România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Memoria presei şi a corespondenţei

1. Articol apărut în ziarul „Unirea” nr. 36 de la Blaj la data de 8 sept. 1928

Până când?

Fraude... Zilnic fraude proaspete, multe, mari, senzaţionale. La petrol, la păduri, la domenii, la C.F.R, la regimente, şcoală, prefecturi, pretutindeni, fără întrerupere. Le aşteptăm în fiecare dimineaţă, cum aşteptăm cornurile calde. De zece ani ne-am obişnuit cu narcoza lor naţională, încât ne-a devenit necesitate patriotică.

Şi – în ciuda strămoşilor cari au decretat imprudent că: quotidiana vilescunt - le aşteptăm zilnic cu frică şi înfrigurare nouă. Atât este de inepuisabil talentul nostru, încât zi de zi ştie să împrumute forme noi, nebănuite, aceleaşi invariabile şi inexorabile legi a jafului universal. Unele tâlhării impun prin grandoarea proporţiilor, altele prin îndrăzneala lor, prin uşurinţa cu care ar fi putut fi descoperite; prin ingeniositatea ticluirii prin admirabilul spirit de organizaţie, care înşiruie serii întregi de funcţionari, de la acar şi portar până sus la vârful scării valorilor jefuitoare, în slujba aceluiaşi gând de furt sistematic; prin ingeniositatea cu care se atacă chiar irealul şi inexistentul: împrumutul din străinătate, de pildă.

Prin această furtunoasă horă naţională, tu contribuabil uluit, nu ai vreme să mai calculezi cât s-o fi furat, în definitiv, în cei zece ani din urmă; uiţi să te mai întrebi, de ce umblă cerşind la porţi închise ţara, care şi-ar putea acoperi întreg bugetul din bogăţiile ei naturale, fără a cere o lăscaie de la cetăţeni; nu mai auzi vaietele mizeriei în care se sbat milioane de robi ai gliei, pe cel mai mănos pământ al Europei; dimpotrivă, te bucuri aflând măcar în felul acesta de existenţa atâtor bogăţii pe cari tu nici nu le-ai bănuit şi aştepţi cu nerăbdare ziua de mâine, ca să vezi dacă – mai ales după certarea ce ne-a trimis Dumnezeu cu seceta mistuitoare – tot mai se găseşte ceva de furat în mândra noastră ţară?!

Nu uita, să admiri şi neîntrecutul talent al generaţiei de cărturari, care dă lumii acest spectacol fără pereche. Este talent numai în parte moştenit din Fanar. S-a cultivat şi a ajuns la desăvârşire în şcoala fără Dumnezeu a lui Haret! Grăbeşte deci, de felicită pe dl. Anghelescu, vrednicul urmaş, care în loc de religie şi morală a sporit în şcoală sportul, pentru ca viitorii eroi ai tâlhăriilor să-şi câştige isteţime suficientă la evadarea din Văcăreşti, devenit loc de vilegiatură foarte apreciat în „lumea bună”. De-acum poţi dormi liniştit: neamul marilor pungaşi nu se va stinge şi rubrica fraudelor din gazete este asigurată pe decenii!

Să nu te întrebi, însă, contribuabil amărât, până când va dăinui această sarabandă a jafului. Până când o va mai răbda Dumnezeu? Până când o va mai îndura nenorocitul scurmător al gliei? Căci sar putea întâmpla să ai visuri rele; să vezi în zare o pădure de pluguri străformate în furci şi de ele atârnând tot câte un ucenic al şcolii fără Dumnezeu!

 

Cărturari ai neamului, revizuiţi-vă cunoŞtinţele!

„Universul” Nr. 292/10 Decembrie 1926 - Bucureşti

 Contribuabilul

E vorba despre onorabilul cetăţean, care, de unul singur, şi uneori prin participare la diverse întreprinderi industriale ori comerciale, „contribuie”, sprijină cu punga lui bugetele Statului, judeţelor, comunelor,, camerelor de comerţ şi industrie şi pe ale nu mai ştim căror instituţii.

