România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Adalbert  Cserni

în discursurile comemorative ale unor contemporani ai săi (1916-1917)

     Adalbert Cserni trecea în nefiinţă în 16 aprilie 1916, la Alba Iulia, cu o săptămână înainte de Paştile catolice, în Duminica Floriilor1, anul acesta, când Duminica Floriilor ortodoxe a căzut, printr-o coincidenţă oarecum stranie, considerăm noi2, tot în 16 aprilie, ziua morţii savantului, împlinindu-se, atunci, exact 90 de ani de la dispariţia sa fizică.

     Să ne întoarcem în timp, în vremea contemporană lui Adalbert Cserni şi să rederulăm modul în care cei din preajma sa se raportau, în anii 1916-1917, la personalitatea savantului.

     Un emoţionant necrolog, redactat în 18 aprilie 1916 de către Zlamál Ágoston, apărea în numărul 18, din 29 aprilie, acelaşi an, al hebdomadarului albaiulian Közmüvelödés3.

     La începutul necrologului se specifica faptul că Cserni era la vremea respectivă “profesor de liceu pensionar” şi “vicepreşedintele Societăţii literare romano-catolice din Ardeal”4. Introducerea plastică, pe care Zlamál a conceput-o pentru discursul său, se raporta, pentru a sensibiliza, în cadrul realităţii contingente, simţirile celor constituiţi într-o “îndoliată adunare”, în mod inevitabil, parcă, la vremurile tensionate, de război, pe care cu toţii le traversau, relevând îngrijorarea generală, pe fondul căreia moartea lui Adalbert Cserni a survenit. În contextul general tragic al războiului, cu nenumăratele sale victime, Zlamál Ágoston mobiliza auditoriul pentru a vărsa, într-o stare de calm indus prin mobilizarea voinţei, o lacrimă pe sicriul unui truditor cultural: “...să vărsăm o lacrimă dureroasă pe sicriul acelora care, cu strădania întregii lor vieţi, cu entuziasmul lor, cu toată munca lor s-au ostenit să slujească cultura omenirii şi tezaurul acesteia să-l îmbogăţească puţin, dar cu ceva valoros. Acestor lucrători culturali le-a aparţinut şi Dr. Cserni Béla”5.

     Se observă că, de la început, autorul discursului îl înalţă pe Cserni în sferele universalităţii, evocându-i meşteşugit totodată modestia caracterială. Abilitatea creatorului de discurs public, care a fost Zlamál este de asemenea sesizabilă, chiar de la începutul textului, relevându-i în mod indirect atât gradul superior de instrucţie, cât şi gusturile culturale, înclinate înspre literatură, chiar înspre poezie. Întreg discursul său este construit pe imagini metaforice, deosebit de plastice, care vor fi avut, cu siguranţă, un efect direct în sufletele ascultătorilor săi, emoţionându-i şi înălţându-i. Dramatizând, într-o manieră temperată, autorul trece la evocarea directă, plină de sinceră admiraţie, a celui dispărut: “Şi dacă eu acum, lângă mormântul deschis, arunc o privire asupra carierei parcurse de colegul nostru Cserni, Doamne, ce tablou ideal, sublim, mi se înfăţişează!”6.

     Este elogiat succint, sintetic, în continuare, savantul Cserni ajuns la maturitate, prin intermediul unei pilde biblice, cu dibăcie modelată pe măsura discursului, în ansamblul său, punându-se accent şi pe înzestrarea naturală, cu care Creatorul l-a învrednicit, fără de care munca sa ar fi fost cu siguranţă zadarnică: “Ştiinţa lui Cserni nu a constat din comori moarte. El nu şi-a ascuns talentul primit de la Dumnezeu şi ştiinţa lui dobândită prin muncă- ca slujitorul nevrednic din Evanghelie- în năframă, ci şi-a gospodărit cu folos comorile lui spirituale şi până la sfârşitul vieţii le-a întrebuinţat pe mesele de schimb ale ştiinţei”7.

     Secvenţa prin care se evoca activitatea profesorală a lui Cserni este din nou modelată compoziţional, pentru a se încadra convenabil în ansamblul discursului. Pentru Zlámal este foarte clar faptul că Cserni a fost un “maestru”, cu reală chemare pentru ştiinţele naturii, capabil să “ridice vălul de pe fenomenele şi misterele admirabile ale Marelui Univers, care întrec orice închipuire şi te uimesc”8.

