România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Relaţiile ROMĂNO-CHINEZE

Nu puţini sunt aceia, care dintr-o mândrie lesne de înţeles, socot că începuturile relaţiilor româno-chineze coincid cu vizita la curtea imperială din Beijing a solului tarului Rusiei spătarul Nicolae Milescu, de origine moldovean. Călătoria în China, 1675-1678, o misiune semnificativă pentru relaţiile ruso-chineze, îi oferă moldoveanului prilejul de a scrie două texte, "Jurnalul" şi "Descrierea Chinei", apreciate de cei ce doreau să se informeze despre Imperiul Cerului. Mai puţini sunt aceia, dispuşi spre ipoteze plauzibile, care nu exclud contacte dintre locuitorii de atunci ai ţării noastre şi chinezii, cuprinşi - ca luptători sau sfetnici - în cetele xiongnu (numiţi la noi huni) sau hoardele mongole, ce au străbătut Europa în secolele IV şi XIII venind din stepele nordice ale Imperiului Chinei.

Se cuvine însă a credita începuturile relaţiilor româno-chineze, iniţiativei principelui Carol al României, care la 8/20 aprilie 1880 trimitea unui număr apreciabil de şefi de stat din Asia, Africa şi America Latină, inclusiv împăratului Chinei, un mesaj prin care le aducea la cunoştinţă proclamarea independenţei României ca stat liber şi independent, act confirmat de tratatul de la Berlin din 13 iulie 1878 şi recunoscut de toate puterile europene, şi îşi exprima speranţa de a vedea stabilite relaţii "de bună şi cordială prietenie" între România şi statele respective. Mesajul adresat împăratului Chinei prin ministrul de atunci al României la Paris, Mihail Kogălniceanu, este transmis la Beijing de ministrul Chinei în capitala Franţei, Zeng Jize. Peste o jumătate de an, diplomatul chinez care se afla într-o misiune specială la Sankt Petersburg, transmite ministrului român răspunsul Casei Imperiale a Chinei, răspuns pe care Mihail Kogălniceanu îl aduce la cunoştinţa ministrului român al Afacerilor Străine, Vasile Boerescu la 26 ianuarie 1881. In scrisoarea de la Paris Mihail Kogălniceanu arată: "La data de 13 curent, marchizul Zeng, actualmente în misiune pe lângă guvernul Rusiei, mi-a transmis din Sankt Petersburg o depeşă în care, «din cauza minoratului Suveranului, Alteţa Sa Imperială Prinţul de Gong, unchiul împăratului Chinei, şi alţi înalţi funcţionari ai Imperiului, m-au rugat să am bunăvoinţa de a prezenta Alteţei Sale Regale, Prinţul Carol I, felicitările M.S. împăratul şi urările Sale călduroase de prosperitate şi bunăstare ţării şi poporului României»". Luând cunoştinţă de această împrejurare nu poţi să nu remarci anvergura gândirii politice a Bucureştilor din acea vreme şi să nu apreciezi disponibilitatea guvernanţilor români de a întreţine relaţii bune, prieteneşti cu mai toate statele lumii. Atunci se înregistrează ceea ce în limbajul diplomatic se numeşte recunoaşterea oficială reciprocă a celor două state: România şi China.

