România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

ŢIE,  ORAŞULE MILENAR ZLATNA - AMPELUM!

Oraşul milenar Zlatna Ampelum, aşezat sub zidurile de cremene ale Ţării Moţilor, dăruit de Dumnezeu cu măreţia pădurilor din hotarele sale, cu metalele nobile din străfunduri de stâncă, de o vârstă cu munţii săi, părtaş neistovit şi iscusit la extragerea bogăţiilor subpământene de-a lungul secolelor, îmbucurând cu rodul trudei muncitorilor săi, "tezaurele" împărăţiilor, monarhiilor străvechi şi contemporane, republicilor din zilele noastre, a ridicat la vremuri aprinse, redute vii în calea năvălitorilor mai vechi sau mai noi, care îi încălcau hotarele şi îi râvneau pământurile, ca să se înstăpânească pe bogăţiile lor. moştenite din străbuni. EI şi-a aşezat prin aprigii săi lăncieri oţeliţi în legiunea Auraria Gemina a Crăişorului Munţilor, aură de blazon nobiliar pe frunţile luptătorilor săi pentru libertate naţională şi socială şi, oferind ofranda jertfelor Patriei, s-a împărtăşit cu duhul istoriei noastre. Cu binecuvântare divină şi creştinească smerenie!

Peste istoria acestui oraş, - durată din lupte fără răgaz împotriva agresorilor, din muncă nepregetată pentru valorificarea bogăţiilor pământului său, dăruit cu aurul din adâncimi, pentru rodirea ogoarelor şi păşunilor, pentru readucerea condiţiei umane la normalitate, pentru păstrarea cu sfinţenie a credinţei, datinilor, identităţii naţionale, mereu ameninţate de veneticii năvălitori, - s-a aşternut în ultimele decenii ura, ca o lespede grea sepulcrală, iar în perioada postdecembristă, uitarea vinovată!

Indolenţa, dispreţul şi aroganţa unor atot puternici din zilele noastre, au curmat dramatic viaţa acestui străvechi oraş, pilduitoare fără seamăn prin rosturile sale împlinite cu excelenţă în slujba omenescului, nemurită în cronicile arhaice latine, în documente germane şi maghiare, în scrieri româneşti, dăltuită în monumente romane şi difuzată prin vestigii antice în cuprinsul ţinutului său, - toate aceste mărturii de statornicie în vatra străbună şi de abnegaţia pământenilor săi, în lupte şi în paşnică lucrare.

Se perindă acum prin faţa ochilor noştri, mine închise de curând, clădiri industriale părăsite pradă vânturilor, ploilor şi hoţilor, clădiri administrative pustii. Toate acuză fără glas decrepitudinea, zădărnicia, instalate sub privirile marilor croitori de fantasme, instalaţi prin uzurpare în scaune domneşti. Străvechiul oraş de la porţile Tării Moţilor însoţit parcă de fatalitatea numărului 13 din lista enumerativă a municipiilor din Dacia Felix, ne aminteşte cu strângere de inimă, de "Veneţia":

"S-a stins viaţa falnicei Veneţii

Nu vezi lumini, n-auzi cântări de baluri…"

……………………

S-a stins şi viaţa milenarei Zlatna !

Pământenii săi înzestraţi cu har, legături din tată în fiu ai virtuţilor demnităţii, patriotismului şi desăvârşirii în munca de branşă, au fost împinşi la sfârşit de mileniu şi de zbuciumat veac al XX-lea, în fundătura şomajului, a inutilităţii sociale declarate oficial, de către neovechilii huzurului, de dinupăturicii zilei: un trist cortegiu de dezmoşteniţi. Un halucinant record naţional: 92% din populaţia aptă de muncă a oraşului este reprezentată de şomeri! În anul oricui, dar nu al Domnului, 2005! Au fost "disponibilizaţi", cuvânt-caşetă îndulcitoare pentru pilula amară "daţi afară"!

Un dramatic interludiu, mohorât şi hain, plasat între două acte dominante: plinătatea istoriei ce a străbătut viaţa străvechiului oraş şi speranţa unui nou răsărit în zarea viitorului! Dar până se vor deschide zările, va dăinui lângă tâmpla şi inima acestor oameni: "făclie de veghe pe umezi morminte"!

