România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Mărturii şocante despre umilirea, împilarea şi terorizarea neamului şi credinţei româneşti din Ardeal

   

                                                                                                                                                                                            “Cine altul ca românul

                                                                                                                                                                                               a fost sclav în a sa ţară?

                                                                                                                                                                                               Şi-a văzut schimbări mai multe

                                                                                                                                                                                                în pământul părintesc?

                                                                                                                                                                                                Cine suferi ca dânsul,

                                                                                                                                                                                                soartă tristă şi amară?

                                                                                                                                                                                                 Deschizând a lui anale,

                                                                                                                                                                                                 lacrimi, sânge eu zăresc!”

                                                                                                                                (George Creţeanu, Cântec nou, fragment, în “Steaua Dunării”, 1856, p. 28)

 Omul, ca entitate fiinţială conştientă, e firesc şi indispensabil, în acelaşi timp, să se raporteze la câteva repere sau jaloane legate de familie, comunitate, istorie şi activitatea pe care o desfăşoară. În acest context, psihologul japonez Takeo Doi afirma că “cei ce n-au avut niciodată sentimentul de a aparţine unei comunităţi nu pot trăi în demnitate umană şi nici nu pot să-şi dezvolte propria identitate ori să-şi asume o responsabilitate faţă de alţii”. Iar scriitorul american N. Scott Momaday, pe acelaşi ton, continuă: “Atâta timp cât nu ne vom putea aminti de istoria noastră, vom rămâne în captivitate. Noi nu avem şanse de viitor decât dacă ne asumăm în mod conştient propriul trecut”.1 Şi am putea spune că pe aceeaşi lungime de identitate şi gândire, marele nostru savant şi istoric, Nicolae Iorga, sublinia că numai aplecându-ne asupra trecutului putem avea tăria faptelor de astăzi şi că omul dezrădăcinat de trecutul său, al familiei, al identităţii sale naţionale, culturale, este omul care poate fi manipulat foarte repede şi uşor, cum completează regizorul şi actorul Dan Puric.2

Am făcut acest modest preludiu justificativ pentru a pregăti câtuşi de puţin calea pe măsură şi în a semnala, a vesti şi a recomanda spre lecturare, meditaţie şi adâncă pioşenie o lucrare sacră pentru memoria şi conştiinţa românească din, Transilvania: Deznaţionalizarea şi maghiarizarea românilor din Ardeal prin biserică şi şcoală înainte de l Decembrie 1918, un adevărat codex alcătuit din, documente, memorii şi statistici, extrase din arhive, ce dau mărturii elocvente şi şocante, în acelaşi timp, despre umilirea, împilarea şi terorizarea neamului şi credinţei româneşti din Ardeal.

Povara enormă pe care şi-a asumat-o şi cutezanţa de a întreprinde o astfel de lucrare de proporţii îi aparţine unui redutabil străjer, decriptator, apărător şi promotor al tezaurului istoric, religios şi moral al poporului român, cărturarul şi patriotul IOAN STRĂJAN din Alba Iulia. Am certitudinea că dl. Ioan Străjan, dintr-un reputat economist întru cele materiale, s-a dedicat întru a deveni un iconom înţelept (Lc. 16, 8-10) şi întru cele spirituale.

Cartea în format 20/28cm, cu 335 de pagini a apărut în condiţii grafice excelente la Editura Altip din Alba Iulia în luna noiembrie 2009.

Lucrarea este structurată în trei părţi, precedate de o introducere şi prefaţată de un “Argument pentru libertatea adevărului”, semnat de scriitorul Ion Mărgineanu.

Partea I cuprinde un număr de 10 documente expuse în peste 100 de pagini (13-118), majoritatea prezentate după original, în xerocopii care exprimă reacţiile, luările de poziţie şi intervenţiile întreprinse împotriva autorităţilor maghiare, în cârdăşie cu cele papale, de înfiinţare a Episcopiei greco-catolice de Hajdu-Dorog, în anul 1912. Şirul manifestărilor împotriva acestui abuz contra naţiunii române a culminat cu ADUNAREA de protestare a clerului şi poporului român greco-catolic contra Episcopiei greco-catolice maghiare de la Hajdu-Dorog , plănuită de Guvernul Ţării, - ţinută în ALBA IULIA la 29 mai 1912. Procesul verbal încheiat cu această ocazie reflectă “durerea în suflet şi îngrijorarea pentru viitorul bisericii”, deoarece se stipula în decretul de înfiinţare a acestei episcopii “introducerea limbei liturgice maghiare” (p. 50), “o primejdie... mai mare decât toate câte au fost vreodată ameninţată... naia bisericii noastre” (p. 51). Este denunţată perfidia politicii maghiare deoarece “apariţia din zilele noastre a aşa numiţilor greco-catolici maghiari, la noi în Ungaria, e uşor de priceput. Mulţi din maghiarii gr. cat. şi greco-orientali de astăzi sunt ruteni, români ori sârbi maghiarizaţi, iar o parte din ei sunt creaţi de guvernele maghiare mai din coace” (p. 66). “Înfiinţarea episcopiei gr. cat maghiare o osândeşte scopul Bisericii lui Hristos: de a nu face din biserică un instrument politic de deznaţionalizare şi de siluire” (p. 100). “De almintrelea scopul guvernului maghiar, în toate faptele sale, începând de prin anii 1870 şi mai ales de la anii 1890 încoace, a fost şi este: maghiarizarea popoarelor nemaghiare din Ungaria. Prin maghiarizarea lor guvernul voieşte crearea statului naţional unitar maghiar” (p. 78 şi 101). De asemenea este condamnată şi complicitatea Scaunului papal şi asigurările că românii nu vor fi obligaţi să renunţe la limba lor, ca fiind, simple şi amăgitoare artificii protocolare. Dar iată textul consemnat în procesul verbal: “Garanţiile pe cari eventual ni le-ar da S. Scaun, că fraţii noştri români designaţi să treacă la noua episcopie gr. cat. maghiară nu vor fi siliţi să-şi lase rostul lor român şi limba română, pe noi nu ne îndestulesc şi nu ne pot îndestuli. Nu din defectul S-lui Scaun ci din vina guvernanţilor noştri. Avem experienţa noastră de mai multe decenii. Pentru că alta este legea de pe hârtie, şi alta este legea din praxă, poruncită de interesele mai înalte ale «statului naţional unitar maghiar şi alte vor fi garanţiile puse pe hârtie de S. Scaun şi alta va fi trista realitate” (p. 104).

