România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Decebal  după  Decebal

     Titlul rândurilor ce vor urma ar putea părea, la prima vedere, curios şi nepotrivit. Pornind, însă, de la analiza câtorva informaţii literare antice referitoare la istoria regatului dac condus de Decebal, de la lucrări de lingvistică ce au avut în vedere limba traco-dacilor şi nu în ultimul rând de la prezentarea unui lot de inscripţii externe cu referiri directe la istoria Daciei vom putea avea explicaţia conţinutului a ceea ce am dori să urmărim.

     Între fragmentele din Istoria Romană a lui Cassius Dio două sintetizează domnia ultimului şi celui mai important dintre dinaştii geto-daci.

     Referindu-se la evenimentele militare din anii 85-86, când în timpul împăratului Domiţian armatele romane au pătruns adânc în ţinuturile stăpânite de daci şi când bătrânul Duras-Diurpaneus este silit să renunţe la tron în favoarea lui Decebal, istoricul îi face următorul profil: „foarte priceput în planurile de război, iscusit în înfăptuirea lor, ştiind să aleagă prilejul pentru al ataca pe duşman şi să se retragă la timp. Dibaci în a întinde curse, era un bun luptător şi se pricepea să folosească izbânda, dar şi să iasă bine dintr-o înfrângere. Din această cauză a fost un duşman de temut pentru romani”.  

     În continuare se recunoaşte că cel mai mare război de atunci al romanilor a fost cel împotriva dacilor asupra cărora domnea Decebal.

     Evenimentele dintre anii 101-102 şi 105-106 sunt descrise cu lux de amănunte, din literatura şi realitatea istorică ele fiind transpuse, ca un ecou al lor, în textele unor inscripţii, în imaginile de pe Columna Traiană, în felurite creaţii artistice şi pe piese numismatice de tipul DACIA CAPTA.

     Soarta regelui „alungat din reşedinţa sa, izgonit chiar în viaţă, fără să-şi fi pierdut niciodată nădejdea” (citat din Epistolae, VIII, 4,2 a lui Plinius cel Tânăr către Traian)este transmisă în felul următor, de acelaşi Cassius Dio „când a văzut Decebal că scaunul de domnie şi toată ţara sunt în mâinile duşmanului, că el însuşi este în primejdie să fie luat prizonier, îşi curmă zilele. Capul său fu dus la Roma”.

     Scena figurează plastic pe Columnă şi pe monumentul de la Grammeni unde subofiţerul Tib Claudius Maximus îşi „narează” faptele de arme ce au culminat cu predarea capului şi mâinii drepte a regelui dac, lui Traian, la Ranisstorum.

     Sintetic deci avem relatată istoria Daciei în timpul lui Decebal, începutul şi epilogul confruntărilor din vara anului 106, când „universa Dacia devicta est”.

     De la episoadele mai sus pomenite numele Decebalus devine cunoscut şi popular, el nefiind, în opinia cercetătorilor istorici, uzual înainte de instalarea lui în fruntea regatului Daciei.

     Care este originea numelui şi ce semnificaţie are el o vom desluşi acum.

     Cu mai bine de cinci decenii în urmă, reputatul lingvist, epigrafist, istoric şi filolog Ioan L. Russu publica o carte intitulată Limba traco-dacilor în care, între altele, se ocupa de cele două categorii de nume proprii traco - geto - dacice, respectiv antroponime (nume de persoane, zeităţi ori triburi) şi toponime (râuri, munţi, localităţi). Pornind de la constatarea, cităm: „frecvenţei antroponimelor trace cunoscute în funcţie de popularitatea lor”, să amintim printre ele nume: Cotys, Diza, Mucaporis, Mucatra ş,a. În aceste grupe este inclus şi antroponimul DECEBALUS care cuprinde sau derivă de la BALAS-BALOS, designând calificativul puternic, tare,

     Aceasta pare să fie semnificaţia lingvistică a numelui Decebalus, intrat în circulaţie odată cu urcarea acestuia pe tronul regatului.

     Este important să reţinem că după anul 106 d. Chr., vechile nume personale ale traco - geto - dacilor au fost grecizate şi romanizate, iar în sistemul latin de tria nomina au fost plasate în cadrul cognomenelor.

     Numele de care ne ocupăm a continuat să fie dat şi să fie prezent, alături de alte referiri la daci şi Dacia (DACUS, DACIA, DACISCUS, BELLUM DACIARUM) cunoscute mai ales în textele cu grafie latină şi greacă, descoperite dincolo de fruntariile provinciei nord-danubiene, încadrate cronologic din secolele II - III şi până în veacul următor.

     Există în atestarea antroponimului Decebalus două zone geografice distincte, teritorii în care prezenţa dacilor în general şi a antroponimelor de origine traco - geto - dacică reprezintă o realitate istorică.

     Aducem, pentru început, în discuţie mărturiile de la Roma şi regiunile sale limitrofe, cu specificarea că toate inscripţiile de aici datează din secolele II-III.

     Astăzi nu mai surprinde pe nimeni faptul că la puţin timp după anexarea Daciei, mulţi dintre tinerii daci au fost recrutaţi, pe de o parte, în unităţi militare auxiliare ce purtau generic apelativul DACORUM (10 -11 unităţi), în legiuni (cel mai concludent exemplu fiind ostaşii recrutaţi de Hadrian din zona Napoca, atestaţi în legiunea III Augusta de la Lambaesis - nordul Africii) sau în unităţile de gardă ale împăraţilor equites, pedites etc. cu garnizoana la Roma.