Destinul municipiului Ampelum a fost ursit de augurii romani, sub generoase auspicii: "să fii târâm al comorilor subpământene strălucitoare: să-ţi fie căutate bogăţiile de marii împăraţi ai lumii, de regi, de nobili şi de plebei; să fii o vestită aşezare de deschizători ai venelor de aur din adâncuri; să ai meşteri neîntrecuţi în arta de ardere a pietrii şi de extragere din ea a firicelelor de aur, de argint, de aramă; să îţi încrucişezi lăncile cu hotărâre în faţa duşmanului tău, care ar vrea să pătrundă în munţii şi văile tale, cu gânduri viclene de tâlhărie!".

Şi străvechea urbe şi-a împlinit rosturile peste veacuri, aşa cum i-au fost ursite: a izgonit de pe pământurile sale strămoşeşti oşti haine pornite cu omoruri, ca să se înstăpânească pe ţărişoara sa; a îmbucurat peste poate cu rodul muncii sale, pe cei din preajmă-i, buni cu răi, cum i-a dat Domnul. Şi Doamne, cât de greu a trudit! Pentru ca paşnicii şi vrednicii săi pământeni au fost înrobiţi pentru multă vreme de venetici; pentru ca atâţia şi atâţia dintre ei au pierit în încleştările cu duşmanii; pentru că aşezările sale urbane au fost aprinse şi arse până la temelii de inamicii seculari înrăiţi!

Vrednicii săi băştinaşi nu au fost roşi de ambiţii de mărire, dar au fost mari! Nu s-au avântat în lupte, cu surle şi trompete de învingători dinainte ştiuţi, dar au triumfat şi au binemeritat lauri de eroi, de la Ardealul lor românesc din totdeauna!

Dar astăzi, după secole de zbucium neogoit, cu înălţări şi coborâri precum linia unduitoare între dealurile şi văile spaţiului mioritic blagian, precum ecourile doinelor noastre, purtându-ne dorurile vălurind pe adieri de zefir, spre cele patru zări de lumină, - viaţa oraşului Zlatna se stinge, aplecat dureros asupra lui însuşi, cu orizontul atât de înalt altădată, clar astăzi coborât peste chipurile palide ale copiilor, peste frunţile înnourate ale părinţilor, lipsiţi brutal de dreptul la muncă, peste natura însăşi încremenită şi ea de suferinţa oamenilor. Doamne, cât de neînfricaţi odinioară, în înfruntarea opresorilor "dinafară", dar, vai, doborâţi în zilele noastre de incuria vinovată a mai marilor "dinăuntru".

Parcă se aud cum vuiesc mustrătoare hexametrele înţelepciunii străbunilor romani, zi şi noapte şi cum pătrund odată cu şuietul vântului, prin hogeagurile înnegrite de fum. printre zidurile caselor însărăcite, prin halele cenuşii, pustiite, toate mărturii mute ale acuzării şi cum sfâşie văzduhul Zlatnei scandând cu amărăciune: "Dum eris felix, multos numerabis amicos"! Pe când erai fericit roiau în jurul tău prietenii! Prietenii tăi de vreme bună, ipocriţi, venali, care te-au abandonat fără să clipească, după ce te-au exploatat şi te-au vlăguit!

Înainte vreme veneticii impostori îţi refuzaseră statutul de oraş liber, ca să te ţină la distanţă, neputincios în faţa lor. Dar erau străini de neamul şi de legea ta. Te-au şi înrobit! I-ai răbdat veacuri de-a rândul, dar nu ai uitat cum năvăliseră asupra ţării tale, în goana cailor sălbateci, porniţi din stepele asiatice, împinşi de vânturile pustiitoare, cum se înstăpâniseră pe munţii tăi, pe văile şi ogoarele tale, pe însăşi viaţa ta! Dar a dat Domnul că a venit şi ziua de apoi!

Au mai încercat ei în 1848 să te treacă prin foc şi sabie, deşi nu le-ai pricinuit nici un rău, ca să-ţi piară numele şi neamul pentru totdeauna, să nu se mai nască un "Hora", un "Janko Abraham! (Aşa stâlceau ei numele lui Horia şi al lui Avram Iancu!) Dar până la urmă s-a făcut dreptate! A ieşit soare şi pe uliţa noastră!

"Ungurii, spunea G. Mailath, reprezentantul lor în Senatul Imperial în 1860, sunt fideli unui regat unitar cu o singură naţie, de naţionalitate maghiară, toţi ceilalţi cetăţeni fără deosebire de limbă, trebuie să se considere maghiari!" (Ioan Moga. "Luttes des Roumains de Transilvanie pour l'emancipation naţionale" pag.406).