     Activitatea de redactor de studii ştiinţifice  şi cea literară a lui Cserni au fost şi ele pe cât de prodigioase, pe atât de valoroase. Din nou succint, pentru a nu-şi plictisi auditoriul, autorul amintit relatează: “...aproape toarnă articolele ştiinţifice, cărţile valoroase, care poartă numele lui pretutindeni şi îl fac cunoscut şi de către forurile ştiinţifice”9, concluzionând, în privinţa activităţii sale editoriale: “...iată idealul savantului scriitor, care dobândeşte recunoaştere şi prestigiu, nu numai sieşi, ci şi gimnaziului şi oraşului său”10.

     Elogiul suprem pe care Zlamál i-l aduce este cel al lui Cserni-arheologul, arheologia fiind pentru cel dintâi un domeniu de vârf al activităţilor culturale, chiar spirituale omeneşti. Pentru autorul necrologului, munca lui Cserni în domeniul arheologiei capătă valenţe aproape supranaturale: “Este la limita miracolului munca lui în acest domeniu, ca şi rezultatele dense [la care a ajunsţ”11.

     Desigur produsul cel mai important al muncii sale de arheolog era muzeul oraşului, pe care l-a întemeiat, în interiorul căruia “fiecare piatră, fiecare firicel de praf vesteşte erudiţia şi munca lui Cserni”12. Meritul lui incontestabil a fost acela de a fi descoperit vechiul Apulum roman şi de a-l fi făcut cunoscut lumii savante europene13.

     După trecerea fugitivă în revistă a vieţii familiale a lui Cserni, autorul necrologului îi prevedea celui trecut în lumea de dincolo un fel de viaţă după moarte, aici, pe pământ, respectiv o continuare a existenţei sale în memoria colectivă viitoare, ceea ce, se observă, se adevereşte încă. Această persistenţă în amintirea urmaşilor îşi avea originea în reflectarea marii energii acumulate în opera sa14, concluzionându-se: “Aceste reflecţii din viaţa postumă sunt proba şi măsura mărimii meritelor adevărate”15.

     În acelaşi an, 1916, îi închina lui Adalbert Cserni un medalion biografic comemorativ, tot sub forma  unui necrolog, Kárpiss János, în paginile Anuarului Liceului romano-catolic din Alba Iulia16. Tonul evocării este, în mod evident altul, decât cel al lui Zlamál, nu mai rece, dar mai obiectiv, mai lipsit de artificiile creaţiei literare, deosebit de bine puse în operă, în cazul discursului analizat anterior: “S-a încheiat o viaţă exemplară, o viaţă dedicată cercetării ştiinţifice şi educării tinerei generaţii. Viaţa culturală şi ştiinţifică a înregistrat o mare pierdere.”17 Biografia pe care i-o schiţează este una reţinută, în manieră clasică, se poate spune, în tonul unei evidente sobrietăţi ştiinţifice.

     Respectând rigorile aceleiaşi maniere de creionare ştiinţifică a biografiei profesionale a lui Cserni, Kárpiss realizează o listă a principalelor lucrări ştiinţifice tipărite, sau prezentate doar sub forma unor comunicări, din domeniul geologiei, botanicii, zoologiei, astrologiei, inclusiv al istoriei vechi18. Una dintre preocupările constante ale lui Adalbert Cserni a fost aceea de-a realiza ierbare şi insectare19. În 20 aprilie 1882, la 40 de ani şi-a susţinut doctoratul la Universitatea din Cluj, cu o dizertaţie intitulată Idei despre schimbările suprafeţei Pământului, dând examene din mineralogie, geologie, zoologie şi botanică20. Creaţiile sale literare au fost şi ele numeroase, talentul său literar manifestându-se de timpuriu, încă din 1868 scriind, la început, în limba germană21. Din jurul anului 1880 s-a orientat spre cercetarea arheologică, ceea ce îi va copleşi preocupările, din ce în ce mai mult, pe parcursul a 36 de ani.

     A fost unul dintre promotorii înfiinţării Societăţii de istorie, arheologie şi ştiinţele naturii a comitatului Alba de Jos în 188722, moment pe care Kárpiss nu uita să-l insereze în biografia ştiinţifică pe care i-o închina lui Cserni în chiar anul morţii sale. Îi relevă colaborarea la Corpus Inscriptionum  Latinarum şi la Archaeologiai értesitö (Comunicări arheologice), sau piesele arheologice mai deosebite scoase la iveală în urma săpăturilor arheologice, concluzionând că una dintre cele mai importante lucrări ale sale era Istoria comitatului Alba inferioară în epoca romană, lansată în 1901, în care erau sintetizate datele privitoare la toate săpăturile arheologice pe care le-a efectuat până atunci şi interpretate rezultatele lor23.

