România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruti şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ieromonahul  Sofronie din Cioara - apărător al credinţei strămoşeşti -

     După cucerirea Transilvaniei, de către Regatul Ungariei, majoritatea românilor transilvăneni au fost excluşi din viaţa politică a statului închizându-li-se şi calea spre cultură. În aceste condiţii ei s-au grupat cu o deosebită tenacitate în jurul bisericii lor cu multă nădejde în singura instituţie românească a timpului, până la apariţia şcolilor confesionale. Aşa am reuşit, în condiţiile stăpânirii străine să ne păstrăm identitatea etnică, limba, obiceiurile, cultura moştenită prin tradiţie şi mai ales prin CREDINŢĂ.

     Duşmanii noştrii însă nu dormeau iar mintea lor malefică a căutat soluţii pentru spargerea unităţii neamului românesc, de departe majoritar şi atragerea lui prin desnaţionalizare de partea minorităţilor asupritoare.

     Atacul s-a produs  curând şi unde putea el să fie mai eficient decât asupra bisericii ortodoxe strămoşeşti care până atunci i-a ţinut uniţi la sânul său pe toţi românii.

     Aşa s-a ajuns la desbinarea românilor pentru prima oară prin religie, prin trecerea unora la reformaţi şi prin atragerea unei părţi a clerului ortodox la biserica Romei, acţiune prin care o parte a preoţimii şi a unor enoriaşi ortodocşi au constituit biserica greco-catolică din Transilvania, aici la Alba Iulia la data de 7 octombrie 1698, subordonată unui episcop (provenit din mitropolit ortodox) ca urmare a desfiinţării cu ajutorul autorităţilor stăpânitoare a Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, cu reşedinţa la Alba Iulia.

     Această acţiune a declanşat o uriaşă mişcare de protest a românilor ortodocşi, rămaşi majoritari, pentru refacerea ierahiei ortodoxe şi recunoaşterea ei de drept printre religiile recepte ale Transilvaniei medievale.

     Acţiunile dure şi viclene de catolicizare s-au manifestat în special după alungarea episcopului Inocenţiu Micu-Klein, marele luptător pentru drepturile românilor din Transilvania. Ele s-au desfăşurat cu intensitate, fiind conduse de episcopul Petru Pavel Aaron care avea ca sprijin autorităţile stăpânitoare şi care au acţionat mai ales în zona Târnavelor, Bistriţa, Alba, Valea Sebeşului, Ţara Haţegului, Zarandului, Mărginimea Sibiului, Ţara Făgăraşului etc.

     Împotriva acestor acţiuni de trecere la greco-catolicism s-au ridicat majoritatea românilor printre care cei mai dârzi au fost cei din Mărginimea Sibiului în frunte cu Ioan de Sălişte, Nicolae Oprea (Miclăuş) din Sălişte, Popa Măcinic din Sibiel, preotul Ioanes din Galeş, Popa Ioan din Sad (Popa Tunsu - a fost prins în târg la Sibiu şi a fost tuns din dispoziţiile episcopului Petru Pavel Aaron). Dârzenia ţăranilor pentru păstrarea credinţei strămoşeşti din această zonă, se poate constata din datele recensămintelor efectuate de autorităţi în sec. XVIII-XIX. Toatea acestea însă sau obţinut cu mari sacrificii (bătăi, alungarea preoţilor, arestări, etc).

     În temniţele groaznice de la Kuffstein şi-au găsit sfârşitul mulţi apărători ai ortodoxiei aşa cum a fost cazul lui Nicolae Oprea (Miclăuş) din Sălişte.

     În “toiul” acestor manifestări generale de rezistenţă a românilor s-a detaşat călugărul Sofronie.

     Călugărul Sofronie s-a născut în localitatea Cioara, astăzi Sălişte (jud. Alba), cu numele de Popa Stan, dintr-o familie de preoţi, unde o perioadă a fost preotul satului, fiind hirotonit la Arad în anul 1728. Rămânând văduv, a trecut în Ţara Românească iar la renumita mănăstire Cozia s-a călugărit, luând numele patriarhului Ierusalimului, Sofronie, cel mai înflăcărat apărător al ortodoxiei din sec. al XVIII-lea.

