România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Treizeci de ani de la reînvierea vlădiciei de la Alba Iulia

Mitropolia din Alba Iulia a avut  acelaşi destin tragic ca şi al credincioşilor pe care i-a păstorit. Deşi unică ca şi importanţă duhovnicească şi singură ca şi izvor de cultură în mediul românesc din Transilvania, va fi martirizată spiritual în nul 1700, iar fizic în 1713.

Nicolae Iorga spune că Mitropolia din Alba Iulia a fost „cel mai trainic şi mai de folos aşezământ al neamului nostru de peste munţi”.1

Cu un secol înainte de a se auzi de „Şcoala Ardeleană”, la Mitropolia din Alba Iulia se desfăşura o misiune duhovnicească şi culturală fără egal. Tot veacul al XVII-lea din teascurile tipografiei Mitropoliei au ieşit cărţi de mare valoare, dacă ar fi să amintim doar de Noul Testament de la 1648, pentru prima dată tradus şi tipărit în limba română.

Andrei Şaguna, vorbind despre limba Noului Testament de la 1648, va zice: „Limba Bibliei pentru un popor numai o dată se poate face: dacă s-au învins piedica cea mare a traducerii credincioase şi înţelese şi dacă poporul au primit limba aceia aşa zicând în însăşi fiinţa sa: atunci următorii n-au de a mai face alta, ci numai a o reînnoi şi îndrepta aşa după cum o ar fi reînnoit şi îndreptat traducătorul cel dintâi al limbii de ar fi trăit în veacurile lor.

Lauda cea netrecătoare a unui astfel de lucru se cuvine arhiepiscopului şi mitropolitului nostru din Bălgrad, Simion Ştefan, care la anul 1648 au tradus şi tipărit întâia dată în limba noastră Testamentul cel nou”. 

La Mitropolia din Alba Iulia au făcut misiunea lui Hristos o seamă de mari ierarhi, în vremuri grele, doi dintre ei fiind trecuţi în rândurile sfinţilor: Sfântul Sava Brancovici şi Sfântul Ilie Iorest.

Aflăm apoi, de exemplu, că la 5 octombrie 1571, voievodul catolic al Transilvaniei Ştefan Bathory, rezident la Alba Iulia, îngăduie la stăruinţa unor nobili – probabil români – călugărului Eftimie, „om cu multă învăţătură, ştiinţă, purtări cinstite şi viaţă credincioasă”, să propovăduiască „cuvântul curat al lui Dumnezeu” în toate bisericile româneşti din principat.3 Eftimie a fost hirotonit episcop de către patriarhul Macarie al Ipecului.

Mai sunt cunoscuţi mitropoliţii Hristofor şi Ghenadie, iar Ioan de Prislop păstoreşte pe vremea lui Mihai Viteazul. Diplomatul iezuit  Antonio Possevino, descriind principatul Transilvaniei, menţionează privitor la români, în anul 1583, că „aceştia au un mitropolit care-şi are reşedinţa în Alba Iulia şi care a întemeiat aproape toate bisericile pe care le au în cuprinsul Transilvaniei. Principele îl întăreşte în această demnitate, trebuind doar să aducă scrisoare de la oarecare patriarh sau episcop care să facă dovada că este episcop.”4 Sigur că nu un oarecare mitropolit “a întemeiat toate bisericile din Transilvania”, dar fiecare în parte s-a străduit ca românii să-şi aibă lăcaşurile de închinăciune. Începând cu mitropolitul Hristofor, hirotoniile mitropoliţilor se fac la Mitropolia din Ţara Românească.

Luminos a fost “momentul Mihai Viteazul”. Chiar dacă epopeea lui a fost scurtă, ca şi unirea provinciilor româneşti pe care a realizat-o pentru prima dată, impactul duhovnicesc a fost puternic. Lângă vechea şi modesta biserică a mitropoliei el a construit o alta, frumoasă şi măreaţă. Mitropolitul Petru Movilă va consemna acest lucru: „Şi îndată a început domnul a zidi, dar nu în cetate, ca nu cumva cu schimbarea vremurilor să o risipească, ci la marginea oraşului, lângă zidul cetăţii, într-un loc frumos şi ridicând-o au sfinţit-o”.5 Şi totuşi schimbarea vremurilor a risipit-o.

Vlădica Ioan de Prislop „avu fericitul prilej de a păstori în cetatea Bălgradului alături de Mihai Viteazul în acele zile de nădejdi mari, de bucurii puţine şi de întristare destulă pe urmă. Fiind «om smerit, binefăcător şi sfânt», el trăi până după alungarea lui Basta din Ardeal, făcând minuni, iar după moarte trupul nu-i putrezi, ci scotea miros bun”.6

În orice caz se afirmă pe bună dreptate că „nici un alt domn român n-a purtat atâta grijă şi nu s-a interesat mai îndeaproape  de Biserica Ortodoxă din Ardeal, ca Mihai Viteazul”.7 Acest  mare bărbat al neamului, nu numai că era un brav ostaş, dar era şi un creştin bun. Relata părintele Vasile Tudor, bun misionar în perioada comunistă şi în primii ani de după 1989, că Mihai Viteazul ştia Psaltirea pe dinafară. Se înţelege din acest aspect că era un om al rugăciunii. Apoi era convins că trebuie apărată întreaga creştinătate. „Sunt gata să-mi vărs sângele pentru creştinătate”, spunea el. Iar ducelui Maximilian îi scrie: „… Cât îmi va da Atotputernicul suflare în mine, nu voi înceta a sluji creştinătatea întreagă cu jertfa trupului şi a vieţii mele”.8 Acesta a fost marele susţinător al Mitropoliei de Alba Iulia, din păcate trecut prea devreme în eternitate, la 9 august 1601, ucis fiind mişeleşte în complotul organizat de generalul Basta.

Ucis pe Câmpul Turzii, după ce capul i-a fost dus la Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte, trupul i-a fost înmormântat acolo. Peste puţin timp însă, după cum spune cronica sârbească a lui Gheorghe Brancovici – fratele sfântului mitropolit Sava Brancovici – şi cronica lui Szamosközy, trupul marelui voievod a fost reînhumat în  catedrala zidită de el la Alba Iulia.9

Mitropolia Ortodoxă de la Alba Iulia şi-a  continuat misiunea sfântă şi după trecerea la cele veşnice a marelui voievod unificator. Uşor nu i-a fost deloc, în condiţiile în care credinţa creştină ortodoxă era numai tolerată. Puternicele presiuni venite din partea principilor calvini, pentru a-i determina pe români să îmbrăţişeze reforma, iar mai apoi insistenţa perseverentă a Curţii de la Viena de a-i trece la greco-catolicism, au adus multă suferinţă şi au dat sfinţi martiri şi mărturisitori. Merită amintiţi cei doi mitropoliţi mărturisitori pentru Hristos, Sfântul Ilie Iorest şi Sfântul Sava Brancovici, precum şi mitropolitul cărturar Simion Ştefan.

Sfântul Sava Brancovici a fost hirotonit ca mitropolit la Târgovişte în anul 1656. Păstoria sa  îndelungată a fost mult tulburată de numeroasele războaie şi schimbări de principi. I s-au impus multe condiţii umilitoare, cu tentă calvinizantă, şi i s-a înscenat un proces. În urma procesului a fost aruncat în închisoare, fiind supus la tot felul de cazne. Puţin timp după eliberare se mută la Domnul.10

Sfântul Ilie Iorest i-a fost recomandat principelului Gheorghe Rákoczxy de către domnitorul Moldovei Vasile Lupu. După tradiţie, a fost hirotonit în Ţara Românească. Nefiind de acord cu condiţiile impuse de principe referitoare la calvinizarea ortodocşilor, a fost aruncat în închisoare. Eliberat în 1643, pe baza garanţiei a 24 de credincioşi, s-a retras la mănăstirea de metanie Putna, unde a murit la adânci bătrâneţe.

Mitropolitul cărturar Simion Ştefan este ales în 1643, în locul Sfântului Ilie Iorest. Şi lui i-a fost greu, din cauza presiunilor calvine făcute de către principele Gheorghe Rákoczy. De numele lui însă se leagă traducerea şi tipărirea la 1648 a Noului Testament.

