România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Contribuţia pe plan internaţional a emigraţiei române la cauza unităţii naţional-statale

 

Eroismul şi jertfele maselor populare în lupta împotriva asupririi naţionale şi sociale din Austro-Ungaria şi Rusia ţaristă s-au împletit în mod armonios cu activitatea desfăşurată pe plan extern de către numeroase personalităţi politice şi ştiinţifice româneşti ca şi de către societăţile cultural-patriotice care, în strânsă legătură, au avut o contribuţie inestimabilă la realizarea unităţii naţionale.

Exponenţii mişcării naţionale, cei mai mulţi deputaţi în Cameră şi Senat, profesori universitari, scriitori, ziarişti etc. au desfăşurat din iniţiativa şi cu sprijinul guvernului condus de I.I.C. Brătianu, o amplă activitate pe plan internaţional (în Europa şi în S.U.A.) pentru susţinerea intereselor şi revendicărilor naţionale, pentru consolidarea rezistenţei din Moldova, prin asigurarea unor livrări de armament şi echipament militar de către Aliaţi etc. De asemenea, ei au contribuit la susţinerea unei puternice propagande pentru edificarea opiniei publice europene şi americane asupra eforturilor şi aportului militar concret al României la lupta comună, alături de Antantă, precum şi a cauzelor care au determinat România să încheie armistiţiul şi apoi pacea cu Puterile Centrale. Dintre personalităţile mişcării naţionale care s-au afirmat printr-o activitate prodigioasă în scopul relevat, menţionăm pe Vasile Lucaciu, Take Ionescu, fratele său dr. Toma Ionescu, Octavian Goga, Simion Mîndrescu, G. G. Mironescu, N. Basilescu, George Moroianu, O. Tafrali, C, Angelescu, T. Cantacuzino, Ioan Ursu, Traian Lalescu, V. Stoica ş.a.1 Cei mai mulţi dintre aceştia s-au stabilit la Paris, încă din toamna anului 1917, unde aveau strânse relaţii politice, ştiinţifice şi personale şi de unde aveau să organizeze şi să conducă întreaga activitate consacrată motivării legitimităţii idealurilor naţionale ale poporului român şi marile sacrificii făcute în sprijinul Aliaţilor, în anii războiului.

Unul din primele documente diplomatice ale Coloniei române din Franţa, care reprezenta cea mai puternică emigraţie românească din Europa, prin preşedintele ei, prof. Toma Stelian, este adresat sub forma unui Memoriu şefilor de state şi de guverne ale Antantei, precum şi preşedintelui Statelor Unite ale Americii în care se relatau luptele seculare şi marile sacrificii ale poporului român pentru libertate, dreptate şi unitate2, nedreptăţile suferite de românii din monarhia austro-ungară, pe baza legilor opresive: politice, administrative, şcolare, bisericeşti etc. În acelaşi document se sublinia că singura cale de ieşire din această situaţie umilitoare insuportabilă este socotită eliberarea românilor aflaţi sub dominaţie străină şi formarea statului naţional unitar. Memoriul a avut efecte pozitive asupra diplomaţiei europene şi americane.

De asemenea, în scopul informării opiniei publice din ţările aliate despre sacrificiile poporului român în războiul dus alături de Antantă împotriva Puterilor Centrale şi a mobilizării acesteia în sprijinul cauzei noastre naţionale, la 17 ianuarie 1918, emigraţia română din Franţa, prin deputatul Paul Bratăşianu şi ziariştii C. Mille şi Emil D. Fagure, a înfiinţat ziarul „La Roumanie”3. La 4 martie 1918, reprezentanţii misiunii parlamentare şi ai românilor din Transilvania şi Banat, Simion Mîndrescu, D. Comşa, G. Murnu şi Ioan Ursu, au fost primiţi în audienţă de Georges Clemenceau, la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Aceştia au făcut o expunere asupra situaţiei critice a României, ca urmare a neaplicării Convenţiei de alianţă de către statele Antantei, ceea ce a determinat slăbirea capacităţii de luptă a armatei române, mai ales după retragerea trupelor ruseşti de pe frontul din Moldova, datorită izbucnirii revoluţiilor din februarie şi octombrie 1917. Delegaţia română a relevat primului-ministru francez că poporul român, nesprijinit efectiv şi chiar abandonat de Aliaţi, a rezistat dincolo de limitele posibilului şi ale admisibilului, dovada cea mai elocventă fiind modul eroic în care a respins marea ofensivă a armatelor germane şi austro-ungare la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Încheierea armistiţiului de la Focşani cu Puterile Centrale, au arătat exponenţii naţiunii române, a avut loc numai după ce ruşii ne-au abandonat, recurgând ei primii la această formulă politico-diplomatică şi militară4.

Întrevederea delegaţiei emigraţiei române cu G. Clemenceau a fost utilă şi fructuoasă, întrucât s-a reuşit să se clarifice faptul că România n-a avut de ales altă alternativă şi că ea rămânea în principiu profund ataşată cauzei Aliaţilor, care era şi propria sa cauză, deoarece victoria acestora însemna condiţia sine qua non a înfăptuirii idealului de unitate naţional-statală a poporului român.

La 30 aprilie 1918, la Paris, s-au pus bazele Comitetului Naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina în frunte cu pionierul aviaţiei mondiale, Traian Vuia, unul din neobosiţii militanţi transilvăneni pentru unitate naţională, în scopul coordonării acţiunilor politice ale emigraţiei românilor din Franţa şi celelalte state europene aliate5, în actul constitutiv se sublinia că „românii din Transilvania şi din celelalte teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină erau convinşi de victoria cauzei româneşti”6, a eliberării şi unităţii naţionale, „din clipa în care tineretul a trecut Carpaţii pentru a se înrola în armata română”, care ducea războiul de eliberare şi unitate naţională a tuturor românilor7. În numele românilor din Transilvania şi din celelalte provincii româneşti aflate sub dominaţia străina. stabiliţi în Franţa, Comitetul Naţional depunea legământ de a continua, cu sprijinul şi participarea fraţilor din România, lupta pentru eliberare, cu toate mijloacele posibile.

