România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Ioan Popa-Zlatna, un neobosit luptător pentru înălţarea spirituală, socială şi economică a Ţării Moţilor

"Mă numesc Ioan Popa-Zlatna" ni se prezintă autorul în cuprinzătoarea sa operă, de peste 1000 de pagini "Amintiri din Ţara Corvineştilor şi din Ţara Martirilor", o frescă vie, dinamică a Ţării Moţilor, a etosului ardelean, cu înălţări şi adversităţi crâncene, din prima jumătate a secolului al XX-lea. "M-am născut în 10 aprilie 1904 pe vatra cuptorului, în noaptea învierii într-o cocioabă din Dielari" (azi: Ghelari n.n.). Ursitoarele bune l-au sortit unui neogoit şi rodnic zbucium pentru moţi, pentru minerii aurari năpăstuiţi, ca să bată neînfricat la porţile palatelor, să îi înfrunte pe dregători, să le înfăţişeze necruţător durerile celor mulţi, să le apere drepturile, să ceară atotputernicilor zilei rânduieli noi, să le asigure o condiţie umană demnă tuturor celor vitregiţi. Pentru că ei au fost din totdeauna "Talpa Ţării", chemată la vremuri aprinse în primele rânduri de luptă şi apoi uitată după stingerea pojarurilor, prin jertfa vajnicelor lor trupuri. Uitată din prea multă iubire de sine şi de arginţii împietririi sufletelor.

El însuşi, copilul unei familii de mineri din "Ţara Pădurenilor" din Poiana Ruscă, al lui Zaharia Popa din Bunila, vestit pentru priceperea lui, nu numai în tăierea stâncilor bogate în fier, ci şi în meşteşugul topitoriei minereurilor de la Govăjdia, în cuptoarele vechi de secole sau în conducerea procesului siderurgic din cuptoarele înalte (furnalele, cum li se spune astăzi de la Hunedoara), - va trăi drama unei vieţi de privaţiuni aspre, fără să-l încovoie. Fraţii lui mulţi şi vrednici, unii au trecut prin şcolile ungureşti ca şi el, apoi prin cele româneşti, moştenind cerbicia şi verticalitatea dacilor străbuni, în cele de minte şi de inimă. Şi au săpat "brazde adânci" nu numai în mineritul românesc, ci şi în însuşi ogorul rânduielilor societăţii româneşti a vremii. Au curmat inerţii, au catalizat energii, au deschis porţi ce păreau ferecate, au arătat celor din spatele uşilor capitonate zbaterea românilor nevoiaşi din munţi şi din câmpii, să scape de umilinţe, de privaţiuni, de nedreptăţi şi de neagră sărăcie, deşi munceau din zori şi până în noapte. Şi au pretins mai marilor să fie recunoscută la dreaptă preţuire, munca poporului, dreptul la lumină, la rostuirea prin forţe unite, "viribus unitis" a întregii societăţi româneşti, fără discriminările şi privilegiile împământenite în cercurile corupte.   Să-i amintim cu statornică însemnare pe fraţii lui: Petru Popa, inginer de mine de numele căruia se leagă istoria mineritului de fier din Ţara Pădurenilor, după Unirea cea Mare a României, în perioada interbelică şi după cel de al doilea război mondial, - când prestigiul său profesional, corectitudinea gândirii şi acţiunilor sale, au înfrânt adversitatea impostorilor aburcaţi în posturi de comandă, pentru care nu aveau nici o legitimitate, nici măcar înzestrarea naturală.

Aron Popa, profesor universitar emerit, doctor docent, inginer de mine şi metalurgie, fost rector al unicului Institut de Mine din ţară, în perioada 1963-1976, membru al Comisiei Naţionale de acordare a titlului de doctor în ştiinţe tehnice, şi-a înscris numele prin activitatea sa prodigioasă în mineritul de minereuri şi la catedra universitară, ca fondator al învăţământului universitar minier, modern. Descendenţii fraţilor Popa, printre care inginerii Ovidiu Popa, director la importante întreprinderi miniere, inginerul Mircea Popa-Zlatna, distins senator şi membru al Conducerii Partidului Naţional Ţărănesc, Creştin şi Democrat, apropiat al Seniorului Corneliu Coposu precum însuşi regretatul său părinte, inginerul Sibiana Popa, specialist în informatică. Să-i nominalizăm doar pe aceştia deşi arborele genealogic continuă cu descendenţi ai lor, prestigioşi.

Viaţa lui Ioan Popa-Zlatna a fost o prodigioasă şi neîncetată angajare de energii, puse cu abnegaţie în slujba "înălţării spirituale, sociale, economice a Ţării Moţilor".

