România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Asociaţia istoricilor din Republica Moldova -

Comunicat de presă

 

În legătură cu situaţia actuală - din domeniul cercetării şi predării istoriei în Republica Moldova, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova se pronunţă pe următoarele subiecte:

I. Impactul politicii comuniste asupra învăţământului, istoria, viziunea AIRM asupra reformării învăţământului istoric.

Reieşind din faptul că guvernul comunist a politizat şi ideologizat învăţământul istoric care a condus la degradarea educaţiei istorice, AIRM propune lansarea unui proces democratic şi transparent de reabilitare a istoriei ca disciplină şcolară, urmat de elaborarea unui pachet de acte ce ar facilita promovarea unor politici educaţionale colective şi eficiente.

        a) reabilitarea în lista examenelor de bacalaureat a istoriei care ar facilita o mai bună însuşire a acestui obiect şi ar contribui calitativ la formarea cetăţeanului;

        b) elaborarea şi aprobarea concepţiei naţionale de predare a istoriei;

        c) aprobarea unui set de cerinţe şi criterii actuale de elaborare a manualelor şcolare;

        d) lansarea concursului de elaborare a unei serii noi de manuale la istorie, care să aibă la bază principul alternativei (minimum două manuale la obiect pentru fiecare clasă);

        e) ţinând cont că majoritatea manualelor actuale de istorie (integrată) conţin un şir de erori, sunt politizate şi nu corespund rigorilor educaţionale contemporane (vezi raportul institutului de Analiză Internaţională a Manualelor Şcolare „Georg Eckert” din aprilie 2006 ascuns de guvernarea comunistă şi dat publicităţii de către AIRN abia pe data de 28.10.2009 solicităm retrocedarea şi înlocuirea lor până la elaborarea setului nou de manuale cu manualele existente.

II. Poziţia AIRM privind „Enciclopedia Republicii Moldova”

La finele lunii august 2009 a fost pusă în circuit „Enciclopedia Moldovei”, Republica Moldova, Chişinău, 2009, despre conţinutul căruia comunitatea ştiinţifică a exprimat mari rezerve.

Având în vedere netransparenţa prin care s-a lucrat la editarea acestui volum, lipsa unui concept ştiinţific privind editarea „Enciclopediei Moldovei”, netransparenţa în angajarea personalului (30 de unităţi) dar şi a autorilor pentru scrierea articolelor, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova constată:

       1. Lucrarea  „Enciclopedia Republicii Moldova” din punct de vedere ştiinţific, nu justifică banii alocaţi;

       2. Conţinutul „Enciclopediei Republicii Moldova” nu corespunde nivelului actual a ştiinţei.

       3. Conceptele istorice puse la baza „Enciclopediei Republicii Moldova”,în mare parte de factură sovietică compromit imaginea Republicii Moldova în calitate de stat suveran

În acest context, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova consideră necesar să specifice:

      1. Programul „Enciclopedia Republicii Moldova”, în formatul actual, în condiţiile crizei economice prin care trece Republica Moldova este un lux inacceptabil, care trebuie restructurat şi redevenit.

     2. Lucrarea „Enciclopedia Republicii Moldova” trebuie reevaluată sub aspect istoric de către cercetători credibili fără intervenţia dictatului administrativ şi politic.

     3. „Enciclopedia Republicii Moldova” trebuie să devină cu adevărat o carte de vizită a ţării noastre şi nu o carte a ruşinii naţionale.

III. Reconceptualizarea proiectului ASM „Istoria Moldovei. Două state, două academii de ştiinţe o singură istorie”.

Având în vedere graba şi netransparenţa cu care s-a lucrat la formarea grupurilor de lucru privind elaborarea monografiei colective „Istoria Moldovei”, la selectarea coordonatorilor şi a specialiştilor pentru scrierea celor şase volume preconizate ţinând cont de lipsa până în prezent a unui concept ştiinţific unitar, precum şi de faptul că lucrarea cu denumirea „Istoria Moldovei”, atât teritorial cât şi istoric priveşte două state cu limbă şi istorie comună - Republica Moldova şi România, pornind de la faptul că scrierea unui studiu de o asemenea anvergură - doar de către specialiştii din Republica Moldova ar reprezenta un act care unilateral ar prejudicia într-un anumit fel bunele relaţii de vecinătate cu România, iar actul academic în  sine va nega o tradiţie istoriografică naţională constituită de secole.

În scopul eliminării suspiciunilor acumulate în ultimii ani, dezvoltării parteneriatului dintre Republica Moldova şi România, întăririi colaborării dintre Academia de Ştiinţă a Moldovei şi Academia Română, Comitetul de Conducere al Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova consideră oportun a veni cu următoarele sugestii de ordin principial.

      1. Revizuirea Academiei de Ştiinţe a Moldovei în spirit european, asupra conceptului de elaborare a istoriei naţionale, discutării acestuia în mod public, într-un format larg, cu o antrenare plenară a comunităţilor academice şi universitare.

     2. Iniţierea de către Academia de Ştiinţe a Moldovei a unui parteneriat cu Academia Română în vederea elaborării şi publicării în comun a unei lucrări academice privind istoria naţională de care duce lipsă Republica Moldova.

     3. Constituirea, în acest context pe bază de paritate a unui grup de lucru comun, din cercetători din Republica Moldova şi România pentru elaborarea conceptului ştiinţific al viitoarei lucrări cât şi în vederea selectării transparente a colectivului de autori pentru scrierea acestui studiu fundamental

    4. Aprobarea unui program durabil şi viabil privind realizarea proiectului de istorie naţională.

IV. Cu privire la restabilirea Institutului de Istorie.

În anul 2005, la insistenţa guvernării comuniste, din considerente politico-idelogice, conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a desfiinţat Institutul de Istorie, rămăşiţele acestuia fiind dizolvate în cadrul unei noi structuri, preponderent de factură juridică.

Foştii demnitari comunişti au tratat cu ostilitate Institutul de Istorie, dat fiind neacceptarea de către ei a principiilor istorismului şi obiectivităţii în cercetarea ştiinţifică, au desconsiderat cu desăvârşire autonomia academică, au intervenit politic în procesul de cercetare ştiinţifică, au încercat să (re)impună cenzura ideologică în sfera ştiinţei istorice, au promovat mediocritatea, slugărnicia, incompetenţa şi modelul sovietic de abordare a trecutului istoric.

Fostul regim a urmărit să pună căluşul în gura adevărului istoric, iar cercetătorul ştiinţific să fie transformat într-o slugă obedientă a propagandei comuniste, ieftine, ignorante şi false.

Prin lichidarea Institutului de Istorie, comunitatea istoricilor a avut de suportat o lovitură grea, dar, din fericire, nu letală. Azi a sosit momentul să reparăm o nedreptate, una din câte au fost comise de guvernanţii comunişti şi să readucem Institutul de Istorie acolo unde a fost şi unde trebuie să fie - în inima Academiei. El trebuie să devină o instituţie academică de prestigiu care să dea cursivitate şi orizont efortului de recuperare istorică şi să reprezinte cu demnitate ştiinţa academică din Republica Moldova.

În contextul celor exprimate, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, solicită conducerii Academiei de Ştiinţe să revină asupra problemei în cauză şi să restabilească Institutul de Istorie în formatul academic general recunoscut.

Chişinău, 3 noiembrie 2009

Preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova

prof. Sergiu Musteaţă

Notă. Materialul a fost transmis de către preşedinţa Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Columna” a judeţului Arad, scriitoarea Lucilia Dinescu