La 15 mai 1918 a fost înfiinţată revista „La Transylvanie”, care şi-a câştigat mari merite pe plan european în sprijinul unităţii naţionale8, al unirii Transilvaniei şi Bucovinei cu România şi din al cărei comitet de patronaj făceau parte personalităţi prestigioase ale vieţii politice şi culturale franceze, ca: Paul Deschanel, preşedintele Camerei, Edouard Herriot, Franklin Bouillon şi Albert Thomas, foşti miniştri, savanţii C. Lacour-Gayet, R. George Levy, Mario Roques, Emmanuel de Martonne şi alţii. Activitatea revistei (al cărei titlu sugera clar scopul urmărit) a fost sprijinită şi de alte personalităţi politice şi oameni de cultură francezi, în calitate de colaboratori. Eforturile revistei au avut efectul scontat, reuşind să influenţeze opinia publică în favoarea, aspiraţiilor naţionale ale poporului român. Din iniţiativa coloniei române, a misiunii parlamentare şi a celei universitare, la Ecole Interaliee de Hautes Etudes Sociales, aveau loc săptămânal conferinţe despre România, rostite de oameni de prestigiu ca Thoma Ionescu, D, Hurmuzescu, V. Dimitriu, I. Cantacuzino, P. Negulescu, Take Ionescu, N. Titulescu, E. Pangrati, C. Sipsom, C. Mille, Elena Văcărescu, O. Tafrali, I. Găvănescul ş.a.9, la care participa un public numeros, reprezentând cercurile politice şi cultural-ştiinţifice de vază ale Parisului, precum şi reprezentanţi diplomaţiei şi ai presei etc.

Prin asemenea conferinţe, simpozioane şi memorii către autorităţi, emigraţia română din .Franţa, criticând politica oficialităţilor maghiare şi austriece de deznaţionalizare, dusă în mod deliberat faţă de românii din Transilvania şi Bucovina, în perioada dualismului austro-ungar, exprima speranţa că nimeni nu poate refuza popoarelor, inclusiv poporului român, dreptul de a-şi dobândi libertatea şi de a-şi fauri statul naţional unitar şi independent.10

Emigraţia română a publicat peste 40 de volume şi broşuri asupra trecutului istoric şi a aspiraţiilor îndreptăţite ale poporului român11, în limbi de circulaţie universală, pe care le-a răspândit larg în rândurile opiniei publice din statele aliate. De asemenea, în principalele ziare şi reviste franceze, belgiene, elveţiene, italiene au fost publicate sute de articole pentru informarea popoarelor europene asupra idealului de unitate naţională a românilor şi a eforturilor lor militare depuse alături de Aliaţi, în anii 1916 şi 1917.

Una din preocupările principale ale emigraţiei române a fost şi constituirea unei Legiuni militare, formată din prizonierii români din Franţa, cu scopul de a lupta împotriva Puterilor Centrale pentru eliberarea naţională a fraţilor din Austro-Ungaria şi făurirea unităţii naţional-statale. În acest scop a fost organizată o vie propagandă printre prizonierii români în scopul înrolării lor în proiectata legiune română12. Dintre personalităţile politice franceze care au sprijinit activ eforturile emigraţiei române pentru constituirea Legiunii militare se cuvin amintiţi, îndeosebi, Albert Thomas şi Franklin Bouillon.

Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina a preluat oficial misiunea organizării corpului de voluntari. În acest sens el a adresat un vibrant apel soldaţilor şi ofiţerilor români. Generalul Iliescu, membru al conducerii emigraţiei, a fost însărcinat cu organizarea corpurilor de voluntari români atât în Franţa cât şi în Italia13. Comitetul Naţional şi-a intensificat activitatea de propagandă printre prizonierii români cu sprijinul slt. D. Rădoi, absolvent al Şcolii de Comerţ din Braşov, şi al învăţătorilor I. Oancea şi S. Turtureanu. Un sprijin, important au acordat patrioţilor români, în organizarea primelor detaşamente de voluntari, şi ofiţerii francezi Th. Massou, Brunnel şi Charles Tateau.14

Într-un raport diplomatic al Ministerului de Externe al Franţei, din anul 1918, se sublinia faptul că una dintre primele sarcini pe care şi le-a asumat Consiliul Naţional al Unităţii Române era aceea de a colabora la formarea de legiuni transilvănene şi române în ţările aliate europene şi că, prin eforturile senatorului Drăghicescu şi ale unor fruntaşi transilvăneni care s-au stabilit la Paris, s-a format un prim grup de voluntari, recrutaţi din rândul prizonierilor români din armata austro-ungară care se aflau. În Franţa15 în continuare, documentul diplomatic menţiona că autorităţile franceze au emis un decret prin care se aproba constituirea în Franţa a unei „Legiuni Române”, iar „Consiliul Naţional al Unităţii Române” „se preocupă să înroleze pentru acest grup noi voluntari şi din numeroasa colonie transilvăneană din Statele Unite”16. „El a intrat, totodată - menţiona raportul diplomatic - în legătură cu transilvănenii, foştii prizonieri de război, care se găsesc în număr mare în Siberia. Pretutindeni, Consiliul Naţional îi cheamă pe români să ia parte la luptă, ale cărei rezultate trebuie să ducă la eliberarea de sub dominaţia străină a vechilor lor capitale, a oraşelor lor universitare, a metropolelor lor religioase”.17

Deşi s-au făcut demersuri insistente, în timp util, guvernul francez a aprobat cu mare întârziere cererea emigraţiei române de constituire a Legiunii, respectiv doar cu câteva zile înainte de încheierea armistiţiului între Antantă şi Puterile Centrale, ceea ce nu a mai permis participarea efectivă a voluntarilor români din Franţa la operaţiile militare de pe frontul trupelor aliate. Dorinţa şi hotărârea lor de a se înrola în cadrul legiunii păstrează însă deplina sa valoare şi semnificaţie istorică si politică naţională şi internaţională.