Problema stabilirii de relaţii diplomatice se pune mult mai târziu, spre sfârşitul anilor '20 şi începutul anilor '30 ai secolului trecut, din iniţiativa Ministerului Român al Afacerilor Străine, la sugestia reprezentantului guvernului român în Extremul Orient (URSS). Ministerul este descurajat însă în a formula părţii chineze o asemenea propunere de către Legaţia României la Tokyo, care insista că o asemenea iniţiativă ar fi privită cu suspiciune de Moscova şi ar fi primită cu ostilitate de Tokyo. De altfel, de îndată ce puterea naţionalistă instalată la Nanjing realizează unitatea ţării sub guvernarea sa şi iniţiază în 1928 abolirea tuturor servituţilor coloniale impuse Chinei de puterile occidentale prin aşa zisele tratate inegale, statele europene şi SUA demonstrează o evidentă reticenţă în a se solidariza cu China în rezistenţa ei faţă de agresiunea japoneză ce se declanşează la 18 septembrie 1931.  România, a cărei diplomaţie era îndrumată de Nicolae Titulescu şi se călăuzea după principiul "ce ţie nu-ţi place altuia nu-i face" se afla într-o situaţie dilemică. Conştient de împrejurările date şi de puterea limitată a României de a înrâuri evoluţia evenimentelor prin intermediul Societăţii Naţiunilor, Nicolae Titulescu - care refuzase, spre a nu se compromite, includerea în comisia de reglementare a disputei şi chiar preşedinţia sesiunii extraordinare a Adunării Generale consacrată dezbaterii "conflictului sino-japonez" rosteşte la 7 martie 1932 un discurs pe care Nicolae Iorga 1-a apreciat drept magistral. Printr-o logică impecabilă Nicolae Titulescu pledează în favoarea Republicii China şi împotriva agresiunii japoneze. "În situaţia în care ne aflăm, s-o spunem deschis, întrebarea pe care şi-o pune opinia publică internaţională, fără al cărei sprijin instituţia noastră nu şi-ar putea îndeplini misiunea, întrebarea care pentru ea trece înaintea tuturor celorlalte este aceea de a şti dacă Liga Naţiunilor există sau nu există… Dacă, dimpotrivă, Liga Naţiunilor şovăie, dacă nu proclamă cu tărie marile principii care stau la baza pactului său şi a vieţii internaţionale moderne, ea va înceta să existe şi întreaga sa activitate laborioasă din trecut va apărea drept o amăgire în ochii celor ce au crezut în ea." În continuare el evidenţiază necesitatea de a aplica articolul 10 din pact. "Acest articol - clarifică el - care constituie cheia de boltă a întregii noastre instituţii, cuprinde două obligaţii: aceea de a asista pe orice membru al Ligii împotriva unei agresiuni externe, dar mai ales şi înainte de orice aceea de a respecta actuala integritate teritorială a membrilor Ligii… Orice slăbiciune în legătură cu articolul 10, orice şovăire în ceea ce priveşte aplicarea sa integrală, ar da lovitura de graţie instituţiei noastre." După cum se ştie, Liga Naţiunilor s-a dovedit incapabilă să se ridice la înălţimea misiunii sale, dar România s-a afirmat şi atunci ca o sinceră adeptă a moralităţii internaţionale.

Victimă a agresiunii japoneze, China a abordat de repetate ori guvernul României cu propunerea de a stabili relaţii diplomatice, solicitând ca în acea împrejurare să fie semnat şi un tratat de prietenie. În cele din urmă, renunţându-se la semnarea tratatului de prietenie, în situaţia în care Germania se pregătea să transforme legaţiile străine din Praga, inclusiv cea chineză, în consulate generale iar guvernul chinez intenţiona să mute sediul legaţiei sale la Bucureşti, la 24 mai 1939 guvernul român "acceptă propunerea de principiu de a se stabili relaţii diplomatice între România şi Republica China", iar la Bucureşti se instalează o legaţie chineză în frunte cu ministrul Liang Long. Aceste relaţii au însă o viaţă scurtă. La 21 iulie 1941, ca urmare a recunoaşterii de către guvernul României a guvernului projaponez de la Nanjing, guvernul Republicii China rupe relaţiile diplomatice cu România, într-o rezoluţie prin care indica să se comunice ministrului chinez recunoaşterea guvernului projaponez de la Nanjing, mareşal Ion Antonescu recomanda ca să se exprime  interlocutorului chinez regretul pentru acest act, dictat de alianţele vremii. Sunt stabilite relaţii diplomatice cu guvernul projaponez de la Nanjing şi cu guvernul aşa zisului stat Manzhouguo, stat marionetă declarat de trupele japoneze de ocupaţie pe teritoriul Manciuriei, al Chinei de Nord-Est. Nici prin durată şi nici prin substanţă aceste relaţii nu se imprimă consistent în memoria istoriei, în august 1945 guvernul Uniunii Sovietice este rugat să transmită guvernului Chinei propunerea guvernului român de a se face schimb de miniştri plenipotenţiari. La această rugăminte nu se primeşte nici un răspuns. De altfel corespondenţa diplomatică a vremii face abstracţie de faptul că relaţiile dintre România şi Republica China fuseseră rupte şi că relaţiile cu guvernele instalate de trupele japoneze de ocupaţie nu mai aveau nici o relevanţă. Atunci se acreditează impresia că între România şi China nu ar fi existat niciodată relaţii diplomatice.