M-am oprit la aceşti trei mitropoliţi importanţi, şi-l voi mai aminti pe cel de care se leagă trista dezbinare a românilor ortodocşi din Transilvania: Atanasie Anghel. După ce Transilvania, la 1688, este înglobată în Imperiul Austriac, încetează presiunile calvine asupra Bisericii Ortodoxe şi apar cele catolice. Necazurile încep pe vremea mitropolitului Teofil şi ajung la apogeu pe vremea lui Atanasie Anghel. Şi acesta a fost hirotonit în Muntenia, la Bucureşti, semnând o mărturisire de credinţă în prezenţa mitropolitului Teodosie şi a patriarhului Dositei al Ierusalimului.

În vremea lui are loc tragicul moment al dezbinării de la 1700. când mitropolitul era pe punctul de a ceda. Epitropul Mitropoliei din Alba Iulia, cu o naivitate sfântă, îi scria acestuia la Viena: „Adu-ţi aminte de ai citi sinaxariul sfinţilor, câte bogăţii, câtă cinste li se făgăduia şi sta până la vărsarea de sânge. Adu-ţi aminte ce ai făgăduit în mijlocul mitropoliei Bucureştilor şi socoteşte însuţi ce-ţi va veni de la patru patriarhi, de la toate Beserecile ce-s răschirate de legea grecească în lume; că de la toate îţi vor veni blăstem şi afurisanie”.11

Angajamentul ce şi l-a luat Atanasie la Viena, când a fost hirotonit a doua oară, spune Nicolae Iorga că „oglindeşte sufletul josnic al unui om fără demnitate şi fără ruşine”.12 Iar declaraţia lui din aprilie 1701 este „cel mai înjositor act public săvârşit până atunci de vreun vlădică românesc”.13

Când „în bătrâna mănăstire a lui Mihai Vodă”, pe 25 iunie 1701, era instalat episcopul apostat „numai câţiva iniţiaţi ştiau şi înţelegeau această zgomotoasă petrecere ce se serbează pe ruina unei vechi organizări bisericeşti şi pe rămăşiţele sfâşiate ale trupului Bisericii româneşti unice, întinse fără întrerupere până la hotarele neamului”.14

Ne spune tot Nicolae Iorga că sărbătoarea instalării lui Atanasie ca episcop greco-catolic a fost tulburată de protestul zgomotos făcut la uşa catedralei de către un preot şi doi mireni care nu puteau înţelege cum ctitoria lui Mihai Viteazul va fi folosită de o altă confesiune decât cea ortodoxă.15

În 1713 Consiliul de război de la Viena a hotărât edificarea la Alba Iulia a unei mari fortificaţii bastionare pentru consolidarea stăpânirii habzburgice în Transilvania. Planurile întocmite de arhitectul italian Giovanni Morandi Visconti au fost aprobate la 18 aprilie 1714 de către mareşalul imperial Eugeniu de Savoia. Printre edificiile demolate cu acest prilej au fost şi cele ce alcătuiau complexul fostei Mitropolii Ortodoxe a Transilvaniei.

În cronica sa, Gheorghe Şincai ne spune „că Mitropolia de la Bălgrad, cea cu biserica de la Mihai Vodă cel Viteaz, au fost acolo pe unde s-a zidit un zid al cetăţii şi zidindu-se cetatea la anul 1715 au trebuit să strice”16. Aşadar Mitropolia din Alba Iulia martirizată spiritual la 1700, la 1714 este martirizată şi fizic.

A urmat o aşteptare grea de 275 de ani. Strivită de interese străine Bisericii Ortodoxe, Vlădicia de la Alba Iulia a fost îngropată vremelnic. Dar a rânduit Dumnezeu ca ea să reînvie în anul 1975.

Începuturile s-au făcut la 16 octombrie 1975, Sfântul Sinod, prezidat de către Patriarhul Iustinian, propune Adunării Naţionale Bisericeşti, iar aceasta votează modificarea articolului 5 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, adăugându-se la eparhiile din  Mitropolia Ardealului, Eparhia Alba Iuliei.

Colegiul Electoral Bisericesc a fost convocat pe data de 14 decembrie 1975, ales fiind în scaunul de ierarh al Albei Iuliei, episcopul Emilian Birdaş, pe atunci episcop vicar la Sibiu. Instalarea a avut loc pe 25 ianuarie 1976.

Au urmat cincisprezece ani de misiune susţinută, în care s-a pus pe picioare reînviata Eparhie de Alba Iulia. Episcopul Emilian, activ şi râvnitor, a realizat multe lucruri bune în Eparhia de Alba Iulia. Era omul disciplinei şi al rânduielii. Din păcate, datorită firii sale intempestive şi imprevizibile, uneori depăşea măsura în relaţiile cu oamenii. Acesta a fost motivul pentru care a fost nevoit să-şi încheie activitatea la Alba Iulia în 1990, după căderea comunismului, şi să facă apoi misiune la Arad şi Caransebeş.