O mare reuniune politică de solidaritate franco-română a avut loc la Paris, la 14 iulie 1918, în cadrul căreia Traian Vuia., preşedintele Comitetului Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina, afirma că: „mai există încă o Bastilie: Imperiul austro-ungar, în care sunt închise popoarele din monarhia dualistă”18, exprimându-şi încrederea în destrămarea şi prăbuşirea iminentă a acesteia în condiţiile victoriei depline a armatelor ţărilor Antantei. De asemenea, la o mare adunare politică ce a avut loc la Paris, preotul Vasile Lucaciu, neobositul militant pentru Unirea românilor, după ce a înfăţişat principalele momente din istoria poporului nostru, din acţiunile sale neînfricate pentru dreptate şi unitate naţională, a adresat opiniei publice franceze şi mondiale un apel impresionant pentru a sprijini „lupta sfântă” a naţiunii sale si „a pregăti României o reînviere glorioasă”.19

Remarcabil este faptul că atât primul-ministru G. Clcmcnceau, cât şi Stephcn Pichon, ministrul său de externe, afirmau deschis că „francezii nu vor părăsi România, care s-a jertfit ca şi noi pentru apărarea drepturilor”20 sale de libertate şi unitate naţională. Acestora li se alătură prin declaraţii similare privind legitimitatea dreptului poporului român la unitate naţională, Paul Deschanel, preşedintele Camerei, M. Dobost, preşedintele Senatului, oameni de ştiinţă şi cultură de prestigiu mondial ca matematicianul Lucien Poincaré, vicerectorul Universităţii din Paris, reputatul istoric prof. universitar Ernest Lavisse, unul din apărătorii fruntaşilor mişcării de eliberare a românilor din Transilvania, implicaţi în procesul Memorandumului din 1894, intentat de către autorităţile maghiare şi alţii. Într-o scrisoare adresată colegilor români din Bucureşti şi laşi el îi asigura şi în aceste grele momente istorice prin care trecea România, de tot sprijinul său, „pentru părţile neunite ale naţiunii române”21. În deplin consens cu poziţiile celorlalţi oameni politici, preşedintele Franţei, Raymond Poineare, declara în Parlament că „România nu s-a hotărât să intre în luptă decât pentru a-şi realiza unitatea sa naţională”.22

La începutul lunii octombrie 1918, la Paris s-a constituit Consiliul Naţional al Unităţii Române, format din 29 de membri având pe Take Ionescu preşedinte, Vasile Lucaciu, Octavian Goga, Constantin Angelescu şi Ioan Th. Florescu, vicepreşedinţi. El cuprindea pe fruntaşii emigraţiei din ţările aliate precum şi din toate provinciile istorice româneşti. Expunerea de motive privind constituirea acestui organism a făcut-o marele poet Octavian Goga, printr-o cuvântare rostită la şedinţa festivă în care a demonstrat justeţea revendicărilor românilor din Transilvania şi Bucovina şi a subliniat necesitatea adoptării unei strategii politice, a unui program de luptă ferm care să asigure unitatea de vederi şi acţiune a întregii emigraţii româneşti şi totodată sprijinul deplin al opiniei publice europene. Principalele obiective politice ale Consiliului Naţional al Unităţii Române erau: 1) de a informa, cât mai mult posibil, opinia publică din Occident cu privire la drepturile româneşti, legitimitatea lor, pe baza argumentelor etnico-istorice şi a jertfelor imense ale poporului român în războiul de eliberare şi unitate naţională; 2) de a colabora în mod public, într-o strânsă intimitate cu celelalte naţionalităţi asuprite din Austro-Ungaria; 3) de a organiza legiuni militare formate din români transilvăneni şi bucovineni aflaţi în străinătate etc.23

Acest organism a fost recunoscut la scurt timp de la înfiinţarea sa de către puterile Antantei, ca reprezentant al intereselor României, ceea ce reflecta menţinerea şi reconfirmarea- angajamentelor asumate prin Convenţia de alianţă din vara anului 1916 faţă de revendicările teritoriale ale poporului român. Ministrul de externe francez, St. Pichon, în scrisoarea oficială de recunoaştere a Consiliului Naţional al Unităţii Române, sublinia că „guvernul francez consideră acest înalt organism politic, format din personalităţi eminente din România şi din teritoriile despărţite încă de patria mamă, drept imaginea fidelă a adunărilor de autodeterminare româneşti, deoarece este emanaţia aspiraţiilor seculare spre libertate şi unire a românilor”24. El considera, totodată, Consiliul Naţional al Unităţii Române „interpretul cel mai autorizat al poporului român” şi-l asigura că se poate baza pe întregul concurs al Franţei25. În corespondenţa de răspuns, Consiliul Naţional al Unităţii Române exprima gratitudinea sa faţă de guvernul francez şi îl asigura că va şti să dea glas „tuturor forţelor spiritului şi inimii sale”, care-i vor stimula sforţările în scopul menţinerii si strângerii legăturilor străvechi de prietenie „care ataşează naţiunea română - una şi indivizibilă - de nobila Franţă”.26

Consiliul Naţional al Unităţii Române şi-a trimis misiuni diplomatice în diferite ţări sau a completat pe cele existente, spre a câştiga opinia publică şi guvernele ţărilor respective pentru cauza unităţii politice a românilor şi a combate manevrele politico-diplomatice ale Austro-Ungariei, care încerca să salveze existenţa conglomeratului multinaţional. El cerea expres recunoaşterea dreptului de autodeterminare a tuturor naţiunilor până la despărţirea lor de statul multinaţional, în consens cu declaraţia Partidului Naţional Român din Transilvania, care era fondată pe argumente istorice, politice şi etno-demografice. În numele românilor de pretutindeni Consiliul Naţional al Unităţii Române arăta, între altele, că refuză să recunoască guvernul instaurat la Budapesta ca şi autoritatea parlamentului maghiar, exprimând deschis hotărârea de unire a Transilvaniei şi Bucovinei cu România. De asemenea, Consiliul Naţional al Unităţii Române a avut un rol important în organizarea participării reprezentanţilor poporului român la Conferinţa de la Geneva a naţionalităţilor asuprite din Austro-Ungaria, din 29 octombrie 1918. Au luat parte români, cehi, slovaci, sârbi, polonezi şi italieni. Conferinţa a afirmat, în mod expres şi solemn, în faţa opiniei publice mondiale, voinţa colectivă şi de nezdruncinat a acestor naţionalităţi de a-şi proclama independenţa şi unitatea naţională.27

În toamna anului 1918, Ministerul Afacerilor Externe francez a întocmit un amplu raport cu privire la istoria Transilvaniei, în care erau evocate principalele momente ale luptei de eliberare naţională a românilor de aici de sub dominaţia străină şi îndeosebi eforturile depuse de poporul român în primul război mondial pentru înfăptuirea unităţii sale naţional-statale. Raportul consemna argumentat că „un an şi jumătate românii au luptat cu dârzenie, înfruntând şi groaznicele încercări pe care foametea şi epidemiile le-au agravat şi sperând pentru o clipă că le aparţine victoria care pe drept li se cuvenea. Prin Misiunea sa militară, armata franceză s-a asociat eforturilor lor. Se ştie în ce împrejurări dificile a fost întreruptă lupta. Tratatul (de pace de la Bucureşti, n.ns.), care a fost atunci impus (de către Puterile Centrale, în anul 1918, n.ns.) aliaţilor noştri (României, n.ns.) a fost crud; el le-a răpit (românilor, n.ns.) teritorii bogate, le-a impus, clauzele sale politice şi economice şi cea mai aspră supunere”28. Raportul sublinia că „România nu şi-a pierdut însă de loc speranţa şi apropiata victorie a Aliaţilor va justifica constanţa sentimentelor sale29.

