România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

     141 de ani de la moartea economistului Dionisie Pop Marţian

      I. Cuvânt despre personalitatea şi opera economistului

     Dionisie Pop Marţian poate fi considerat întemeietor al ştiinţei, stastisticii şi învăţământului economic românesc. Este personalitatea cea mai puternică şi cea mai reprezentativă, cea mai originală şi cea mai caracteristică dintre toţi economiştii români ai veacului al XIX – lea. El ocupă un loc cu totul deosebit în galeria, de altfel destul de bogată şi de variată a gânditorilor noştri economişti, fiind cu totul deosebit de toţi contemporanii săi, de care se va despărţi în toate privinţele1. Originar din Transilvania, el este cel dintâi economist român venit de peste munţi într-un moment de adevărată răscruce în dezvoltarea economică a ţării. Pregătit fiind în şcolile superioare germane , el este nu numai primul economist român cu o solidă pregătire universitară, dar şi cel dintâi dintre gânditorii noştri economişti, care va face să se ţină seama şi să aplice concepţiile şi metodele de cercetare ale ştiinţei economice germane. De acea, D.P.Marţian nu se va alătura predecesorilor şi contemporanilor săi Nicolae Şuţu, Alexandru Moruzi, Ion Ghica, Ion Ionescu de la Brad ş.a. în cea ce priveşte apărarea şi sprijinirea ideilor clasice liberale, puternic reprezentate de gânditorii economişti francezi. El va lua o poziţie doctrinară mult mai apropiată de cea a lui Frederic List, susţinând ideile unui protecţionism economic, cu caracter educativ şi naţional, mult mai potrivit stării de lucruri din ţara noastră, într-o epocă în care se făceau cele dintâi eforturi pentru o nouă şi temeinică aşezare a economiei naţionale româneşti.

     Însufleţit de cea mai curată dragoste de ţară şi de neam, educat şi format la şcolile Blajului, unde a fost puternic influenţat de gândirea paşoptistă, după ce dobândeşte o temeinică cultură economică, sub directa pregătire a profesorului Lorenz von Ştein din Viena, D.P.Marţian se aşează în Bucureşti - unde în scurtă vreme pune temelie solidă celei dintâi concepţii naţionale, în materie de organizare economică a ţării noastre2. A luptat din răsputeri, zi de zi cu vorba, cu fapta şi condeiul, pentru a face să triumfe concepţia sănătoasă pe deplin întemeiată potrivit căreia numai prin ridicarea şi punerea în valoare a puterilor economice naţionale se poate clădi ceva trainic şi temeinic.

     Înzestrat cu un ascuţit spirit de înţelegere şi pătrundere, D.P.Marţian studiază cu adevărată pasiune toate problemele interesând organizarea economică a celor două Principate, izbutind să înfăţişeze soluţii potrivite şi corespunzătoare acestor împrejurări. Pentru răspândirea interesului privitor la aceste probleme, dar şi pentru serioasa lor studiere, el face să apară cele dintâi reviste economice cu adevărat caracter ştiinţific în ţara noastră: - Analele Economice şi Analele Statistice - unde publică nenumărate studii şi cercetări de cel mai mare interes. Aceste publicaţii reprezintă un adevărat tezaur pentru istoria gândirii economice româneşti, dar şi o bogată arhivă documentară pentru viata economică ş financiară în perioada 1858 – 1864 , perioadă deosebită pentru Istoria României. Putem observa de la început, că opera lui a văzut lumina tiparului încă din timpul vieţii, fie sub formă de lucrări complete, ANALELE, fie sub formă de studii şi articole, polemici răspândite în diferite publicaţii ale vremii aflate în Biblioteca Academiei Române. Nu se cunoaşte şi nu s-a găsit până acum nici o lucrare inedită sub formă de manuscris. Întreaga lui operă a fost alcătuită între anii 1858–1864.