Academicianul Gabriel Ţepelea ne aminteşte în articolul scris de Ioan Popa-Zlatna în ziarul "Detunata" (al cărui fondator şi director era) cu titlul "Arestaţi-ne, arestaţi-ne!", prin care protesta împotriva regimului "proconsulilor sovietici, instalaţi în România după 23 august 1944, subminând guvernele României, Monarhia, până când s-au înstăpânit prin violenţă, prin abuzuri, sub protecţia armatelor ruseşti de ocupaţie, pe ţară, pe libertatea, pe viaţa întregului popor român, inaugurând acel crunt jumătate de veac de domnie "a spaimei", a fricii organice de animal hăituit, asupra unei naţiuni încercate! Pe care voiau să o transforme în gubernie sovietică şi au reuşit "de facto", sub ochii îngăduitori ai marelui Churchil, vânzătorul fără scrupule al Estului Europei, spre a-şi asigura liniştea şi confortul nobilelor sale mădulare!

Era ultimul articol. Ziarul a fost suprimat, iar împotriva lui Ioan Popa-Zlatna au fost pornite procese penale plăsmuite, cu sentinţe, desfiinţate de instanţele de apel, unde aripa dictatului roşu nu pătrunsese încă. Până când într-o blestemată zi, a fost arestat, în temeiul "dreptului pumnului politrucilor atotputernici", precum sutele  de mii de patrioţi români azvârliţi în temniţe şi lichidaţi prin moarte lentă chinuitoare!

Monumentul "Crucea Calvarului" de pe Dealul Robilor de la Aiud, rămâne un tragic simbol nemurind martiriul miilor de morţi în temniţele infernului roşu, înălţând spre ceruri silueta celor şapte perechi de cruci îngemănate, care poartă pe umerii lor "Crucea calvarului", o sfântă rugăciune dăltuită în marmura veşnicei noastre Credinţe.

Ioan Popa-Zlatna a supravieţuit calvarului! Şi cu demnitatea MARILOR CARACTERE nu a vorbit niciodată de suferinţa sa. A suferit, nu pentru a se înălţa pe El, ci spre a-şi apăra Credinţa, Neamul său umilit de opresorii de totdeauna, străini sau băştinaşi!

Şi academicianul Gabriel Ţepelea continuă: "Cunoscându-l personal pe Ioan Popa-Zlatna în 1942… revăd pe omul cu costum naţional, cu păr ondulat şi ochi scânteietori, aşa cum mi-a apărut pentru prima oară la o şezătoare organizată la Alba Iulia de scriitorii refugiaţi din Ardeal (ocupat de Unguri n.n.). Nu era refugiat, dar îşi părăsise rosturile sale de la Zlatna, pentru a fi alături de cei alungaţi de la vetrele lor, aşa după cum nu era moţ, ci pădurean din Ghelari-Hunedoara şi se implicase ferm în lupta pentru "direptatea moţilor". Această îmbrăţişare hotărâtă a doleanţelor unor categorii sociale, dincolo de sfera interesului personal - implicare nu lipsită de riscuri - m-a apropiat de proaspăta cunoştinţă în care întrevedeam un nou tribun al moţilor" (sublinierea noastră).

Şi continuă academicianul Gabriel Ţepelea:

"Aş vrea să subliniez ce m-a apropiat mai mult de Ioan Popa-Zlatna, reîntâlnindu-l ca autor. (Se referea la opera lui de peste 1000 pagini "Amintiri din Ţara Corvineştilor, Amintiri din Ţara Martirilor", Nota Noastră). Ioan Popa-Zlatna nu a beneficiat de strălucirea  unor poziţii academice sau politice. El a dat substanţă şi strălucire unui post de referent tehnic (şi juridic), care prin numeroase implicări şi dăruire continuă s-au răsfrânt asupra oraşului, judeţului, regiunii. Zlătnenii şi Moţii au simţit în el un frate mai mare şi … s-au apropiat de el mari personalităţi ale vremii, academicieni, oameni politici, prelaţi, care au ţinut să-l vadă şi acasă, printre colaboratori şi pălmaşi. A fost ambasadorul "Şoimilor Carpaţilor" la Praga şi în mari centre culturale din ţară… Priceperea, dăruirea, patriotismul l-au propulsat alături de elitele intelectuale ale vremii"… Se impune realizarea unui for pentru dialog permanent între elite, între elite şi mase, pe deasupra orientării politice… Predecesorii noştri s-au regăsit ca şi Ioan Popa-Zlatna în ASTRA. Pericolele ce ne pândesc ne obligă să le urmăm exemplul".

Bucureşti, 2004, Academician Gabriel Ţepelea.

La vârsta de 14 ani Ioan Popa este prezent alături de tatăl său, vrednicul minier din Ţara Pădurenilor, respectat şi iubit de toţi, Zaharia Popa Burileanu, la Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918, (numele Burileanu provine de la satul Bunila, de unde era originar Popa, nu departe tare de Ghelari, devenit prin rotacism Burila, de unde denumirea Burileanu).

Aşa înţelegea Zaharia Popa-Burileanu, urmaşul dacilor, al căror port şi obiceiuri era socotit la mare cinste în Ţara Pădurenilor să-şi crească feciorii în duhul dragostei de neam şi de vatră.