„Franţa - menţiona documentul diplomatic - care a secondat în secolul al XIX-lea primele eforturi pentru independenţa română, care a favorizat unirea principatelor Moldova şi Valahia va rămâne fidelă prietenilor şi principiilor sale, folosindu-se de acestea pentru a facilita înfăptuirea unităţii române şi pentru a smulge din braţele unei tiranii, care, de la secol la secol, de la an la an a devenit tot mai crudă, un popor de care este legată prin atâtea simpatii reciproce”30.

Cu prilejul încheierii armistiţiului între puterile beligerante au avut loc la Paris şi-n alte oraşe franceze manifestaţii impunătoare ale solidarităţii româno-franceze. Take Ionescu, preşedintele Consiliului Naţional al Unităţii Române, a adresat telegrame de felicitări lui Raymond Poincare, preşedintele Republicii Franceze, şi şefului guvernului francez, Georges Clemenceau, prin care exprima satisfacţia pentru victoria obţinută, pentru faptul că ..drapelul francez flutură din nou şi pentru totdeauna pe solul iubit al Alsaciei şi Lorenei”31. În aceiaşi timp se exprima speranţa că în curând victoria împotriva armatelor germane şi austro-ungare va permite şi unitatea naţională a românilor.32 La rândul său, R. Poincaré, mulţumind „cordial pentru călduroasa telegramă”, îşi reînnoia toate urările pentru „neîntârziata realizare a unităţii naţionale a României, prietena Franţei”33.

O neobosită activitate politică şi diplomatică a desfăşurat şi emigraţia română din Italia. Astfel, una din cele mai importante acţiuni având sprijinul efectiv al autorităţilor italiene a fost organizarea unităţilor militare româneşti - cu misiunea de a participa direct la luptele de pe frontul de Vest împotriva armatelor austro-ungare, pentru înfăptuirea idealului naţional. Românii transilvăneni din armata austro-ungară, ajunşi în frontul italian, neavând nici cel mai mic interes sa lupte pentru victoria Puterilor Centrale, au dezertai într-un număr mare, predându-se armatei italiene. De aceea, în Italia se afla un mare număr de prizonieri români (după unele documente româneşti şi italiene, peste 18 000). Principalii conducători ai emigraţiei române în Italia au fost Simion Mîndrescu şi G. G. Mironescu. Un rol important, avea să exercite şi V. Lucaciu atât în Italia, cât şi în Franţa şi S.U.A. Aceştia au vizitat o parte din lagărele de prizonieri proveniţi din armata austro-ungară, fiind primiţi cu un entuziasm impresionant de prizonierii români. De altfel, cu mult înainte, prizonierii au început să ceară autorităţilor italiene permisiunea pentru a se înrola în unităţi militare ca să lupte pentru eliberarea Transilvaniei şi Bucovinei. Într-un memoriu adresat consulului român din Roma, în ianuarie 1918, un grup de prizonieri români din lagărul de la Bari îl înştiinţa că („aceşti români”), „au mers de s-au înscris, căci a intrat în inimile lor un cuget: mai bine de vom muri alături cu ei (fraţii lor din armata română, n.ns.), decât să-i ştim... pe fraţii noştri că suferă şi ei ce am suferit noi de atâţia ani sub jugul Austro-Ungariei”.34

Profesorul dr. G. G. Mironescu relevă în lucrările sale Din pribegie şi Aperçu sur la question roumaine că „bravii fii ai neamului nostru ardeau de dorul de a lupta pe frontul italian sau francez împotriva inamicului”35.

Împreună cu alţi membri ai emigraţiei, el întreprinde noi acţiuni pentru formarea unei legiuni, în colaborare cu Comisia specială pentru prizonieri (Commissione per i prigionieri di guerra) a Ministerului de Război al Italiei, cerând informaţii despre prizonierii români din armata austro-ungară36 şi aprobarea de a intra în contact cu aceştia. Ulterior, el a obţinut autorizaţia de a-i vizita pe toţi conaţionalii săi.37 Primii au fost vizitaţi prizonierii de la Cassino şi Camaldoli, unde se găseau cei mai mulţi ofiţeri, precum şi un mare număr de soldaţi, constatând o mare însufleţire pentru unitatea patriei, „atâta dor fierbinte de a lua armele să lupte împotriva opresorilor de ieri şi atâta simţ de jertfă pentru înfăptuirea unităţii naţionale, încât a rămas adânc înduioşat.”

Ministrul de externe al Italiei, Sidney Sonnino, în martie 1918, aducea la cunoştinţă preşedintelui Consiliului de Miniştri, Vittorio Emmanuelle Orlando, faptul că i s-a propus de către Comitetul Naţional al Românilor din Transilvania şi Bucovina „formarea de trupe transilvănene destinate să lupte pe frontul italian”38. El opina că „ar fi în interesul Puterilor Aliate să accepte această cerere”39, precizând că ea a fost recomandată şi de Georges Clemenceau, preşedintele Consiliului de Miniştri francez. „In acest fel, ar însemna - scria Sonnino - că după încheierea păcii (referinţă la pacea de la Bucureşti cu Puterile Centrale încheiată de România, n.ns.) drapelul ei să se afle printre cele ale armatelor Antantei, ceea ce ar avea, printre alte avantaje, pe acela de a încuraja trupele de această naţionalitate”40. În încheiere, el solicita lui Orlando „să dispună urgentarea separării în tabere speciale a prizonierilor de naţionalitate română şi formarea de corpuri speciale”41.

