România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

CENUŞĂREASĂ LA CURŢILE POLITICII

Societatea pentru a face posibilă convieţuirea membrilor săi impune norme de conduită de natură juridică, legile, a căror încălcare atrage răspunderi penale, civile etc. Precum si norme de natură morală, ce ţin de codul nescris al demnităţii, abaterile sancţionate prin oprobiul public. Şi unele şi altele sunt creaţia societăţii. Ele condiţionează normalitatea actului politic, viabilitate ansamblului de practici, de hotărâri, de instituţii, de maniere specifice exercitării autorităţii, definind politica, în accepţiunea cea mai largă. Fără să aibă rigoarea ştiinţelor exacte, ea analizează formele de putere exercitate în state, în instituţii şi abordează filozofic aceste forme prin studii aprofundate. Atât principiile politice, îndreptările morale, cât şi raportul dintre ele au evoluat odată cu societatea.

E.Sidwick, în "Die Methode der Etik" ajunge la concluzia că politica şi morala au contingenţe în scopul urmărit de amândouă de a fixa reguli de conduită, etica pentru individ ca membru al societăţii, iar politica pentru oamenii politici şi pentru activitatea statului.

Reputatul sociolog român Dimitrie Gusti, fost Preşedinte al Academiei Române înainte de război, concepe politica şi morala ca "studii dinamice", care studiază "realitatea socială în devenire", etica stabilind finalităţi, iar politica modalităţi de realizarea acestora. (D.Gusti, "Sozialwissenschaften, Soziologie, Politik und Etik an ihren Zusammenhăngen.")

H.Hoffding în "Etik" susţine o finalitate, etică în politică, după care tânjim astăzi, dar, inexplicabil, ne îndepărtăm tot mai mult de ea şi anume: "ceeace este just din punct de vedere moral trebuie să fie posibil şi din punct de vedere politic, social". P.Janet în "Histoire de la science politique dans les rapport avec la morale", conchide că: "obiectul politicii nu este de a constrânge la virtute, ci de a apăra dreptul". (Unde am ajuns noi astăzi aşteptând la porţile Europei, de care am fost rupţi abuziv prin "ukazul" de la Yalta, de şapte decenii? Unii batjocoresc virtutea, iar dreptul îl calcă în picioare!).

G. Jellinek în "Allgemeine Statslehre", continuând raţionamentul lui P.Janet, afirmă că "protejând dreptul, politica apără în acelaşi timp un minim etic, că acesta este dreptul". În urmă cu decenii autorul nu putea concepe că ar exista posibilitatea devierii de la acest corolar, în societatea contemporană! (Ei bine, noi am izbutit să deviem! Ba mai mult, am şi întrecut pe fostul exponent al corupţiei din imperiul otoman - Fanarul- şi pe foştii lui emisari de pe "cheiul gârlei"! Evident, doar unii dintre noi.)

Încă din antichitate societatea a simţit nevoia de a statua drepturi politice, în virtutea cărora un cetăţean să poată participa la exercitarea puterii, fie direct, fie prin votul său. Aceste drepturi s-au modificat de la epocă la epocă şi de la stat la stat, cu evoluţii, în care uneori este dificil să descifrăm o continuitate. În funcţie de doctrinele politice, respectiv de mijloacele specifice prin care acestea preconizează că se va putea ajunge la o dezvoltare optimă a societăţii, s-au format grupări numite partide politice. Ca atare partidele politice trebuie să-şi respecte identitatea doctrinară, evitând să se înstrăineze de câmpul ei de coordonate. Realitatea însă este alta. Electismul în sfera politicului a dat naştere la partide-hibrid, în "mixtura"' cărora se ascunde lipsa de idei, lipsa de principii, înlocuite cu improvizaţia, duşman de moarte al stabilităţii, al continuităţii.