Tânărul Ioan Popa-Zlatna a urmat cursurile şcolii primare din sat, de la Ghelari, şcoala ungurească; alta nu era! I-a folosit pentru că mai târziu a putut pătrunde în multe plăsmuiri şi ascunzişuri din scrierile maghiare.

În 1921-1924, sprijinit de fratele lui mai mare Petru, a urmat cursurile Şcolii de Conducători Tehnici Mineri de la Baia Mare. La absolvire a obţinut diploma de subinginer, activând la început la minele de fier din zonă, în funcţii de execuţie şi de conducere.

După satisfacerea  stagiului militar a fost numit în 1927 referent tehnic şi juridic la Inspectoratul Minier Zlatna, fosta Căpitănie Minieră. Şi-a continuat studiile  la Institutul de Documentare şi Ştiinţe Administrative, pendinte de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale Bucureşti. Aici a studiat, printre altele, drept administrativ, drept civil, drept comercial, finanţe, legislaţie minieră, contencios administrativ, economie politică, limba germană, etc. A avut printre alţii, renumiţi cărturari ai vremii ca profesori, precum: P.P. Negulescu, devenit celebru prin opera sa "Destinele Omenirii", Nichifor Crainic, Ion Petrovici, Gheorghe Taşcă, Virgil Madgearu şi alte personalităţi ale vremii, atât de sugestiv numită acea epocă de Mircea Eliade "epoca destinului nostru cultural".

Lucrarea de licenţă a tânărului absolvent Ioan Popa, susţinută în 1932, cu titlul "Administraţia minieră şi prosperitatea mineritului din Ardeal" are un relevant Motto: "Munţii noştri aur poartă / Noi cerşim din poartă-n poartă". Este un laborios studiu al  mineritului aurifer din Ardeal, în feudalism, în epoca modernă, inclusiv în perioada stăpânirii maghiare, continuând după Reîntregirea României. Prin profunzimea analizelor, prin pregnanţa concluziilor, studiul atrage atenţia guvernanţilor vremii asupra unor grave carenţe de politică socială.

"Am publicat înlesnirile legislative - ne spune autorul Ioan Popa-Zlatna - în lucrarea de diplomă, acordate minerilor prin ordonanţa Maximiliană, precum şi prin dispoziţiile lui Bethlen Gabor, din 12 aprilie 1618 şi ale  lui Apafy de mai târziu, ca să afle guvernanţii români ai ţării din 1932, că nu era bună soluţia concedierii minerilor şi încetarea activităţii industriale, ci ieşirea din criză se putea obţine prin intensificarea exploatărilor şi valorificarea substanţelor utile şi îndeosebi prin scoaterea carului statului din potmolul birocratic, cum au procedat susnumiţii principi ai Ardealului, ca să-şi sporească tezaurul aurifer".

În concluzie Ioan Popa-Zlatna propune modificarea legislaţiei miniere spre a facilita obţinerea permiselor de exploatare pentru întreprinzători, intensificarea lucrărilor de prospecţiune şi explorare şi alocarea de fonduri la buget în acest scop, reducerea preţurilor la explozivii minieri, la lemnul de mină etc. pentru încurajarea investitorilor în mineritul aurifer.

Această lucrare de diplomă a fost bine primită în cercurile miniere şi a fost publicată în revista "MINIERA" în 1932.

Ioan Popa-Zlatna, aşa cum am amintit, a lucrat în minele de la Ghelari şi înainte de efectuarea stagiului militar.

După eliberarea din armată a revenit la Ghelari, dar nu a fost primit în serviciu, contrar regulilor de atunci. Intervenţia sa la Petru Groza, care era pe atunci Ministrul Lucrărilor Publice în Guvernul Averescu, nu a avut succes, Groza a refuzat sec şi i-a spus: "Nimeni nu-i proroc în ţara lui. Nu ai ce căuta la Ghelari!" (Pe semne Petru Groza nu a prevăzut, că el personal, nobilă excepţie, a ajuns chiar Prim Proroc al Guvernului comunist în 1946, în ţara lui, din care s-a şi grăbit să cedeze o parte, Insula Şerpilor, marelui Frate Orwelian sovietic, printr-un simplu proces verbal, aşa cum a predat tomberoanele de gunoi de la vila sa din Deva, primăriei devene, dar cel puţin acestea fuseseră cumpărate de el!

Dar Insula Şerpilor era o parte din teritoriul României indivizibil, inalienabil, aşa cum prevedea Constituţia Ţării şi nu putea fi înstrăinat decât prin voinţa poporului"

Şi în off-shorul Insulei Şerpilor, astăzi aparţinând Ucrainei există mari zăcăminte de petrol, marine! Şi ucrainenii , ca să nu avem dreptul la ape teritoriale în jurul acestei insule, vor să facă o colonie locuită de ucraineni, deşi insula este de fapt o stâncă de cca. 400/400 m nelocuibilă". Închidem această tristă paranteză a permanentei hăcuiri a ţării noastre de barbarii medievali, moderni şi contemporani, ultimi cu ajutorul cozilor de topor băştinaşe.