     Venit în ţară după terminarea studiilor la Viena, în toamna anului 1857, începe să scrie dând la iveală în anul 1858 lucrarea lui cu caracter teoretic “Economia socială” în vederea ocupării unei catedre de economie politică, pentru care se comunicase concurs. Concursul nemaiavând loc în septembrie 1858 continuă să lucreze, cum singur o spune şi ţine câteva lecţii de economie politică într-o casă particulară, folosind probabil în acest scop lucrarea sa concepută de el şi ca un manual didactic. La începutul anului 1860 face să apară cunoscutele lui publicaţii cu caracter periodic: “Analele statistice” şi “Analele economice”. Lucrările lui D.P.Marţian se pot grupa în două mari categorii:

     a) Tipărite sub formă de volume sau broşuri; b) Tipărite în reviste şi ziare, sub formă de studii şi articole, cronici, notiţe etc.

     S-a bucurat de încrederea şi stima marilor bărbaţi care au făurit Unirea Principatelor, a domnitorului Al. I. Cuza, M. Kogălniceanu, N. Kretzulescu, Titu Maiorescu, B. P. Haşdeu, A. Golescu s.a. A realizat în anul 1860 primul recensământ pe baze ştiinţifice a populaţiei din Principatele Unite, care a fost de altfel primul de acest gen din răsăritul Europei şi care a făcut obiectul participării sale la Congresul Mondial de Statistică de la Berlin din 1863. A pus bazele primelor publicaţii româneşti în domeniul economic (“Analele Statistice” şi “Analele Economice”) care au apărut periodic începând din 1860. În aceste publicaţii D. P. Marţian şi colaboratorii săi, precum şi alte personalităţi ale vieţii politice şi economice din ţară, au avut posibilitatea să-şi expună ideile şi să propună soluţii pentru consolidarea instituţiilor şi legislaţiei noului stat român. Din 1862 a devenit membru al Comisiei de verificare a legilor din Principatele Unite. A redactat legea privind organizarea municipiilor şi comunelor orăşeneşti şi a contribuit la întocmirea legislaţiei româneşti, referitoare la organizarea învăţământului, cel economic în special legea reformei agrare, legea secularizării averilor mănăstireşti, legea vămilor, legea navigaţiei pe Dunăre, legea poştei şi a circulaţiei pe drumurile publice, legea reformei monetare. A avansat în acelaşi timp şi propuneri privitoare la organizarea şi funcţionarea societăţilor economice, asigurarea creditelor, asociaţii şi societăţi de asigurare, problema finanţelor publice, problema dreptului de proprietate a străinilor în ţară, înzestrarea armatei, construirea cailor ferate etc. D.P.Marţian a fost la rândul lui şi un mare om de ştiinţă, în special în domeniul economic şi statistic. A redactat şi publicat într-un timp record, de numai 5 ani, pentru că viaţa nu i-a îngăduit mai mult, 5 lucrări în volume şi 77 de articole ştiinţifice la care se adaugă un număr mare de articole în presă. Printre lucrările de bază sunt : Economia socială, Proiectul de lege privind organizarea municipiilor şi comunele orăşeneşti, Statistica ţării, Uniunea vamală, Societăţi economice, Criza comercială, Măsuri de lungime greutate şi monetare, Agricultura românească, Comunicaţiile, Finanţele publice, Telegrafia, Creditul funciar, Proprietate şi naţionalitate, Igiena publică şi industrială, Sericicultura, Manufactura şi artele, Lucrările publice, Serviciul poştal, Şcoala naţională de agricultură, Creditul ipotecar etc. Prin aceste