Un lucru important pe care participanţii la această Adunare protestatară, l-au remarcat şi subliniat este faptul că au avut luciditatea să pună degetul pe rană, să identifice cauza ce a generat această stare umilitoare a Bisericii unite din Transilvania şi pe care procesul verbal l-a consemnat: “Prin înfiinţarea acestei episcopii gr. cat maghiare, se vătăma drepturile rezervate de strămoşii noştri cu prilejul unirii lor cu Roma: de a rămâne în ritul şi limba românească” (p. 84). Sunt reliefate lipsa de onestitate faţă de acel act şi indolenţa cu care este tratată Biserica greco-catolică din Transilvania. “Şi tocmai de aceea, noi nu putem suferi ca aceşti fraţi ai noştri să fie rupţi cu forţa din trupul nostru şi înghiţiţi pe vecie de molohul maghiarimii chiar prin biserică. Metropolitul Atanasie, când a subscris Manifestul de unire de la 7 octombrie 1698, a adaus aceste clause: «Şi aşa ne unim acei ce-s scrişi mai sus, cum toată legea noastră, slujba bisericii, liturghia şi posturile şi darul nostru să steie pe loc. Iar de n-ar sta pe loc acelea, nici aceste peceţi să n-aibă nici o tărie asupra noastră»” (p. 85).

Partea a II-a a volumului de documente cuprinde o serie de materiale şi comentarii selecţionate şi redate de publicaţiile anului 1912 cu privire la înfiinţarea Episcopiei greco-catolice maghiare de la Hajdu-Dorog. Majoritatea publicaţiilor româneşti din Ardeal, în frunte cu “Unirea” de la Blaj , denunţă acţiunile perfide de deznaţionalizare şi maghiarizare a românilor din Transilvania prin înfiinţarea respectivei episcopii. “Enciclica papală despre canonizarea nouei Episcopii... ne vesteşte acest crud adevăr: 83 de comune se rump fără nici o şovăire din trupul provinciei noastre mitropolitane, aruncându-se câteva zeci de mii de credincioşi în braţele unei mame vitrege, care nu mântuirea, ci pieirea lor o vrea. Şi ne doare aşa de mult nedreptatea aceasta grozavă ce se face şi bisericii şi neamului românesc, pentru că ne vin din două locuri, de unde nu ne aşteptam” (Unirea nr. 74, din 16 iulie, 1912), (p. 121). întreaga opinie publică este contrariată şi “nu poate crede că acelaş Cap al bisericii, care ne laudă pentru credinţa şi fidelitatea noastră, în acelaşi timp să ne facă odioasă biserica şi pe credincioşii ei să-i dee pradă unor uneltiri duşmănoase. Nu se poate ca Scaunul papal să degradeze aşa de mult biserica catolică, cât să o facă unealtă în mâinile unor politicieni necinstiţi, lucrând şi din a sa parte la nimicirea unei naţiuni care a ţinut totdeauna la acea biserică” (ibidem, p. 122).

Ziarul “Unirea”, nr. 105 din 10 octombrie 1912, publică un protocol în urma conferinţei episcopilor convocaţi la Blaj de mitropolitul Victor Mihalyi de Apşa, prin care se protestează împotriva înfiinţării noii episcopii maghiare, stăruindu-se “ca Preafericitului Părinte să i se spună adevăratul şi genuinul stat al chestiunii şi că în ce greu impas intră cauza S. Uniri la poporul român...” (p. 132). Marea derută în sânul clerului şi credincioşilor o exprimă tot “Unirea” nr. 116 din 5 noiembrie 1912: “într-adevăr mare blestem pe noi Episcopia de Hajdudorog! Treziţi astfel în faţa crudei realităţi, dăm din mâini şi din picioare, neştiind ce să începem şi de ce să ne apucăm” (p. 134).