Pe acest „cel care plăteşte”, nici fiscul, nici cei cari administrează judeţele, comunele şi celelalte instituţii beneficiare – cărora se adaogă mai în fiecare zi câte una nouă – par a nu avea interesul să-l cunoască de cât în două momente anuale: atunci când îl impun la dările pe care legiuitorii – solicitaţi de fisc – au socotit că el trebuie să plătească şi în momentul când dările datorite îi sunt cerute şi zmulse. De rest, nu vrea să ştie nimeni, nimic. Şi se întâmplă aşa în ce priveşte dările directe; în ce priveşte pe cele indirecte - diverse, multe, mereu înmulţite şi grele - nici atât.

Contribuabilul e dator să suporte, cu cei de o seamă cu el, sarcinile bugetare ale Statului şi pe ale atâtor şi atâtor instituţii de Stat. Cum poate reuşi să facă lucrul acesta? „Treaba lui!” Că el, contribuabilul, are la rându-i şi alte sarcini mari, cari, împreună cu astelalte, tind să-i zdrobească, sau, în cel mai fericit caz, când el, un element contribuitor la munca naţională de producţie, să-l reducă mult ca atare, e o chestiune ce pare a nu avea nici o importanţă pentru cei puşi să poarte de grije vieţii obşteşti.

Impozitele directe cresc continuu, sub etichete şi motive diferite; impozitele indirecte de asemenea; impozitele comunale, şi ele. Continuele scumpiri ale tarifelor pentru transporturi şi comunicaţii justificate mai mult aparent, fac ca traiul să se scumpească fără măsură şi fără evidente posibilităţi de sfârşire; din această pricină, onorabilul contribuabil şi cu el întreaga lui familie, - de multe ori, numeroasă, - trebue să-şi impună economii şi abţineri de la hrană şi îngrijire, ce le sleiesc sănătatea şi puterea de muncă până la istovire. Copii d-lui contribuabil nu mai pot învăţa carte, din cauza enormităţii taxelor şcolare şi a scumpetei cărţilor: iar unii dintre ei vor candida la sporirea numărului elementelor păgubitoare societăţii. Când d. contribuabil are ceva economii plasate în întreprinderi industriale şi comerciale, acele economii, pe lângă că-i aduc un venit mic, mai sunt dijmuite de fisc, într-un chip care taie pofta de plasare a banului în valori mobiliare.

Onorabilul contribuabil plăteşte cât poate şi până când poate. Că relele condiţii de trai fac ca încetul cu încetul, să degenereze mii şi mii de oameni muncitori şi copii aflaţi în perioada de creştere, şi că aceasta înseamnă inferiorizarea tot atâtor valori sociale: că munca de producţie fiind stânjenită în săvârşirea ei, scade puterea de adunare de bogăţii individuale şi implicit de sporire a bogăţiei naţionale, - puţin importă. Sunt fapte şi stări de lucruri asupra cărora n-are nimeni vreme să gândească.

E drept, că sarcinile bugetare ale Statului şi ale multelor lui instituţii sunt mari; e drept că ele trebuie susţinute de către cetăţenii contribuabili; dar e de ţinut seama şi de ceea ce contribuabilii pot să dea, de felul cum pot să dea şi de urmările pe care le-au pentru ei, pentru economia naţională şi în general pentru viitorul ţării, ceea ce dau, nu din prisosul, ci din strictul lor necesar.

Nu e de ajuns, ba chiar e primejdios, să se creadă cu stăruinţă că, în primul rând, impozitele şi aproape numai impozitele vor ajuta la îmbunătăţirea situaţiei financiare a ţării. Trebuiesc economii reale şi peste tot unde pot fi făcute, spre a fi cruţat contribuabilul de luare din strictul necesar al traiului şi îngrijirii familiei şi din ceea ce e destinat muncii de producţie.

Se vorbeşte despre o stabilizare a leului. Trebue în primul rând o perioadă de pregătiri: de economii reale în bugete şi în administraţiile publice; de echilibrarea cuminte a veniturilor Statului şi diverselor instituţii de Stat, cu cheltuielile; de respect al banului public; de ordine financiară; de creştere a creditului de care trebue să se bucure în străinătate o ascensiune susţinută a leului. Trebue o perioadă de pre-stabilizare. Apoi, va putea veni şi stabilizarea legală.

Iar interesele onorabilului, dar bietului contribuabil trebuesc socotite, cu simţul dreptăţii şi ca prudentă măsură de guvernare laolaltă cu celelalte interese despre cari am vorbit.

                                          I.Ş.-C.

Redăm pentru frumuseţea, integritatea şi sfinţenia lor, câteva gânduri către un poet autodidact, atât de actuale şi azi (I.M.)

2. Câteva scrisori adresate de către Vasile Goldiş prietenului său Paul Târbăţiu

Către Paul Târbăţiu

Arad, 10/I[1]929

Domnule Târbăţiu

Am primit cu multă bucurie un exemplar din „Zorile Banatului” No. 1 anul II, pe ianuarie 1929.

Azi am trimis la adresa I. Stoian în Forotic judteţulţ Căraş suma de 100 lei ca abonament pe anul 1929.

Mă bucur din tot sufletul văzând doi ţărani români întovărăşindu-se în scopul de a răspândi lumina cunoştinţei, făclia bunelor moravuri, credinţa religioasă, cinstirea tradiţiilor şi mai vârtos cultul muncii, simplitatea vieţii şi cruţarea cuminte, fără de care nu există mulţumire între oameni, nici înălţime pentru naţiuni.

Tot cu poşta de azi am îndrăznit să-ţi trimit, domnule Târbăţiu, modestele mele discursuri rostite cu prilejul unirii noastre cu ţara-mamă, România, în 1 Decembrie 1918 şi apoi la diferite ocaziuni ca preşedinte al Societăţii Culturale Astra din Sibiu. Ţi le închin ca prietenească amintire şi te rog să le citeşti cu răgaz şi să vesteşti mai departe ceea ce vei găsi bun în gândurile mele.

Bine faceţi, când vă feriţi de politica blestemată care propovăduieşte ura între fraţii aceleiaşi naţiuni şi de toţi nemernicii care prin momeli şi făgăduieli prostesc lumea pentru ca să ajungă la puterea lumească, ci mai vârtos rogu-vă să întăriţi credinţa, că neamul românesc are divina misiune de a păzi aci gurile Dunării şi în preajma Mării Negre geniul latinităţii, care a stăpânit odată lumea prin dreptatea sa şi iar o va stăpâni odată, prin iubirea sa de oameni, fiindcă ea, ginta latină, cum spunea Alecsandri, reprezintă Dumnezeirea pe pământ, iară, Dumnezeu este iubirea.

Primeşte-o strângere de mână de la fratele dumitale.

                              Vasile Goldiş

 Arad, 22 ianuarie 1929

 Mult stimate domnule Târbăţiu

La dorinţa dumitale cu poşta de azi am trimis la adresa din Comorîşte clişeul de pe o fotografie a mea.

Pentru persoana mea nu doresc nici o distincţie. Mă simt chiar jignit când cineva mă laudă. Fiindcă nu prin cuvinte se pot lăuda oamenii, ci numai prin faptele lor.

Cu atât mai mult mă înveseleşte promisiunea de a face propagandă pentru Asociaţiunea Culturală Astra, care a fost întemeiată de către părinţii noştri, ci mai vârtos întru luminarea plugarilor români, a satului românesc.

În discursul meu rostit la Adunarea generală de la Arad în 8 noiembrie 1924, vei găsi satul, adevăratul obiectiv al Asociaţiunii. Am spus atunci că Asociaţiunea va înfăşura în haina caldă a iubirii sale şi a părinteştei sale îngrijiri ţărănimea română, dându-şi toată osteneala s-o scoată din bezna pricinuită de nedreptatea vremilor trecute şi de părăsirea păcătoasă a stăpânitorilor ei de pe vremuri, obligându-i drumul spre progres şi lumină... (Discursuri, pag. 20).

E o muncă uriaşă ce trebuie săvârşită până când plugarul român va fi în stare să pună integral în valoare toate minunatele sale aptitudini şi virtuţi, ce le are de la rasa latină şi de la pământul pe care s-a închegat. E adânc dureros ca astăzi încă acest minunat ţăran cade prea uşor jertfă momelilor otrăvite, care ascund neruşinate asalturi după procopseală şi este adânc dureros că nici ruşinea morţilor nu ne-a oprit din acest dezmăţ.

Care peşte a refuzat vreodată să înghită fierul total ascuns în râmă sau în boţişorul de mămăligă? atâta vreme cât popoarele nu vor întrece pe peştii în cuminţenie, nu se va putea coborî fericirea pe pământ.

Fiindcă adevărata pacoste a neamului nostru nu este sărăcia lui materială, care uşor ar putea să dispară, ci mai vârtos este deficitul lui moral şi numai cultura ne poate scoate la liman. Educaţiunea este pregătirea individului pentru serviciul comunităţii şi gândul solidarităţii trebuie să pătrundă sufletele tuturor, înlocuind dihonia dintre noi, fiindcă la căpătâiul mamei bolnave toţi copii trebui să simtă ceea ce-i leagă prin naşterea lor şi să se lapede de la sine tot ce-i desparte.

Scuză lungimea scrisorii acesteia, dar mi-e drag să stau de vorbă cu asemenea plugar cum eşti d-ta. Scrisorile mele şi cartea mea le poţi folosi cum vei crede d-ta că este util pentru binele comun.

Al d-tale stimător şi iubitor prieten,

Vasileţ Goldiş

 Arad, 15 mai [1]930

 Scumpul meu prieten

Te rog să mă ierţi, dacă-ţi răspund aşa de târziu la scrisoarea d-tale din 13 IV a.c., atât de îndatoritoare. Să mă crezi că sânt îmbulzit de atâtea lucruri, că-mi este cu neputinţă să le isprăvesc pe toate în rândul lor după vreme, ci trebuie să le fac rost după fireasca lor urgenţă. Am şi năcazurile mele personale, apoi cele familiale. Sânt un prea modest slujbaş la Consistoriul de la Arad şi sânt nevoit să rezolv actele ce mi se dau, obligat să lucrez aici în biroul acesta tocit cel puţin câte şase ceasuri pe zi. Apoi vine Astra care în timpul din urmă mi-a dat grozav mult de furcă Vei fi citit despre Congresul nostru cultural de la Sibiu. Pregătirea lui am făcut-o eu personal, scriind numai scrisori câte 5-10 pe zi.

După congres pregătesc tipărirea materialului discutat acolo, iară acum mă copleşesc agendele cu pregătirea Adunării Eparhiale (Sinodul) de la Arad, care vine tot în sarcina mea. Te plictisesc cu înşiruirea atâtor nimicuri, dar vreau să mă crezi că nu am întârziat răspunsul din lipsă de consideraţie pentru d-ta, pe care te socot între cei mai scumpi amici ai mei.

Acum să venim la obiect.

Te rog să-mi trimiţi mai multe din Fragmentele şi Minunile de care-mi scrii să le citesc. Să-mi scrii de aceea, câte coale de tipar ar face volumaşul? După citirea bucăţilor ce-mi vei trimite, voi căuta un editor. Poate că biblioteca pentru creştini a Episcopiei noastre, ori voi încerca la Tipografia diecezană, poate chiar la „Astra”. Ştii d-ta bine că stăm rău de tot cu cărţile. Azi lumea citeşte numai murdăriile de gazete unde se înjură oamenii, ca la uşa cortului. Editorii se lasă de tot, fiindcă-şi tem paralele. E vreme rea, scumpul meu prieten. Cele sufleteşti nu au nici o trecere, ci vulgul aleargă după otrăvitele desfătări ale trupului şi mirosul banului a suprimat pe cel al tămâiei: Nu vreau să deznădăjduiesc, fiindcă e păcat, dar nu cred să ajung eu vremi mai senine ci voi muri în acest amurg trist al stricăciunii.

Să dea Dumnezeu ca măcar d-ta să ai norocul de a vedea renaşterea virtuţii strămoşeşti la scumpul nostru neam românesc, fiindcă ar fi osândit sărmanul să fie dat şi el pieirii, dacă ar înceta să cinstească zeii, la care s-au închinat strămoşii.