Primul ministru al Ungariei, Banffy Dezider (1895-1899) declara cu cinică emfază: "Politica mea şovină este o năzuinţă irezistibilă către un scop determinat şi către atingerea lui cu orice preţ. Acest scop este crearea unui stat unguresc unitar cu o singură limbă!" ("Der Aufbau das einheitlichen, insprachigen hungarischen States".) Acelaşi Banffy mai spunea: "Ungaria să existe numai ca stat unitar naţional, deci trebuie maghiarizată, pentru că altcum, ca stat poliglot nu are îndreptăţire de a exista". O cinică recunoaştere a politicii de deznaţionalizare a tuturor popoarelor din Marea Ungarie, pentru că aşa cum era, un mozaic de naţionalităţi, 22 milioane în total, din care unguri de abia 7 milioane, "nu era îndreptăţită să existe". O recunoaştere a unei realităţi, dezarmant de sinceră, pentru că nu prevedea Banffy în ruptul capului, că neîndreptăţirea la existenţă a Marei Ungarii "poliglote'' va fi constatată şi legiferată prin Tratatul de la Trianon din 10 august 1920, înainte ca visul lui Banffy de maghiarizare "cu orice preţ" şi neîntârziat să devină o realitate!!

Mocsâry Lajos la rândul său confirmă eterna politică maghiară de asimilare forţată a popoarelor conlocuitoare, astfel: "Marele şovin Banffy Dezider repetă că patria noastră nu va fi fericită până când ultimul individ aparţinând rasei româneşti sau slovace nu va fi transformat în maghiar veritabil"! (Mocsâry Lajos în "A együttélö nemzetiségek probléma" publicat în "Egyetertes" din 1907 nr. 306 "Problema naţionalităţilor conlocuitoare"!. Declaraţii de acest fel ale corifeilor maghiari din secolul XIX şi XX abundă: O citare exhaustivă ar fi imposibilă. Referirile de mai sus ne amintesc doar în fugă acest "nervum rerum grendarum" al strategiei politice maghiare din toate timpurile, faţă de naţionalităţile sortite nefericit de jocurile geopolitice, să cadă sub stăpânirea acestei naţiuni. Vitejia dacilor şi spiritul de riguroşi organizatori şi constructori al romanilor s-au contopit fericit. Urmaşii lor au înălţat un zid viu de trupuri de neînfrânt în calea nesăbuiţilor invadatori, năpăstuiţi asupra Ardealului, în cap cu toţi vasvarii, hatvanii, kovácsii, keményii. bulyioskii, szepszögii, buzgoii şi câţi or mai fi fost, înzăuaţi cu platoşele aroganţei şi fanfaronadei!

Sub impulsul acestor "înzestrări" genetice, Vasvari îi raporta patetic şi emoţionant lui Kossuth Lajos (fost Ludovic, înainte de maghiarizarea de rigoare) următoarele, în anul 1849: "să întindem prieteneşte o mână către cei înţelegători, dar în cealaltă să sclipească sabia nemiloasă a răzbunării ... Dar asupra celor care nu se convertesc şi continuă răscoala, pronunţăm sentinţa: acest neam a fost exterminat! ("e faj kiirtatot!"). (Am citat din istoricul maghiar budapestan Toth Zoitan acest extras din "Kossuth Emleköniyv, vol. II, pag. 326, 23 aprilie 1849", în traducere "Cartea de amintiri ale lui Kossuth"). Şi de lombroziana viziune a lui Vasvari, "e faj kiirtatott", însetat de sânge valah, s-a ales praful: armatele kossuthiste, conduse de cei 13 generali au fost răpuse şi izgonite de pe pământul Ardealului, cu ale lor "săbii sclipitoare" frânte sau lepădate de "justiţiarii" lui Vasvari, puşi pe fugă!

Şi printre învingătorii lor, trup şi suflet din Legiunea Aurăria Gemina a Crăişorului Munţilor, făuritori bravi de destine în Ardealul, ce avea să fie eliberat peste câteva decenii, se încununează cu laurii eroismului, prefecţii, tribunii: Ioan Buteanu, Axente Sever, Petru Dobra, Nicolae Vlăduţiu, Nicolae Corcheş, Georgie Damian, Ioan Laslău, Vasile Moldovan, Simion Groza, Ioan Gomboş, Simion Balint, Olteanu, Cirileanu, Fodoreanu şi toţi bravii lăncieri moţi, umăr la umăr cu zlătnenii, mereu de gardă la porţile Ţării Moţilor, râvnite şi agresate fără încetare.