lucrări, D. P. Marţian punea bazele ştiinţei economice româneşti, a învăţământului de profil precum şi a instituţiilor ce trebuia să le pună în practică. El şi-a conturat gândirea sa economică în funcţie de situaţia reală în care se regăseau Principatele Unite după 1859. Era convins că nu se putea concepe o temeinică aşezare economică naţională decât pornind de la temelii. Aceasta însemna rezolvarea grabnică a problemei rurale prin desfinţarea şerbiei şi împroprietărirea ţăranilor, “regim agrar întemeiat pe echitate şi omenie”, secularizarea averilor mănăstireşti, crearea unei industrii naţionale, precum şi dezvoltarea meseriilor pentru a se crea o clasă de mijloc ca o pârghie de echilibru între două clase existente la noi, boierimea şi ţărănimea. În acest sens a militat pentru dezvoltarea unui învăţământ economic şi tehnic naţional de toate gradele, care să pregătească personalul necesar vieţii economice. Tot în 1860, D.P.Marţian face să mai apară o altă interesantă publicaţie intitulată: “Analele Economice - pentru cunoştinţa părţii muntene din România”. Cuprinsul “Analelor Economice” este cu totul diferit de Analele Statistice. În cadrul acestei publicaţii apar diferite acte oficiale, cu caracter economic, realizate în cursul unui an: legi, ordonanţe, dezbateri parlamentare, dări de seamă, rapoarte oficiale, etc. Dar se mai publică şi numeroase studii şi articole în care se comentează şi dezbat diferite aspecte ale vieţii economico-sociale şi politice. Cele mai multe articole poartă semnătura lui, fie numai o singură iniţială M sau trei iniţiale D.P.M. Între colaboratorii revistei menţionăm: Eugen Sătescu (a scris Istoria Oficiului Statistic), P.S. Aurelian (D.N. Bujoreanu, I.C. Lerescu, C.S. Marcovici (a scris Cercetări asupra definiţiei economiei politice G. Constantinescu)ş.a. Redactorul D.P.Mrţian căuta să atragă în jurul celor două reviste cât mai mulţi scriitori şi publicişti care aveau interes pentru problemele economice, oferindu-le chiar onorarii şi premii pentru colaborare. O parte din aceştia fiind personalităţi proeminente în gândirea economică românească. Articolele, studiile, cronicile şi notiţele semnate de D.P.Marţian, tratează toate problemele economice şi financiare ce s-au dezbătut în perioada 1860-1864: probleme monetare, de credit agricol, de transport, propuneri pentru înfiinţarea unei Bănci Comerciale, probleme legate de agricultură, industrie, comerţ, cai ferate, vamale, de poşta şi telegraf, finanţe. In articolele scrise de el se remarcă spiritul său analitic, originalitatea în gândire, propuneri şi soluţii de rezolvare. Cuprind uneori critici severe şi judecăţi aspre şi uneori tonul acestor studii, articole devine vehement, agresiv ce denotă temperamentul de luptător. Asadar, D.P. Marţian rămâne prin această activitate prodigioasă “un crainic al emancipării noastre economice, un adevărat antemergător, deschizător de drumuri noi”3 pentru statul naţional român modern ce se înfăptuia atunci, se reorganiza şi se consolida, îşi crea instituţiile moderne după modelul european. “Cine citeşte paginile lui nu-şi poate stăpâni viziunea în faţa intuiţiei cu care el a întrevăzut fireasca dezvoltare a neamului nostru pe tărâmul economic. Si astăzi aceste pagini sunt perfect valabile căci cuprind adevăruri corespunzătoare intereselor şi năzuinţelor noastre”4.