     Întors în locurile natale, călugărul Sofronie s-a stabilit la schitul Afteia, o vatră străveche a creştinismului românesc, construită în a doua jumătate a sec. XV după victoria oştilor creştine din anul 1479 pe câmpul Pâinii (între Şibot şi Orăştie) conduse de Paul Chinezul împotriva turcilor.

     Însemnătatea acestei străveche vatră de credinţă strămoşească de pe meleagurile jueţului Alba pentru cultura şi “legea românească” a fost existenţa şi funcţionarea unei şcoli gratuite pentru copiii ţăranilor din satele apropiate şi mai ales la rezistenţa împotriva catolicizării, care sa manifestat cu barabarie la această mănăstire.

     În noaptea din Duminica Floriilor a anului 1757 “fibirăul” de la Vinţ (unde era centrul administrativ al zonei) a organizat o acţiune de al prinde şi întemniţa pe călugărul “neunit” Sofronie, acţiune însă, nereuşită. În schimb s-au ales cu o “victorie” şi astfele au dărâmat biserica şi chiliile călugărilor care au fost alungaţi din zonă.

     Această acţiune josnică şi revoltătoare l-a determinat pe călugărul Sofronie să devină un luptător şi apărător dârz al credinţei neamului românesc.

     După anul 1759 a desfăşurat o intensă activitate de rezistenţă împotriva catolicizării, concretizată prin organizarea şi participarea la adunări publice ale românilor cum a fost la Apold, Zlatna, Abrud, Cîmpeni, Ighiu, Bogata de Mureş etc, precum şi la întocmirea de memorii şi proteste adresate stăpânitorilor, referitoare la suferinţele românilor ajunse la limita de suportare.

     Scrisorile de îmbărbătare şi de organizare a românilor trimise în diverse zone ale Transilvaniei au depăşit sfera religioasă.

     Edificator în acest sens este scrisoarea trimisă preoţilor din Şard şi care merită a fi redată în întregime:

     “Mă închin Domniilor voastre preoţilor şi sătenilor din Şard. Dar să ştiţi că am să vă vestesc mult, dar nu e timpul. Una voi să ştiţi: întăriţi-vă în credinţă şi rugaţi-vă milostivului Dumnezeu, şi să nu ziceţi că nu vom putea să învingem pe păgâni, pentru că ei sunt mai mari în ţară; căci nu sunt ei mai mari, Dumnezeu e mai mare. De aceea, acum staţi uniţi şi gătiţi-vă de război, ca să izgonim Unirea şi iobăgia din ţară. Ci cumpăraţi-vă puşti şi pistoale, căci va veni vremea când veţi da un plug cu boi pentru un pistol micuţ şi nu-l veţi afla. Şi să nu credeţi că aceasta e glumă sau poveste, ci grăbiţi-vă, căci nu ştiţi ceasul când va veni porunca. Şi voi credeţi că părintele vostru a pierit, dar tot ce faceţi, se trimite la el. Iar acum bucuraţi-vă şi veseliţi-vă pentru că Dumnezeu ne va ajuta şi ne va ridica, pentru ca, după cum mi-a scris părintele, şi eu v-am scris vouă. Iar voi nu băgaţi de seamă în câte chipuri se găsesc duşmanii ca să vă nimicească, iar Domniile Voastre nici într-un chip nu vă sfătuiţi, nici vă adunaţi, ca să îndemnaţi pe credincioşi la rugăciune, ca să vestiţi cuvintele acestea tuturor credincioşilor în adevăr; şi dacă cineva dintre duşmani va întreba: ce sunt aceste cuvinte? Voi spuneţi: că se va găsi scris, dar adevărul nu-l ştie nimeni. Şi ştiţi, însă, că de la mine sunt adevărate. Şi să nu se întristeze nimeni pentru că nu va fi auzit numele meu; ci eu am scris numele meu, dară m-am temut că vreun străin va aduce scrisoarea aceasta şi, dacă au înţelege duşmanii, vor opri armele. Iar Domniile Voastre pe mine pentru oaste (?) Dar nimeni dintre credincioşi să nu cuteze a prinde pe cineva, că cine va face aşa ceva, unul ca acela ar fi fost bine să nu se fi născut pe lume. Iar cine veţi asculta rugaţi-vă lui Dumnezeu, mici şi  mari. Ci să ştiţi că prin mari cheltuieli şi ostenele s-au trimis aceste cuvinte în ţara vecină. Ci nu acestea, ci altele: căci în ele sunt lucruri mari şi mai de preţ; de aceea nu ni se cade a da în ochii tuturor. Dar aceste vorbe să le trimiteţi în toată ţara. Amin şi Dumnezeu să vă ierte păcatele. Altceva însă, mai mare şi la toţi de folos: dacă veţi spune, mărturisiţi-vă şi pocăiţi-vă a face eleemosimă. Şi nu vă supăraţi că e scris urât, căci mai urâţi vor fi cei ce nu vor crede. Amin”. (Teodor V. Damşa - Biserica Greco-Catolică din România în perspectiva istorică)