“Telegraful Român” nr. 46 din 28 aprilie/11 mai 1912 după ce prezintă Episcopia de Hajdudorog ca “un atentat îndreptat contra limbei... şi un nou mijloc de maghiarizare”, redă opinia unui preot greco-catolic care spune că “după ce Roma, pe care noi uniţii, totdeauna acum de peste 200 de ani, o am cinstit, ca pe o mamă dulce, acum s-a făcut maşteră, şi din ce ne-a dat acum 60 de ani astăzi ne ia, ca să ne lase pe mâna ucigaşilor neamului nostru” (p. 149). Ziarul amintit îşi încheie articolul cu un ton sumbru şi cu o totală dezamăgire faţă de soarta Bisericii Unite. “E un glas de durere, un glas de desperare acesta izvorât din un suflet năcăjit... care ne face să înţelegem ce se petrece acum în sufletele pline de amărăciune ale celor osândiţi să-şi piardă limba, prin însăşi biserica, pe care ei, tocmai pentru salvarea şi asigurarea limbei au unit-o cu Roma, în sufletele celor ce se văd astăzi deziluzionaţi şi înşelaţi în toate aşteptările mari, legate de Roma!” (p. 150).

Partea a III-a şi ultima a volumului documentar cuprinde mai multe documente istorice şi religioase de o mare importanţă şi mai puţin cunoscute până acum publicului de rând pentru că n-au fost până acum traduse şi prezentate integral

Dintre aceste documente de o importanţă capitală pentru orice conştiinţă românească este “MEMORIUL rugăminţilor şi greutăţilor clerului şi poporului româno-valah unit din Transilvania şi părţile încorporate care îngenunchează în faţa tronului Maiestăţii Regeşti Prea auguste a Ungariei şi Boemiei pentru remedii potrivite şi mângâiere”. Acest Memoriu al episcopului Inochentie Micu din 1743, care în formatul cărţii se întinde pe 14 pagini, este prin excelenţă documentul cel mai expresiv al umilinţelor, împilărilor şi terorizărilor perfide la care autorităţile străine (maghiare, habsburgice şi papale) au supus populaţia românească din Transilvania. Câteva fragmente din acest Memoriu ne sunt de-a dreptul grăitoare şi înduioşătoare: “Observând cu amărăciune şi durere în suflet că doar privilegiile noastre sunt călcate în picioare, deşi privilegiile altor locuitori ai ţării sunt respectate cu stricteţe, ne îndreptăm rugători spre bunătatea înnăscută a Maiestăţii Sale Preasfinte şi, de nevoi, în genunchi aşternem greutăţile noastre în faţa pietăţii şi justiţiei Maiestăţii Voastre pentru remediu potrivit. ...deoarece nu avem nici o altă speranţă, în afară de Dumnezeu, decât bunătatea Maiestăţii Voastre Preasfinte, către ea ne îndreptăm cu cea mai mare cinstire, iar greutăţile noastre de care suntem împovăraţi, în ciuda cuprinsului menţionatelor privilegii şi diplome, le prezentăm în genunchi dreptăţii şi îndurării Maiestăţii Voastre Preasfinte, pentru mângâiere potrivită. Ne plângem... că este interzisă ridicarea capelelor sau altarelor în locuri în care se află mai mult de 20-30 de oameni sau construirea de biserici chiar în locurile unde se găsesc mai mult de 100, 200 sau chiar 300 de suflete, că sunt distruse şi scoase crucile şi icoanele, că laicilor ritului nostru li se interzice să dea ascultare slujbaşilor noştri bisericeşti şi chemărilor lor şi de alte asemenea ticăloşii săvârşite în toate locurile împotriva legilor umane şi divine” (p. 157). “In scaunele săseşti ni se smulg pământurile, păşunile, munţii, pădurile, la fel cârciumile, morile şi alte locuri şi venituri care au fost folosite de ai noştri în vechime!” (p. 158). “Poverile noastre sunt apăsătoare şi contrarii-nu numai dragostei creştineşti şi frăţeşti, ci şi legilor divine şi bisericeşti şi fără nici un temei, de vreme ce se săvârşesc în mod continuu şi nu pot tăgădui trebuinţele” (p. 159). De asemenea, episcopul Inochentie se plânge şi cere ridicarea “poverii.., teologului” iezuit care era ca un ghimpe în coastele ierarhului român (p. 167). De o astfel de anomalie “cu greu s-a mai auzit pe pământ3', ca un episcop să fie “sclavul teologului, împotriva sfintelor canoane, a privilegiilor bisericeşti, a obiceiurilor oricărui neam care respectă persoanele consacrate lui Dumnezeu şi mai cu seamă episcopii”, “...acest lucru este ruşinos şi deloc potrivit şi chiar jignitor nu numai pentru un episcop, dar chiar pentru un abate sau un stareţ de mănăstire ca să primească în gazdă un cenzor lipit de sine şi să-l hrănească, mai ales dacă el însuşi duce lipsă...” Nici într-un loc din lumea catolică nu s-a pomenit ca un episcop să fie supravegheat sau inspectat de un teolog. “De ce episcopul nostru de Făgăraş, acum după unire, trebuie să fie supus unei astfel de condiţii, deşi noi, chiar înainte de unire, în timpul principilor necatolici, am avut întotdeauna episcopul plin ba chiar arhiepiscop, iarăşi nu ştim”. “Diplomele au fost acordate în vremea unirii, dar punerea lor în practică nu a avut loc niciodată, ci a fost mereu amânată, astfel încât episcopul nostru, care ar trebui să fie părtaş la toate drepturile episcopilor de rit latin, precum reiese din cele arătate, a trebuit să suporte cu cea mai mare durere să-i fie limitată jurisdicţia de către duşmanii săi, ca pricinile bisericeşti să fie aduse de ei la judecată, ca parohii noştri să fie instalaţi şi depuşi fără ştirea lui, să fie limitat numărul lor, să fie duşi după plăcerea lor la judecată...”. Toate aceste abuzuri, “modul acesta violent şi nepotrivit de a proceda “sunt prezentate în faţa împărătesei Măria Tereza pentru a cunoaşte “aceste excese pe care episcopul nostru le-a suportat şi le suportă, fiindcă nu poate să nu existe un remediu pentru atâţia care încalcă atât legile divine, cât şi cele omeneşti, pentru păstrarea jurisdicţiei şi a imunităţii bisericeşti din cauza lipsei ajutorului datorat prin puterea articolului XIV al diplomei leopoldine. Aceste rele sunt foarte mari şi grave şi atrag după sine consecinţe cum se vede bine fără vreo altă discuţie...” Cu toate insistenţele şi rugăminţile “în genunchi” adresate “Preasfintei Maiestăţii Regeşti, stăpâna noastră mult îndurătoare şi prea binevoitoare” (p. 156) plângerile făcute de episcopul Inochentie Micu în numele întregului cler de rit grecesc, ca şi în numele naţiunii valahe unite din Transilvania” (p. 169) rămân mute în faţa Curţii de la Viena. Ba mai mult, împărăteasa ‘îşi pleacă urechea la bârfele Dietei şi episcopul fu chiemat la Viena , prin ordinul împărătesei din 15 iunie 1744. După ce obţinu de la sinod răspunsul că dacă nu li se recunosc drepturile vor părăsi unirea, episcopul Ioan Inocenţiu Micu-Klein pleacă la Viena în 23 iulie... Căzut în dizgraţia împărătesei, aproape disperat de a o scoate la liman cu adversarii săi, îndemnat prin intrige ţesute înadins de neliniştiţii săi duşmani, ameninţat de a fi închis la Gratz , între cei mai mari criminali, Ioan Micu-Clain fuge la Roma , leagănul obârşiei şi credinţei noastre! să cerşească dreptate şi sprijin Papei Benedict al XIV-lea, în lupta sa sfântă.” Marea speranţă care şi-o punea el în Roma şi în papă i s-a spulberat la scurt timp pentru că şi papa, ca toţi mai marii lumii, sunt în cârdăşie unii cu alţii pentru interesele lor şi nu a celor obidiţi, aşa că nici papa n-a putut-o supăra pe Maiestatea Sa pentru un amărât de episcop valah. Prin urmare, “sechestrându-i-se averea, la propunerea comisiei aulice transilvane din Viena, Klein ajunse la atâta sărăcie în Roma, încât pentru a-şi întreţine ultimele zile de sbucium şi lupte, fu silit să-şi pună zălog crucea, podoaba rangului său de prelat, - care fu răscumpărată apoi de episcopul Orăzii-Mari. Papa mângâia pe Inocenţiu că împărăteasa nu-i poate lua demnitatea de episcop. Văzând însă imposibilitatea unei întoarceri în patrie, îl sfătuia să demisioneze de buna voie, dându-i-se astfel mijloacele de traiu... Lipsit chiar de trebuitoarea pâine de toate zilele, văzând că rugăciunile sale, cari ar fi înduplecat chiar o inimă de piatră, rămân fără răsunet la Viena , episcopul Ioan Inocenţiu Micu-Klein renunţă la episcopat în 1751 şi trăi la Roma cu o pensiune anuală de l.200 florini, încă 17 ani, îngrijit doar de un nepot al său...” (Din disertaţia lui Gh. Biriş intitulată “O pagină de istorie. Din viaţa şi activitatea marelui episcop mucenic Ioan Inocenţiu Micu-Clain”, publicată parţial în foaia “Unirea”, nr. 6 din 8 februarie 1930, reprodusă în volumul de faţă la pag. 171).