A fost împlinit descântecul ursitoarelor tale, oraş neînfrânt de duşmanii "din afară'" care le-au lovit fără cruţare, dar nu te-au putut răpune! Dar ele ursitoarele, zânele tale cele bune, nu ţi-au prezis în nici un chip, absurda ta prăbuşire de astăzi, cu trista imagine a urmaşilor lăncierilor lui Avram Iancu, încovoiaţi de sărăcie, lipsiţi de dreptul elementar la muncă, "ocrotit": dar negarantat de Constituţie, bravule oraş milenar, sursă de bogăţie pentru tezaurul Romei antice, pentru safe-urile imperiale de la Viena, pentru cofretele nobilimii maghiare, pentru visteria de ieri a nesăţiosului stat comunist!

Ai primit totuşi în urmă cu câteva decenii, nu din mărinimie, ci în schimbul roadelor viitoare ale muncii tale, aşteptându-se de la tine să aduci la lumină, cu braţele şi mintea ta, noi bogăţii, - ai primit, spun, fonduri băneşti considerabile, ca să îţi dezvolţi şi să modernizezi întreaga ta platformă industrială minieră şi metalurgică. Şi din iniţiativa forurilor apropiate ţie şi a ta, s-au elaborat proiecte de anvergură, după concepţii tehnice şi economice moderne, pentru realizarea unor obiective de producţie, puse în slujba pământenilor Zlatnei şi ţării întregi !

În ideea raţionalizării tehnice şi economice, ai comasat toate administraţiile minelor din bazinul minier Stănija, Almaş, Haneş, învecinat ţie şi le-ai reorganizat sub o conducere unitară de gândire şi înfăptuire; ai clădit ca urmare logică a ideii de unificare, o uzină centrală de preparare a minereurilor, amplasată la Zlatna. pe malul Ampoiului, dotată cu laboratoare pentru controlul zilnic al procesului tehnologic, cu ateliere de reparaţii, cu depozite etc.; ai construit un funicular pentru transportul minereurilor de la minele din bazin, Stănija-Almaş-Haneş, la uzina de preparare centrală, (în lungime de 12 km, cu două staţii de încărcare pe traseu); ai construit drumuri carosabile de acces la .gurile de mină, ai construit, în premieră pentru mineritul din zonă, locuinţe confortabile, acolo in munţi la gurile de mină, cămin muncitoresc cu patru nivele, grupuri sociale, săli de apel, mici ateliere de întreţinere curentă etc.

În strânsă corelare cu dezvoltarea minelor şi cu "foamea de metal", ai conceput prin specialiştii tăi reputaţi, amplificarea, modernizarea şi diversificarea producţiei uzinelor tale metalurgice, la o capacitate care să asigure în viitorul apropiat, preluarea concentratelor şi la carierele aurifere de mare capacitate de la Roşia Poieni (9 milioane de tone de minereu, la capacitatea de profil), pusă în funcţiune la o capacitate de etapă, şi Bucium (capacitatea 6 milioane de tone de minereu), proiectată şi preluată de planul economic naţional, împreuna eu forurile miniere imediate (Trustul Aurului Brad), cu direcţiile de resort din Ministerul Metalurgiei, cu conducerea minelor din Munţii Metalici, ai documentat pertinent necesitatea şi fezabilitatea construirii unei căi ferate cu ecartament normal, între Alba Iulia şi Zlatna, în locul liniei industriale, înguste, ce nu mai corespundea volumului şi ritmului de transport, impuse de dezvoltarea minieră-metalurgică din bazinul minier ai Munţilor Metalici. Proiectul a fost aprobat şi materializat în teren.

Nu ai uitat din planurile tale avântate, nici de promovarea proiectului de implementare a unei noi tehnologii, concepute cu specialiştii din Trustul Aurului Brad şi de la Exploatarea de cinabru de la Valea Dosului. Această tehnologie preconiza concentrarea minereului cinabrifer prin flotaţie, prăjirea concentratelor rezultate, în retorte închise condensarea mercurului obţinut într-o reţea cu camere de expandare, curăţirea şi îmbutelierea. Noua tehnologie asigura un randament de extracţie în metal de cea. 78 - 80%, faţă de 50% obţinut cu vechea tehnologie Scott. Prin această modernizare, activitatea economică şi tehnică devenea profitabilă, şi în acelaşi timp, permitea extinderea activităţii de valorificare şi asupra zăcămintelor mai sărace, precum Babuia, în condiţii economice acceptabile.

