România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Academicianul Alexandru Borza despre Râpa Roşie din Podişul Transilvaniei

Călătoriile virtuale oferite fiecăruia de către micul ecran îi dau privitorului senzaţia unui drog la care nu poate renunţa. Aşa se face că stând în fotoliu călătoreşte virtual pe întreaga planetă. Deprinderile acestea pătrunse în viaţa copiilor şi tinerilor îi determină să refuze citirea unor cărţi şi mai ales mersul în natură.

Familia şi şcoala au menirea de a descoperi în fiinţa fiecărui copil şi tânăr acea dorinţă de aventură în mijlocul naturii. Numai un ghid priceput, fie el părinte sau profesor, poate să dezvăluie frumuseţile şi tainele unor monumente ale naturii sau ale culturii şi civilizaţiei de pe aceste meleaguri. Numai un ghid bine informat şi cu multă priceperea psiho-pedagogică poate realiza un transfer afectiv faţă de natura reală nu virtuală.

Mersul în natură e bun pentru toate vârstele, numai ritmul paşilor diferă.

Vârstnicii au informaţia şi experienţa iar tinerii curiozitatea. Această curiozitate nativă a copiilor şi tinerilor poate fi dezvoltată de către cel care îndeplineşte rolul de ghid.

O excursie sau drumeţie este complexă. Această complexitate rezidă din faptul că un obiectiv din natură nu poate fi tratat numai din punct de vedere geografic, geomorfologic, floristic ci şi antropic. Acolo unde se află monumente naturale se găsesc şi urme de locuire umană din cele mai vechi timpuri.

Cine vrea să devină ghid în zilele  noastre, trebuie să fie la curent cu ultimele noutăţi din domeniile despre care va vorbi auditoriului. Ghidul poate deveni ridicol dacă mai susţine teorii şi concepte învechite sau profund eronate. La multe întrebări s-au dat răspunsuri/soluţii eronate. La alte întrebări s-au dat răspunsuri corecte, însă, greu de crezut de către „savanţi”.

Iată acum câteva cazuri celebre.

Ce sunt mamuţii? Teoria cu privire la originea mamuţilor descoperiţi în Siberia (şi în Rahău şi Haţeg – n.n.) a fost că ei sunt elefanţii lui Hanibal. După înfrângerea acestuia de către romani, elefanţii au fugit unde au văzut cu ochii şi ajungând în Siberia, au murit acolo de frig.”…

Despre fosilele din munţi.

„Voltaire scria împotriva lui Buffon: „… S-a găsit în munţii din Hessa o piară care pare să poarte urma unui calcan şi în Alpi, o ştiucă pietrificată; s-a tras concluzia că marea şi râurile au curs peste munţi. Era mai naturală ipoteza că aceşti peşti, purtaţi de un călător, stricându-se, au fost aruncaţi şi s-au pietrificat cu timpul, dar această idee era prea simplă şi prea sistematică. S-au găsit, de asemenea, în provinciile Italiei şi ale Franţei scoici despre care suntem asiguraţi că sunt originare din marea Siriei. Nu vreau să le contest originea, dar nu ne-am putea aminti de acea mulţime de pelerini şi de cruciaţi care şi-au dus averea în Ţara Sfântă şi au adus de acolo scoici? Şi ne place mai bine să credem că marea de la Jafa şi Sidon acoperea Burgundia şi Milanul?”

Din domeniul ecologiei.

„… Necunoscându-se importanţa curentului Golf Stream, se considera, în secolul al XVIII-lea, că Parisul are o climă mai blândă decât Quebecul, din cauza populaţiei mai numeroase şi a pădurilor mai puţine. Chiar Buffon scrisese că „a asana, a defrişa şi a popula o ţară înseamnă a-i da căldură pentru mai multe mii de ani”.

Era simplu: oamenii şi animalele, mişcându-se produc căldură în timp ce arborii, stând pe bloc, produc… umiditate rece!”

Şi următoarele ciudăţenii fac parte din „cultura” apuseană.

„… Una din cele mai ciudate proprietăţi ale pământului din Irlanda era aceea de… a omorî şerpii!

De aceea, nobilii englezi presărau până prin secolul al XIX-lea prin grădinile lor pământ adus din Irlanda.

Fosilele unor moluşte – amoniţii – găsiţi aici erau considerate drept… şerpi pietrificaţi de pământul irlandez” (În Irlanda, ca şi în alte părţi, de pildă în insula Creta, nu există şerpi”).1

Anglia s-a remarcat şi prin aberaţiile legislative.