     Cu câteva săptămâni înainte de moarte, la 2 iunie 1865, într-un raport adresat domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iată ce scria: “În această publicaţie, chestiunile de economie politică ce au fost la ordinea zilei, sunt ilustrate ori prin analiză statistică, ori prin criteriul ştiinţei şi al experienţei popoarelor, ori prin ambele împreună. Astăzi, ca inventariu a stării averii şi a trebuinţelor naţionale, va servi mâine ca istorie a intereselor societăţii române. Pentru prezent, ea a deşteptat şi întreţine atenţiunea naţiunii la studiul asupra vieţii materiale; pentru viitor, această publicaţie va fi un izvor autentic pentru înţelegerea evenimentelor din timpul glorioasei domnii a Înălţimii Tale”5

     Vom încerca să înfăţişăm şi o altă latură de activitate şi anume aceea de creator al realităţilor economiei naţionale româneşti. Pe cât de meritorie este contribuţia în domeniul teoretic – unde realizează o acţiune pedagogică de răspândire a cunoştinţelor economice şi pe cât de însemnată este opera lui statistică, mai cu seamă pe tărâmul practic al organizării unui serviciu statistic oficial – pe atât de valoroasă este opera lui de cercetare a tuturor problemelor în legătură cu economia naţională. A luptat din răsputeri pentru alcătuirea şi funcţionarea unui serviciu statistic, care trebuia să aducă într-un documentar informativ date cu privire la realităţile şi evenimentele din ţară. Odată această operă de cunoaştere împlinită şi dată apoi la iveală prin publicarea unui bogat material în „Analele statistice” – însoţit de interpretări clare şi obiective, economistul porneşte şi de la cercetarea amănunţită şi sistematică a diferitelor probleme economice, aflate la ordinea zilei, folosind în acest scop cealaltă publicaţie, creată şi condusă tot de el „Analele economice”, constituind astfel, cea dintâi încercare de cercetare metodică şi sistematică a realităţilor social–economice din ţara noastră. Neacceptând niciuna dintre grupările şi curentele politice ce frământau ţara la acea dată, grupări ce se vor cristaliza mai târziu în partide politice, D.P.M rămâne un observator nepărtinitor şi cercetător atent al faptelor, lăsând în paginile ziarelor vremii, revistelor sale Analele economice şi statistice aprecieri şi judecăţi de valoare cu privire la reforme şi o nouă organizare economico–financiară a ţării. Studiile sale alcătuiesc o adevărată cronică a tot ce s-a gândit şi înfăptuit pe plan economic într-o epocă hotărâtoare a istoriei naţionale, a statului român modern. Analele economice şi statistice–sunt o adevărată arhivă a faptelor vremii fiind consemnate cu toată atenţia cuvenită, dar cu acel spirit critic, curajos şi tăios propriu puternicei sale personalităţi. În scrierile economice publicate se constată libertăţile lui de gândire şi mai cu seamă curajul cu care înţelegea să-şi spună părerea asupra tuturor problemelor aflate în dezbaterea opiniei publice. Calitatea lui de funcţionar superior de stat, nu-i impune în această privinţă nici o rezervă şi nici un menajament. Rămânând timp de 6 ani în fruntea Oficiului Statistic el a avut prilejul să lucreze cu toate guvernele şi cu mai toţi oamenii politici de seamă ai ţării. Cu toate acestea, el îşi va păstra o completă independenţă de spirit, rostindu-se cu francheţă în toate chestiunile economice şi financiare, ce se discutau în Parlament, nelipsind niciodată de a fi prezent în discuţiile publice.

     D.P.Marţian n-a fost niciodată împiedicat să se exprime în totală libertate şi să arate tot ce gândeşte. Nici o clipă nu a fost ameninţat să-şi piardă postul de conducător al Statisticii Ţării. Nici un guvern şi nici un ministru n-au încercat să oprească pe Marţian a se manifesta cum gândea el mai bine şi mai potrivit. Ba dimpotrivă, aşa cum reiese din Analiza Oficiului Statistic, el a lucrat deopotrivă de bine cu toţi miniştrii sub toate guvernele, continuând să-şi exprime ideile prin studiile publicate în Anale. Spre deosebire de cei schimbaţi la orice remaniere, D.P.Marţian a rămas neclintit la postul său, neântrerupând nici un moment activitatea lui de cercetător şi cronicar al vieţii economice româneşti. Ce însemna acest privelegiu? Un singur lucru – autoritatea şi prestigiul personal de care se bucura în ochii contemporanilor săi6.

     Aşadar, D.P.Marţian rămâne drept una din cele mai proeminente personalităţi ale gândirii economice româneşti dar şi un organizator şi realizator pe tărâmul economic practic. Datorită acestui lucru, din 1860 România începe să posede un serviciu statistic care înregistrează datele economice. Statisticianul D.P.Marţian deschide noi drumuri de cunoaştere şi cercetare a realităţilor noastre economice – realizând studii cu caracter ştiinţific.

     În plină afirmare, după o scurtă perioada de 8 ani, între anii 1857-1865, D.P.Marţian se stinge din viaţă la vârsta de 36 de ani. Rămâne în ştiinţa şi politica economică românească nu numai un precursor şi îndrumător, ci şi un creator de doctrină economică românească7.