În  perioada 1926-1942 Ioan Popa-Zlatna a îndeplinit funcţia de referent tehnic şi juridic al Direcţiei Regionale Miniere, care controla aplicarea Legii  Minelor în 16 judeţe ale ţării cu privire la acordarea perimetrelor de explorare şi concesiunilor de exploatare şi cu privire la normele legale de exploatare a zăcămintelor de substanţe minerale. Cu acest prilej a cutreierat pas cu pas Ardealul, "cutremurat de nedreptăţile sociale care muşcă şi provoacă sângerarea Neamului".

În acest serviciu Ioan Popa-Zlatna a devenit neobosit "tribun al neamului său", prin cuvânt, prin scrieri, prin întruniri, prin demersuri directe şi asidui pe lângă potentaţii zilei, denunţând fără ezitare "tirania aurului" practicată de societăţile anonime aurifere, prin abuz, prin sfidarea moţilor nevoiaşi de pe colni cele dintre păduri din Ţara de Piatră a Iancului, a Horiei, "ţăran de cremene / cum altul să-ţi semene" nu ne-a mai fost hărăzit de providenţă!

Ziarele clujene "Patria", "România Mare" sau "Curentul" sau "Minerva" din Bucureşti i-au publicat articolele fie nesemnate, fie semnate cu pseudonimul Ion Delamunte. Dar  au fost toate, aservite unor                        obscure interese de coterie, care au refuzat să-i publice articolele vituperante împotriva nedreptăţilor sociale.

Biroul lui Ioan Popa-Zlatna de la Direcţia regională a Minelor din Zlatna, ajunsese un liman al bunei speranţe, în care zi de zi oameni necăjiţi, mineri sau "ciubărari" din largul Ţării Moţilor, tineri cu braţe tari şi cu minte limpede, cereau sprijin pentru un loc de muncă! Viaţa lor trudnică a avut o profundă rezonanţă în inima sa generoasă, el însuşi fiu de minier, încercat din fragedă copilărie de asprimile necruţătoare ale vieţii, şi l-a transformat într-un neclintit tribun al minerilor modeşti! Nu ambiţii deşarte, nu căutător de măriri! Nimic din păcatul trufiei nu l-au încolţit! Doar chemarea lui lăuntrică ca să împlinească după puterile lui "ultimul dor al Iancului, al sacrului său testament, devenit pentru Ioan Popa-Zlatna însuşi, raţiunea de a fi: "să-şi vadă ţara fericită!"

Încă din 1928, la numai 24 de ani, Ioan Popa-Zlatna la vărsta înaripărilor, avânturilor pure, intră alături de V. Şortan în rândul membrilor "Frăţiei Moţilor". Amos Frâncu, tribunul acesteia, îl întâmpină cu următoarele cuvinte, denotând preţuire şi bucurie nedisimulată: "Nepoate, fii bine primit în organizaţia noastră şi ajută-ne să căutăm multe secrete din arhiva Căpităniei Miniere Zlatna (Direcţia Regională Minieră Zlatna n.n.) ca să putem formula juridic apărarea intereselor miniere ale moţilor.

Ioan Popa-Zlatna a criticat neînfricat pe puternicii zilei, pentru incuria faţă de drama moţilor. Prin discursuri şi prin presă, a acuzat Guvernul Generalului Averescu, în care Petru Groza era ministrul lucrărilor publice (martie 1926 - iunie 1927) pentru motivul că a deschis "drumul afacerilor veroase ale societăţii MICA", aprobând o vânzare peste hotare a unei mari cantităţi de aur, la preţul mondial, în timp ce moţii continuau să trăiască în neagră sărăcie , ca pe vremea iobăgiei de sub stăpânirea maghiară.

A criticat şi ineficienţa Camerei Ministeriale din 1927, formată pentru rezolvarea problemei moţilor.

Dar treptat, împotriva lui s-au solidarizat toate societăţile aurifere anonime, "atinse în interesele lor inavuabile": MICA, BREAZA, TOPLIŢA-MĂGURA, CONCORDIA, PYRIT etc., care vedeau în el obstacolul redutabil în calea căpătuirii şi afacerismului lor veros!

"Comisariatul Munţilor Apuseni" condus de prefectul de Cluj Eugen Dunca, a rugat pe Ioan Popa-Zlatna  şi pe Virgil Şortan să întocmească un amplu memorandum privind starea de sărăcie inadmisibilă a moţilor şi să sublinieze în mod special situaţia nesatisfăcătoare a mineritului aurifer din ţara Moţilor, sufocat literalmente de reglementări injuste, favorizând în mod strigător la cer o anumită categorie de concesionari, după principiul "do ut des" (îţi dau ca să-mi dai). Se urmărea prin acest memorandum să se examineze aprofundat şi documentat toate chestiunile vitale ale mineritului aurifer românesc, de la legislaţie până la strategia naţională de dezvoltare, de la poziţia micilor "cuxari" din Ţara Moţilor, defavorizaţi, deşi trudeau împreună cu întreaga lor familie în mine, din moşi strămoşi, până la societăţile anonime, ale căror interese erau potrivnice programelor naţionale - şi să propună măsurile cuvenite de revigorarea acestei ramuri industriale fundamentale pentru tezaurul ţării şi de eliminarea clivajelor sociale provocate de incongruenţele legislative, politico-economice şi de incoerenţa programelor  guvernamentale.