Conducătorii „Ligii pentru unitatea naţională a tuturor românilor” s-au implicat cu toată influenţa lor şi în această acţiune. Drept urmare, Comisia prizonierilor de război de pe lângă Ministerul de Război Italian, a aprobat ca un număr de ofiţeri şi de gradaţi români să fie concentraţi la Cittaducale42 pentru a fi instruiţi special în vederea organizării unităţilor militare române. Acestea erau organizate pe plutoane şi companii şi se aflau sub directa conducere a Comandamentului suprem italian.43

După o scurtă instruire, în luna iunie 1918 primele detaşamente formate din 18 ofiţeri şi 1100 soldaţi români au pornit spre front. Voluntarii români şi-au adus o contribuţie importantă la victoriile obţinute de armatele italiene împotriva armatelor austro-ungare, la Montello, Vittoria Veneto, Sisemoled, Cirnone şi Grappa.44 Numeroşi voluntari români au participat la bătălia de la Piave şi la alte acţiuni militare până la încheierea războiului. O companie formata din 250 romani, făcând parte din Armata a VIII-a italiană, a luptat alături de soldaţii diviziei 52, la Montello şi Vittoria Veneto. Un pluton a luptat pe muntele Cengio împreună cu Divizia 46-a engleză. Un alt pluton, luptând cu soldaţii Diviziei a II-a franceză, a înscris o pagină glorioasă de eroism în luptele de la Sisemoled45. Victoriile la care au participat primele unităţi de voluntari au determinat Comitetul de acţiune al românilor din Transilvania, Banat, şi Bucovina să înainteze, la 2 iulie 1918, un Memoriu preşedintelui Consiliului de Miniştri al Italiei, în vederea urgentării măsurilor privind formarea unei legiuni româneşti, ca unitate de sine stătătoare. Autorii memoriului îşi exprimau dorinţa ca: a) încorporarea şi promovarea ofiţerilor să se facă în deplin acord cu propunerile membrilor Comitetului; b) legătura intre guvernul italian, Comandamentul suprem al armatei italiene şi legiune să se facă prin intermediul Comitetului etc.46 La rândul său, Legaţia Italiei din România, la intervenţia repetată a mişcării pentru unitate naţională, a întocmit un Memoriu prin care cerea insistent Consiliului de Miniştri de la Roma să grăbească formarea legiunii române.47 În acelaşi sens a intervenit, la 18 august 191848, şi guvernul României, pe lângă autorităţile italiene.

Mişcarea pentru unitate naţională din ţară şi de peste hotare a fost reprezentată la Congresul de la Roma al naţionalităţilor oprimate din Austro-Ungaria, problemă la care ne-am referit anterior, de o delegaţie condusă de G. G. Mironescu, ceea ce demonstrează prestigiul şi autoritatea emigraţiei şi militanţilor români din Italia.

Exponenţii naţiunilor oprimate din cuprinsul dublei monarhii şi-au exprimat solidaritatea în lupta împotriva politicii de desnaţionalizare, precum şi hotărârea fermă de a milita pentru dobândirea autodeterminării politice, mergând până la separarea de Imperiul austro-ungar şi unirea fiecărei naţionalităţi cu fraţii de aceeaşi origine sau constituirea de state naţionale de sine stătătoare.

În scopul coordonării optime a activităţii mişcării naţionale peste hotare, s-a format şi în Italia, la 18 iunie 1918, Comitelui pentru unitatea română, în fruntea căruia se aflau: S. Mîndrescu, Vladimir Ghica si Mihail Sturza. Comitetul avea misiunea să reprezinte în Italia interesele tuturor românilor, în vederea realizării marelui act de unitate politică a acestora. La 19 iulie 1918, din iniţiativa lui Simion Mîndrescu, s-a constituit la Roma şi Comitetul de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, cu scopul de „a uni într-un singur mănunchi pe toţi românii subjugaţi Austro-Ungariei, aflaţi în ţările aliate, pentru a-i organiza într-o legiune şi a face propagandă trebuitoare unităţii noastre naţionale”49. Deci, competenţele acestui nou organism depăşeau graniţele Italiei. Prin actul de constituire se stabilea: a) ca sediul Comitetului să fie la Roma, „centrul de unde au plecat legionarii români pentru a duce în Carpaţi şi la gurile Dunării civilizaţia latină”; b) o parte din cei 16 membri ai Comitetului urmau să fie trimişi, ca însărcinaţi speciali la Paris, Londra, Washington şi în alte capitale ale unor ţări prietene pentru a susţine şi reprezenta cauza naţională.50 Guvernul italian, la intervenţia preşedintelui V. E. Orlando, a recunoscut la scurt timp, în mod oficial, Comitetul de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina.51

După această dală se înmulţesc şi se intensifică manifestările de solidaritate ale poporului italian cu cauza noastră naţională, precum şi sprijinul acordat Comitetului pentru unitatea română, în scopul îndeplinirii programului său politic având ca obiectiv central înfăptuirea unităţii naţionale. Astfel, la 25 august 1918, în Forul lui Trăiau, a fost organizată o mare adunare populară, la care au participat delegaţi din 20 de oraşe italiene şi 60 de asociaţii patriotice. Au rostit discursuri primarul Romei, secretarul de stal Ruffini, reprezentanta Asociaţiei femeilor italiene, Maria Rugiero, şi profesorul Simion Mîndrescu, relevându-se solidaritatea italo-română şi lupta comună, a ambelor popoare pentru desăvârşirea unităţii lor naţionale.52 Preşedintele Consiliului de Miniştri, V. E. Orlando, într-o corespondenţă purtată cu reprezentanţii guvernului român în Italia, îşi exprima admiraţia „pentru vitejia armatei româneşti”53 în războiul de eliberare şi unitate naţională, purtat în anii 3916-1917, alături de Antantă, împotriva Puterilor Centrale, precum şi credinţa revenirii României în tabăra aliaţilor săi, după depăşirea condiţiilor dramatice în care se afla, aceasta fiind, „singura garanţie a realizării aspiraţiilor sale naţionale legitime”.54

În primăvara şi vara anului 1918 Comitetele „Pro România” şi „Pro Romeni”. formate din deputaţi, senatori, oameni de ştiinţă italieni etc. au organizat la Roma, Torino, Napoli etc. alte manifestaţii de susţinere a programului Comitetului de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina, în vederea făuririi unităţii naţionale.55