Oricât de spinoasă ar fi încercarea de apărare a partidelor noastre politice, a confuziilor doctrinare, întâlnite în "boom"-ul noii industrii politice ivite în ultimii ani la noi, atrăgând după sine tendinţe anomice şi provocând dezechilibrul periculos al raportului politică-morală, a politizării instituţiilor publice, a deturnării orientării politice spre centre de interese personale, într-atât de nesăbuită, încât pune în joc însăşi raţiunea de a fi a politicii, - totuşi partidele politice rămân un sextant necesar la îndemâna timonierului uriaşei nave a Statului, în lumea civilizată din care facem parte şi noi. Societăţii civile, presei, opiniei publice le revine rolul de Argus în necontenită veghe a posibilelor devieri ale puterii politice, devenite uneori un "modus operandi" al cronicizatei noastre tranziţii, care pe unii îi bucură. De ce oare?

Răspunsul ne este oferit fără echivoc: raportul politică-etică s-a deteriorat! Morala a devenit cenuşăreasă la curţile baronilor politicii!

Omul politic (nu politicaştrii ce mişună în societate, ignoranţi, oportunişti, tupeişti deopotrivă), ca să-şi justifice cu adevărat menirea, trebuie să ţină pasul cu cerinţele vremii, să-şi armeze simţul realităţii şi ai măsurii cu o bună pregătire culturală, ştiinţifică şi cu o ţinută etică ireproşabilă. Dar politicaştrii şi-au luat permisiunea să despartă politica de morală, căreia îi încalcă normele, fară scrupule; dacă în străfundul conştiinţei lor mai există un licăr al omeniei, el este întunecat de cupiditatea, care îi împinge pe drumul parvenirii. Imaginea acestora - repetăm, nu a oamenilor politici adevăraţi -, repugnă! Ei sunt gata să şi intenteze procese de calomnie, pentru ştirbirea pretinsei lor imagini neprihănite!

Imaginea din care lipseşte componenta morală este odioasă. Şi nu se poate repara nici prin chirurgie estetică, nici prin asalturi în justiţie, dar nici nu se poate ascunde sub masca prefăcătoriei!

Ipocrizia - acest cameleonism, scut ingenios de apărare creat de natură în lumea necuvântătoarelor, - s-a transformat la unii politicieni într-o mască, sub care se ascunde hidoşenia. O întâlnim dureros de frecvent în tiradele sforăitoare a vânătorilor de zestre electorală. Campaniile electorale ar trebui să fie câmpul de luptă dreaptă între idei, emulaţie între diferitele oferte-program de dezvoltare a societăţii, însoţite de girul responsabil al ofertanţilor şi de buna lor credinţă. Dar - tristă realitate - ele au degenerat uneori într-o zănatecă dezlănţuire de abilităţi viclene, în a inventa vulnerabilităţi inexistente contracandidaţilor, spre a-i defăima, spre a-i desfiinţa!

"Candidatul" când simte că alegătorii înclină spre rigoare, tună şi fulgeră împotriva pretinselor nelegiuiri săvârşite de partidele competitoare, iar el, cavaler fără teamă şi fără de prihană, pozează în victima lor şi se jură în cel mai colorat limbaj suburban, pe ce are el mai scump (bunăoară pe fotoliul ostenelilor parlamentare), că, dacă îi dai votul," toţi sceleraţii, care v-au ruinat pe voi, vor înfunda puşcăriile în 48 de ore! Dixit!".

Dacă dimpotrivă te simte mai concesiv faţă de ispitele mărului edenic şi faţă de bunurile cele lumeşti, îţi face "zmecher" cu ochiul, promiţându-ţi că va risipi şi ultima picătură de energie întru împlinirea doleanţelor tale. "Că doar noi facem legile împreună cu voi spre binele vostru de viaţă lungă, dragi alegători!" (Dragoste fulgerătoare la prima vedere, din patru în patru ani!)

Aproape că nu există virtute pe care "Karate"-iştii de pe tatami-urile electorale să nu o imite sau sentiment pe care să nu-1 parodieze.