     În anul imediat următor morţii  lui Adalbert Cserni, 1917, apărea în Anuarul Societăţii de istorie şi arheologie a comitatului Alba Inferioară24 un text comemorativ, dezvoltat pe osatura vechiului discurs funebru rostit de Zlamál în 1916, prezentat anterior şi datorat aceluiaşi autor25. În maniera sa literară, deosebit de plastică, autorul textului respectiv, îşi prefaţa excursul propriu-zis, cu o cugetare referitoare la utilitatea redactării discursurilor comemorative, afirmând că ele “nu se pregătesc numai în cinstea acelora pe care-i comemorăm, ci totodată formează învăţăminte pentru posteritate, completând cunoştinţele despre istoria şi întâmplările noastre, din care putem trage învăţăminte”26, ceea ce observăm că era şi este încă perfect adevărat, motivul respectiv determinându-ne şi pe noi să abordăm subiectul dezvoltat în cuprinsul studiului de faţă. De la început, Zlamál doreşte să se refere în mod special la activitatea de arheolog a lui Cserni, dezvoltând cu deosebire acest aspect, creionat doar în discursul-necrolog din 1916.

     Arsenalul său expresiv este din nou elevat şi capabil să transpună auditoriul într-o sferă a valorilor imuabile.

     Punctul forte al întregii sale vieţi şi activităţi profesionale a fost, în optica lui Zlamál, şi nu numai a sa, cum s-a mai văzut anterior, arheologia. Pentru a-l aşeza pe Cserni exact acolo unde merită, ca arheolog, autorul comemorării îl cita pe Ortvay Tivadar, care într-un discurs academic, de elogiere a lui Iosif Hampel, afirma următoarele: “pe aceia pe care au dorit să-i favorizeze zeii, i-au menit studiului arheologiei”27. Parafraza respectivă i se părea perfect aplicabilă şi lui Adalbert Cserni.

     Care era rodul muncii de arheolog a lui Cserni? Întrebarea şi răspunsul retoric pe care tot Zlamál şi-l dădea constituiau o modalitate prin care artizanul comemorării din 1917 căuta să-şi scoată auditoriul dintr-o eventuală stare de plictis, dar cu siguranţă, nimeni nu s-a plictisit, pe parcursul densei şi inspiratei evocări: “Ce-a făcut şi ce-a produs Cserni cu munca lui neobosită şi cu conştiinciozitatea lui arhicunoscută, ştim cu toţii, deoarece le vedem. A scos la lumina zilei părţi principale din vechiul Apulum, a scăpat de la nimicire relicve de mare preţ şi le-a făcut cunoscute în literatura de specialitate, a stabilit ştiinţific fondarea şi dezvoltarea Apulumului”28. Zlamál nu obosea, ca de altfel nici auditoriul său, să resintetizeze concepţia despre vechiul Apulum roman configurată în urma cercetărilor lui Cserni.

     Observăm aşadar, spre finalul studiului nostru cât de dense au fost comemorările de care Adalbert Cserni a avut parte în anii 1916-1917 şi cât de utile sunt ele pentru înţelegerea actuală a vieţii şi activităţii celui de care se leagă atât primele cercetări de arheologie sistematică la Alba Iulia, cât şi spectaculoase strădanii de cunoaştere a mediului natural din zona oraşului, sau chiar a comitatului Alba Inferioară.

 

Doina Dreghiciu, Gabriela Mircea

 

PRESCURTĂRI  BIBLIOGRAFICE

Borza 1936- Alexandru Borza, Amintiri despre arheologul A. Cserni şi săpăturile de la Apulum, Cluj, 1936.

Catalog 2003- Catalogul expoziţiei Ierbarul lui Adalbert Cserni (1864-1909), Alba Iulia, 2003 (catalog cu ilustraţie color, scos la imprimantă în cadrul Muzeului Naţional al Unirii)-60 pagini.

Kárpiss 1916- Kárpiss János, Cserni Béla dr. 1842- 1916, în Az erdély róm. Kath. Státus gyulafehérvári fögimnáziumának értesitöje az 1915-1916. tanévröl, Gyulafehérvár, 1916, p. 8-20.