Semnificativă şi emoţionantă rămâne scrisoarea pe care preoţii din Transilvania, adunaţi la Sinodul din Daia, din 23 septembrie 1747, o trimit episcopului lor din exil ca să nu-i lase şi să continue lupta de a reveni în ţară. “...vă înştiinţăm că, dacă Preaînălţimea voastră de bună voie sau prin nenorocire sau din orice alt chip ar fi constrânsă să facă acest lucru (demisia), poporul acesta valah va renunţa la unire; aceştia strigă într-un glas că, dacă Domnia Voastră Preailustră se va întoarce, orice le va arăta că trebuie făcut aşa vor face şi dacă nu vă veţi întoarce nu vrea să mai ştie nimic de unire şi de uniţi...”(Din lucrarea “Românii în arhivele Romei - secolul XVIII” de istoricul Dumitru Snagov, citat în vol. de faţă la pag. 176). Situaţia jalnică şi constrângerile la care era supus, Inocenţiu Micu le exprimă într-o scrisoare răspuns, trimisă din Roma, la 30 septembrie 1747, vicarului său din Transilvania, din care reiese că şansele de eliberare şi întoarcere în ţară sunt aproape inexistente şi că “puterea duşmanilor este ca pe mine să mă constrângă la abdicare prin foame şi arestare...’’ (p. 177). Conştiinţa de luptător şi apărător pentru drepturile neamului său, râvnitorul ierarh a exprimat-o prin cuvintele: “Mai bine să piară toate ale lumii acesteia, decât să-mi las poporul în veşnică servitute, clerul, pe mine şi episcopii urmaşi în robia iezuiţilor”.3 Aşa s-a stins departe de ţară şi cu dorul în suflet faţă de credincioşii săi minţiţi şi asupriţi de autorităţile străine, marele şi neastâmpăratul vlădică Inochentie, la 23 septembrie 1768, după 24 de ani de exil. A fost cea mai puternică personalitate politică a poporului nostru în secolul al XVIII-lea, cum îl numeşte D. Prodan, cel care a început lupta pentru recunoaşterea naţiunii române ca naţiune politică în Transilvania. ;

Un alt document valoros ce reliefează cu multă fidelitate starea confesională a românilor din Transilvania este STATISTICA ROMÂNILOR DIN ARDEAL făcută de administraţia austriacă la anul 1760-1762, copiată din arhiva de războiu din Viena de Dr. Virgil Ciobanu în cursul anilor petrecuţi la Viena adică 1906-1914. Faţă de conscripţiile din 1733 şi 1750, care sunt făcute după protopopiate, de către autorităţile bisericeşti greco-catolice, cu scopul de a obţine beneficii materiale, aceasta este făcută după comitate (judeţe). Făcând unele comparaţii între aceste trei conscripturi şi trăgând concluziile ce se desprind în mod logic, vom rămâne de-a dreptul uimiţi. Comisia aulică, sub coordonarea lui Bucow, prin recensământul pe care-l întreprinde, constată 126.652 familii de ortodocşi (neuniţi) şi 25.164 familii de uniţi (greco-catolici). La cele 25.164 de familii unite slujeau 2.238 de preoţi, iar la cele 126.652 de familii de ortodocşi un număr de l.380 de preoţi (p. 184).

Iată doar câteva spicuiri luate la întâmplare din această statistică. De exemplu, în comitatul Clujului, în localitatea Almaşul Mare, figurează un preot unit la o familie de uniţi şi un preot ortodox pentru 154 de familii ortodoxe; Gilău: 2 preoţi uniţi pentru două familii şi nici un preot ortodox pentru 69 de familii; Ţagu Mare: 2 preoţi uniţi la nicio familie şi nici un preot ortodox la 57 de familii; Apahida: 2 preoţi uniţi la nicio familie, nici un preot ortodox la 164 de familii, în comitatul Turda, localitatea Turda se găseau 2 preoţi catolici la 57 de familii şi nici un preot ortodox la 170 de familii; la Poşaga de Sus: 4 preoţi uniţi la 6 familii şi nici un preot ortodox la 263 de familii, în comitatul Dăbâca, localitatea Dăbâca: 2 preoţi uniţi la 6 familii şi nici un preot ortodox la 111 familii; Panticeu: 2 preoţi uniţi la nicio familie şi nici un preot ortodox la 94 de familii, în comitatul Solnoc, localitatea Lăpuşul unguresc (actualul Tg. Lăpuş de astăzi): 2 preoţi uniţi la 7 familii şi nici un preot ortodox la 73 de familii; Suciu de Sus: 2 preoţi uniţi la 12 familii şi nici un preot ortodox la 118 familii; Ungureni: 2 preoţi uniţi la 8 familii şi nici un preot ortodox la 146 de familii, în schimb, la Lăpuşul Românesc se vede că prozelitismul catolic a intrat pe mâini bune, încât erau 6 preoţi uniţi la 236 de familii şi nici un preot şi nicio familie ortodoxă. La Boiereni : 3 preoţi uniţi la 24 de familii şi nici un preot ortodox la 96 de familii; Rohia: 3 preoţi uniţi la 8 familii şi nici un preot ortodox la 76 de familii; Ileanda Mare: l preot unit la 18 familii şi nici un preot ortodox la 81 de familii, în Districtul Chioar, localitatea Şomcuta Mare: 4 preoţi uniţi la 26 de familii şi nici un preot ortodox la 98 de familii; Buciumi: l preot unit la 2 familii şi niciunul ortodox la 68 de familii, în Scaunul Sibiu, localitatea Răşinari: 9 preoţi uniţi la 51 de familii şi nici un preot ortodox la 713 familii; Poplaca: 6 preoţi uniţi la 22 de familii şi nici un preot ortodox la 231 de familii; Sadu: 2 preoţi uniţi la 12 familii şi nici un preot ortodox la 212 familii; Avrig: 2 preoţi uniţi la nicio familie şi nici un preot ortodox la 412 familii; Sebeşul de Sus: 5 preoţi uniţi la 3 familii şi nici un preot ortodox la 162 de familii; Sebeşul de Jos: l preot unit la l familie şi nici un preot ortodox la 96 de familii; Sibiel: 2 preoţi uniţi la nicio familie şi nici un preot ortodox la 380 de familii. Suma totală: 2.238 de preoţi uniţi la 25.164 de familii şi 1.380 de preoţi ortodocşi la 126.652 de familii (p. 266). Această statistică, care este cât se poate de realistă, făcută de autorităţile administraţiei austriece sub conducerea generalului Adolf Nikolaus Buccow, scot în evidenţă presiunile la care asista populaţia românească de a i se impune uniaţia prin trimiterea preoţilor ca să-şi racoleze suflete şi apoi să se instaleze ca parohi la 2-5 familii sau chiar pentru nici una. Propaganda şi prozelitismul uniat a fost pretutindeni în Transilvania o cale de terorizare spirituală şi de dezrădăcinare şi rupere de credinţa înaintaşilor. Majoritatea poporului român însă a rămas statornic şi a rezistat tuturor acestor presiuni psihice şi materiale. Iată o statistică alcătuită cu 10 ani mai târziu sub guvernatorul Maria Joseph Aversperd, în 1772, care redă procentajul confesional din Ardeal:

• ortodocşi - 1.043.1l7, adică 52,15%;

• greco-catolici - 222.856, adică 11, 14%;

• calvini - 261.758, adică 13,08%;

• lutherani - 244.639, adică 12,23%;

• romano-catolici -174.081, adică 8,70%;

• unitarieni - 53.545, adică 2,60%.