     Dintr-o asemenea unitate de cavalerie făceau parte SILVINUS DECIBALUS şi AVILIUS MUCATRALIS; monumentul epigrafic colectiv datează din 10 iunie 203, după expediţia împăratului Septimius Severus în Orient, împotriva parţilor.

     Fără posibilităţi de încadrare cronologică precisă se dovedeşte a fi tot o listă colectivă, redactată în limba greacă, de o asociaţie religioasă organizată pentru celebrarea cultului lui Bachus, în care, printre cei 300 adoratori, figurează şi traco-dacul Decibalis.

     Pe două inscripţii cu caracter funerar, tatăl Sex Rufius Decibalus ridică o lespede fiului său decedat la frageda vârstă de 7 luni şi 9 zile, în vreme ce Titus Vibanius Decibalus este semnalat în inscripţia ridicată în memoria sa de către un apropiat.

     În sfârşit, pe colina artificială Testaccio - ridicată din zeci de mii de fragmente de amforă ştampilate cu numele unor producători de asemenea vase de transportat vinuri şi uleiuri, figurează numele Decebalus, cu probabilitate dac într-o officina despre care nu se cunoaşte nimic.

     Cu titlu de ipoteză, noi înclinăm să credem că prezenţa dacilor la Roma şi în alte regiuni ale Peninsulei datează, cu pregnanţă după anul 106, an în care un contingent de peste 50000 prizonieri de război l-au însoţit în triumf pe M. Ulpius Traianus.

     Din cele 10 - 11 unităţi auxiliare recrutate, încă sub Traian, din teritoriul anexat Imperiului Caesarilor, coh. I Aurelia Dacorum, formată sub Hadrian sau Antoninus Pius, şi-a avut garnizoana în Britannia, la Camboglanna (Birdoswald), lângă valul lui Hadrian.

     Dintre numeroasele surse epigrafice ne interesează piatra tombală fragmentară ridicată în amintirea unor copii, dintre care unul se numea Decibalus. Să      mai amintim că tot de aici, pe marginea unei pietre ce făcea parte dintr-o clădire antică, apare, iconografic, sabia curbă dacică.

     Să trecem, în continuare, la teritoriile din vecinătatea provinciei Dacia.

     La Savaria - Pannonia Superior, într-o inscripţie ce datează din anul  188 - cuprinzând numele membrilor unui colegiu profesional - album collegii - reţine atenţia dacul Iulius Decibalus.

     Dar, cele mai multe semnalări se cunosc în Moesia Inferior, teritoriu de la sudul Dunării; la Novae, moştenitorii familiei veteranului Flavius Decibalus, din legiunea I Italica Severiana dedică părinţilor un monument funerar.

     Crescens Decibalus făcea parte, în aceiaşi perioadă a dinastiei împăraţilor Severi - anul 227 - dintr-o asociaţie religioasă ce îl adora pe zeul Bacchus; Valerius Decebalus apare la Durostorum (Silistra), veteranul Diurdanus Decibalus este înmormântat la Sacidava în Sciţia Minor, Naieton fiul lui Dekebalus este semnalat pe o stelă funerară cu iconografie sepulcrată la Topraisar (jud. Constanţa, text grecesc), în fine doi au antroponimele Decibalos şi Dicebalus, în texte cu semnificaţie votivă găsite în sanctuarul zeiţei Diana din localitatea Obedinenie şi de la Varna.

     Cea mai târzie atestare a numelui DICEBALUS, datând din secolul IV este semnalată pe un bloc fragmentar, pe care apare şi gradul militar al armatei din Imperiul Roman Târziu - exarchus.

     Interesant ni se pare un alt aspect, anume acela că numele sau amintirea numelui Decebalus nu figurează decât o singură dată în repertoriul antroponimelor păstrate cu cele aproximativ 4000 de inscripţii „dacice” , cu toate că permanenţa dacilor autohtoni (chiar dacă nu este atestată epigrafic, n.n.) în timpul stăpânirii romane este un fapt istoric de acum lămurit.

     În nympheum-ul din staţiunea balneară Germisara (Geoagiu) au fost descoperite alături de piese litice (inscripţii şi monumente de artă provincială) 8 plăcuţe din aur de formă alungită. Cinci dintre ele sunt însoţite de scurte texte ce transmit numele comanditarilor ce s-au găsit aici pentru tratamente în izvoarele de apă termală.

     Ne interesează unul dintre aceste ex voto-uri închinat Nimfelor de Decebalus Lucii, cu siguranţă un dac romanizat, din primele decenii ale secolului al III-lea ce ajunsese la o bună situaţie materială din moment ce îşi putea permite o asemenea ofrandă.

     Apariţia, în inscripţiile pe care le-am trecut în revistă, a lui Decebalus, antroponim direct legat de regele – erou Decebal, la care se adaugă alte semnalări ale dacilor (natus in provincia Dacia, natione Dacus etc.) reprezintă, în opinia noastră, repere istoriografice majore în legătură cu o seminţie, un neam ce nu a dispărut după încheierea conflictelor daco-romane din anul 106 d. Chr din amintirea antichităţii clasice.

Conf. univ. dr. Vasile Moga