      II. Date biografice

     D.P.Marţian s-a născut în satul Ponor judeţul Alba - în anul 1829, părinţii săi fiind preotul Samuil şi Ana Marţian. Îşi începe învăţătura în satul său natal, probabil sub supravegherea tatălui său. Urmează seminarul ortodox din Sibiu şi ulterior şcolile Blajului pe care le termină în anul şcolar 1851-1852 -iar la 24 de ani în anul 1853 obţine examenul de bacalaureat . Din arhivele Blajului ştim că între cei examinaţi figurează şi D.P.Marţian, care obţine rezultate deosebite. Clasificarea generală: prima cu eminenţă. Chemarea: Filosofia; Religie: prima cu eminenţă; limba greacă: prima; latina: prima; română: prima cu eminenţă; germana: prima cu eminenţă; geografia şi istoria: prima cu eminenţă; istoria naturală şi fizica prima; matematica: prima. În textul protocolului se mai găsesc şi unele amănunte extrem de interesante legate de D.P.Marţian. Astfel, se menţionează că D.P.Marţian n-a fost “ordinar” în clasa a VIII-a ci a învăţat propria sa diligenţă acasă. Aceasta ar însemna că a învăţat în particular şi a dat numai examen de maturitate.

     Din publicaţia comemorativă a lui Silvestru Moldovan, IN PANTEON : Mormintele marilor noştri bărbaţi de la 1848-1849 Sibiu 1901, pp. 33 - 34 - se află faptul că în timpul revoluţiei din Transilvania de la 1848, D.P. Marţian ar fi îndeplinit sarcina de prefect de Sebeşul săsesc, fiind “unul dintr cei mai tineri dintre prefecţii administraţiei româneşti” - având doar vârsta de 19 ani. A fost numit de către Comitetul Naţiunii Române prefect al legiunii româneşti, ce s-a constituit la Sebeş, numita Legiune a III-a românească “Sibişana”. Ordinul de numire l-a primit la 9/13 octombrie 1848, fiind semnat de August Treboniu Laurean. Citez “Domnul Dionisie Marţian este orânduit prefect al gărzii naţionale române din scaunul Sebeşului şi Miercurii. Deci, toţi fraţii români din aceste scaune sunt poftiţi a asculta de comanda d-lui şi a-i sta întru ajutor la toate cele trebuincioase. Semnează Augustin Treboniu Laurean” În teritoriul acesteia au intrat toate satele româneşti din scaunele săseşti ale Sebeşului, Miercurea Sibiului şi Orăştiei, cât şi cele de pe Valea Sebeşului şi Mureşului, începând de la Vinţul de Jos până la Geoagiu de Jos, precum şi o parte a satelor din Mărginimea Sibiului, Poiana şi Jina.

     Din corespondenţa prefectului Domnul D.Marţian cu Comitetul Naţiunii Române, cu sediul la Sibiu, aflăm că avea în subordine un efectiv de 8805 oameni având sediile la Miercurea Sibiului, Rahău, Şugag, Sebeş şi Vinţul de Jos. Cu toate că a întâmpinat mari greutăţi atât de ordin militar, cât şi administrativ Domnul Dionisie Marţian a reuşit în scurt timp să-şi organizeze oamenii şi să înceapă instrucţia militară în taberele amenajate la Sebeş şi Vinţu de Jos. A cooperat cu succes cu prefecţii celorlalte regiuni româneşti din jur, în special cu Nicolae Solomon din Hunedoara şi cu Petru Dobra, prefect de Zlatna. La sfârşitul lunii decembrie 1848 se afla la Blaj, alături de Axente Sever în vederea opririi înaintării trupelor gen. Bem de la Sighişoara spre Valea Mureşului. Gărzile româneşti şi-au menţinut poziţia de la Sebeş până în luna februarie 1849, după care s-au desfiinţat. Dorinţa de a-şi continua învăţătura îl determină să meargă la Viena unde ajunge în toamna anului 1854. Despre studiile universitare avem informaţia că a urmat Facultatea de Drept şi Filozofie de la Universitatea din Viena. Din 1854 până în anul 1857, a urmat cursuri de drept, filozofie, statistică, arheologie, numismatică, istorie şi geografie – D.P.Marţian primind o bursă de 300 de florini din partea Arhiepiscopiei Greco - Catolice din Blaj. A urmat apoi, până în vara anului 1857 şi cursurile Facultăţii de ştiinţe politice. La 31 iulie 1857 a absolvit Facultatea Juridică. Un an mai târziu, în 1858, candidează la Bucureşti pentru ocuparea unei catedre universitare. Sub conducerea profesorului german Lorenz von Stein, studiază la Viena ştiinţele economice. Este aşadar, demn de reţinut faptul că D.P.Marţian se dedică la început studiilor juridico - politice şi se consacră apoi şi studiilor economice - numai din dorinţa de a se documenta într-un domeniu necesar Ţărilor Române8. De aceea D.P. Marţian terminând studiile Universitare se grăbeşte de a veni în ţară - se aşează la Bucureşti , unde de altfel se găseau şi părinţii săi - părintele Samuil şi Ana Marţian, veniţi din Transilvania la Bucureşti în 1857, refugiaţi după afirmaţia lui Veverca în “Naţionalism economic” pagina 51 – că “părinţii lui Marţian se aşezaseră în Bucureşti în vremea persecuţiei şi omorârii prin otrăvire a Arhimadritului Dionisie Marţian, fratele tatălui şi unchiul lui Dionisie”. Nu indică izvorul acestei informaţii9.

     Acolo, în 1857, el a propus caimacamului Al. Ghica înfiinţarea unui birou de statistică a ţării precum şi o catedră de economie politică. Năzuinţele sale vor fi îndeplinite abia după Unirea Principatelor Române. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza sensibil la introducerea principiilor moderne în învăţământ şi economie, i-a acceptat propunerile cuprinse într-un memoriu redactat de D.P.Marţian în februarie 1859. Astfel, la 11 mai 1859, prin decretul domnesc numărul 53, D.P.Marţian a fost numit şeful biroului de statistică devenit apoi Biroul Central de Statistică al Principatelor Unite. Din acest moment şi-a dedicat întreaga sa activitate pentru elaborarea şi modernizarea legislaţiei româneşti, în domeniul economic şi administrativ în concordanţă cu normele internaţionale. Iată cum s-a întâmplat:de îndată ce domnitorul Alexandru Ioan Cuza ia în mâini conducerea ţării, la 24 ianuarie 1859, D. P. Marţian reia firul acţiunii sale revenind cu cele 2 propuneri din 1857, privitoare la înfiinţarea unui birou statistic şi a unei catedre universitare de economie politică. Primul text semnat de economistul D.P.Marţian poartă data de 14 februarie 1859 şi din el reiese că Marţian se şi grăbeşte să adreseze Ministrului de Interne şi Domnitorului un memorandum privitor la înfiinţarea unui birou statistic şi pentru înfiinţarea catedrelor de statistică elementară în gimnaziu, de statistică generală şi administrativă în cursul de legi, însoţit de expunerea de motive. Al doilea text manuscris, se referă la înfiinţarea unei catedre de economie politică şi poartă data de 19 februarie 1859. Şi acest text este semnat de D. P. Marţian. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, va încredinţa în aprilie 1859, organizarea Serviciului statiatic pentru întreaga ţară, iar D.P.Marţian va fi aşezat în fruntea acestui serviciu pentru Muntenia, unde avea să înceapă activitatea lui rodnică şi creatoare pe acest tărâm până la sfârşitul scurtei sale vieţi. Dimitrie A. Sturdza, secretarul domnitorului, a contribuit la numirea lui. Păstrarea documentelor cu atâta grijă între hârtiile sale, ar putea fi o dovadă de stimă şi preţuire a lui D. A. Sturdza pentru D.P. Marţian10. În orice caz, documentele dovedesc legătura dintre aceşti doi bărbaţi de seamă, amândoi rămaşi în paginile istoriei românilor, prin zelul, hărnicia şi voinţa neânduplecată cu care au lucrat la organizarea şi consolidarea tânărului stat naţional modern România. Pentru prima oară, numele lui D. P. Marţian apărea într-un decret domnesc în România. El devenea în sfârşit slujbaşul ţării. D.P.Marţian este numit de astă dată şef al “OFICIULUI STATISTIC CENTRAL” din Muntenia, cu începere din 14 August 1859. De îndată ce ia conducerea “OFCIULUI STATISTIC CENTRAL” D.P. Marţian ARE CURAJUL, dar şi energia de a proceda la cea mai grea, mai complexă şi mai plină de răspundere lucrare statistică. “Recensământul populaţiei”. În septembrie 1859, Ministerul de interne face cea dintâi publicaţie cu privire la recensămînt, acest act oficial de cea mai mare însemnătate, purtând semnătura lui D.P.Marţian şi a lui N Kretzulescu (Monitorul Oficial al ţării Româneşti - nr. 118 din 30 septembrie 1859, pag (469 - 470).

     III. Sfârşitul vieţii lui Dionisie Pop Marţian

     Lipsurile materiale, traiul greu şi chinuit, frământările sufleteşti şi necazurile de tot felul prin care a trecut în zbuciumata lui existenţă, dar mai ales munca istovitoare şi fără preget din ultimii ani, au şubrezit trupul lui Marţian. N-a mai putut lupta cu o crudă boală (tuberculoza) contactată la scurtă vreme după începutul activităţii, dându-şi obştescul sfârşit în ziua de 2 iulie 1865.

     D.P.Marţian a luptat cu boala sa, cu aceeaşi perseverenţă cu care s-a manifestat în întreaga sa activitate. Dovadă sunt numeroasele lui cereri de concediu, toate justificate prin nevoia în care se afla de a-şi apăra şubreda lui sănătate. Prima lui cerere de concediu purtând data de 6 mai 1861, prin care solicita Ministrului de Interne Ştefan Golescu - un concediu de două luni. Din textul acestei cereri reiese că se îmbolnăvise cu opt luni înainte, deci din toamna anului 1860 şi nu uita să menţioneze că va continua să se ocupe şi în timpul concediului de bunul mers al activităţii sale. Marţian alătura şi un certificat medical semnat de dr. I.Felix (colaboratorul său la Analele Economice), dr. Fialla şi dr. Carol Davilla.

     Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, semnează un decret cu data de 7 iunie 1865 prin care i se încuviinţează un concediu de 6 luni penutru a pleca în străinătate. D.P.Marţian pleacă şi se instalează într-o modestă localitate de lângă München numită Bogenhausen-Brunnthal, unde moartea îl răpeşte în dimineaţa zilei de 2 iulie 1865. Este înmormântat la München, în ziua de 4 iulie 1865.

     La încheierea a “3 pătrare – a 75 de ani de la moartea ilustrului economist, domnul Ion Budu” se adresează cu rugămintea consulului general al României din München de a cerceta împrejurările şi data morţii lui Marţian, precum şi locul unde se află mormântul lui11. Acesta trimite un extras din registrul de morţi al bisericii St. Georg din Bogenhausen, sub semnătura certificată a serviciului matricol ţinut de comisariatul orăşenesc Episcopal din München, purtând data de 14 mai 1940. În acest extras se găsesc următoarele preţioase informaţii: Nume: Dionis Pietro Marţiano. Stare şi religie: Directorul Officiului Statistic din Bucureşti în Valahia, Greco-catolic (pare a fi o eroare căci Marţian era ortodox). Domiciliul: München r. / G. Bogenhoussen – Brumthal. Necăsătorit. Boală – medic: mort de tuberculoză în Brumthal. Dr. Steinbacher. Originalul acestei comunicări oficiale a Consulatului Român din München a fost depus la Academia Română. Data morţii: 2 iulie ora 7 dimineaţă (data este după stilul nou, ceea ce înseamnă 20 iunie 1865). Prin urmare, două săptămâni de la încuviinţarea concediului, timp în care a avut loc şi călătoria de la Bucureşti la München, Marţian a încetat din viaţă. Oboseala drumului, o răceală contractată pe drum îi vor fi grăbit sfârşitul. Ziua înmormântării: 4 iulie 1865, dimineaţă în München. Vârsta: 34 ani. Data aceasta de 34 de ani – pare a fi greşită, căci Marţian avea 36 de ani, dacă data anului naşterii indicată de toţi biografii lui este cu adevărat 1829. cea de 34 de ani pare a fi luată din actele de legitimaţie şi călătorie aflate asupra lui în momentul decesului. Preot: a fost înmormântat de un preot greco – catolic. Consulul general Aumer face cunoscut că nu se mai poate identifica mormântul lui Marţian, după 75 de ani de la moartea lui.