Moga Mârza 1990- 1993- Valer Moga, Eva Mârza, Muzeul Unirii din Alba Iulia. I. Tradiţii muzeografice în Apulum, XXVII-XXX, 1990-1993.

Zlamál 1916- Zlamál Ágoston, Dr. Cserni Béla. +1916 ápril 16 în Közmüvelödés. Politikai, társadalmi és szépirodalmi katholicus hetilap, 1916, XXXIX, nr. 18, din 29 aprilie.

Zlamál 1917- Zlamál Ágoston, Emlékbeszéd Dr. Cserni Béláról în Az alsófehérmegyei történelmi, régészeti és természettudomá agyesület tizennyolcadik évkönyve, Gyulafehérvárt, 1917, p. 5- 15.

 

NOTE

 

1 În privinţa biografiei şi activităţii sale ştiinţifice vezi, pe lângă bibliografia maghiară, şi: Borza 1936; Moga Mârza 1990-1993; Catalog 2003.

2 Decodăm în situaţia respectivă o anume coincidenţă, pentru că realmente în cadrul instituţiei s-a resimţit, mai mult ca altă dată, necesitatea comemorării lui Adalbert Cserni, printr-un interesant simpozion şi o micro expoziţie incluzând piese documentare diverse, inclusiv fotografii şi negative de fotografii de epocă, aflate în preajma celui comemorat pe parcursul vieţii sale. Tentativele româneşti de comemorare a personalităţii lui Adalbert Cserni nu au nimic în comun cu vreun oportunism intelectual sau politic, ci ţin de probitatea profesională a actualilor angajaţi ai muzeului din Alba Iulia, care resimt necesitatea raportării obiective, sincere la realizările celuilalt, ale confratelui în profesiune, indiferent de vremea în care a trăit, naţionalitatea sa, sau de limba în care şi-a comunicat rezultatele la care a ajuns prin cercetările sale. Întotdeauna a fost cultivată, în cadrul instituţiei, o simpatie deosebită pentru figura ilustrului înaintaş într-ale profesiunii, fotografia sa fiind expusă la loc de cinste în expoziţia permanentă a muzeului, atrăgându-se în mod curent atenţia vizitatorilor asupra expresivităţii aparte a chipului său, inclusiv asupra ochilor învăluiţi de o profundă şi inconfundabilă tristeţe, semn al profunzimii spirituale.

3  Zlamál 1916, p. 1-2.

4  Zlamál 1916, p. 1. Menţionăm că traducerea discursului a fost realizată de doamna Ecaterina Albu, căreia îi mulţumim pentru colaborare.

5 Zlamál 1916, p. 1.

6 Zlamál 1916, p. 1.

7  Zlamál 1916, p. 1-2.

8  Zlamál 1916, p. 2.

9  Zlamál 1916, p. 2.

10 Zlamál 1916, p. 2.

11  Zlamál 1916, p. 2.

12  Zlamál 1916, p. 2.

13  Zlamál 1916, p. 2.

14  Zlamál 1916, p. 2.

15 Zlamál 1916, p. 2. Autorul adăuga: “Opera lui Cserni Béla o să treacă strălucit şi de această probă, deoarece va trăi nu numai în amintirea pioasă a prietenilor şi a elevilor săi, ci şi în generaţii îndepărtate, care din pilda sa şi din rezultatele muncii sale ştiinţifice vor găsi învăţăminte, entuziasm şi plăcere”

16  Kárpiss János, Cserni Béla dr.1842-1916 în Az erdély róm. Kath. Státus gyulafehérvári fögimnáziumának értesitöje az 1915-1916. tanévröl, Gyulafehérvár, 1916, p. 8-20. Mulţumim pentru tălmăcirea textului doamnei Viorica Şipoş.

17 Kárpiss 1916, p. 8.

18 Kárpiss 1916, p. 11.

19 Kárpiss 1916, p. 12.

20 Kárpiss 1916, p. 12.

21 Kárpiss 1916, p. 13.

22 Kárpiss 1916, p. 13.

23 Kárpiss 1916, p. 14.

24 Zlamál 1917. p. 5-15.

25 Noi beneficiem de o traducere în limba română a textului respectiv, datorată probabil lui Enea Zefleanu şi păstrată în arhiva bibliotecii muzeului din Alba Iulia, ceea ce ne uşurează evaluarea conţinutului de idei al lucrării amintite

26 Zlamál 1917. p. 5.

27 Zlamál 1917. p. 8.

28 Zlamál 1917. p. 11.