O susţinută activitate politico-diplomatică în sprijinul Marii Uniri, a desfăşurat emigraţia română şi în Anglia. Dovada interesului pe care-l manifestau britanicii faţă de cauza noastră naţională, este faptul că Allan Leeper, secretarul primului ministru englez, Lloyd George, a solicitat emigraţiei române redactarea unui memoriu cu privire Ia „sforţările României în război şi modalitatea văzută de români cu privire la tratarea minorităţilor naţionale după realizarea unităţii naţionale a poporului român”.56 Memoriul redactat de către George Moroianu profund documentat, prezenta imensul efort de război al poporului român pentru împlinirea dezideratelor sale politice şi naţionale, precum şi contribuţia excepţională la lupta aliaţilor împotriva Puterilor Centrale57. Totodată, aşa cum vom releva, se dădeau garanţiile necesare depline cu privire la rezolvarea democratică a problemei naţionale, la asigurarea deplinei egalităţi în drepturi a naţionalităţilor conlocuitoare cu poporul român. „Marea victorie de la Mărăşeşti -se menţiona în memoriul adresat guvernului Angliei - a dovedit aliaţilor noştri, precum şi inamicilor noştri, de ce este capabil neamul nostru când e pus să lupte în condiţii legale şi cu un armament egal”58. Descifrând just factorul principal care a determinat obţinerea acestor mari victorii militare59, G. Moroianu consemnează că „cel care a câştigat bătălia de la Mărăşeşti a fost soldatul ţăran român”60. În ceea ce priveşte armamentul, acelaşi raport sublinia că ostaşii români se găseau într-o inferioritate absolută în confruntarea cu armatele germano-austro-ungare, fiind nevoiţi să lupte la baionetă în ultimă instanţă, împotriva invadatorilor. Allan Leeper, după primirea memoriului, la II octombrie 1918, arăta în scrisoarea adresată lui George Moroianu, că „el este extrem de bine întocmit şi va fi excepţional de folositor”61 pentru diplomaţia engleză cu prilejul Conferinţei de pace în vederea susţinerii revendicărilor teritoriale româneşti. El aprecia, totodată, că memoriul cuprinde „o serie de informaţii noi şi interesante” pentru guvernul britanic.62

Conducătorii mişcării naţionale au contactat sistematic diplomaţia britanică în prima jumătate a anului 1918. îndeosebi vizita lui Take Ionescu şi Nicolae Filipescu în Anglia, la începutul lunii august 1918, a avut drept urmare creşterea interesului cercurilor politice engleze pentru România, întâlnirile lor cu membrii guvernului britanic, cu alţi exponenţi ai opiniei publice, cele câteva conferinţe, articole de presă etc. au fost de natură să clarifice chiar acelor cercuri politice refractare, că România a fost un partener important al Aliaţilor63. Sub influenţa emigraţiei române au fost publicate şi o seamă de articole, în presa engleză, de oamenii de cultură români sau britanici în favoarea cauzei noastre, naţionale. Totuşi rolul cel mai important în edificarea diplomaţiei britanice asupra legitimităţii cauzei noastre naţionale l-a îndeplinit un grup de tineri diplomaţi români în frunte cu George Moroianu, neobosit militant pentru Marea Unire, care a fost angajat la Ministerul de Externe britanic în calitate de consilier, specialist în problemele româneşti, alături de Eduard Beneş, în cele cehoslovace şi de Ante Trumbic, în cele iugoslave.64

În urma acestei susţinute propagande a românilor şi a filoromânilor britanici, cauza noastră a fost îmbrăţişată şi susţinută cu interes de guvernul englez, ca şi de opinia publică din ţara prietenă şi aliată. Astfel, într-o scrisoare a ministrului său de externe, A. .1. Balfour, adresată lui Take Ionescu, în toamna anului 1918, se afirma că „guvernul englez se angajează ca la Conferinţa de pace să acorde simpatia şi ajutorul său principiului general al unităţii române”.65

Totodată, în scrisoare se recunoşteau sacrificiile României în războiul de eliberare şi unitate naţională, ceea ce constituia temelia îndreptăţitelor aspiraţii naţionale româneşti.

Problema revendicărilor naţionale ale românilor din Transilvania şi Bucovina a fost discutată şi susţinută şi la Conferinţa internaţională a socialiştilor reprezentând naţionalităţile oprimate din Austro-Ungaria, întrunită la Londra, la 20 septembrie 1918. Declaraţia Conferinţei, semnată şi de Ioan Borteş, delegatul socialiştilor români din Transilvania, aducea la cunoştinţa opiniei publice internaţionale „vigoarea revoluţionară crescândă” a naţionalităţilor din monarhia dualistă, afirmând că trebuie să se acţioneze „cu toate forţele la realizarea unei păci drepte şi onorabile, care să dea satisfacţie mişcărilor naţionale”.66

În S.U.A., activitatea de susţinere a cauzei unităţii noastre naţionale a fost puternic încurajată de Declaraţia preşedintelui Wilson, din 11 februarie 1918, care preciza: „Autodeterminarea nu este o simplă frază, ea este un principiu imperativ de acţiune pe care în viitor oamenii de stat nu-I vor ignora decât în detrimentul lor”. Un rol important in acţiunea de atragere a opiniei publice şi a oficialităţii de partea cauzei naţionale a românilor l-a avut misiunea română, trimisă de guvernul de la Iaşi şi formată din dr. V. Lucaciu, Vasile Stoica, Ioan Moţa şi Epaminonda

Lucaciu, fiul marelui patriot67. Acestora li s-au alăturat oameni politici şi de cultură aliaţi în S.U.A.: L. Mrazek, P. Ncgulescu, N. Lupu ş.a. Misiunea română a adus la cunoştinţa poporului american, cu sprijinul patrioţilor din emigraţie, eforturile şi sacrificiile poporului român în războiul dus alături de Antantă68, care au culminat cu bătălia de la Mărăşeşti, relevând drepturile şi aspiraţiile sale legitime de unitate naţională. De asemenea, misiunea română a relevat situaţia generală a României după armistiţiul impus de Puterile Centrale. Prezenţa şi activitatea misiunii române se motiva, o dată în plus, prin faptul că unele cercuri politice americane, datorită propagandei maghiare tendenţioase, răuvoitoare, nu priveau, la început cu simpatie cauza românească.69 Membrii misiunii române au făcut, la 15 ianuarie 1918, o vizită protocolară de prezentare la Casa Albă. In cuvântul său, ministrul român la Washington, C. Angelescu, care însoţea delegaţia, a exprimat guvernului S.U.A. dorinţa românilor de eliberare a Transilvaniei şi Bucovinei, încorporate cu forţa de Austro-Ungaria, şi de Unire a acestora cu Patria-mamă, în vederea făuririi unităţii naţional statale.