"On pleure - spunea - Rochefoucauld - pour avoir la reputation d'un tendre; on pleure pour plaint; on pleure pour ęntre pleuré; enfin on pleure pour éviter la honte de ne pas pleurer". (Ipocritul "plânge pentru a-şi crea faima unui om simţitor; plânge spre a fi compătimit; plânge spre a fi plâns; în fine plânge spre a evita ruşinea de a nu plânge"). Ce gamă înduioşătoare, "molto affetuoso". cu patru bemoli ai făţărniciei! Oare acei farisei ai noştri, ce-şi poartă bărbiile duble revărsate peste gulerele imaculate (doar gulerele!) ale cămăşilor Pierre Cardin, cu osânza abuzurilor pantagruelice debordând peste cingătoare, de nu-i mai încap nici costumele Armani, dar nici limuzinele occidentale, de pe pernele cărora sfidează supuşii din feuda lor, cu fulgerări de girofaruri şi-i îngrozesc cu sinistre sirene, urlând a moarte, - oare aceşti farisei, prea indulgent portretizaţi de Rocheoucauld, închinându-se cu făţarnică evlavie în faţa Crucii, sub blitzurile comandate ale reporterilor şi vegheaţi de camerele de luat vederi, chiar nu mai au nici un strop de răgaz să ceară propriei conştiinţe, câtă o mai au, să îi judece, nevăzuţi şi neştiuţi de nimeni, acolo în singurătatea goliciunii lor sufleteşti, roasă de vanităţi oarbe şi de cupiditate?

Ne lipseşte un Solon, care să-i izgonească pe acei neoeuropatrizi dâmboviţeni din paradisul fără margini al privilegiilor, al poziţiilor sociale uzurpate, al rangurilor negociate la Rasdaq-urile politicastre, al doctoratelor furnizate în scrie, după cutumele clientelare, al iertării păcatelor evazioniştilor fiscali, în schimbul "indulgenţelor" laice, emise pe principiul reciprocităţii, "do ut des" (îţi dau ca să-mi dai), neaplicabil însă amărăştenilor contribuabili, care fac foamea, leşină la cozi înghesuindu-se să-şi plătească dările către Stat, al patentului compatibilităţii candidaturii "independenţilor" pe listele electorale ale unui partid politic, (înţelepciunea populară ce nu dă greş, etichetează această găselniţă, drept "un fel de două feluri), al coteriilor proliferate în feudele baronilor, nu pe baza principiului medieval al "generaţiilor spontane "rezultate din descompunerea unor substanţe minerale sau organice, ci pe baza descompunerii morale!

Juvenal satiriza fără menajamente, în satira "Panem et Circenses" moravurile decadente ce au măcinat temeliile celui mai întins şi mai puternic imperiu al civilizaţiei antice europene. "Panem et Circenses" (mâncare şi distracţii), oferite plebeilor de Imperator, la vremuri de criză sau de pronunţare a voinţei poporului, resemnat sau mai de grabă adus în stare de abulie, spre a-i cumpăra încrederea, erau socotite de Juvenal drept o diversiune şi un odios act de corupere a cetăţenilor.

După două mii de ani, unii epigoni din codrii jefuiţi ai Vlăsiei, îmbătaţi de putere şi mândri de romanitatea lor nobilă (uneori dubioasă) practică aceleaşi moravuri, aici la hotarele răsăritene ale fostului imperiu roman, marcate pentru veşnicie de monumentul de la Adam Clisi unde "se termină civilizaţia şi începe barbaria" (spuneau străbunii romani). Evident moravurile sunt acum adaptate modernităţii, cu mici, cârnaţi, bere şi lăutari! "Primum bibere deinde … eligere" parafrazează urmaşii Romei aforismul străbun! (Întâi să bem apoi să ... alegem). S-au văzut de curând automobile cu agenţi electorali, aruncând din mers, pe caldarâm, pomeni amărăştenilor, precum câinilor vagabonzi, precum animalelor! Zguduitoare imagini a degradării condiţiei umane ! Pomeni (poate din banii publici!), azvârlite sărăcimii prăbuşite în ţărână în încăierarea disperării ! În final de negocieri pentru aderare la Uniunea Europeană! Magnaţi autoînnobilaţi hălăduiesc la adăpostul tenebrelor, îmbogăţiţi peste noapte prin "inginerii financiare", spălări de bani, licitaţii trucate, bănci devalizate, firme-fantomă în lanţ pierdut prin insulele Pacificului şi Atlanticului, fabrici vândute pe nimic (la vedere, dar pe comisioane grase, la întunerec) după ce au fost falimentate de firmele căpuşe ale "mandarinilor", adopţii ilegale de copii ai străzii, negociate - culmea cinismului - uneori înainte de naşterea copilului, impresari proprietari de fotbalişti, vânduţi din mână în mână, pe preţuri tot mai mari, umflate prin reclame pentru această "marfa" cuvântătoare. Ne îngrozim de analogiile ce s-ar putea stabili, cu alte tranzacţii ce degradează fiinţa umană.