Republica Populară Română este al treilea stat din lume care, la 3 octombrie 1949, recunoaşte Republica Populară Chineză. Prin schimb de telegrame între miniştrii Afacerilor Externe, părţile convin peste două zile să stabilească relaţii diplomatice şi să procedeze la deschiderea de ambasade la Beijing, respectiv, la Bucureşti. Stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Populară Română şi Republica Populară Chineză reprezenta în fapt un început care va nesocoti distanţa dintre cele doua ţări, absenţa vreunor contacte, schimburi, conlucrări etc. de anvergură şi semnificative din punct de vedere economic, politic, cultural, etc., ca şi lipsa mijloacelor adecvate - instituţionale, materiale şi umane de comunicare între cele două naţiuni. Un început care se prevala totuşi cu succes, în acele împrejurări internaţionale, de faptul că între România şi China nu existau litigii şi diferende, că ambele naţiuni avuseseră de suferit de pe urma dominaţiei puterilor străine şi că ambele regimuri îşi propuneau să construiască o lume mai bună, în cooperare şi întrajutorare. Un început însufleţit de o concepţie sistemică cuprinzătoare despre relaţiile dintre state.

Relaţiile româno-chineze evoluează de-a lungul următorilor zece ani în sistemul de relaţii practicat de U.R.S.S. şi consacrat prin tratatele de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală româno-sovietic, respectiv sino-sovietic, tratate ale căror prevederi sunt consolidate în Tratatul de la Varşovia, încheiat în 1955, la ale cărui lucrări participă până în 1961 şi Republica Populară Chineză în calitate de observator. De-a lungul acestor zece ani se înregistrează realizări de seamă în planul creării instituţiilor chemate să gestioneze relaţiile româno-chineze şi formării personalului de specialitate, în planul cunoaşterii reciproce a celor două naţiuni, în planul identificării şi fructificării oportunităţilor şi posibilităţilor de colaborare, ca şi în planul solidarităţii, inclusiv pe arena internaţională.

Din 1960 relaţiile româno-chineze vor căpăta o însemnătate aparte în ansamblul relaţiilor României cu lumea exterioară, ca şi în ansamblul relaţiilor externe ale Chinei. Această însemnătate va fî cultivată şi pusă în valoare cu măiestrie de conducerea de atunci a României, care, de altfel preîntâmpinase cu pricepere şi evenimente tragice de genul celor ce se consumaseră în Ungaria şi Polonia. Deja în septembrie 1956, Gheorghe Gheorghiu-Dej şi Mao Zedong constată că se înţeleg foarte bine asupra faptului că experienţa sovietică nu trebuie aplicată mecanic şi că se impune adaptarea ei la condiţiile specifice ale ţării, precum şi a faptului că relaţiile cu U.R.S.S. păcătuiesc prin favorizarea inechitabilă a partenerului sovietic. Punctele de vedere ale conducătorilor români şi chinezi se găsesc din ce în ce mai frecvent în rezonanţă atunci când se afirmă că partidele de guvernământ sunt responsabile în faţa propriilor popoare şi că relaţiile dintre partidele comuniste şi muncitoreşti, ca şi dintre statele socialiste se cer a fi aşzate pe principiile egalităţii şi independenţei, ale neamestecului în treburile interne şi avantajului reciproc. Pe acest fond, mai ales în condiţiile disputei publice dintre comuniştii chinezi şi comuniştii sovietici, relaţiile româno-chineze capătă o substanţă solidă care va favoriza schimburile şi colaborarea în toate domeniile. Această împrejurare nu poate fi neglijată nici atunci când se evaluează împrejurările în care Partidul Muncitoresc Român afirmă independenţa României în aprilie 1964.

Principiile pe care au fost clădite relaţiile româno-chineze explică de ce în decembrie 1989, printre primii diplomaţi care au fost primiţi de preşedintele Frontului Salvării Naţionale a fost ambasadorul Chinei, care a declarat că guvernul de la Beijing a luat notă de schimbarea din România, respectă opţiunea poporului român şi este gata să dezvolte în continuare relaţiile de prietenie şi colaborare cu România. Evenimentele nu au fracturat evoluţia relaţiilor româno-chineze. Ele continuă să se dezvolte, prilejuind vizite politice la nivelul cel mai înalt, schimburi comerciale ce se ridică la valori de peste un miliard şi jumătate de dolari, contacte culturale semnificative, ca şi o fructuoasă conlucrare în organismele internaţionale.

În perspectiva secolului ce a început, se amplifică argumentele în favoarea cultivării tradiţiilor de prietenie şi colaborare dintre cele două naţiuni, dintre România şi China, tradiţii ce printr-o uimitoare inspiraţie au fost inaugurate acum peste 125 de ani.

prof. dr. Romulus Budura