     În preajma Crăciunului anului 1759 Sofronie a fost arestat şi întemniţat la Bobâlna (jud. Hunedoara).

     Colaboratorul său principal, apărător dârz al credinţei strămoşeşti, protopopul Ioan din Sălişte în frunte cu cca 600 de ţărani la data de 12 februarie 1760 a reuşit să-l elibereaze prin forţă.

     La data de 21 aprilie 1760 a intrat triumfător la Zlatna unde a ţinut o adunare impresionantă. În continuare la 12 mai 1760 a ajuns la Abrud de unde s-a deplasat în localităţile din munţii Apuseni iar la Cîmpeni a stabilit planul de acţiune privind ridicarea la luptă a poporului.

     Întrucât mişcarea lui Sofronie a luat amploare, cancelarul aulic Bethlen Gabor a propus prinderea şi omorârea călugărului Sofronie.

     La data de 2 august 1769 a fost arestat din nou la Abrud dar la scurt timp a fost eliberat, la intervenţia miilor de moţi din zona Zlatnei.

     După eliberare, călugărul Sofronie a organizat un sinod la Zlatna în zilele de 10-11 august 1760 la care printre altele a cerut să fie eliberaţi din închisoare toţi românii întemniţaţi, precum şi dreptul la credinţa strămoşească cu ierarhul resectiv.

     Un moment de importanţă covârşitoare al luptei lor îndelungate a fost fără îndoială, SINODUL GENERAL NAŢIONAL ORTODOX din LIPOVENII BĂLGRADULUI din 14-18 (25-29 stil nou) februarie 1761 convocat de ieromonahul Sofronie, la care au participat sute de preoţi şi mireni, în afara celor care s-au strâns în număr mare pentru sprijinirea lui şi pentru aflarea hotărârilor luate.

     Mişcarea lui Sofronie a fost considerată de către autorităţile habsburgice ca o adevărată răscoală menită să conturbe liniştea socială a Principatului Transilvaniei.

     Ea s-a desfăşurat din toamna anului 1759  şi până în primăvara anului 1761 când Sofronie fiind alungat a trecut munţii şi a găsit ocrotire în Ţara Românească.

     Timp de mai bine de un an, datorită amplorii mişcării sale revoluţionare care a cuprins toată Transilvania până în ţinuturile Sătmarului şi ale Maramureşului, Sofronie a dominat viaţa politică şi socială a Principatului, activităţile represive ale guvernului de la Viena şi ale autorităţilor locale fiind blocate de lipsa forţelor armate ale imperiului care erau angajate în războiul cu Prusia (1756-1763).

     Obiectivele mişcării sofroniene au fost:

     • acordarea libertăţii credinţei ortodoxe (pe care decretul de aşa zisă toleranţă emis de împărăteasa Maria Tereza la 13 iulie 1859 mai mult o împiedica);

     • încetarea represiunilor exercitate asupra credincioşilor ortodocşi de către autorităţi şi de către conducerea bisericii greco-catolice;

     • numirea unui episcop ortodox pentru românii din Transilvania;

     • restituirea bisericilor luate prin forţă împreună cu averile lor de către greco-catolici;

     • eliberarea din închisori a preoţilor şi a enoriaşilor întemniţaţi pentru că au apărat credinţa străbună şi nu au acceptat trecerea la catolicism.