     Prin Decretul Domnesc Nr. 1920 din 18 Decembrie 1869, contrasemnat de A.C.Golescu şi B. Boerescu, se promulga legea prin care “se face respectabililor părinţi Samuel Pop Marţian şi soţiei sale, un ajutor viager de 400 de lei vechi pe lună”.

      IV.Ecouri, aprecieri asupra vieţii şi activităţii lui D.P.Marţian

     Aprecierile lui Mihail Kogălniceanu asupra lui D.P.Marţian merită a fi reţinute şi subliniate, având desigur greutate şi însemnătatea lor deosebită.

     “…Marţian care este singurul om care a înzestrat ţara şi literatura noastră cu cărţi de statistică şi care a organizat statisitca românească puţină ce avem”.

     A.G.Golescu - Ministrul de finanţe la 27 noiembrie 186912, în şedinţa senatului, citez “Ştiţi foarte bine cine a fost d-l Marţian; ştiţi şi că a fost unul din economiştii noştri cei mai distinşi, care a înfiinţat cel dintâi serviciu regulat de statistică şi care ar fi putut merita răsplătirea ce se cere acum pentru părinţii lui aflaţi în sărăcie. Pe lângă aceasta cred că datoria mea e să adaug că sănătatea lui a ruinat-o tocmai serviciul ce făcea pentru Statul României.

     S-a aplecat cu atâta zel la cauza ce îmbrăţişase, adică la înfiinţarea unui serviciu regulat de statistică în această ţară încât şi-a ruinat cu totul sănătatea sa”.

     Bogdan Petriceicu Haşdeu, în revista “Satirul”, la 27 febraurie 1866, într-un articol “O lacrimă între râsuri”, va arăta deosebita preţuire pentru Marţian13, citez: “Anul trecut răpi Bucureştiului trei literaţi, în toată întinderea acestui cuvânt: poetul Despărăţianu, economistul Marţian şi romancierul Filimon.

     Pierderea fu cu atât mai crudă, că moartea ne separă tocmai de ceea ce este mai rar în literatura română în genere şi în aceea bucureşteană în special: de talente originale: Filimon, Marţian, Depărăţianu n-au fost niciodată nici doctori, nici laureaţi, ei nu-şi dau aere de oameni mari, nu purtau ochelari, nu făceau paradă din ideea curată din străinătate, nu se păunau prin auritele saloane ale pretenţioasei vanităţi ! Nu! Modeşti şi laborioşi, ei vorbeau puţin, se arătau şi mai puţin, scriau mult, cugetau şi mai mult ! Dar ce e remarcabil că toţi trei erau înzestraţi, într-un grad foarte dezvoltat, de acel spirit muşcător ce lesne se împăca şi cu beletristica cea mai uşoară şi cu ştiinţa cea mai profundă… Aşadară, Marţian, Filimon şi Despărăţianu au fost deopotrivă satirici”.

     Prof. Melania Mutu

     Bibliografie:

     1-Victor Slăvescu - Viaţa şi opera economistului Dionisie Pop Marţian vol I Monitorul Oficial , Imprimeriile Statului Bucureşti 1943 pagina 6.

     2- Victor Slăvescu – Viaţa şi opera economistului Dionisie Pop Marţian vol I Monitorul Oficial, Imprimeriile Statului Bucureşti 1943 pagina 6.

     3- Victor Slăvescu – op. cit.

     4 – Ibidem

      5-Victor Slăvescu - O autobiograife a lui Dionisie Pop Marţian în Analele Academiei Române, Memoriile secţiei istorice, seria III, tom XXIII, p.6/7.

     6 – Ibedim

     7 – Ibedin

      8 – Victor Slavescu - op. cit.

      9 - Ibedim

      10 - Victor Slăvescu – Dionisie Pop Marţian şi D.A.Sturza, Academia Română Studii şi Cercetări - pag. 430.

      11 – Victor Slavescu – op. cit.

      12 - Monitorul Oficial din 25/26 decembrie 1869, p. 1325; V.Slăvescu - op.cit.

      13 - Victor Slăvescu - Economistul Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bucureşti 1943, (Institutul economic românesc)