Doamne, de ce nu se naşte în zilele noastre un nou Abraham Lincoln, să abolească pentru veşnicie neosclavia, deghizată în acutramentele sofisticate ale pretinsei modernităţi !

Ne înspăimântă gândul că unele fărădelegi politicianiste actuale ar putea fi confundate cu o stare de generalitate a naţiunii de către Uniunea Europeană! Ar fi din nou pedepsit pe nedrept un popor abia scăpat de gulagurile băştinaşe, "instituţionalizate" prin odioasa tranzacţie de la Yalta.

Câtă înţelepciune în gândirea anticilor, ignorată de hedoniştii evului nostru! Să ne reamintim bunăoară de un aforism al lui Seneca, satirizând nelegiuirea, huzurul şi făţărnicia, toate la un loc: "Prosperum ac felix scelus, virtus vocatur !". (O nelegiuire prosperă, aducând fericire, se numeşte virtute!".

Aristotel concepe Statul ca o asociaţie ce are ca scop realizarea unui bine de ordin moral, "al celui mai mare bine de ordin moral" şi socoteşte, asemenea lui Platon. Că trebuie să existe o contopire a politicii cu morala (sublinierea noastră), ca un ideal moral. Din nefericire pentru noi, acest ideal rămâne, gândind "more geometrico", un infinit, spre care tindem  asimptotic, fără să-l atingem vreodată. Cu atât mai deprimat, cu cât astăzi unii dintre noi nu încearcă nici măcar să urce treptele Eutimiei, ci le întorc spatele, fascinaţi de ispita viţelului de aur. Francesco Petrarca, primul dintre marii umanişti ai Renaşterii, a cunoscut gloria prin sonetele sale, reunite în "Il. Conzoniere"' şi dedicate Laurei de Noves Conzoniere.

Cităm două versuri de înfierare a patimilor:

"La gola e'l sonno e l'oziose

Hanno del mondo ogni vertú sbandita".

(Lăcomia şi somnul şi puful trândăviei, au risipit orice virtute din lume.)

Nicolo Machiavelli, Secretarul florentin, gânditor al Renaşterii şi filosof al politicii, avertizează subtil pe demnitarii înclinaţi spre venalitate:

"II buon minnistro deve morrire piú ricco di buona fame e di benevoleze che di tesoro!" (Un bun ministru trebuie să moară mai bogat în bun renume şi bunăvoinţă decât în comori!)

Frederich Nietzsche, filozof al culturii şi ilustru exponent al gândirii secolului al XIX-lea, stârnind furtuni prin frondele sale împotriva tiparelor învechite în neputinţă (Umwertung aller Werte - Reevaluarea tuturor valorilor), înfierează în opera sa "Jenseits von Gut und Böse" (Dincolo de bine şi de rău) 1896: "adevărata stare de lucruri, care dăinuie în Europa zilelor noastre", pe care el o numeşte "Die Heuchelei der Leiter" (ipocrizia conducătorilor), prin critici severe: "Există - spunea el - morale de stăpâni şi morale de sclavi ... Lucrul cel mai dezagreabil din morala stăpânilor este severitatea preceptului potrivit căruia aceştia din urmă (stăpânii) au obligaţie numai faţă de cei de o seamă cu ei; faţă de fiinţele de rang inferior ... ei pot acţiona cum cred de cuviinţă"...