Total -1.999.996, adică -100%. (p. 267)

Situaţia disperată în care se afla neamul românesc şi credinţa străbună din Transilvania, a fost prezentată cu mult curaj şi obiectivitate de marele patriot Simion Bărnuţiu în discursul ţinut în catedrala greco-catolică de la Blaj , la 2/14 mai 1848, cu ocazia întrunirii conducătorilor Revoluţiei române din Transilvania şi a celor 40.000 de români din 3/15 mai 1848 la Marea adunare Naţională de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. Acest discurs în 73 de puncte face o impresionantă incursiune în istoria zbuciumată şi dramatică a neamului românesc din Transilvania, reliefând suferinţele şi siluirile la care au fost supuşi. “Nimenea nu poate să ne spună relele ce s-au vărsat din această fântână înveninată preste tot poporul şi în parte preste naţiunea română. Durerile lor noi numai atunci le-am putea cunoaşte, când s-ar scula românii din morminte cu lacrimile pe faţă, care le-au stors uniunea celor trei naţiuni de la 1437 până acum... uniunea aceasta n-a fost decât o conspiraţie în contra poporului...” (p. 274). “Dacă nu-şi poate închipui cineva greutăţile care le sufereau iudeii de la faraon în Egipt, să se uite la faraonii din Ardeal...; sunt şi aristocraţi care îi bagă în jug pe oameni şi grapă cu ei” (p. 277). Unirea cu catolicii au făcut-o românii “ca să scape de batjocurile cele multe... dar uniunea aceasta au făcut-o ungurii, sigur pentru binele lor, nu în folosul românilor...” (p. 278).

Marea amăgire de care au avut parte românii prin acceptarea uniaţiei cu Roma a fost în realitate o adevărată pacoste, “o mare calamitate”, o momeală bine dichisită, care a adus mai multe suferinţe şi umilinţe decât beneficii. “Spuneţi-mi, ce diferenţă este între superintendentul de Tofeo şi între iesuitul Baranyi; care din amândoi a fost mai bun pentru români? Ce a păcătuit biserica noastră? - întrebăm şi noi cu episcopul Inocenţiu - dacă nu cumva n-a păcătuit unindu-se, de se pedepseşte cu infamia de dezertoriu? Cu uniunea deodată a intrat o ură între români care a ţinut mai bine de 80 de ani. Iertaţi-mă, fraţilor! să trec cu vederea furiile iadului, care i-au sfâşiat pe români în aceste timpuri nefericite, nu pot ca să descriu cum se certau fiii cu părinţii; cum se băteau fraţi cu fraţi fără să ştie pentru ce; cum se afuriseau preoţii noştri unii pe alţii; cum lucrau marii ungureşti şi mai ales episcopii lor înaintea Curţii ca să-i facă uniţi cu puterea pe români...”, “Atât erau de mari relele care le suferea naţiunea română în urma uniunii, încât, încă pe la anul 1735, aşadar numai peste 35 de ani după făcuta uniune, se plânge amar protopopul unit Nicoară Beianul către episcopul Inocentiu cu aceste cuvinte: «Tare mă tem că nu vom avea alt folos din unirea aceasta ce o am făcut; ci vom rămânea numai cu ura dintre fraţi şi cu mustrarea cugetului». Nu mult după aceasta, alt protopop predica în biserica aceasta că «i-au înşelat pe români cu unirea»; însă acum era târziu pentru că ura acum era înrădăcinată între fraţi şi duşmanii românilor, care nu dorm niciodată, privegheau ca să nu se stingă vreodată din mijlocul lor acest foc infernal” (p. 279).

“Precum am arătat, naţiunile conlocuitoare tot cu uniunile i-au stricat pe români, odată cu uniuni politice, apoi cu uniuni religioase, şi românii au făcut totdeauna acea eroare mare că nu s-au unit între sine, ci spre căderea naţiunii noastre cu străinii” (p. 291).

“Deci, fraţilor, nu vă uitaţi la pretensiunile ungurilor cele nedrepte, nici la acei puţini înşelători dintre noi, care, în speranţa legilor ce aşteaptă în împărăţia ungurească, ţin cu ungurii şi zic că apără onoarea şi salutea naţiunii noastre... ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi, pentru că poporul nu se abate de la natură, nici nu-l trag străinii aşa de uşor în partea lor, cum îi trag pe unii din celelalte clase, care urlă împreună cu lupii şi sfâşie pe popor dimpreună cu aceştia; nu vă abateţi de la cauza naţională de frica luptei; cugetaţi că alte popoare s-au luptat cente de ani pentru libertate. Aşa, fraţilor, aduceţi-vă aminte, atunci, că vă strigă din mormânt străbunii noştri: Fraţilor, noi încă am fost nu o dată în împrejurări grele, cum sunteţi voi astăzi, noi încă am fost înconjuraţi de neamici în pământul nostru, cum sunteţi voi astăzi şi de multe ori am suferit doară şi mai rele decât voi: fost-am cu goţii, dar nu ne-am făcut goţi; fost-am cu hunii, dar nu ne-am hunit; fost-am cu avarii şi nu ne-am avarit; fost-am cu bulgarii şi nu ne-am bulgărit; cu ruşii şi nu ne-am rusit; cu ungurii şi nu ne-am ungurit; cu saşii şi nu ne-am nemţit Aşa este, fraţilor, nu ne-am ungurit, nu ne-am rusit, nu ne-am nemţit, ci ne-am luptat ca români pentru pământul şi numele nostru ca să vi-l lăsăm vouă dimpreună cu limba noastră cea dulce ca cerul sub care s-a născut; nu vă nemţiţi, nu vă rusiţi, nu vă unguriţi... luptaţi-vă şi voi şi le apăraţi ca lumina ochilor voştri... Dixi et salvavi animam meam” (p. 293). Este de-a dreptul răscolitor al sentimentului patriotic şi fulminant acest discurs al marelui patriot Simion Bărnuţiu la trezirea conştiinţei adormite a românilor şi la înfierarea celor care sunt dispuşi de a se înhăita cu străinii, promovând interesele lor în contul unor onoruri sau foloase private (p. 286).