„… În anul 1966 a fost abrogată în Anglia o lege datând din evul mediu, în virtutea căreia erau socotiţi vrăjitori, şi pedepsiţi ca atare, oamenii care se ocupau cu prezicerea… timpului”2 Notă: Asemenea „vrăjitori” meteorologi au asigurat succesul debarcării aliaţilor în Normandia contra germanilor (în 1944) cu riscul de a fi „condamnaţi”.

Nici parisienii nu au făcut excepţie în susţinerea unor aberaţii.

„… Chimistul Dumas îl sfătuia mereu pe Pasteur să nu mai umble după lighioanele microscopice pentru că îşi pierde vremea degeaba şi ajunge de râsul chimiştilor… serioşi”.3

Încăpăţânarea lui Pasteur şi altor cercetători au dus la descoperiri epocale puse în slujba umanităţii.

Microscopul a ajutat biologii să pătrundă în tainele vieţii plantelor şi animalelor, contemporane cercetătorilor şi să combată afirmaţiile eronate de altă dată.

Tehnica actuală îi ajută şi pe paleontologi să studieze fosilele descoperite în scoarţa terestră, să le stabilească originea şi vârsta.

Cei care se încumetă să scrie istoria  societăţii umane, mai ales a celei contemporane lor întâmpină foarte mari dificultăţi din cauza „dosarelor clasificate”, a documentelor  mistificate sau sustrase. Peste 100 de ani, istoria  scrisă azi despre decembrie 1989 va fi la fel de ridicolă ca şi întâmplările citate mai sus.

Cât priveşte vârsta planetei noastre, a rocilor şi fosilelor, au fost şi se menţin multe teorii controversate, fiecare având părţi atacabile. Multe teorii au fost reluate şi completate cu date noi.

Pentru a înţelege mai bine originea şi evoluţia Podişului Transilvaniei situat între munţi, să vedem care a fost evoluţia Munţilor Apuseni în lumina teoriei tectonicii globale.

Potrivit teoriei lui Marcian Bleahu şi colab., Apusenii Sudici au migrat din zona Vardar (fosta Iugoslavie) şi s-au alipit de Apusenii Nordici la începutul Senonianului. În timpul subducţiei au apărut erupţiile vulcanice. Apusenii Sudici sunt delimitaţi între Arieş şi Mureş.4

Aluviunile transportate din Munţii Apuseni, Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali sunt cantonate în zona de prăbuşire a Podişului Transilvaniei.

Prin observaţii directe şi prin foraje s-a stabilit că începând din Paleocen – Oligocen (cca. 37 milioane ani în urmă) în zona Sebeş – Mureş au fost depuse argile roşii. A urmat Tartonianul (cca. 10 mil. ani) cu depuneri fosilifere şi adesea în facies calcaros organogen. „Sarmaţianul poate atinge 1000 m grosime. Centrul bazinului cuprinde pachete importante de nisipuri; pe margini se adaugă conglomerate (fiind mai aproape de munţi – n.n.)”.

„Pe  baza datelor de foraj s-a pus în evidenţă că miocenul inferior (Burdigalian – Helveţian, cca. 15 mil. ani) se găseşte numai pe marginea de NV a bazinului. În centru, seria neogenă începe cu Tortonianul (cca. 10 mil. ani), care se aşterne transgresiv fie pe mezozoic, fie chiar pe cristalin”.

„Constituirea bazinului are loc în Tortonian, prin prăbuşirea masivului transilvan. Bazinul Transilvaniei este un bazin intermontan cu subsidenţă puternică (4000 m de Tortonian – Panonian, adică de coborâre lentă a scoarţei – n.n.).5

Era de aşteptat ca Bazinul Transilvaniei, ca fund de mare, relieful său să fie câmpie.

Acţiunea forţelor externe s-a exercitat cu destulă intensitate în Bazinul Transilvaniei, având în vedere retragerea treptată a apelor marine şi lacustre de la N la S, apoi de la E la SV prin culoarul Mureşului, pe unde se făcea legătura cu apele pliocene din Bazinul Panonic. Timpul de sedimentare destul de lung (ciclul de sedimentare s-a încheiat în Ponţian , cca. 6 mil. ani) poziţia mai înaltă a acestei depresiuni în raport cu regiunile pericarpatice (de unde au pătruns râurile mari prin captări succesive – ritmice), au contribuit în mare măsură la erodarea intensă a cuverturi iniţiale, care avea aspect de câmpie înaltă fluviu-marină şi fluviu-lacustră”…