Memorandul a fost înaintat la Guvern. Nu s-a primit nici un răspuns! Şi "politica" de favorizare a unor societăţi anonime aurifere "recunoscătoare" a continuat, guvernul lăsându-le cale liberă de acaparare de bunuri miniere!

În 1937 a fost elaborat de guvernanţi proiectul noii Legi a Minelor, care urma să fie supusă spre votare Parlamentului. Delegaţia moţilor mineri, în fruntea căreia se afla şi Ioan Popa-Zlatna, ca unul dintre cei mai documentaţi cunoscători ai chestiunilor fundamentale privind mineritul aurifer românesc, prin munca sa asiduă de cercetare a arhivelor miniere vechi şi străvechi, române, maghiare şi germane din Ardeal şi prin contactele directe şi permanente cu miezul problemelor miniere, prilejuit de atribuţiile sale de serviciu.

Delegaţia urma să prezinte în Parlament criticile situaţiei actuale a mineritului şi propuneri clare, pentru o lege dreaptă, eficientă şi adecvată, care să permită revigorarea mineritului aurifer românesc şi a mineritului în general, în consens cu interesele naţionale şi cu doleanţele îndreptăţite ale tuturor celor care muncesc în acest sector economic de importanţă naţională.

Delegaţia a fost anunţată că Parlamentul a intrat în vacanţă şi proiectul de lege va fi examinat după reluarea activităţii, în noua sesiune. O minciună sfruntată! Legea fusese votată rapid, la adăpost de criticile "inoportune" ale moţilor, primii făurari ai tezaurului de aur al ţării.

În 1932 s-a înfiinţat un economat la Zlatna şi Ioan Popa-Zlatna a fost numit Preşedinte. Această unitate s-a dovedit de mare utilitate pentru întreaga populaţie din ţinut.

Dar în 1934 Prim Ministru Guţă Tipătescu a dispus desfiinţarea lui. Ioan Popa-Zlatna, conştient de importanţa vitală a acestei unităţi economice a refuzat ferm să se supună acestui ordin abuziv, dovedind prin rezultatele cu totul satisfăcătoare utilitatea sa. Urmare refuzului, s-au declanşat torenţial anchete guvernamentale, dar nu au putut dovedi, cu toată rea credinţa anchetatorilor, nici cea mai măruntă neregulă de gestiune sau lacună de utilitate socială. Şi atunci s-a recurs la o mârşavă diversiune pentru a-l înlătura pe Ioan Popa-Zlatna, atât de influent şi susţinut de popor în această regiune: i s-a propus să fie transferat în Valea Prahovei, în zona "aurului negru", cu un salariu mult mai mare, confort rezidenţial etc. Ei bine! Ioan Popa-Zlatna a refuzat ferm să-şi vândă conştiinţa pentru arginţii lui Iuda, pentru mită!" Le-a replicat ferm că pentru el în prim plan stau interesele moţilor năpăstuiţi, iar confortul său personal nu intră în discuţie sub nici o formă şi în nici o împrejurare. Acesta era Ioan Popa-Zlatna!

Pe tărâm cultural Ioan Popa-Zlatna a activat cu aceeaşi inepuizabilă energie în cadrul asociaţiei ASTRA, profund impresionat de conferinţele ţinute de protopopul Ioan Fodoreanu, Preşedintele Despărţământului ASTRA Zlatna, care declara de la înălţimea tribunei, la o sărbătorire a zilei de 1 decembrie 1918, cu ocazia aniversării din 1927:

"La 1 decembrie 1918 s-a născut neamul. Au reînviat morţii şi trăiesc în noi, iar noi trăim prin ei. Morţi sunt numai cei ce nu se trezesc din somnul cel de moarte, cei ce trăiesc şi rătăcesc pe drumuri străine de interesele Naţiunii!" Acesta era pe atunci crezul, vorba şi fapta. Ar trebui să ia aminte epigonii zilelor noastre!

Protopopul Ioan Fodoreanu era convins că prin cultură, prin ASTRA, se putea îndeplini "unicul dor al lui Avram Iancu să-şi vadă "naţiunea fericită".

În 1929 Ioan Popa-Zlatna a fost numit Secretarul Despărţământului ASTRA Zlatna. În anul precedent  la Cluj, la iniţiativa profesorului universitar Iuliu Moldovan, Preşedintele ASTREI, s-a înfiinţat organizaţia "Şoimii Carpaţilor", al cărei preşedinte a devenit apoi profesorul universitar dr. Iuliu Haţegan. Această organizaţie, care se adresa întregului popor, spre a desăvârşi "prin vigoare, conştiinţă şi disciplină naţională, eternitatea României Mari… Şoimul este un român sănătos moral, gata oricând să jertfească totul şi viaţa chiar, pentru binele neamului. Şoimul este cetăţeanul soldat în serviciul familiei, şcolii, ţării şi regelui".