Un alt capitol important din partea a III-a a volumului documentar pe care-l prezentăm este dedicat părerii unor istorici ardeleni de seamă cu privire la foloasele unirii cu Biserica Romei, extrase din lucrarea istoricului Nicolae Densuşianu: “Independenţa bisericească a Mitropoliei Române de Alba Iulia”, editată în anul 1823 la Tipografia A. Mureşianu din Braşov, reeditată de I. Străjan la Alba Iulia , în anul 2003. Dacă actul unirii făcut de episcopul Atanasie a fost “unu pasu foarte greşitu în ce priveşte viitorulu acestei biserici”, în schimb “catolicizarea sau schimbarea totală a credinţei noastre, ce o făcu mitropolitu Vancea la anii 1872 şi 1882, fu cu atâtu mai periculoasă” (p. 300), remarcă Densuşianu.

Să desprindem câteva păreri despre uniaţie ale istoricilor mai sus numiţi, consemnate în lucrarea lui N. Densuşianu şi prezentate în volumul ce-l avem în atenţie.

Samuil Clain spune că mitropolitul Teofil a fost înşelat la 1697 în mărturisirea redactată în limba latină, că iesuiţii “despuiară pe episcopii noştri de titlul şi prerogativele de mitropolit”, că teologul iezuit pus să-l supravegheze pe episcop ciuntă din autoritatea şi demnitatea acestuia, de aceea episcopul Inocenţiu voia să scape de teolog (p. 300).

Gheorghe Şincai, de asemenea, recunoaşte “înşelăciunea în care au picat românii” şi că ei au crezut că în urma acestuia “fără scrierea loru toţi s-au boieritu. Ci după ce au văzutu cu vremea că totul întru acelaşi stătu au rămasu, au început a se lepăda de unire şi a pofti preoţi neuniţi carii să le slujească” (p. 302). “Vai, neamului românescu şi iarăşi vai! - continuă Şincai, carele uîtându-şi viţa şi semenţa geme sub jugulu altoru neamuri, nu pentru altceva, ci numai pentru neînvăţătura, nedragostea între sine, nepriceperea sa în vicleşugulu neamurilor celoru străine, care au fromose pretesturi mai alesu ale legei creştineşti... înşelă pe bieţii români, de-i stăpânescu şi în ziua de acum” (p. 303).

Simion Bărnuţiu, aşa cum am arătat, îndeosebi în Discursul de la Blaj , deplânge soarta umilitoare în care a ajuns Biserica Unită (p. 304)

A.T. Laurianu recunoaşte că uniaţia a adus avantaje, în primul rând străinilor întrucât “catolicii dobândiră multu prin unirea românilor, căci îşi înmulţiră numerulu în comparaţiune cu celelalte secte, aşa încâtu le întrecea pe toate”. “...Românii se socotiră numai ca înmulţitori de numeru. Dregătoriile politice în Transilvania se împartu după proporţiunea celoru patru religiuni, pentru esemplu la guvernulu provincialu unde sunt 12 consiliari, se pun câte trei din fiecare religiune. În numele Româniloru se punu Unguri Catolici...” ‘’Românii afară de micile scutiri ale persoaneloru bisericesci, nu dobândiră nimica prin unire, ba încă şi perdură. Perdură independenţa loru, ca Români şi ca religionari de ritulu orientalu..., perdură arhiepiscopatul, căci acesta după unire se degrada la starea de simplu episcupu supusu cenzurei iezuiţiloru şi supremaţiei arhiepiscopului ungurescu, perdură chiar naţionalitatea. Cei mai mulţi români, care se înălţară... la dregătorii mai înalte... trecură de la legea şi ritulu orientalu, la cea de ritulu occidental... şi se lepădară de naţiunea loru (p. 304).

A.T. Laurianu zice că “Românii de aici din Transilvania, călcaţi deopotrivă în cele bisericeşti, politice şi sociale... fură amăgiţi prin promisiune de drepturi egale cu ungurii, a se uni cu biserica Romei”. Aceste lucrături ale iezuiţilor nu sunt decât “apucături criminale pentru a încerca de a rumpe de totu o parte însemnată a Româniloru din corpulu celu mare alu naţiei” (p. 305)

La fel şi E. Hurmuzachi consideră uniaţia o afacere făcută de câţiva clerici, fără ştirea poporului şi că o astfel de religie de structură orientală şi cu supunere occidentală nu e decât un bastard (p. 306).