În aceeaşi operă el defineşte spiritualitatea: "Spiritualitatea elevată ... sinteză a tuturor calităţilor omului, moral pur şi simplu ... nu este altceva decât forma spiritualizată a justiţiei". Într-o societate democratică adevărată, pe care mai mult o trâmbiţăm decât o zidim, egalitatea şi libertatea, etica demersului şi oricărui act politic constituie principii definitorii "sine qua non" ale sistemului. Starea euforică, beţia de putere, întrezărită în unele manifestări de autoritarism din cvasi bideceniala epocă de tranziţie, a generat "stăpâni absoluţi" (în mass media s-a aclimatizat denumirea -"nomina odiosă" - baroni) ai oamenilor de rând, ai maselor de manevră aliniate prin metode de persuasiune neortodoxe, la reacţiile umorale ale acestor atotputernici "stăpâni", ce domnesc peste vulg, mai presus de lege şi de etică! Parcurgem cu spaime acesta epocă, asistăm la o tendinţă de alunecare pe panta dezorganizării societăţii, la dereglări de funcţiuni instituţionale, provocate de fractura deschisă între Politic şi Etic şi de corupţie generalizată.

În zorii epocii de pace ivite după primul război mondial, eticul mai prevala încă asupra politicului; entuziasmul, cultura, chemarea spre spiritualitate, avântul creatorilor de valori confereau blazon nobiliar la purtător.

La Conferinţa de pace de la Versailles din 1919, o consfinţire cu adevărat istorică a dreptului de autodeterminare a popoarelor claustrate până atunci între fruntariile imperiilor europene învinse, (astăzi orice "tăiere de panglică" este declarată istorică), lui Georges Clemenceau, Preşedintele Conferinţei, "Le Tigre", devenit un simbol al combativităţii şi al verticalităţii (a lăsat cu limbă de moarte să fie înmormântat în picioare!), i-a fost prezentat Jonaty Paderewski, Prim Ministrul Poloniei şi şeful delegaţiei ţării sale.

Clemenceau l-a întrebat :"Sunteţi celebrul pianist, care a cucerit lumea muzicii?" - "Da Domnule Preşedinte, dar nu eu am cucerit-o, ci ea m-a cucerit pe mine". - "Şi acum sunteţi Prim Ministru ?" - "Da. Domnule Preşedinte". - "Ce decadenţă!", exclama Clemenceau.

Cât de măruntă, cât de modest plasată apare politica pe scara valorilor, în surprinzătoare remarcă a lui Clemenceau! Să ia aminte toţi cei ce "se vâră" în politică (iertată-mi fie expresia frustă, dar îmi pare singura sugestivă), fără cea mai mică urmă de vocaţie, ca să nu mai vorbim de carenţele educative şi de precaritatea studiilor! Dacă ar fi numai acestea şi ar fi destui ca să prejudicieze grav raportul dintre Politică şi Morală! Alunecarea în hăul fără de imperative morale devine tot mai pronunţată, accelerată de restul fărădelegilor, pe care atotputernicii zilei nu se zoresc să-l arunce peste bordul navei politice în derivă. Europa ne aşteaptă cu multă răbdare, nerăsplătită de noi, să prindem "peştii cei mari ai corupţiei" (apud Scheele.)

Statul este în fapt starea opiniei publice, care la rândul său este forţa radicală producătoare a fenomenului comenzii. A comanda nu însemnează a "înşfăca puterea", ci a o exercita în respectul legilor, normelor morale şi în interesul naţiunii.