„Eroziunea exercitată de reţeaua hidrografică i-a imprimat caracterul predominant deluros, contribuind la realizarea unor inversiuni locale de relief, la sculptarea unor întinse piemonturi de eroziune, cu martori vulcanici şi de acumulare, a numeroase depresiuni fluviale în bazinele hidrografice, cu aspect de culoare sau bazinete de contact perimontane sau intracolinare, cu terase şi câmpii aluvio proluviale întinse. La acţiunea reţelei hidrografice s-a adăugat acţiunea proceselor de eroziune a versanţilor specifice climatelor subtropical, periglaciar şi temperat care s-au succedat din Pliocenul superior şi până astăzi”.6

Trăitorii acestor meleaguri au descoperit două mari bogăţii ale subsolului: sarea şi gazul metan.

Sunt multe legende despre modul cum a început omul să folosească sarea care avea iviri la suprafaţă. În zilele noastre se pun întrebări despre modul cum au luat naştere zăcăminte atât de mari.

„… Numeroase particularităţi ale zăcămintelor de sare complică mult problema genezei sării geme şi a sărurilor de potasiu. Cea mai mare problemă este explicarea grosimii zăcămintelor de sare. Făcând abstracţie de îngroşările locale, datorite cutărilor şi acumulărilor verticale determinate de diapirism (datorită  căruia se ajunge la grosimi de mii de metri), zăcămintele de sare au în nod obişnuit grosimi de câteva sute de metri. Se ştie că apa mărilor are un conţinut de aproximativ 30‰ NaCl. Or, pentru a rezulta un depozit de sare de 300 m ar trebui să se evapore un strat de apă cu o grosime de 20 km”...

„… Când temperatura scoarţei Pământului a scăzut sub 7000C, grosimea ei era de 10 km. La această temperatură… se găseau – pe lângă alte gaze – şi clorurile, care se volatilizează la 700-800 0C”… „Când temperatura a scăzut sub 7000C, clorura de sodiu a început să precipite şi să cadă pe suprafaţa Pământului sub forma unei zăpezi, învelind complet prima scoarţă – destul de accidentată – cu un strat alb, strălucitor, gros de circa 150 m”.

„… Mult mai târziu, când s-a ajuns la temperatura critică (3740C), a început condensarea vaporilor de apă. Ploi torenţiale de soluţii hidrotermale au căzut timp de mii de ani, pe scoarţa Pământului, pentru a se evapora imediat, a se recondensa şi evapora din nou, într-un ciclu extrem de violent. Această apă caldă a dizvoltat mantia albă de sare care îmbracă Pământul şi a transportat-o în părţile mai joase, alcătuind mările şi oceanele hidrotermale din acea vreme…”

„… Primele mări şi oceane au fost sărate până la saturaţie. Sarea a suferit nenumărate recristalizări şi dizolvări în această lungă şi zbuciumată istorie a tânărului nostru Pământ. Din ea s-au format ulterior masivele de sare cunoscute azi”7

Să ne îndreptăm atenţia spre acel colţ al Podişului Transilvaniei unde natura a făurit un peisaj mirific, fără egal, Râpa Roşie (vezi foto).

Dicţionarul geomorfologic (1974, p. 161) defineşte „râpa” ca fiind o „formă de relief abruptă care ia naştere în urma unor surpări, a eroziunii torenţiale accentuate, sau a altor procese de sculptare a scoarţei”.

„Râpa Roşie este într-un pachet de depozite detritice (particule care au cel mult 1-2 cm, n.n.) foarte slab cimentate, între care predomină gresiile ce se dezagregă uşor, transformându-se în nisipuri. Printre gresii se găsesc lentile de microconglomerate care trec în pietrişuri prin spălarea liantului argilos. Porţiunile mai cimentate, în special de microconglomerate, sunt reliefate de către eroziune, punând în evidenţă structura depozitului.” Cine observă cu atenţie fotografiile poate distinge: „o tipică structură încrucişată (aşezarea rocilor sub forma unor strate de dimensiuni reduse, cu înclinări diferite, care se întretaie – conf. Dic. Geom. 172) la scară mare, cu pachete lenticulare, care reprezintă de fapt lamine oblice, rezultate dintr-o sedimentare fluvială. Caracterul continental al depozitului este evidenţiat şi de culoarea roşie care indică un mediu puternic oxidant”…

„… Vârsta formaţiunii de la Râpa Roşie nu poate fi precizată direct din lipsă de documente paleontologice. Ea se poate deduce însă indirect, din faptul că între elementele conglomeratelor se găsesc şi calcare cu numuliţi de vârstă eocenă (Priabonian – cca. 37 mil. ani), iar peste formaţiunea  roşie se dispune, într-o zonă învecinată, un pachet de marne cenuşii cu ostrei (stridii – n.n.) mari, de vârstă miocen inferioară. Rezultă că formaţiunea este de vârstă oligocenă (37 mil. ani)…”

„… În acest material eroziunea a lucrat diferenţial, generând un relief foarte aparte şi spectaculos”.

