România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Aderarea Evreilor la Unire

Din Bucureşti se anunţa, ca Evreii ardeleni stabiliţi în România au ţinut în 31 Martie la Bucureşti o adunare spre a lua poziţie faţă de situaţia creată prin rezoluţiunea dela Alba-Iulia. După mai multe discursuri, din cari transpiră deplina încredere şi aderare la Unire s’a votat cu unanimitate urmă­toarea moţiune:

«Evreii    ardeleni,   domiciliaţi în Bucureşti,   întruniţi  în ziua   de   18/31 Martie,   luând   cunoştinţa de actul din Alba-Iulia diu   18 Novembre l Decembre 1918, aderă din inimă şi cu multă satisfacţie la  programul    cuprins    în acest act, având în vedere, că dispoziţiunile privitoare la libertatea naţională, la întrebuinţarea   liberă a limbei  maternă  în   învăţământ,   administraţie şi justiţie, la reprezentarea proporţională cu populaţiunea în parlament şi guvern la asigurarea de drepturi egale, de autonomie culturală, religioasă şi politică, precum şi la necondiţionata libertate a presei, a întrunirilor şi a asociaţiunilor, corespund în totul principiilor liberale şi democratice ale vremurilor actuale».

Ca motivare a moţiunei s’a accentuat,  că principiile   enunţate în actul din Alba-Iulia, sunt concepute în spiritul   cel   liberal   şi mai   drept şi Evreii găsesc o garanţie   în nobilii   iniţiatori ai acestui act:   că cele cuprinse   acolo se vor realiza şi în fapt.   Oameni cari în   propria   lor   experienţă   au   ajuns prin evoluţiunea   ideilor la programul de azi,   vor   sti să   nu   stingherească naţiunile  în  libera   lor desvoltare.   O unire ou România făcută în aceat spirit nu   poate   fi decât   salutată cu veselie şi entuziasm.

S’a decis apoi să fie aleasă o delegaţiune cu   următoarele   însărcinări

1) a prezentă autorităţilor competente acţiunea  votată, precum şi un proces-verbal al discuţiunilor urmat urmate de aderenţi ;

2) a interveni la Evreiî domioiliaţi în provincie ca să adereze cu toţii la moţiunea votată;

3) a stărui la comunităţile evreeşti în Ardeal ca să adere la programul din Alba-Iulia.

În ziua de l Aprilie comisiunea Evreilor Transilvăneni s’a prezentat d-lui Mlhail Popovici, consilierul afacerilor  Transilvănene  la ministerul  de Interne, cu moţiunea votată.

Oratorul în câteva cuvinte bine simţite a arătat bucuria pe care o resimt toţi Evreii, că li-s’a dat ocazia să facă actul de aderenţă la unirea ţerilor desrobite cu România. Prin liberarea pământului românesc s’a înfăptuit un act de justiţie şi morală superioară.

D-l Mihail Popovici îşi exprimă părerea de bine, că Evreii se alipesc la acest act de uniri. La Românii ardeleni nu a existat niciodată antisemitismul adevărat, antisemitismul Românilor din Ardeal eră în drept în contra acelora, cari făceau cauză comună cu Maghiarii, Astăzi dupăce a dispărut hegemonia brutală şi anticulturală a Maghiarilor suntem convinşi, că’ Evrei se vor alipi cu toată încredere, şi devotamentul la România Mare şi în declaraţia dela Alba-Iulia sunt depuse normele, cari vor călăuzi constituţiunile noastre de stat şi politică românească.

Comisiunea va pleca cu moţiunea votată la Sibiiu pentru a o prezentă preşedintelui Consiliului Dirigent d-lui Iuliu Maniu