Înfăptuirile tale de-a lungul deceniilor s-au'prăbuşit fulgerate, acum la început de mileniul Imaginea lor îţi tulbură zilele şi nopţile; le cauţi zadarnic, în neştire, prin halele oarbe şi pustii, printre mormane de fier vechi, printre ziduri crăpate şi fundaţii abandonate; rătăceşti pe versanţii de munte, încremeniţi în tăcere acum, cu gurile de mină surpate a deznădejde. Ţi se împleticesc paşii printre colonii părăsite, cu case a nimănui, cu acoperişuri sparte şi pereţi coşcoviţi de ploi, pe drumuri desfundate, neumblate, care cunoscuseră odinioară freamătul muncii.

O dură sentinţă le-a trimis pe toate în lumea netrebniciei: "nu sunt rentabile"!, repetată obsesiv şi necruţător, în anii de tranziţie prelungită spre nu se ştie unde. În anii de economie "originală", în care înfloresc construcţiile de hoteluri de cinci stele, inaccesibile majorităţii locuitorilor ţării, bănci dubioase, privatizări la preţuri derizorii în contrast cu grasele comisioane "ad personam", loviturile de bursă, tranzacţiile imobiliare frauduloase, traficul de influenţă la lumina zilei, corupţia care domină nestânjenită şi tot cortegiu nefast al anomiei, al zonelor în care legile nu mai au putere de guvernare!

Construcţia de fabrici destinate bunurilor materiale, din sfera industriei grele sau uşoare, este ocolită sistematic de pretinşii oameni de afaceri, răsăriţi peste noapte de nu se ştie unde. Pentru că aceste obiective de investiţii pretind pregătire profesională temeinică, pricepere şi experienţă largă. Se sistează activitatea în foste mari întreprinderi, aduse în pragul falimentului, apoi se vând pe nimic la aventurieri străini, care le valorifică profitabil, prin vânzare cu bucata!

În schimb proliferează impresariatul în fotbal, jucătorii devenind un fel de sclavi moderni, proprietatea lui cutare fost "bişniţar" şi devenit miliardar prin comerţul cu fotbalişti, barurile de noapte cu stripteze şi striperi, declanşatori de isterii în masă, prostituţia şi proxenetismul de lux sau "plebeu", traficul de droguri cu subiecţi din "high life"-ul bucureştean, contrabandă şi alte ocupaţii poli de atracţie, în jurul cărora mişună o lume pestriţă.

S-a hotărât prin lege, ca până la l ianuarie 2007, toate minele în ţară sunt obligate să sisteze activitatea şi să termine lucrările necesare pentru închiderea lor definitivă. Se exceptează exploatările de huilă din Valea Jiului şi minele de uraniu, care mai pot funcţiona până în 2010. În anii de aşa zisa tranziţie, deşi minele primeau subvenţii pentru a putea subzista şi închiderea lor era hotărâtă dar amânată mereu, nu s-au creat noi locuri de muncă pentru absorţia personalului disponibilizat.

În Zlatna nu s-a construit nici măcar un modest atelier o întreprindere de industrie uşoară, care să poată prelua măcar o parte din muncitorii rămaşi pe drumuri şi nici la Baia de Arieş, la Barza şi ... nicăieri!

Iar poporului "disponibilizat" i se va spune cinic, pre limba lui Moliere : "Tu l'a voulu Georges Dandin". Prin opţiunile tale electorale!

Dacă fostul vulcan Jidovul, din hotarul Zlatnei, adormit de milioane de ani, s-ar reactiva prin absurd, ar îngropa sub lavă mii de oameni vii, dintr-un oraş mort înainte de vreme, vitregit de cei al căror confort biologic l-au slujit! Şi nu un Pompei viu, efervescent, în plină activitate frenetică, îngropat de Vezuviu., Poate printre zidurile lui îngropate sub lavă, uimitor de bine conservate, şi dezgropate începând cu secolul al XVIII-lea, să se fi găsit şi bijuterii provenite din aurul dacilor luat de romani, după ocuparea Daciei sau din aurul produs de romani, din minele preluate de ei. Sub lavele erupţiei imaginare a Jidovului reactivat, s-ar întâlni numai ruine ale sărăciei actuale.

Dar din fericire, reactivarea energici vulcanice a Jidovului este improbabilă, ca să nu spunem imposibilă. Şi, fireşte, nedorită. În schimb redeşteptarea energiei creatoare adormite, ale cârmuitorilor noştri, în dulcele "far niente" postdecembrist, sau cine ştie, poate numai rătăcite pe neştiute cărări, este mult dorită şi nădăjduită. Ca ei să apuce drumul Damascului, drumul căinţei în al doisprezecelea ceas, într-un katharsis purificator şi să se împărtăşească, după pilda oraşului milenar Zlatna, cu duhul istoriei. Să înfrângă inerţia, când încă nu este prea târziu şi să înalţe un arc de boltă, întins peste timp şi spaţiu, între temeliile zidite de înaintaşi, cu toată povara veacurilor trecute şi zările deschise sub zodia soarelui spre viitor, în întâmpinarea speranţelor noastre ale tuturor,

Oraşule milenar Zlatna Ampelum, aşează pe zidurile tale, pe frontispiciul instituţiilor tale, numele eroilor care ţi-au apărat fiinţa, veşnicia Ţării Moţilor şi Ardealului românesc din totdeauna! Aşează o placă memorială în locul unde a fost şcoala de limbă latină urmată de Avram Iancu şi Petru Dobra! Organizează conferinţe culturale şi împărtăşeşte lumina istoriei tale, urmaşilor vrednicilor lăncieri ai Iancului, cărora nu le-a fost îngăduit să o cunoască, din rea voinţă sau din nepăsare! Păstrează-ţi în aceste zile copleşite de amar, mândria originii tale înnobilate prin fapte, evocând cu glas de însufleţire, episoade aprinse, dominate de trăinicia şi demnitatea fiinţei tale!

Virtuţile pe care le-ai moştenit şi păstrat prin secole vor străbate zilele şi nopţile neodihnei tale şi te vor îmbărbăta, ca să poţi ancora din nou pe pământul ferm al trecutelor tale împliniri şi ale nădejdilor de mâine, pe care să înalţi din propria cenuşă, o nouă istorie a vredniciei tale. Oraşule milenar Zlatna-Ampelum, tu nu vei putea fi îngenunchiat! Nu îngăduie Cerul această nelegiuire! Şi nici istoria ta! Ea îţi rămâne credincioasă pentru totdeauna, alături de tâmpla gândurilor tale, astăzi înnourate. Nu o uita! Nu-i subestima puterea de revitalizare a energiilor tale creatoare şi a fiinţei acestui neam. Fii mândru de ea şi cinsteşte-o cum se cuvine! Este singurul tău reazem în furtună. Şi Credinţa în legea ta strămoşească.

Apleacă-ţi fruntea în faţa crucilor eroilor tăi din cimitirele Bisericilor tale şi ale eroilor de pretutindeni ai naţiunii noastre şi înalţă o rugă fierbinte de pomenire!

Îndeplineşte cu inimă curată această sacră şi imprescriptibilă datorie a ta şi a noastră a tuturor!

ÎN LOC DE EPILOG: Astăzi Zlatna murmură cu gene înrourate un alt şi sfâşietor "De profundis clamavi" prăbuşită în genunchi în faţa mormântului istoriei sale:

 

ODINIOARĂ

Că sunt din neam împărătesc

Din ţară-ndepărtată

Că tot pământul rotogol

Era al lor odată.

 

ASTĂZI

Eu sunt o lacrimă târzie

Din plânsul unei mii de ani

Şi dintr-o lume care moare

Sunt strigătul ce-a mai rămas.

……………………………..

Trei pruni, frăţini, ce stau să moară

Îşi tremură creasta bolnavă

Cucuta creşte prin ogradă

Şi pălămida-şi leagă snopii.

Ce s-a ales de casa asta

Vecine, Niculae-a popii?

…………………………

Eu vă sărut, pereţi străbuni

Pe varul alb, scobit de ploaie

De ce-ţi ştergi ochii cu cămaşa

Ori plângi, vecine Nicolae

 

MÂINE

Nu mor străbunii niciodată

Războiul lor în noi şi-1 poartă

Din moş în moş, din tată-n tată

Şi azi de dincolo de moarte

Şi ne mai cer o judecată.

………………………………

Le zic supus: "Veniţi de-acum

Străbuni din lunea vremii cale

Veniţi, că glasul vostru-nvie

Un nou zorit de dimineaţă

Voi ce-aţi murit în veşnicie

Sunteţi flămânzi azi de viaţă!"

(apud Octavian Goga)

                                          ing. Petru OLOSU