Partea din urmă a scrisorii d-tale m-a surprins, m-a întristat. Vorbeşti de politică. E răul cel mare de care suferă biata ţară. Politica ar fi să fie muncă pentru binele tuturor, pentru binele neamului şi acum pentru binele ţării fiindcă după ajutorul marelui Dumnezeu, ţara acum este a neamului. Aşa ar fi să fie, aşa ar fi frumos, dar vai ce scârnăvie e politica în ţara românească, e alegerea pe întrecute a porcilor vălău, e meşteşugul spurcaţilor de-a birui pe cei curaţi, este arta de a îmbăta nefericitele mulţimi cu otrava minciunii, escrocii, bandiţii, trădători de neam, falsificatori de cambii ajung să fie reprezentanţii ţării şi ai unui neam nenorocit şi prostit de alcoolul făgăduielilor mincinoase.

Dragă amice, Paule, fugi de politică, fugi ca de Satana. Dacă vrei să faci politică alături de mine, s-o faci, dar aşa cum o fac eu, să luminăm mulţimea cu adevăruri, să-i propovăduim iubirea frăţească, credinţa în Dumnezeu, cinstea, omenia, trezirea, religia muncii, cruţarea şi să nu aşteptăm de la nimeni nimic pentru aceasta, nici laudă, nici mulţumită, care fel de iarbă nu creşte între oameni, mai vârtos să nu aşteptăm onoruri, slujbe, posturi, bani şi măriri. Să nu aşteptăm nimic de la politică, şi să dăm totul ce avem pentru sărmanii noştri fraţi, pentru mulţimea cea mare care rătăceşte în pustietatea sărăciei din pricina puţinătăţii cunoştinţei şi a căderii sale în mocirla leneviei şi a fărădelegilor.

Nu te sfătuiesc să te înscrii într-un partid, nici chiar în partidul meu. Eu mă găsesc şi rămân în Partidul poporului, fiindcă îl ştiu pe generalul Averescu, un mare erou, un om de omenie, patriot adevărat, care numai prin virtuţile sale s-a înălţat de jos, din praf, la cele mai înalte trepte ale societăţii, dar mulţi din partidul lui sânt asemeni celorlalţi din celelalte partide şi m-ar durea sufletul ca să-ţi pierzi iluziile şi să-ţi vezi vestejite nădejdile.

Nu aştepta de la nimeni nimic, numai de la munca dumitale, de la cinstea dumitale, de la sufletul dumitale.

Mai scrie-mi din când în când, fiindcă scrisorile dumitale sânt pentru mine ca o adiere răcoritoare în năduful ce adeseori mă sufocă în această atmosferă a stricăciunii. Cum aş dori să te cunosc şi personal, să-ţi strâng mâna, mă uit în ochii dumitale şi să văd bunătatea. Poate voi trece în vara asta şi prin meleagurile dumitale, mi-e dor de Banat, de apele lui, de cireşii lui, de pădurea răcoritoare şi de sufletul dulce.

Să nu te superi că-ţi trimit aci şi o fotografie, să nu mă uiţi.

Al dumitale sincer amic.

Vasile Goldiş

 

Paul Târbăţiu. Poet şi publicist, ţăran autodidact. S-a născut la 19 iulie 1902 la Comorâşte. Rămâne orfan de tată în anul 1914. (Tatăl său a murit pe front în primul război mondial). Scrie poezii şi proză cu puternice accente sociale. Colaborează la diferite publicaţii din Oraviţa, Lugoj, Cluj, Bucureşti şi Timişoara. Tipăreşte calendare pentru ţărani, iar în 1928 scoate singur revista „Zorile Banatului” care apare în perioada noiembrie 1928 - iunie 1929, la Oraviţa, iniţiată pe cont propriu. Tipografia era proprietatea lui Iosif Kaden din oraşul Oraviţa, iar administraţia în comuna Forotic, jud. Caraş-Severin. Revista apare lunar şi publică poezii, povestiri, geografie, medicină şi cooperaţie. Târbăţiu moare la Timişoara, la 24 mai 1965. (Vezi: Miu Străin, Poetul ţăran Paul Târbăţiu în „Orizont”, XXVII, 1976, nr. 23 (11 iunie), p. 8; idem, „Orizont”, XXIV, 1973, nr. 47 (22 noiembrie), p. 8.

Culese de ec. Ioan StAjan

din "Vasile Goldiş corespondenţă" (1888-1934) şi publicaţiile respective