„Misiunea Patriotică Română” a desfăşurat, sub conducerea lui Vasile Stoica, o vastă activitate de propagandă în sprijinul cauzei noastre naţionale, în rândurile opiniei publice americane si îndeosebi a conaţionalilor imigranţi din Transilvania.

Într-un raport adresat secretarului de Stat american, Robert Lansing, de către Vasile Stoica, se releva că „românii transilvăneni care se aflau în America în momentul în care Republica Statelor Unite, declarând război Germaniei, devenea aliata noastră, au intrat în număr mare voluntari în armata americană”.70 Se menţiona, în continuare, că „cinci mii de români transilvăneni îşi fac astăzi datoria în această armată care luptă pentru aceleaşi principii de libertate ca şi armata română în Carpaţii Moldovei”.71 Autorul raportului sublinia faptul că „declaraţia de război a Statelor Unite făcută Austro-Ungariei a produs cea mai profundă satisfacţie în rândurile românilor din armata americană şi le-a dublat ardoarea în luptă”.72

De altfel, românii din S.U.A. începură să-şi manifestate îndată după intrarea României în război dorinţa de a se înrola ca voluntari în armata română pentru eliberarea pământurilor natale din Transilvania şi Bucovina. Într-un memoriu adresat guvernului american, ei cereau înfiinţarea unei Legiuni a românilor subjugaţi şl caracterizau această acţiune ca fiind expresia „celui mai elocvent plebiscit al popoarelor ce doresc să se organizeze în state naţionale independente”73. Acelaşi document sublinia că „românii din Austro-Ungaria în orice colţ de pământ s-ar găsi trebuie să-şi afirme prin fapte voinţa neclintită de a scăpa de sub dominaţia habsburgică şi de a se uni într-un stat liber cu fraţii lor din România”74. Vasile Stoica, solicitând sprijinul guvernului american pentru formarea unei unităţi româneşti de sine stătătoare, arăta în memoriile sale că aceasta ar face ca „numărul acestor voluntari să fie încă şi mai mare”.

În cadrul întrevederii avute de delegaţia română cu ministrul de război american, Newton Baker, s-a discutat planul de constituire a legiunii române75. Guvernul american, din motive de ordin constituţional, precum şi datorită dificultăţilor transportului peste ocean, a tergiversat aprobarea, cu toate insistenţele Misiunii Patriotice Române76. Aceasta nu a slăbit însă intervenţiile sale pe lângă autorităţile americane pentru depăşirea dificultăţilor existente în calea acestui deziderat politic românesc în a cărui materializare erau de fapt interesate şi statele Antantei.

Insistentele „Misiunii Patriotice Române” şi ale „Ligii naţionale române” din S.U.A. au determinat, în cele din urmă, guvernul american să aprobe în principiu constituirea a 15 000 de români în unităţi de sine stătătoare pentru a pleca pe frontul din Europa împotriva Puterilor Centrale.

Misiunea Patriotică Română, cu sprijinul emigraţiei române şi al opiniei publice americane, a reuşit să organizeze mari manifestaţii, la Chicago, Indianopolis şi alte oraşe, pentru cauza unităţii naţionale. Mii de români au demonstrat pe străzi cu muzică şi drapele româneşti şi americane pentru unirea Transilvaniei şi Bucovinei cu România. Acestor manifestaţii impresionante li se adaugă propaganda ziarului „România” din Cleveland, condus de Ion Moţa. Într-un scurt interval de timp românii au reuşii să câştige sprijinul şi solidaritatea opiniei publice, precum .si a unor ziare de mare tiraj şi prestigiu, ca „Washington Post”, „New York Times”, în lupta pentru unirea românilor din monarhia habsburgică cu România.77

Unii membri ai Congresului S.U.A., printre care fostul preşedinte Theodore Roosevelt, în discursuri publice s-au pronunţat în favoarea luptei şi a idealurilor naţionale ale românilor. Unii oameni politici şi de cultură americani au publicat mai multe articole în ziarul „Kansas City Star” tot în semn de solidaritate cu cauza românească.78 Departamentul de Stat, prin reprezentanţii săi, Polk W. Phillips, A. Putney, W. Bullit, asigura pe români că înţelege împrejurările care au silit România să încheie pace cu Puterile Centrale, având în vedere retragerea armatelor ruse de pe frontul din Moldova şi nerespectarea angajamentelor militare asumate de Franţa şi Anglia. La 5 iulie 1918, s-a constituit Liga Naţională Română, care reunea 182 de organizaţii şi parohii româneşti, sub preşedinţia lui V. Stoica. „Liga”, în colaborare cu „Comitetul naţional al românilor americani”, organizează alte mitinguri, propagandă prin presă, redactează memorii adresate preşedintelui W. Wilson şi altor oameni politici influenţi, cu rugămintea de a sprijini ia Conferinţa de pace dreapta cauză a unităţii naţionale a românilor.79 O puternică acţiune de solidaritate cu lupta românilor pentru unitate se reflectă şi în presa americană din anul 1918. Astfel, ziarul „The New York Times” scria: „în Transilvania şi Banat se află doar «mici insule» de proprietari unguri care stăpânesc 4-5 milioane de români” (numărul din 30.VI.1918).

