naţională a românilor din Ardeal, Ţara Ungurească şi Banat ţinută în Alba Iulia, în glorioasa cetate a lui Mihai Viteazul, a decretat într-un elan, entuziasm fără margini, în unanimitate unirea teritoriilor sale cu regatul României”. Răspunsul regelui a fost dat în aceeaşi atmosferă de mare bucurie şi entuziasm: “despre actul măreţ al Unirii săvârşit în vechea cetate a lui Mihai Viteazul a umplut inima mea de nespusă bucurie şi am primit-o cu vie emoţie”.

     După votarea moţiunii unirii  delegaţii s-au deplasat în afara cetăţii pe “câmpul lui Horea” spre a aduce la cunoştinţa poporului prezent în număr de peste 100.000, martori ai marelui act, hotărârea definitivă şi irevocabilă a unirii Transilvaniei cu România.

     De pe tribune improvizate oratorii au expus în faţa mulţimii, cuprinsă de entuziasmul general, hotărârile delegaţiilor la Marea Adunare Naţională. Dintre discursurile ţinute menţionăm pe cele ale reprezentanţilor celor două biserici româneşti, episcopii Miron Cristea şi Iuliu Hossu. Şi ei au evocat importanţa istorică a oraşului Alba Iulia şi jertfele personalităţilor istorice ale neamului nostru pentru realizarea marii uniri.

     Episcopul ortodox de Caransebeş, Miron Cristea, ales după unire primul patriarh al României, justifică în faţa poporului român prezenţa sa la marea Adunare Naţională de la “Alba Iulia”: “Am venit la această istorică şi măreaţă adunare naţională în străvechea Alba Iulia de care ne leagă amintirea celor mai crude chinuri şi suferinţe dar şi cea mai sfântă nădejde. Deşi au trecut decenii şi chiar veacuri de atunci totuşi şi acum aud cum geme din adânc din fundul temniţei regele munţilor Iancu, aud mai ales suspinele şi vaietele înfricoşătoare de durere a mucenicilor Horea şi Cloşca care aici au fost traşi pe roată”.

     Nepieritorul act al unirii Transilvaniei cu România a adăugat o nouă dimensiune istoriei oraşului Alba Iulia consacrând-o drept capitala marii uniri. La acest evenimet se referea în discursul său Episcopul greco-catolic Iuliu Hossu, apreciind că toate generaţiile prezente şi viitoare vor preţui cum se cuvine pe acei oameni care au pregătit, participat şi realizat la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia unirea tuturor românilor, prin voinţa şi sacrificiul lor idealul de veacuri al poporului român: “Fericiţi voi, care aţi pecetluit pe veci Unirea cu Ţara mamă. O viaţă veţi mărturisi cu mândrie: “Şi eu am fost la Alba Iulia”. Fiii fiilor voştri vor chezăşui (mărturisi) puternic şi fericiţi arâtând: “şi părinţi noştrii au fost la Alba Iulia. Voi sunteţi marea armată a sufeletelor alese a neamului nostru”.

     În aceeaşi atmosferă de înaltă sfinţire patriotică a fost ales Consiliul Dirigent, ce urma să conducă destinele Transilvaniei, până la desăvârşirea unităţii politice şi administrative cu România. Preşedinte a fost ales Iuliu Maniu. S-a hotărăt totdată să se trimită de urgenţă la Bucureşti actul Unirii şi să-l prezinte regelui Ferdinand şi Parlamentului României. Delegaţia a fost formată din distinşii bărbaţi: Vasile Goldiş, Caius Brediceanu, Alexandru Vaida Voievod şi Episcopii Iului Hossu şi Miron Cristea.

     O imensă mulţime i-a primit cu urale în gara de nord din Bucureşti şi i-a condus în triumf până la palatul regal.

     La recepţia dată de regele Ferdinand şi regina Maria în onoarea delegaţiei românilor transilvăneni, regele a toastat zicând: “Azi când vedem înaintea minţii şi înaintea ochilor noştri săvârşită clădirea măreaţă ce Mihai Viteazul începuse şi pe care generaţii întregi apoi au visat-o, aduc prinosul meu de recunoştinţă acelora care în toate colţurile răsună dulcele grai românesc au pus sufletul şi puterile lui în serviciul idealului naţional”.

     Cu această ocazie I.C. Brătianu, primul ministru al României a salutat delegaţia românilor din Transilvania omagiindu-i ce cei care s-au jertfit pentru unitatea naţională spunând: “Vă aşteptăm de o mie de ani şi aţi venit ca să nu ne mai despărţim niciodată. Sunt în viaţa unui neam clipe de fericire atât de mari încât ele răscumpără veacuri întregi de suferinţă... Fraţilor fiţi bine-veniţi, vă facem această onoare atât noi care suntem adunaţi la această masă, cât şi toţi românii de pretutindeni. Această Unire o strigă toţi morţii noştri şi cei din câmpiile Turdei şi cei din Apuseni dar şi cei din Carpaţi şi de la Siret”.

     În această atmosferă de preţuire pentru trecutul neamului nostru s-au desfăşurat lucrările şi s-au ţinut discursurile marilor bărbaţi ai naţiunii care au realizat cel mai mare act din istoria modernă a României, Unirea Transilvaniei cu România de la 1 Decembrie 1918.

     Amintirea lor să fie eternă.

 

Dr. Gheorghe Anghel

    Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, Editura ASTRA, Bucuresti, 1 Decembrie 1943