Ioan Popa-Zlatna, în permanentă legătură cu personalităţile Almei Mater clujene şi a întregii vieţi culturale, se mişca în toate domeniile vieţii sociale, economice, culturale ale ţării, raportate mereu la Ţara Moţilor, raţiunea vieţii sale însăşi, - cu deplină competenţă şi clarviziune. Străduinţele lui era urmărite, cu suflet şi cu speranţă de toţi urmaşii Horiei şi Iancului şi cu sincere sentimente de solidaritate şi cu interes sporit de intelectualii de efigie ai Ardealului, slujitori ai cauzei Moţilor. Ei regăseau în corectitudinea, în consecvenţa cu care Ioan Popa Zlatna îşi urmărea glasul vocaţiei sale neînfricat, un tribun al noilor vremuri, din stirpea celor care şi-au închinat viaţa idealului naţional. Un exponent al celor năpăstuiţi, răsărit din mijlocul lor, legat de ei prin rădăcini întreţesute în veacuri. "Tăcutul" - aşa i se spunea - ca Munţii Pădurenilor, ca Munţii Ţării Moţilor, unde îşi împlinea destinul cu fervoare, limpezi în cuget, ca izvoarele copilăriei sale, neclintit în năzuinţe şi înfăptuiri, precum munţii lui în furtună. Ioan Popa era un suflet cald, generos, descins parcă din "Rugăciunea lui Octavian Goga":

"Alungă patimile mele

Pe veci strigarea lor o frânge

Şi de durerea altor inimi

Învaţă-mă pe mine-a plânge".

A trăit din toate tainiţele inimii lui "durerea altor inimi" ale moţilor, ale pădurenilor, ale celor ce trudesc în străfunduri.

În anul 1935 Profesorul universitar dr. Iuliu Haţegan a vizitat Zlatna, cu această ocazie s-a sfinţit drapelul "Şoimilor Carpaţilor" de un sobor de preoţi în frunte cu Protopopul Ioan Fodoreanu, Preşedintele despărţământului ASTRA din Zlatna, naş fiind profesorul Iuliu Haţegan.

În anii următori Zlatna a fost vizitată de episcopul Nicolae Colan al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Blajului, Alexandru Nicolescu şi însuşi Nunţiul Papal, Andreas Cassulo, Decanul Corpului Diplomatic.

În iulie 1938, un detaşament al "Şoimilor Carpaţilor", condus de profesorul universitar dr. Iuliu Haţegan, cu mai multe centre din care una era condusă de Ioan Popa-Zlatna, au participat la Praga la sărbătoarea Socolilor, pe stadionul Jan Maszarik, menită "să dea în faţa Europei un examen de vrednicie naţională în faţa pericolului expansiunii nazismului".

Ioan Popa-Zlatna a fost un neobosit luptător împotriva revizionismului maghiar, organizând manifestaţii la Alba Iulia şi Zlatna. La intervenţia sa, în urma unei anchete ordonate de Mareşalul Antonescu, Reuniunea Comercianţilor şi Meseriaşilor din Zlatna, devenită un focar şovin maghiar revizionist, a fost dizolvată. Localul a fost atribuit Despărţământului ASTRA Zlatna.

Ioan Popa-Zlatna s-a prezentat în audienţă la Ministrul D. Gusti, academician şi Preşedintele Academiei Române, raportându-i gravele nedreptăţi suferite de minerii din Ţara Moţilor şi viaţa lor chinuită. I-a înmânat ministrului studiul său "Problema minieră în Munţii Apuseni". Ministrul Gusti l-a numit Inspector al Serviciului Social în judeţul Alba, o instituţie înfiinţată de curând prin "Legea Serviciului Social" iniţiată de ministru.

În cadrul acestei funcţiuni Ioan Popa-Zlatna avea sub control toate căminele culturale din judeţ şi era îndreptăţit să se stabilească în Alba Iulia. Dar la rugămintea insistentă a Directorului Direcţiei regionale Miniere Zlatna, care dorea să rămână în continuare la Zlatna, unde este "sufletul" acestei instituţii, Ioan Popa-Zlatna a acceptat.

Astfel Zlatna a devenit, nu numai permanenta tribună a apărării moţilor minieri, ci şi centrul cultural al activităţii din Alba, din Ţara Moţilor arieşeni. "Nu mă puteam despărţi" - spunea el. Eram legat sufleteşte de populaţie şi prin funcţiile nesalariale în care am fost ales: prefect al "Şoimilor Carpaţilor" din Munţii Apuseni, Secretar al Despărţământului ASTRA Zlatna, Preşedinte al Cooperativei "Horia", secretar al Ligii Antirevizioniste din regiune, Preşedinte al Asociaţiei Subinginerilor şi Conductorilor Minieri din ţară".