La 20 septembrie 1918, reprezentanţii naţionalităţilor au fost primiţi într-o nouă audienţă la Casa Albă. Această întrevedere a influenţat poziţia preşedintelui Wilson în sprijinirea popoarelor din monarhia dualistă pentru a-şi realiza unitatea lor naţional-statală. După aceste contacte, se poate spune că problema naţională a românilor a fost mai bine înţeleasă şi susţinută de diplomaţia americană.80

Principiile formulate de preşedintele S.U.A., W. Wilson, cu privire la rezolvarea problemei naţionale s-au bucurat de o rezonanţă mondială. Guvernul român, pe baza principiilor cuprinse în programul Wilson, „a atras atenţia guvernelor Puterilor Centrale asupra articolelor X, XI, XII ale tratatului (de pace de la Bucureşti, n.ns.) prin care României i-a fost răpit o parte din teritoriul său naţional şi care sunt în contradicţie flagrantă cu principiile respective (dreptul popoarelor la autodeterminare, n.ns.) şi de aceea trebuie să fie socotite nule şi neavenite”.81

În noiembrie 1918, doctorul Epaminonda Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, neobositul militant pentru unitate naţională, a adresat o telegramă preşedintelui S.U.A., W. Wilson, exprimând calde sentimente de gratitudine la adresa acestuia şi a guvernului american pentru sprijinul acordat românilor oprimaţi din Austro-Ungaria, în lupta tor hotărâtă şi dreaptă de eliberare şi unitate naţională: „Măreţele Dumneavoastră principii, asigurările ce ni le-aţi dat, tratatele semnate de Aliaţi - se arată în telegramă - toate acestea ne asigură de eliberarea noastră de sub jugul duşman”.82 În încheiere, se sublinia ca „pentru ceea ce aţi tăcut dumneavoastră pentru noi, pentru tot ce oficialităţile guvernamentale şi poporul acestei mari Republici au făcut pentru români, vă suntem recunoscători”.83

La rândul său, preşedintele S.U.A., impresionat de „amabilul mesaj” primit în numele românilor din Austro-Ungaria, îi asigura de profundul şi sincerul său interes pentru soarta lor84. Într-o telegramă a Departamentului de stat către conducerea Misiunii Patriotice Romane se sublinia că „atitudinea Statelor Unite faţă de România nu s-a schimbat absolut în nici un fel (după semnarea păcii de la Bucureşti, n.ns.) şi că preşedintele nostru îşi menţine declaraţia în toate punctele. În numele Guvernului Statelor Unite vă pot aduce la cunoştinţă că integritatea, libertatea şi independenţa României reprezintă o datorie de onoare a Puterilor Aliate. Noi cunoaştem şi apreciem sacrificiile pe care le-a adus România pentru Puterile Aliate. Armata Română a sângerat pentru înaltele idealuri ale umanităţii”.85

În toamna anului 1918, într-un mesaj adresat de Robert Lansing, secretar de stat al S.U.A., către guvernul român, trimis prin legaţia Statelor Unite de la Iaşi, se menţionează expres că „guvernul Statelor Unite a promis astăzi că prin influenţa sa va da României tot sprijinul ca această ţară la Conferinţa Păcii generale să-şi câştige justele sale drepturi politice teritoriale”.85 Documentul recunoaşte că „România întotdeauna a sperat o reunire cu fraţii săi din Transilvania, ţinuţi între graniţele Imperiului austro-ungar”.87 După ce sublinia că „Guvernul Statelor Unite a avut necontenit în vedere viitoarea fericire şi integritate a României ca ţară liberă şi independenţă”88, în continuare R. Lansing arăta că „preşedintele doreşte să vă informeze că guvernul Statelor Unite nu pierde din vedere aspiraţiunile neamului românesc atât din afară cât şi dinăuntrul graniţelor Regatului”.89 Secretarul de stat american ţinea să evoce faptul că poporul său a fost „martor la luptele, suferinţele şi jertfele aduse de acest neam (românesc, n.ns.) pentru dezrobirea sa de duşmani şi apăsători”90, şi că „guvernul Statelor Unite simpatizează adânc cu spiritul de unitate naţională şi cu aspiraţiunile românilor de pretutindeni şi nu va neglija să-şi întrebuinţeze la timpul potrivit influenţa sa ca justele drepturi politice şi teritoriale ale neamului românesc să fie asigurate”.91

Acest document diplomatic atât de ferm şi angajant al guvernului american a fost, între altele, rezultatul unor repetate demersuri ale lui Vasile Stoica, preşedintele „Ligii Patriotice Române”92, căpitan în „Legiunea Română” formală în S.U.A. El a fost unul din principalii organizatori al acestei unităţi militare româneşti care s-a constituit pentru împlinirea idealului naţional. Unul din consilierii apropiaţi ai preşedintelui Wilson, colonelul House, avea să declare presei că „în ceea ce priveşte soluţia problemei româneşti ea nu poate fi decât una singură: unirea tuturor românilor”.93

Rezultă din cele prezentate că între anii 1916 şi 1918 reprezentanţii mişcării naţionale în frunte cu cei ai „Ligii Culturale”, „Federaţiei Unioniste”, „Acţiunii Naţionale” şi ai altor organizaţii şi asociaţii cultural-patriotice şi politice româneşti, misiunile şi emigraţiile româneşti, toţi românii aflaţi în străinătate au desfăşurat o amplă activitate politică, patriotică, au fost interpreţii legitimi ai aspiraţiilor poporului român spre unitate naţională.94 Aceştia au întreprins în susţinerea revendicărilor naţional-teritoriale o intensă propagandă, reuşind să atragă atenţia opiniei publice asupra intereselor României şi să câştige simpatia anumitor cercuri conducătoare din Franţa, Anglia, Italia, Belgia, S.U.A. etc., să constituie unităţi militare alcătuite din voluntari combatanţi, ceea ce va influenţa favorabil, va spori ponderea eforturilor diplomatice ale guvernului român în cadrul Conferinţei de pace de la Paris.95

Acad. Constantin MARINESCU

 

Note

1 C. Gh. Marinescu, Lupta românilor pentru Marea Unire şi opinia publică europeană, în voi. Românii in istoria universală, I, Iaşi, 1986, p. 432-433.

2 „La Roumanie” nr. 32 şi 33 din 22 şi 23 august 1918; cf. şi Ştefan Pascu, C. Gh. Marinescu, Răsunetul internaţional al luptei românilor pentru unitate naţională, p. 213.

3. Eliza Campus, Recunoaşterea pe plan internaţional a desăvârşirii unităţii statale a României. „Studii”, nr. 6/1968, p. l 169.

4. C Gh Marinescu, Opinia publică internaţională în sprijinul luptei românilor pentru Unirea Transilvaniei cu Ţara, (1914-1920), în vol. Transilvania în istoria şi conştiinţa românilor, Iaşi, 1985, p. 232-238.

5. Ştefan Pascu, C. Gh. Marineseu, L’Opinion publique internaţionale el le probleme de l’unite naţionale el politique des roumains, Edit. Acad., Bucureşti, 1988, p. 128-145; cf. şi D. