România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Alexandru Ioan Cuza - domnitorul Unirii

Moto:

"Şi cât va avea ţara aceasta o istorie, cea mai frumoasă pagină… va fi a lui Alexandru Ioan I"

                   (M. Kogălniceanu)

 Pentru a judeca în mod just "fără ură şi părtinire", personalităţile unui popor, este necesară perspectiva istorică. Timpul, acest judecător inexorabil şi drept, face de pe o parte să se potolească şi chiar să dispară patimile şi interesele, iar pe de altă parte, aşează pe fiecare la locul său, potrivit operei pe care a realizat-o, potrivit felului cum a slujit poporul, ajutându-i dezvoltarea, îndreptându-l pe căile progresului. Această regulă nu cunoaşte excepţii. Chiar dacă, prin împrejurări întâmplătoare, prin anumite conjuncturi , adevărul este împiedicat o bucată de vreme să se manifeste, până la urmă el biruie, dreptatea triumfă. Exemple sunt numeroase în istoria universală. În istoria poporului nostru, un exemplu concludent este Alexandru  I. Cuza, în timpul căruia şi cu ajutorul căruia s-a realizat Unirea Principatelor, secularizarea averilor mănăstireşti, desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea ţăranilor, organizarea justiţiei, armatei, administraţiei, învăţământului şi a clerului, s-au pus, într-un cuvânt bazele statului modern al României. Dar această uriaşă operă, lovind în interesele celor care conduseseră până atunci, i-a creat lui Cuza duşmani aprigi care au izbutit, unindu-şi forţele într-o "monstruoasă coaliţie" să-l înlăture de pe tron şi să aştearnă tăcerea decenii întregi, asupra lui. Timpul i-a dat însă dreptate. Astăzi Cuza apare ca o mare personalitate istorică, una dintre cele mai mari ale poporului nostru. Privite în perspectiva istorică, faptele la a căror realizări el a contribuit adesea în chip esenţial, strălucesc puternic şi meritul lui este unanim recunoscut, dimpotrivă, deficienţele lui personale, legate de slaba fire omenească, se estompează.

Coborâtor dint-o veche familie de dregători, menţionată documentar pentru prima dată la 1638, care şi-a câştigat faima prin intervenţiile ei în destinele politice ale Moldovei, uneori cu rezultate tragice, ca în cazul marelui spătar Dumitresco Cuza (1717) şi a urmaşului său, marele spătar Ioniţă Cuza (1778), Alexandru Cuza s-a născut la 20 martie 1820, la Bârlad, tatăl său fiind Ioan Cuza, ispravnic de Fălciu, apoi de COVURLUI, iar mama sa Sultana, născută Cozadini, dintr-o familie de origine greco-italiană, din Constantinopol, dar românizată.

Postelnicul Ioan Cuza a mai avut un fiu în afara lui Alexandru şi anume pe Dimitrie.

A învăţat carte mai întâi la Iaşi, în pensionul francez al lui Victor Cuenin, unde a avut colegi între alţii, pe Mihail Kogălniceanu şi pe Vasile Alecsandri, viitorii lui colaboratori, apoi la Paris, unde şi-a luat bacalaureatul în litere în 1835, la Sorbona, obţinând calificative lăudabile, după care urmează câtva timp facultatea de drept. Se întoarce în ţară însă la scurt timp, unde îşi continuă studiile împreună cu fratele său Dimitrie, la Academia Mihăileană. Între noiembrie 1837 - aprilie 1839 Cuza s-a aflat din nou la Paris, unde a urmat studii în ştiinţele războiului şi probabil le-a continuat pe cele de drept.

Intră în armată, în care vedea un mijloc de împlinire a idealurilor naţionale, în anul 1839, dar în februarie 1840 îşi dă demisia.

La începutul anului 1842 ocupă o funcţie publică, şi anume, cea de prezident al judecătoriei Covurlui.

Este cunoscută activa participare a lui Alexandru Ioan Cuza la evenimentele din martie 1848 de la Iaşi. Aflat în rândul celor adunaţi la hotelul "Petersburg" a semnat petiţia-program cu cele 35 de articole şi a fost în fruntea celor strânşi în casa Mavrocordat, care au îndrăznit să opună rezistenţă armatei trimise de Mihail Sturza.

Datorită lui Gh. Sion ne-au rămas memorabilele cuvinte cu care a încercat să-şi încurajeze tovarăşii de luptă în faţa represorilor: "Dar fraţilor! Să murim! Dar, să ne pregătim ca să murim. Cu moartea noastră trebuie să deschidem un viitor naţiei noastre vrednic de mărirea trecutului strămoşilor noştri. Români! Astăzi toate naţiile învie, trebuie să învie şi a noastră."

După înăbuşirea mişcării revoluţionare din Moldova, alături de alţi revoluţionari moldoveni va lua parte la impresionanta adunare naţională din 3/15 mai 1848 de pe Câmpia Libertăţii din Blaj.

Apoi peregrinează în mai multe oraşe europene (Viena, Cernăuţi) ajunge şi la Constantinopol, dar se întoarce în Moldova, după liniştirea evenimentelor.

În perioada imediat următoare ocupă diferite funcţii: prezident al judecătoriei Covurlui, director al Ministerului de Interne al Moldovei, iar din februarie 1857 devine pârcălab al ţinutului Covurlui. La 24 iunie 1857 îşi dă demisia din această funcţie în semn de protest faţă de administraţia Vogoride şi în mod special împotriva falsificării listelor electorale pentru alegerile în Divanul ad-hoc al Moldovei.

Faţă de atitudinea Convenţiei de la Paris (1858), care respinsese ideea Unirii Principatelor prin hotărârea de a alege doi domni separaţi, cercurile politice unioniste, au încercat să recurgă la alte mijloace pentru realizarea ei. Proiectul cel mai răspândit, care a  fost pus în aplicare, era înfăptuirea unei uniri personale prin alegerea aceluiaşi domn în ambele ţări.

În afară însă de această soluţie, mai erau încă şi altele, care circulau printre membrii partidei unioniste ca spre exemplu, abţinerea de la vot sau instalarea unui guvern provizoriu la Focşani, care să efectueze unirea, neţinând seama de clauzele Convenţiei.

În seara zilei de 3 ianuarie 1859, membrii partidei naţionale aleseră drept candidat al lor pe Alexandru Ioan Cuza. Viitorul domn aparţinând micii boierimi, îşi câştigase popularitatea necăutată atât cu ocazia exercitării funcţiilor publice, cât mai ales prin demisia din funcţia de părcălab, care provocase un mare ecou în Moldova.

La 5 ianuarie 1859 adunarea electivă a Moldovei a ales cu unanimitate de voturi, ca domn pe Alexandru I. Cuza, fapt ce a provocat un mare entuziasm în ţară.

Calităţile lui Cuza, precum şi faptul că persoana lui ca domn al Moldovei era cea mai bună soluţie spre a realiza unirea şi a evita ca în lupta pentru tronul Munteniei să existe învinşi, printre candidaţii munteni, au făcut ca la 24 ianuarie 1859 tot Alexandru I. Cuza să fie ales domn şi la Bucureşti. Chiar a doua zi după evenimentele din Ţara Românească, Cuza dădu o nouă dovadă de abnegaţie. La 25 ianuarie el trimise o notă Puterilor Garante prin care, făcându-le cunoscută noua alegere, spunea: "Lipsit de ambiţia personală şi nedorind alta decât binele Ţării, aşa precum ea îl înţelege şi îl cere, nu am trebuinţă de a declara că voi fi totdeauna gata de a mă întoarce la viaţa privată şi că nu voi considera retragerea mea ca un sacrificiu, dacă Marile Puteri… ar consfinţi prin a lor hotărâre o combinaţie ce pentru această naţiune, ar îndeplini toate sperările ei."

Acest eveniment, adică dubla alegere a lui Cuza ca domn al Moldovei şi Ţării Româneşti n-a rămas fără ecou nici în afara hotarelor. La puţin timp după eveniment, la 18 februarie 1859, o scrisoare din Paris, emisă după toate probabilităţile de un român aflat în capitala Franţei, afirma printre altele: "Se spune aici că împăratul şi guvernul francez în ciuda Conferinţei vor sprijini dubla alegere a lui Cuza… Multe persoane consideră numirea lui Cuza ca un fapt îndeplinit. Cel puţin el este capabil de fapte mari şi frumoase pentru patria sa. Pentru istoria Moldovei el devine şi un principal personaj."

Aprecierea nu trebuie să surprindă. În momentul când  a fost ales domn, Cuza era o personalitate notorie, un luptător activ pentru unire, un bun cunoscător al problemelor administrative, legislative, judecătoreşti şi militare. Beclard, consulul Franţei la Bucureşti, raporta ministrului său de externe: "Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza a fost o manifestare cu totul naţională. Adaug, şi nu-mi va fi greu să demontrez, că această manifestare devenise necesară."

Desigur ar fi o  gravă eroare dacă i s-ar atribui lui Cuza în mod exclusiv, toate marile fapte, realizate în cei şapte ani de domnie. Cuza a avut în jurul lui oameni luminaţi şi patrioţi, care l-au ajutat cu sfatul şi cu fapta. L-a avut pe Mihail Kogălniceanu, pe Costache Negri, pe Vasile Alecsandri, pe N. Kretzulescu, pe generalul Ion Emanuel Florescu, spre a nu aminti decât pe cei mai de seamă, o adevărată pleiadă, pe competenţa, talentul şi devotamentul cărora s-a sprijinit. Dar meritul lui Cuza este de a fi ştiut să facă apel la aceste personalităţi, de a le fi utilizat ca sfetnici ai săi. Este meritul marilor cârmuitori de popoare, care ştiu să se înconjure de elemente reprezentative, care ştiu să aleagă din mulţimea contemporanilor, pe cei mai înzestraţi.

Epoca lui Cuza-Vodă a fost confruntată, în tot cursul ei, de numeroase şi grele probleme. Pe planul întâi             s-au situat de la început, problemele politice şi economice; parte din ele erau moştenite de la vechiul regim, dar multe erau noi, apărute ca urmare a creării noului stat. Unirea însemna totodată reforme, iar reformele modernizarea unor vechi instituţii sau crearea altor noi, indispensabile pentru dezvoltarea societăţii româneşti. O nouă societate trebuia creată.

Realizarea reformelor s-a izbit din primul an al noii domnii de dificultăţi neaşteptate. Domnitorul Cuza s-a confruntat cu o serie de probleme create după unire cum ar fi luptele pentru putere dintre diferitele grupări politice pe de  o parte, iar pe de altă parte cu acţiunea permanentă a acestora împotriva iniţiativelor domneşti, în condiţiile în care din rândul partidelor nu s-au ridicat - cu câteva excepţii - oameni capabili şi pregătiţi să înfrunte cu succes noile sarcini ale organizării unui stat modern.

În aceste condiţii, domnitorul Cuza a fost pus în situaţia de a lua parte activă la întreaga viaţă publică în tot timpul cât a domnit, iar în unele probleme să propună, uneori chiar să impună soluţii personale.

Astfel, nu o dată, s-au născut divergenţe între domnitor, partide şi oamenii politici şi, până la urmă însăşi domnia a fost subminată şi încheiată aşa cum a fost.

Domnul Unirii s-a preocupat pentru apărarea autonomiei şi demnităţii ţării. Dându-şi seama că folosirea de către străini a bunurilor mănăstirilor închinate era nu numai o mare pagubă pentru economia ţării, dar şi o gravă atingere a drepturilor naţiunii, a autonomiei ei, a dat legea secularizării averilor mănăstireşti (1863). Legea învăţământului din 1864 a fost îndelung şi minuţios elaborată, ea sintetizând concepţia lui Cuza şi a colaboratorilor lui în materie de şcoală. Prin această lege învăţământul elementar a devenit obligatoriu şi gratuit atât pentru băieţi cât şi pentru fete. A extins învăţământul secundar prin înfiinţarea de "gimnazii", în oraşele de seamă ale ţării, a creat Universitatea de la Iaşi (1860) şi cea din Bucureşti (1864); a creat şcoli speciale: conservatoriile, şcolile de bele-arte şi şcoala de silvicultură.

A înlocuit alfabetul chirilic cu cel latin.

Prin legea rurală din 14 august 1864 se desfiinţa claca, ţăranii fiind împroprietăriţi cu loturile aflate în folosinţă. A fost împroprietărit un număr însemnat de ţărani.

În timpul domniei lui Cuza s-au înfiinţat: Consiliul de Stat, Curtea de Conturi, consiliile judeţene, administraţia comunală.

Domnitorul Cuza, sprijinit de ceilalţi patrioţi români cu idei înaintate, de M. Kogălniceanu în primul rând, s-a încadrat în spiritul înnoitor al timpului şi cu riscul de a-şi pierde tronul - a căutat să rezolve problema agrară şi să înfăptuiască totodată o serie de reforme necesare organizării interne, întemeiate pe principiul apărării proprietăţii burgheze, reforme care au contribuit la dezvoltarea mai rapidă a relaţiilor capitaliste şi au format baza de susţinere a statului naţional român.

Dar domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat şi o nouă şi deosebit de importantă perioadă în lupta de eliberare naţională a românilor din Transilvania.

Este epoca în care, în Principate se pun bazele unei mişcări care urmărea, la fel ca în Italia şi Serbia, eliberarea ţinuturilor rămase sub dominaţie străină. Perioada cuprinsă între 1859-1863, cât au durat tratativele dintre emigraţia maghiară şi domnitorul Alexandru I. Cuza,în vederea închegării unei coaliţii antihabsburgice, a însemnat de fapt reluarea tentativelor de colaborare româno-maghiare începute de Nicolae Bălcescu în 1848/49, în condiţiile ce i le ofereau principelui român noile împrejurări internaţionale şi existenţa statului naţional făurit la 24 ianuarie 1859.

În cadrul acestor tratative, Transilvania se situează pe primul plan din punctul de vedere al lui Cuza. Mai întâi din necesităţi diplomatice obiective, căci Transilvania avea să constituie una din pârghiile principale ale politicii lui Cuza, menite a exercita o influenţă în recunoaşterea îndoitei alegeri a domnitorului de către unele puteri europene. În al doilea rând, din motive subiective şi de continuitate istorică: ideea daco-românismului, care se afirmase cu vigoare la 1848 capătă contururi mai puternice în anii premergători unirii şi cu atât mai mult după 24 ianuarie 1859. După unirea din 1859 Cuza pretindea autonomia Transilvaniei, adunare naţională, vot universal, cerinţe care puteau duce în chip necesar la autodeterminarea naţională a românilor, supuşi dominaţiei străine.

Acestea erau de altfel şi cerinţele fruntaşilor politici români din Transilvania teoretizate de istoricul şi juristul Al. Papiu Ilarian, colaborator apropiat al domnitorului şi sfetnicul său cel mai apropiat în problema Transilvaniei. Românii nutreau acum cu toţii visul Daco-României prin unirea Transilvaniei şi Bucovinei cu statul naţional creat în 1859. Numai Cuza era în măsură să revendice această dorinţă pe plan diplomatic, acţiune care se conjuga cu lupta întregului popor pentru unirea politică.

Privite în perspectiva istorică, realizările celor şapte ani de domnie ai lui Cuza, capătă o importanţă deosebită.

La 11 februarie 1866, când domnitorul a fost silit să abdice, această operă de edificare a  noului stat era ca şi încheiată.

A fost o operă solidă, chibzuit construită, bine închegată şi de vaste proporţii. Atunci au fost puse bazele statului român, în conformitate cu cerinţele epocii moderne. Ţara noastră a fost înzestrată cu o Constituţie nouă care a fost Statutul Dezvoltător din 1864 şi care a avut menirea de a stabili cadrul în care să se dezvolte noile instituţii.

Adânci transformări au avut în armată, justiţie, administraţie, învăţământ, sistemul fiscal. Aproape toate ramurile de activitate au fost supuse unei reglementări mult mai bune decât în trecut. Numele domnitorului Unirii este inseparabil legat şi de monumentalele coduri puse în aplicare în 1865 (Codul civil şi Codul penal). Noile rânduieli au constituit un real progres. În mare parte, împrumutate din legislaţia franceză ale acelei perioade, ele au corespuns nevoile de atunci ale poporului român. De aceea ele, au putut dăinui vreme îndelungată, dovedind valoarea lor excepţională.

Detronarea lui Alexandru Ioan Cuza, eveniment cu serioase implicaţii pe plan intern şi european, ridică numeroase dificultăţi şi semne de întrebare.

Răsturnarea domnitorului Unirii la 11 februarie 1866 motivată în numele naţiunii a fost făcută, după cum se ştie, la adăpostul nopţii de către un grup de militari. Dacă duşmanii săi au trudit fără preget până la detronarea şi exilarea domnitorului, trebuie remarcat faptul că în cei şapte ani de domnie - foarte puţini la număr - Al. I. Cuza a contribuit într-o măsură esenţială la făurirea României moderne. Principalele sale reforme au dat lovituri hotărâtoare fundalismului, au deschis căi largi pentru dezvoltarea capitalismului, au ridicat importante pături ale populaţiei la viaţa politică, l-au înălţat pe ţăran de la starea de clăcaş la rangul de cetăţean şi proprietar, într-un cuvânt au pus bazele statului român modern.

Cu toate acestea Cuza a fost unul dintre oamenii cei mai huliţi ai epocii, iar domnia lui a fost considerată de către adversari, ca o adevărată nenorocire pentru ţară. Deşi a luptat cu energie şi perseverenţă pentru dezvoltarea ţării sale pe drumul progresului, Cuza a fost învinuit, urât şi a sfârşit prin a fi înlăturat de la conducerea unui stat la a cărui ridicare spre civilizaţia modernă a contribuit mai mult decât oricare dintre contemporanii săi.

La 29 martie 1873, când domnul Unirii şi al împroprietăririi era coborât în cripta de la Ruginoasa, Mihail Kogălniceanu spunea următoarele: "Nu este în lumea aceasta totul deşertăciune, rămâne ceva statornic; rămân faptele mari care sunt nepieritoare."

Pentru omul Alexandru Ioan Cuza posteritatea începea atunci, sub privirile cernite ale mulţimii, ale unora dintre foştii colaboratori şi ale oficialităţii preocupate ca simpatia populară să nu devină, cum şi era, o manifestaţie antidinastică.

Detronarea, exilul, aducerea prinţului german şi vehementa campanie denigratoare n-au izbutit să ştirbească simpatia populară faţă de Cuza.

În toate acţiunile sale ca domn al ţării, Cuza a dat dovadă de un înalt patriotism. Acest patriotism i-a determinat atitudinea şi în ultimele luni ale domniei şi în momentul plecării în exil, când a rostit impresionanta urare: "Să de-a Dumnezeu să-i meargă ţării mai bine fără mine decât cu mine!", încheind cu cuvintele "Să trăiască România!" şi apoi în tot timpul exilului, până în ceasul morţii. Prin acest patriotism, prin înţelegerea şi iubirea pe care a arătat-o faţă de cei mulţi şi lipsiţi, prin înţelepciunea, priceperea şi curajul pe care le-a dovedit în rezolvarea grelelor probleme ale vremii lui, Alexandru Ioan Cuza este o mare personalitate a naţiunii române, una din acelea care ştiu să îndrepte poporul, în ceasurile decisive, pe căile progresului. Numele lui Cuza-Vodă va trăi veşnic, în mintea şi inimile românilor.

                  Prof. Ştefănescu Mihaela Ileana

 Bibliografie:

1. Dan Bogdan, Viorel Ştirbu, Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1985;

2. Lucrare colectivă, Cuza Vodă - in memoriam - Cuza Vodă, Ed. Junimea, Iaşi.