Ultimele capitole ale părţii a 10-a din volumul de documente asupra deznaţionalizării românilor repun în atenţie problema propagandei revizioniste maghiare cu consecinţe grave în anumite localităţi din Ungaria şi vestul ţării, dar mai ales în secuime. “Adevărul este că toţi ungurii gr-catolici nu sunt altceva decât Ruteni şi Români deznaţionalizaţi, pe cari oficialitatea statului maghiar a căutat după 1850, să-i treacă în rândul ungurilor veritabili” (p. 322), constată pe bună dreptate prof. Ştefan Manciulea în lucrarea “Episcopia gr. catolică maghiară de Hajdu-Dorog şi românii”, cuprinsă în prezentul volum. “Dacă până la 1700 o mare parte din Românii din Săcuime au fost maghiarizaţi , după această dată deznaţionalizarea lor prin bisericile maghiare s-a făcut într-un ritm mult mai accelerat. Statisticile din veacurile XVIII şi XIX, apoi diferite studii istorice şi etnografice, publicate de autori unguri şi germani, recunosc adevărul că cea mai mare parte a populaţiei româneşti, care trăia resfirată prin satele săcuieşti s-a maghiarizat complet între anii 1800- 1914” (p. 326). “în Odorheiu, pe la mijlocul sec. al XVIII-lea, erau cam 35% credincioşi de lege românească, pe la 1844 cam 25%, iar azi abia 3-4%. în curs de un secol şi jumătate au fost câştigaţi deci 30% dintre Românii acestui judeţ pentru diferite biserici ungureşti. Fenomenul s-a întâmplat identic în toată Săcuimea”5 (p. 327), constată profesorul Ştefan Manciulea în aceeaşi lucrare. Această dramă a maghiarizării forţate o dezvăluie cu o bogată serie de documente şi volumul monumental “Românii din Covasna şi Harghita”, întocmit de cercetătorii Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, editat de Episcopia Harghitei şi Covasnei, sub directa supraveghere a P.S. Episcop Ioan Sălăjan, în anul 2003.

Drama terorizării şi epurării elementului românesc din Secuime continuă, din păcate şi după Revoluţia din 1989, într-un mod barbar , la nivelul Evului Mediu şi autorităţile române privesc cu nepăsare şi dau dovadă de incompetenţă de a stopa acest proces de-a dreptul sfidător la adresa democraţiei şi drepturilor naţiunilor într-o lume contemporană. Guvernele postdecembriste, în concubinaj cu U.D.M.R.-ul, închid ochii în faţa celui mai oribil etnocid în care revizionismul şi intoleranţa maghiară ating cote inimaginabile, întâmplate doar, de curând, în Kosovo. Iredentismul maghiar flutură mereu deviza autonomiei şi-şi continuă procesul de maghiarizare şi epurare a elementului românesc din aceste judeţe, cu cea mai crasă nonşalanţă. Şi aceasta cu acceptul tacit al partidelor şi guvernelor contemporane ale României, care din mărinimie diplomatică şi faţadă democratică internaţională sacrifică drepturile şi libertăţile propriului popor pentru a acorda minorităţilor excese de privilegii în detrimentul poporului autohton. Oare până când această inepţie şi idioţie, ca un guvern să asiste şi să nu ridice un deget la condamnarea şi sufocarea propriului neam. Dacă sub ocupaţii străine au fost “cozi de topor” care şi-au vândut neamul şi credinţa pentru nişte favoruri, astăzi ca stat independent, e umilitor şi strigător la cer să stai nepăsător la sufocarea şi anihilarea elementului românesc din propria ta ţară.

În concluzie, reiterăm şi evidenţiem importanţa majoră  a volumului “Deznaţionalizarea şi MAGHIA-RIZAREA ROMÂNILOR DIN ARDEAL PRIN BISERICĂ ŞI ŞCOALĂ ÎNAINTE DE 1 DECEMBRIE 1918” asamblat şi readus în actualitate prin publicarea la Editura Altip din Alba Iulia de românul trezit la realitate şi sensibilizat de tânguirea şi lăcrimarea arhivelor noastre de pretutindeni. Marele patriot Ioan

STRAJAN oferindu-ne aceste documente, ne face în acelaşi timp şi o “invitaţie la cunoaşterea şi aprofundarea propriei noastre biografii”, care, intrând în tainiţele ei, ar trebui să ne facă mai lucizi, mai treji, mai ataşaţi şi în primul rând mai responsabili faţă de înaintaşi şi faţă de destinul acestui neam,

“Când nedreptatea                                  

şi silnicia domnesc                                  

pe pământ,                                               

Cel ce tace umil,

 Chiar de-i sfânt,

E complice.  (Francisc Păcurariu, Gând)

                        A consemnat şi a strigat în gura mare (depinde dacă cineva îl va lua în seamă)!

                                                                                                             Pr.dr. Vasile BORCA

 

1    Apud Corneliu Vlad, Identitate (articol), în “România liberă”, nr. 13.954 din 19 sept. 1989, p. 6.

2    Cf. Dan Puric, Cine suntem, Ed. Platytera, Bucureşti, 2008, p.28.

3    Apud Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, voi. 2, Ed I.B.M, a! B.O.R., Bucureşti, 1981, p. 380.

4  Ibidem.

5 S. Opreanu, Săcuizarea Românilor prin religie, Cluj, 1927, p. 17.