România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

PROCES VERBAL

   

luat în şedinţa plenară al Consiliului naţional român din Blaj, ţinută la  1 Noiemvrie 1918 în sala mare a Institutului „Patria”, fiind de faţă, pe lângă membrii biroului, numeroşi intelectuali şi meseriaşi din loc şi jur.

 

Şedinţa se deschide pe la orele 4 p.m.

 

1. Deschizând prezidentul dr. Vasile Suciu şedinţa, comunică ordinul Consiliului Naţional Român Central din Arad şi a prezidentului dr. T. Mihail de a constitui consilii comitatense. Consiliul nostru din Blaj trebuie deci întregit în mod potrivit şi decretat de Consiliul Naţional românesc comitatens.

După o discuţie mai lungă la care iau parte dr. loan Coltor, dr. Dănilă Sabo, dr. Victor Macavei. Nicolae Negruţiu, se hotărăşte ca pe lângă membrii comitetului aleşi în prima şedinţă să fie aleşi toţi membrii de până acuma ai clubului comitatens, care nu sunt în acest comitet, apoi bărbaţi fruntaşi din toate cercurile pretoriale şi reprezentanţi din comunele fruntaşe, în număr total de 50-55.

Pentru candidare în acest comitet se alege o comisie de trei: dr. D. Sabo, dr. Ioan CoItor. dr. Victor Macavei. După o pauză de 15 minute comisia propune în Consiliul Naţional român din comitatul Alba Inferioară de membri pe următorii domni: dr. Vasile Suciu, Dr. Alexandru Nicolescu, Dr. Izidor Marcu, Dr. Ambroziu Chelţianu, Juniu Brut Micu, Juniu Brut Hodoş, Ştefan Roşianu. Dr. Alexandru Rusu, Dr. loan Cotor, Dr. Zenovie Pâclişanu, Gavrilă Precup, Alexandru Ciura, Dr. Octavian Prie, Petre Suciu, Ioan Fechete Negruţiu, Ştefan Pop, Aurel C. Domşa, Dr.Dănilă Sabo. “Fl. C’. Domşa, Dr. Ionel Pop, Dr. Cornel Ordace, loan Maior, Dr. Iustin Nestor, Ştefan Dragoş, Eugen Nicola, Dr. Alexandru Borza, Augustin Caliani, Valer Suciu, Ovid Hulea, Traian Gherman, loan Fodor, Nicolae F. Negruţiu, Dr. Eugen Solomon, Oprea Bucur Popa. Din cercul Alba Iulia: Ioan Teculescu, Vasile Urzică. Dr. Ioan Marciac, Dr. Alexandru Fodor, Nicolae Lobonţ. Din cercul Ocna (Sibiului): Dr. Nicolae Cristea, Bazil Haţegan. Din cercul  Vinţului de Jos: Iacob Stânea. Din cercul Zlatna: Emanuil Beşa. Iacob Domşa, Iuliu V. Albini. Din cercul Abrud: Iosif Gnmboş, Dr. Laurenţiu Pop, Dr. Vasile Ciura. Din cercul lghiului: Ioachim Totoian. Din cercul Teiuş: Valer Dăianu, Liviu Bitea. Din cercul Aiud: Ioan Maior, Dr. Ioan Maior, Nicolae Marcu. Din cercul Uioara: Emil Pop. 

Şedinţa declară pe toţi aceşti domni de membri ai Consiliului naţional român comitatens şi hotărăşte ca această listă să se poată întregi cu 5-6 persoane. După ascultarea dorinţei cercurilor pretoriale mai îndepărtate.

Prezidentul  pune în discuţie alegerea unui Comitet executiv dintr-un număr restrâns de membri care să hotărască în chestiile mai momentoase.

Comisia de trei propune, iar adunarea declară de aleşi în Comitetul executiv pe domnii: Dr. Vasile Suciu, prezident, Dr. DănilăSabo, Dr. Alexandru Nicolescu. Gavrilă Precup, Dr. Ambroziu Cheţianu, Dr. Victor Macavei, Dr. Ioan Pop. Ştefan Roşianu.

La punctul “Eventuale propuneri”dr. Zenovie Paclişanu întrebă prezidiul dacă s-a executat hotărârea cu privire la organizarea în Garda Naţională română.

Şeful gărzii. Căpitanul Virgil Pop răspunde ca străinii fac numai serviciu auxiliar pe lângă însăşi  garda românească.. Comanda este şi va fi exclusiv  în mâini româneşti. Organizarea şi disciplinarea gărzii acum este în curgere. Adunarea ia la cunoştinţă acest răspuns.

Şedinţa se încheie la orele 5.

                                                                                                      Vasile Suciu, prezident

                                                                                                            dr. Alexandru Borza notar

1918 nov. 11, Blaj -

 Procesul-verbal al adunarii de constituire a CNR al comitatului Alba Inferioara