     Sinodul de la Alba Iulia s-a ţinut în casele preotului Rusan (care a fost principalul sprijinitor al acţiunii), care se afla în incinta bisericii din cartierul Lipoveni şi determinat de mulţimea participanţilor şi în biserică şi în “progadie” (cimitir);

     • planul de acţiune pentru perioadele următoare.

     Teama de mulţimile adunate în oraş, au determinat închiderea porţilor cetăţii iar tunurile sale au fost îndreptate înspre oraşul de jos, unde se desfăşurau evenimetele.

     Rezultatele sinodului respectiv, măsurile hotărâte pentru refacerea şi organizarea bisericii ortodoxe din Transilvania - punctul principal al mişcării sofroniene a însemnat după istoricul Silviu Dragomir “triumful desăvârşit al ortodoxiei noastre, care a izbutit să scuture lanţurile robiei după şase decenii de suferinţe şi lupte necurmate”.

     Cu tot aspectul ei confesional, mişcarea lui Sofronie a avut şi un pronunţat caracter naţional, el şi mulţimea de români care l-au urmat au luptat în numele “neamului românesc” pentru ortodoxie care era “legea românească”.

     Ajuns în libertate deplină în Ţara Românească, Sofronie a militat pentru formarea unei armate care să fie pusă la dispoziţia  PARTIDEI NAŢIONALE şi care să contribuie la UNIREA PRINCIPATELOR.

     Scrisorile lui Sofronie către reprezentanţii Partidei Naţionale de la Bucureşti şi Iaşi precum şi iniţiativa de colectare de fonduri pentru constituirea unei armate naţionale confirmă cele de mai sus.

     Planul lui Sofronie de unire a tuturor românilor (existent în scrierile lui) se baza pe constituirea unei armate naţionale, obţinerea unirii principatelor pe cale diplomatică sau revoluţionară precum şi independeţa acestora.

     În anul 1768, Sofronie afirma că “odată înfăptuită unirea principatelor, armata în care se vor înrola şi voluntarii ardeleni vor trece munţii să elibereze Ardealul care împreună cu Crişana şi Banatul se vor uni cu ţara - ROMĂNIA -.

     Astfel planul de unire pe care l-au urmat românii în perioada 1859-1918 a fost gândirea lui Sofronie de la Cioara cu 150 de ani înainte de MAREA UNIRE A ROMÂNILOR de la ALBA IULIA  de la 1 Decembrie 1918.

     Cei care au luptat alături de călugărul Sofronie împotriva uniaţiei au luptat împtriva desbinării şi înstrăinării românilor, deci pentru unitate naţională, pentru menţinerea conştiinţei de neam în condiţiile grele cunoscute.

     Din cronica rimată - Plângerea Sfintei Mănăstiri a Silvaşului (Prislop) rezultă fără echivoc simţirea românilor din acea perioadă:

 “Şi nemul nostru din vrăjmăşie

Să se întoarcă iarăşi la frăţie

Căci precum românii prin viaţă se alege

Se cade să fie toţi de o lege

La legea cea strămoşească

Iar nu la legea papistăsească

Căci nu va fi spre un folos

Uniaţia ce s-au scos,

Ci numai ca să ne răsnească

De fraţii din Ţara Românească

Şi din Ţara Moldovinească

Ba încă şi între noi din Ardeal

Să bage pe cel viclean

Să nu ne mai putem înţelege

Nici din saşi şi din unguri a ne mai alege”.

 

     În concluzie putem afirma să mişcarea iniţiată şi condusă de Sofronie a avut un carcter anti-habsburgic, anticatolic şi antifeudal. După cum se ştie, până la urmă, a fost înfrântă prin intervenţia militară brutală a generalului Bucow din “porunca” împărătesei Maria Tereza.

