România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Un omagiu – prilej de colaborare şi noi prietenii

 

În Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul au loc numeroase activităţi de ordin ştiinţific şi cultural, întâlniri cu personalităţi remarcabile ale vremii – G. Vieru, M. Dolgan, M. Cimpoi, N. Dabija etc.

Recent, cu ocazia împlinirii a 175 de ani de la naşterea lui B. P. Haşdeu, în instituţia noastră superioară de învăţământ, ce-i poartă numele, a avut loc un medalion cultural-ştiinţific, care a reunit în aula festivă pe reprezentanţi de diferite vârste, interesaţi să afle ceva nou despre această personalitate de formaţie enciclopedică, să-şi expună propria opinie cu privire la viaţa şi activitatea lui.

Manifestarea a fost deschisă de către Dl. Andrei Popa, Rectorul Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu”din Cahul, dr. hab. conf. univ. Adresându-se cu cuvânt de salut către cei prezenţi, Dlui a remarcat valoarea incontestabilă a activităţii lui B. P. Haşdeu pe multiple planuri, subliniind necesitatea ca ea să fie studiată la nivel de către generaţia de azi şi de mâine.

Cuvânt i s-a oferit Preşedintelui Raionului Cahul, Dlui Avram Micinschi, care a evidenţiat crâmpeie din biografia lui B. P. Haşdeu, ce se referă îndeosebi la activitatea lui în Cahul, apelând la opiniile personalităţilor de vază despre acest savant şi scriitor remarcabil.

În aceeaşi linie a fost şi discursul Dnei Genţiana Şerbu, Consulul Consulatului României la Cahul.

Decanul Facultăţii de Filologie şi Istorie a Universităţii nominalizate, Dl. Victor Axentii, dr., conf. univ., în comunicarea sa, a atras îndeosebi atenţia asupra activităţii fructuoase a lui B. P. Haşdeu în domeniul lingvisticii, la utilizarea de către el, în procesul cercetărilor, a metodei comparatiste care, de altfel, e pe larg aplicată şi în etapa actuală.

Şefa Catedrei Filologie Română, Dna Ludmila Balţatu, dr., conf. univ., l-a prezentat pe marele erudit al neamului – B. P. Haşdeu - prin prisma aprecierilor exegeţilor B. Şt. Delavrancea, M. Eliade, N. Gane etc.

„Planurile lui Haşdeu – o iconografie a infinitului” – acesta e titlul comunicării prezentate de către masteranda Vera Focşa, axat pe etapele de formare a personalităţii lui B. P. Hadeu.

La tribună a fost invitat Dl. Daniel Valer Breaz, Rectorul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ., dr. care a subliniat importanţa scrierilor hasdeene. În cheia acestor constatări, ţinem să subliniem că pe data de 26 februarie, anul 2013, a fost încheiat, în mod oficial, acordul de colaborare între Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul şi Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, ce prevede, în continuare, un schimb fructuos de experienţă, participări în comun ale profesorilor şi studenţilor la manifestări de ordin ştiinţific, cultural etc.

La medalionul literar-ştiinţific, dedicat lui B. P. Haşdeu, a fost invitată şi Dna Areta Moşu, Preşedintele Despărţământului ASTRA „M. Kogălniceanu” Iaşi care a făcut o trecere în revistă a activităţii Despărţământului. În dimineaţa aceleiaşi zile, Dumneaei, în compania a doi profesori din Iaşi – Dna Elena Buruiană, liceu, Dl. Victor Durnea, cercet., dr., Istitutul de Filologie „A. Philippide”, a avut o întâlnire cu tineretul studios de la universitatea noastră, cu cadrele didactice-membri activi ai ASTREI - Maria Barbă, Preşedinta cercului ASTRA „Onisifor Ghibu”, Ioana-Aurelia Axentii – dr., conf. univ., A. Mocanu, lector superior universitar, M. Gîrneţ, lector universitar. La această întâlnire, care a trecut într-o atmosferă caldă în sala „Gr. Vieru”, Dna A. Moşu a îndemnat pe studenţi să ia parte activă la numeroasele activităţi culturale, ştiinţifice organizate de către ASTRA Iaşi.

Cercetătorul Dl. Victor Durnea a adus la cunoştinţă tineretului studios nişte date inedite despre viaţa şi activitatea pământeanului nostru State Dragomir, numele căruia îl putem găsi sub eseuri, reportaje însemnări de călătorie.

Cu interes au ascultat cei prezenţi în aula festivă a Universităţii discursul rostit de către Ion Bâscă, Consilier cultural judeţean pe relaţii interculturale, Consiliul judeţean Alba. (În speţă vom accentua: în aceeaşi zi, 26 februarie 2013, au fost puse bazele colaborării între Consiliul Raional Cahul şi Consiliul Judeţean Alba).

„Haşdeu – contemporanul nostru”- sunt afirmaţiile invitatului la tribună Dl. Virgil Nistru Ţigănuş, prof. univ., dr., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Critic literar apreciat, Dlui a redat esenţa operei literare hasdeene, remarcând caracterul ei inedit.

Sub aplauzele celor prezenţi la tribună, a ieşit Adam Romi, artist plastic, autorul plăcii comemorative care, în aceeaşi zi, a fost donată de către Consiliul Judeţean Alba Universităţii de Stat din Cahul. Cu emoţii deosebite, D-lul a vorbit despre chinurile de creaţie, despre responsabilitatea enormă ce şi-a asumat-o lucrând asupra acestei opere.

E de remarcat şi următoarele: graţie străduinţei Dlui Oleg Danilceac, prorector activitate educativă şi extracurriculară, programul acestui medalion cultural-ştiinţific era intercalat cu prezentarea schiţelor dramatice de către actorii teatrului dramatic „B. P. Haşdeu” din Cahul, cu recital de poezie organizat de către studenţii USC „B. P. Haşdeu”, cu demonstrarea unui film documentar despre căile de devenire a intelectualului de formaţie encilopedică – B. P. Haşdeu.

Apoi participanţii manifestării au depus jerbe de flori la statuia lui B. P. Haşdeu, s-au fotografiat pentru a imortaliza clipa. Oaspeţii din Alba Iulia au vizitat sediul Consulatului României la Cahul.

Medalionul cultural-ştiinţific s-a încheiat cu o întâlnire la un pahar de vorbă.

Placa comemorativă e deja fixată pe unul dintre pereţii de la intrarea în Universitatea „B. P. Haşdeu”. Ea – omagiul celuia care ne-a proslăvit neamul - ne va aminti mereu de manifestarea prilejuită de comemorare a 175 de ani de la naşterea lui B. P. Haşdeu, manifestare ce a înnobilat suflete şi a contribuit la legarea unor noi pritenii, colaborări fructuoase de ordin ştiinţific şi cultural.

 

Ludmila BALŢATU conf. univ., dr.

Victor AXENTII conf. univ., dr.

Ioana-Aurelia AXENTII conf. univ., dr.