În anul care a precedat cel de al doilea război mondial, Ioan Popa-Zlatna declara: "… politica meschină a interesului personal a învrăjbit vlăstarele neamului … Şoimii Moţilor trebuiau să se confrunte cu lipsa mijloacelor materiale, cu împotrivirea marilor societăţi anonime şi cu insuficienta implicare a guvernanţilor în rezolvarea problemelor din Ţara Moţilor.

După diktatul de la Viena din 30 august 1940, singura organizaţie a "Şoimilor Carpaţilor" rămâne activă, în frunte cu Ioan Popa-Zlatna, Prefectul ei de Zlatna care a continuat manifestaţiile, în special cu caracter religios: sfinţirea troiţei de la Someşul Rece - Cluj (1943), sfinţirea troiţei din curtea Regimentului de artilerie din Alba Iulia, sfinţirea cimitirului simbolic din comuna Sântimbru, sfinţirea temeliei troiţei şi cimitirului eroilor din Almaşu Mare.

În 1942 s-a stins din viaţă marele patriot Protopopul Ioan Fodoreanu, nedespărţit colaborator şi mentor, ca doi fraţi întru credinţa şi legământ faţă de Neam. Avea doar şaizeci şi doi de ani.

În acelea vremuri de zbucium, cu ţara sfârtecată de neobarbarii Europei, editarea unui ziar al moţilor era un imperativ, ce nu mai îngăduia nici o amânare.

Ioan Popa-Zlatna, conlucrând cu Vasile Copilu Cheatră au pus bazele ziarului DETUNATA la 14 martie 1943 "o prisacă a tuturor caznelor prin care trec moţii". Apărea sub direcţia lui Ioan Popa Zlatna, având ca redactor şef pe Copilu-Cheatră, şi bucurându-se de distinşi şi entuziaşti colaboratori, printre care: Gabriel Ţepelea, Lucian Valea, Constantin Hagea, Ion Th. Ilea, Vasile Netea, Iustin Ilieşu, Nicolae Horia Rusu, I.V. Munteanu, Aron Cotruş, personalităţi de frunte ale culturii româneşti din acea vreme. Au semnat articole şi profesorii universitari Ion Simionescu, dr. Iuliu Haţegan, Valeriu Moldovan, Emil Diaconu, Nicolae Mitropolitul Ardealului, Ion Pop, Romulus Dianu ş.a.

Direcţia ziarului se afla la Zlatna şi redacţia la Alba Iulia.

Precum muntele Detunata, care atrage toate "trăsnetele" furtunilor dezlănţuite în Munţii Buciumanilor, tot aşa ziarul Detunata a provocat reacţii furibunde ale organelor Ministerului Propagandei, ale afaceriştilor veroşi, care se simţeau încolţiţi de filipicele necruţătoare ale lui Ioan Popa-Zlatna şi ale distinşilor săi colaboratori. Ziarul "Detunata" şi-a croit un drum drept şi suitor pe culmi încă neatinse în presa de apărare a drepturilor moţilor".

În 1944, după 23 august, Ioan Popa-Zlatna şi neobosiţii mânuitori ai armelor cuvântului, au început o campanie necruţătoare împotriva promotorilor comunismului din presa slugarnică acestui flagel ideologic, criminal, care a pus stăpânire pe jumătate din statele europene, după război. Printre oficinele mârşave, duşmane periculoase ale unităţii naţionale a României şi culturii acestui popor, se numărau "Ardealul luptător", "Uniunea Patriotică".

Printre articolele de necruţătoare înfierare a acestor ziare subversive, reamintim editorialul "Gazetari de cafenea", în care Ioan Popa-Zlatna, referindu-se la surogatele de ziareşti, îi compătimea: "Strică bieţii de ei cerneala şi hârtia scumpă, spunând că domnul Maniu şi domnii Augustin Popa, Corneliu Coposu, Constantin Hagea, eu şi alţii cică am fi fascişti".

În 17 decembrie 1944 Ioan Popa-Zlatna a scris editorialul "Arestaţi-ne, arestaţi-ne!", atacând virulent pe potentaţii iviţi peste noapte, care ridicau osanale ziarelor de stânga, bolşevizate, în speranţa slugoilor care laudă stăpânul fără măsură, spre a-i intra pe sub piele. Înfiera dur mârşavii slugoi ce pozau în patrioţi şi acuzau pe Iuliu Maniu, pe Constantin Brătianu, şi alţii, care ca adevăraţi patrioţi, "au protestat cu preţul libertăţii şi vieţii lor, împotriva ducerii la pieire a poporului român".

Ani de-a rândul Ioan Popa-Zlatna a devenit un temut luptător împotriva fărădelegilor şi huzurarilor îngrăşaţi cu sudoarea poporului, moţilor, a fost mereu hărţuit şi împrocesuat pentru vine imaginare, de către comercianţii, industriaşii, notarii, care îşi vedeau descoperite fărădelegile. Dar procesele au fost mereu clasate fiind lipsite de dovezi: odioase calomnii şi plăsmuiri!