Din 25 februarie 1990, hirotonit episcop de către Mitropolitul de pioasă amintire Antonie Plămădeală, secondat de către P.S. Timotei al Aradului, P.S. Ioan al Oradiei şi P.S. Iustinian al Maramureşului, mi-am început eu misiunea de Arhiereu vicar la Alba Iulia. Din iunie 1990 am devenit Episcop titular al acestei Eparhii, iar din 1998, ridicându-se rangul Eparhiei la cel de Arhiepiscopie, Arhiepiscop de Alba Iulia.

S-au tors din caierul vremii de atunci cincisprezece ani. A realizat Bunul Dumnezeu prin noi lucruri folositoare pentru viaţa duhovnicească a acestei Eparhii, Biserici noi mult peste o sută; de la două mănăstiri am ajuns la treizeci şi două; s-au realizat case parohiale şi alte lucrări.

Dar cred că pentru misiunea noastră de propovăduire a cuvântului Domnului Hristos importante sunt trei realizări: înfiinţarea Seminarului Teologic („M. Simion Ştefan”), a Facultăţii de Teologie (în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”) şi deschiderea unui post de radio. Pe deasupra, pentru a pune la îndemână celor doritori literatură duhovnicească, s-a înfiinţat o tipografie şi s-a întemeiat Editura „Reîntregirea”.

Arhiepiscopia are, din 1990, ca organ de presă revista „Credinţa străbună”, iar Facultatea de Teologie la început revista „Credinţa ortodoxă”, iar mai apoi, „Altarul Reîntregirii”.

Or fi acestea mult, or fi puţin, numai Dumnezeu ştie. În orice caz noi am dorit ca ajutaţi de aceste mijloace să putem imprima o viaţă duhovnicească bună credincioşilor noştri, centrată pe Liturghie şi pe Euharistie.

Acum, la aniversarea celor treizeci de ani de la reînvierea Eparhiei, se împlinesc şi cincizeci de ani de când Biserica Ortodoxă Română a făcut primele canonizări, fiind trecuţi în rândul sfinţilor Mitropoliţii de la Alba Iulia Sava Brancovici şi Ilie Iorest, precum şi Sfinţii Mărturisitori Visarion şi Şofronie şi Mucenicul  Nicolae Oprea.

 

Treizeci de ani în comparaţie cu eternitatea sunt puţini, dar în comparaţie cu viaţa noastră scurtă sunt mulţi. De aceea, mulţumindu-i lui Dumnezeu, Îi facem şi o cerere, folosindu-ne de cuvintele Psalmistului David: „Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune (Psalmul 89, 14).

 + I.P.S. Andrei,

Arhiepiscop al Alba Iuliei

 

Note

1. Istoria Bisericii Româneşti, I, Bucureşti, 1929, p. 225

2. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Mitropolitul Simion Ştefan, slujitor al Bisericii şi al poporului român, Studiu introductiv la Noul Testament, Alba Iulia, 1988, p. 57

3. Nicolae Iorga, Mitropolia Transilvaniei, pp. 392-393; Hurmuzaki, Documente, XV-I, pp. 647-648

4. cf. Dr. Gheorghe Anghel, „De la vechea Mitropolie Ortodoxă a Transilvaniei la Episcopia de Alba Iulia”, Editura Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia, p. 27

5. cf. Dr. Gheorghe Anghel, op.cit., p. 40

6. Istoria Bisericii Române, Editura Institutului Biblic Bucureşti, 1957, p. 360

7. Ibidem, p. 401

8. cf. Pr. Niculae I. Şerbănescu, Politica religioasă a lui Mihai Viteazul, Târgovişte, 2001, p. 50

9. cf. Dr. Gheorghe Anghel, op.cit., p. 53

10. Pr.  Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Eoqia, Bucureşti, 2000, p. 197

11. cf. Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, op.cit, p. 255

12. Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, vol. II, Editura Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Bucureşti, 1932, p. 34

13. Ibidem

14. Idem, p. 35

15. Ibidem

16. Dr. Gheorghe Anghel, op.cit., p. 112