Societatea noastră actuală este divizată de adversităţi mocnite, în grupări ale căror forţe se anulează reciproc prin dezbinare, provocând un gol în comandament, în care - natura detestând vidul - au invadat abuzurile. Ea mai este răvăşită de hedonism, înăbuşită de materialismul grosolan, ce înjoseşte valorile supreme ale vieţii; oamenii aleargă bezmetici după o fericire iluzorie, pe care o caută în afara conştiinţei lor, trăirii lor interioare. Până şi ţările din fruntea civilizaţiei mondiale, sau poate mai ales acolo, viaţa materială a cucerit pârghiile de comandă, aruncând umbra uriaşului lor idol aurit bovin, peste viaţa intelectuală, peste spiritualitate. La noi proaspeţii cavaleri de industrie subterană, atât de mulţi dintre ei agramaţi sau semidocţi, convinşi că lor li se cuvine totul şi ceva în plus (sic), au dat năvală în politică, adulmecând cu instincte de zmei, prezenţa izvoarelor de îmbogăţire, tulburi precum însăşi conştiinţa lor.

Lumea satului a încetat să mai fie "talpa ţării", trainica temelie durată prin secole de istorie. Prin starea ei actuală de dependenţă de umorile unor primari de clan, s-a transformat în masă de manevră, şantajabilă pe baza sărăciei sale, resemnată în amărăciune. Norodul este umilit de Lăpuşneni, cărora în zadar le cere capul lui Moţoc. E vremea reîntoarsă a nomenklaturiştilor reîncarnaţi în "baroni". E vremea îmbuibaţilor hălăduind prin pădurile, ogoarele şi instituţiile urmaşilor Vrâncioaiei, urmaşilor pandurilor lui Tudor.

Nu mai avem reazeme în societatea tulburată de spaime, de incertitudinea zilei de mâine şi rigidizată în toate fibrele ei de lipsa imperativelor morale, precum stâncile dure, denudate de torenţii ce le-au furat scutul lor împotriva instabilităţii: solul vegetal, cu cântecul ierburilor, cu statornicia rădăcinilor, cu sevele ce urcă spre lumină, lumina vieţii însăşi. Trăirile noastre din binecuvântatul deceniu de aur al Întregirii Neamului, când înariparea nu era umilită de blazarea stearpă, nu le mai regăsim astăzi în stilul de viaţă împestriţat, de politicianism, de arivism, degradat de cupiditate şi de luxură, întunecat de ură: "homo homini lupus!" Supravieţuim în vânzoleala frenetică, fără finalitate, a unui imens bal mascat, cu luminile oarbe, cu plafonul coborât. Tânjim după chipuri fără măşti, luminate de sentimentul solidarităţii umane.

Demagogia a devenii o practică lucrativă iar sufragiul o marfa de schimb, comercializată la bâlciurile electorale.

În urmă cu un veac şi jumătate, Grigorie Alexandrescu satiriza cu mult umor demagogia, arivismul şi lăudăroşenia găunoasă. Să ne reamintim câteva versuri relevante din "Profesiune de credinţă":

"Domnilor alegători, mă rog să fiu ascultat

După ce m-ăţi citi mă rog să fiu deputat

………………………………………….

Bine lumii o să fac şi rol nobil o să joc

………………………………………….

Încă până a mă naşte eu am fost patriot mare

Şi după ce m-am născut

Pentru ale noastre drepturi m-am luptat fără-ncetare

Până într-acest minut."

Patriotismul ca vocaţie de foetus, rolul nobil (de baron) al candidatului, lupta pentru ale noastre drepturi, (şi luptă şi dăi, mai ales pentru ale noastre drepturi ale candidaţilor!), toate aceste "virtuţi" ne vorbesc prin satira lui Grigorie Alexandrescu din depărtarea deceniilor, despre grotesca demagogie politicianistă, nepieritoare, dar evoluând în ritmul cuceririlor modernităţii!

Franqois Mauriac, premiul Nobel 1952, nota în "Bloc-Notes"-ul său calităţile ce se cer unui bărbat de stat: "A fi capabil să analizeze o situaţie politică dată, să ia măsurile pe care aceasta le reclamă, fără să piardă vreodată din vedere linia generală pe care trebuie să o urmeze şi fără să-i lipsească nimic din ceea ce pretinde onoarea ţării şi vocaţia sa universală, dar deasemenea şi securitatea ei".

Rugăm stimaţii cititori să ostenească a le căuta singuri, astăzi, în spaţiul carpato-danubiano-pontic !

 

ing. Petru OLOSU