     Sofronie, a rămas pentru biserica străbună, apărătorul ortodoxiei şi iniţiatorul victorios al reorganizării sale instituţionale, motiv pentru care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la data de 28 februarie 1950 a hotărât canonizarea ca sfinţi mărturisitori ai dreptei credinţe a mai multor asemenea luptători printre care un loc de frunte îl reprezintă călugărul Sofronie.

     De atunci în fiecare an, la 21 octombrie la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia  se fac slujbe în cinstea acestor sfinţi, asociate şi cu alte manifestări ecleziastice şi culturale.

Alba Iulia 2002: Dezvelirea placii comemorative in memoria sinodului organizat de calugarul Sofronie la data de 14-18 februarie 1761. Foto Ilie Furduiu

     În cest an manifestările respective au avut loc în zilele de 19-20-21 octombrie după un program stabilit de către Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia împreună cu “Fundaţia Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României şi cu comitetul Parohiei Ortodoxe din Alba Iulia - cartierul Lipoveni.

     Sâmbătă 19 octombrie, în aula “Dumitru Stăniloaie” a Facultăţii de Teologie a avut loc un simpozion pe această temă, la care au participat I.P.S. Andrei, prof, dr. Mircea Păcuraru, prof. Mircea Dogaru, pr. Ştefan Urdă, lector dr. Valer Moga, ierom. Rafail Noica, prof. Alin Albu şi alţii.

     Cu această ocazie ierom. Rafail Noica şi-a lansat cartea CULTURA DUHULUI, iar sub îngrijirea ec. Ioan Străjan sa relansat după 110 ani lucrarea marelui istoric Nicolae Densuşianu INDEPENDENŢA BISERICEASCĂ A MITROPOLIEI ROMÂNE DE ALBA IULIA.

     În acelaşi loc s-a organizat o expoziţie de carte creştină unde s-a adus şi tiparniţa veche de la Muzeul din Blaj.

     Duminică, 20 octombrie la biserica ortodoxă din Lipoveni, după Sfânta Liturghie Arhierească ţinută de un sobor de preoţi în frunte cu IPS Andrei susţinută de corul studenţesc, s-a desvelit o placa comemorativă în memoria sinodului organizat de călugărul Sofronie la data de 14-18 februarie 1761.

     Luni, 21 octombrie a avut loc la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia - zi de sărbătoare - Sfânta Liturghie Arhierească la care au participat un sobor de preoţi în frunte cu IPS Andrei, împreună cu reprezentanţii Arhiepiscopiei Sibiului, Clujului, Harghitei şi Covasnei precum şi a Episcopiei Maramureşului şi a Sătmarului.

     Efectuarea de cercetări amănunţite referitoare la mişcarea sofroniană, dar mai ales asupra activităţii din perioada necunoscută petrecută în Ţara Românească (Argeş) consider că reprezintă un act de cultură şi istorie care va avea prioritate şi va onora specialiştii de pe meleagurile noastre în cercetarea şi prezentarea adevărului, iar pentru tinerii studenţi teme de succes pentru lucrările de diplomă.

     Deasemenea, cred că reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române, cu posibilităţile pe care le au, pot să identifice mormântul lui Sofronie, a căror moaşte să fie aduse şi depuse la mănăstirea Afteia, acolo unde le este locul.

     În amintirea evenimentelor petrecute în urmă cu peste 240 ani un grup de cetăţeni din cartierul Lipoveni din Alba Iulia împreună cu comitetul bisericii “Adormirea Maicii Domnului” în frunte cu preotul Ştefan Urdă au stabilit înfiinţarea unui despărţământ ASTRA cu denumirea de “CĂLUGĂRUL SOFRONIE”.

Ioan Străjan

IBLIOGRAFIE 

Personalitatea călugărului Sofronie de la Cioara de prof. dr. Mircea Dogaru.

Biserica greco-catolică din România în perspectivă istorică de Teodor N. Domşa.

Sfântul Sofronie şi mănăstirea lui din Plăişorul Ciorii de Pr. Dragosin Oana.