S-a ajuns până acolo cu această mârşavă campanie susţinută de denigratorii lui, care îşi vedeau periclitate afacerile venale, încât dosarul ticluit de incriminare a lui Ioan Popa-Zlatna a fost depus la Lucreţiu Pătrăşcanu, Ministrul Justiţiei, fiul scriitorului D.D. Pătrăşcanu, cult, de bună credinţă, duşmanul abuzurilor, a violenţelor, a slavizării poporului său şi a distrugerii culturii acestuia. Dar a sfârşit prin a fi ucis după procedeele staliniste, înainte de a fi declarat public şi, publicat în ziare, cu ocazia atacurilor violente ale ungurilor de la Cluj împotriva studenţilor români cărora le-a devastat Căminul "Avram Iancu": "Sunt român înainte de a fi comunist!".

Arestarea şi condamnarea lui Ioan Popa-Zlatna, deşi dosarul înaintat lui Pătrăşcanu a fost clasat, s-a produs totuşi mai târziu, împotriva acestui temerar şi neobosit luptător împotriva comunismului. Timp de cinci ani a fost târât prin temniţele crunte ale regimului, la Piteşti, la Văcăreşti, la Caransebeş şi a fost deposedat de tot ce a avut, inclusiv o casă în construcţie la Alba Iulia. Iar după eliberare a fost surghiunit cu domiciliul forţat la Sighişoara.

După alte "atenţii" din partea "băieţilor cu ochi albaştri" a reuşit să-şi stabilească domiciliul la Bucureşti în 1958, ca angajat al ISEM, Întreprinderea de Stat pentru Exploarări Miniere, până la pensionare în 1966.

Ioan Popa-Zlatna, împreună cu stirpea Fodorenilor (era ginerele protopopului Ioan Fodoreanu) - a cărei origine urcă până la preotul tribun al Iancului, Ioan Laslo din Peştera Băiţii, din care descindea prin fratele tribunului, preot în Feneş, tatăl Victoriei, căsătorită cu preotul Cristea din Valea Mică - au constituit o prestigioasă redută de apărare a identităţii naţionale, culturii, credinţei şi drepturile moţilor şi ale tuturor oamenilor năpăstuiţi din Ţara Moţilor, până departe pe Valea Ampoiului, în milenarul municipiu Alba Iulia.

Şi precum toţi apărătorii moţilor Sfintei Trinităţi Ardelene, Horia, Cloşca, Crişan şi Iancului, martiri ai unui tragic destin au îndurat crude represiuni, tot aşa Ioan Popa-Zlatna a suferit prigoana inumană, ani de temniţă, în care a fost azvârlit nu de opresorii chezaro-crăieşti, ci de trădătorii din propriul său neam, bolşevizaţi, care ne-au ucis elitele, ne-au înrobit trupul şi sufletul milioanelor de români, pe viaţa şi avutul cărora s-au înstăpânit la adăpostul tancurilor sovietelor!

Ioan Popa-Zlatna rămâne înscris în istoria Ţării Moţilor din secolul al XX-lea, ca o personalitate de efigie, îmbinând fericit idealismul înaripat al paşoptiştilor, cu neînduplecarea legionarilor Iancului, faţă de pângăritorii vieţii şi uzurpatorii drepturilor moţilor.

                 

P.S. Când închei aceste rânduri, ziarele scriu despre o nouă batjocorire a moţilor. Nu de către străini, "mâncale-ar inima câinii", ci de către Ministrul Sănătăţii din Guvernul României, Nicolaescu, de profesiune expert contabil, care a ordonat desfiinţarea spitalelor din ţara Moţilor: Zlatna, Abrud şi Baia de Arieş, rămânând un singur spital, pe toată Valea Arieşului, Abrudelului, Ampoiului, la Câmpeni, pe o rază de cca. 90 km, cu zeci de sate izolate pe colnice sub păduri!

La ce bun spitale?! Minele din Baia de Arieş, Roşia, Bucium-Rodu, Bucium Izbita, Bucium Şasa, Vulcoi Corabia, Valea Dosului, Haneş, Almaş, Stănija, Uzinele de preparare a minereurilor şi Uzinele metalurgice de cupru Zlatna s-au închis, cu începere din anul trecut! Mii de muncitori au rămas pe drumuri. În Zlatna şomajul a atins cifra de 92% (cifra oficială)". La ce bun cheltuieli cu sănătatea celor care nu mai lucrează_..." (fiind azvârliţi în stradă de impostorii cocoţaţi în fruntea bucatelor!??).

Unde eşti tu Ioan Popa-Zlatna? Te răsuceşti în mormânt odată cu tribunii Iancului cutremuraţi de "înşelăciunea celui cinstit de către cel viclean!!".

ec. Melania Forosigan