Întindere. „Râpa Roşie se întinde pe un front de 800 m şi o înălţime de 125 m, dominând malul drept al râului Secaş. Un torent afluent al acestuia (Secaşului – n.n.) este cauza marei ravinări (acţiunea de formare a revenelor – şanţurilor, datorită scurgerilor torenţiale – conf. Dic. Geom. 148) pe care a generat-o şi pe care o întreţine prin eroziune regresivă” (vezi harta). „Mare diferenţă de nivel şi lărgimea redusă (150 m) fac ca panta să fie foarte abruptă şi deci uşor de dezechilibrat. Vegetaţia neputând să prindă, apa de şiroire lucrează în voie, îndepărtând pe de o parte materialul mobil, spălând liantul gresiilor şi al conglomeratelor şi, în măsura în care acesta este calcaros, dizolvându-l. Rezultatul este o dantelărie de forme sculpturale în care predomină linia verticală: turnuri, coloane, obeliscuri, contraforturi, ce brăzdează întreaga faţă a râpei ransformând-o într-o gigantică orgă. Liniile verticale sunt, însă întrerupte de brâuri orizontale, care reprezintă de fapt strate de conglomerate mai cimentate şi care formează cornişe proeminente (partea superioară, ieşită în afară, proeminentă, a unui versant – conf Dic.geom.- 46) (vezi foto)”.

„… Rezultatul acestei îmbinări dintre tuburile verticale şi brâiete orizontale dau un straniu aspect de basoreliefuri orientale, culoarea intensă roşie şi violacee accentuând mai mult impresia de frumuseţe barbară”8

Neobositul cercetător al naturii, Alexandru Borza scria despre Râpa Roşie, că: „Păduricea din care privim grandioasa panoramă a Râpei Roşii este alcătuită din tei, stejari şi jugastru, adăpostind o ferigă rară (Asplenium adiantum – nigrum) şi arbustul Catoneaster integerrima (Bârcoace). Prin vâlcele dăinuiesc copaci foarte bătrâni de stejar pufos (Quercus pubescens), atât de rar întâlnit în Transilvania”… „Aici avem şi un decor vegetal unic în felul său, compus din flori rare pripăşite în timpul diluviului rece (Cuaternarul glaciar), din epocile calde şi uscate, apoi mai umede şi calde postdiluviale. Din prima epocă se găsesc o serie de plante stepice orientale, ierburi uscăţive, jaleşul plecat (Salvia nutans) şi cel endemic (specific regiunii) (Salvia transilvanica); din timpul cald şi uscat sunt stejarii pufoşi, apoi otrăţelul (Onosma viride), pesma (Centaurea atropurpurea), cu căpşoare neîntrecut de artistice, şi pirul crestat (Agropyron cristatum). După aceea s-a instalat o garoafă proprie numai acestor locuri: Dianthus serotinus varietas demissorum, cu flori albe şi miros suav, împodobind râpele din fund. Acestora li se mai adaugă şi multe alte plante rare, contribuind la faima naturalistă a acestui adevărat monument al naturii. În apropiere, întâlnim şi alte rarităţi floristice: cârcelul (Ephedra distachya) şi grozama (Genista spathulata).9

Zona Râpei Roşii a oferit omului condiţii prielnice de vieţuire. Descoperirile arheologice atestă urme din timpul culturii Coţofeni.

„Diversitatea copleşitoare a formelor de relief cuprinse în habitatul atât de complex al comunităţilor Coţofeni din Transilvania, este, cu siguranţă rezultanta unei sume de factori, în strânsă legătură cu activităţile social-economice. La aceşti factori, rolul peisajului trebuie privit tot mai insistent ca unul hotărâtor în preistorie, în relaţia om-habitat, chiar dacă în puţine situaţii o abordare strict arheologică o poate evidenţia.

Unul dintre siturile Coţofeni ce poate fi privit şi analizat din această perspectivă este cel de la Sebeş – Râpa Roşie (jud. Alba). Râpa Roşie este numele dat unei înălţimi (496 m altitudine maximă) aflată în zona de contact a Podişului Secaşelor cu Valea Mureşului, la dreapta zonei de confluenţă a Secaşului cu râul Sebeş”... „Pentru geologi, Râpa Roşie constituie un veritabil martor al evoluţiei zonei de la fund de mare (prin fauna acvatică surprinsă la baza masivului), până la apariţia unei faune terestre, în vecinătate, la Răhău fiind descoperită măseaua unui mamut”... „Primele cercetări arheologice în aşezarea de pe platoul superior al dealului aparţin... lui Fr. W. Schuster din anul 1865...” El a făcut o descriere amănunţită a ceramicii găsite (vase mari sau de mici dimensiuni, cu ornamentaţie specifică, „ce nu lipsea niciodată şi era răspândită peste tot corpul vasului”), ne indică fără dubii apartenenţa descoperirilor la cultura Coţofeni, confirmată mai târziu”... „Săpături sistematice au fost demarate de I. Al. Aldea începând din anul 1966, însă acestea s-au concentrat pe un mic platou numit Papuc, aflat la poalele Râpei Roşii. Abia în anul 1999, în urma desprinderii unei falii de pământ, situl de deasupra Râpei Roşii este descoperit, fiind găsite cu acest prilej numeroase materiale şi urme ale două complexe Coţofeni”... „În 2001 s-a descoperit o groapă de formă aproximativ circulară, cu diametrul de 1 m şi profilul în formă de sac, adâncindu-se cu 0,90 m”... „Inventarul gropii a fost sărac, raportat la dimensiunile sale. Mai cu seamă la jumătatea inferioară a apărut ceramică de tip Coţofeni, comună, foarte fragmentată, ce provenea însă de la vase diverse ca formă şi destinaţie (ceşti, străchini, castroane, vase de provizii), decorate prin incizie, impresiune, unele în maniera împunsăturilor succesive, ce se pot data pe parcursul fazei a III-a. Alături de ceramică au mai apărut, cu totul sporadic, urme de cărbune şi un mic fragment de ocru roşu. Aproape de gura gropii, la partea superioară, se aflau aranjate mai multe pietre (gresii), trei dintre ele purtând pe una din feţe urme de folosire/finisare, ce ne determină să le interpretăm drept fragmente ale unor râşniţe”... A mai fost descoperit pe un bolovan,  „prelucrat pe jumătate, o figură antropomorfă”... „Pornind de la una din funcţiile „capului” sculptat de la Sebeş - Râpa Roşie, cea de râşniţă, ca şi de la asocierea sa în respectivul complex cu mai multe râşniţe, putem aprecia că ne aflăm în faţa reprezentării unei divinităţi subordonate unui cult al fertilităţii şi fecundităţii”...

„Caracterul accidental al apariţiei gropii de cult de pe Râpa Roşie şi imposibilitatea de a cerceta complexul în raport cu zona imediat distrusă de alunecările de teren, ne privează, desigur, de anumite observaţii ce se puteau dovedi extrem de folositoare”. 10

„Pe timpul dominaţiei austro-ungare, artileria făcea aici exerciţii de tir, dărâmând coloanele şi piramidele dantelate de mâna măiastră a naturii”.

Alexandru Borza ne îndemna că la Râpa Roşie: „Doar ochiul excursionistului şi obiectivele aparatelor de fotografiat ale turiştilor se vor îndrepta de acum încolo spre aceste falnice coline, pentru a le privi şi a prinde grandioasa făptură, pentru a face cunoscut în cercuri tot mai largi un punct pe cât de pitoresc al naturii, pe atât de accesibil tuturor”.11

                                          Prof. Ilie Furduiu

 Bibliografie

1, 2, 3) Neculai Velichi (1971) "Anecdotele ştiinţei", pp. 152-157; 69; 38, Ed. Albatros, Bucureşti.

4) V. Ianovici, M. Borcoş, M. Bleahu ş.a. (1976), "Geologia Munţilor Apuseni", pp. 557-596, Ed. Academiei, Bucureşti.

5. Emilia Saulea (1967), "Geologie istorică", pp. 726-727, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

6. Petre Coteţ (1973), "Geomorfologia României", p. 266, Editura Tehnică Bucureşti.

7. Viorel Brana (1976), "Zăcăminte nemetalifere din România", pp. 62-70, Editura Tehnică, Bucureşti.

8. M. Bleahu şi colab. (1976), "Rezervaţii naturale geologice din România", pp. 34-36.

9. Alexandru Borza (1987), "Amintirile turistice ale unui naturalist", pp. 189-190, Editura Sport-Turism, Bucureşti.

10. Cristian Ioan Popa (2006), Apulum XLIII/1, pp. 45-55.

11. Alexandru Borza, op. cit., p. 91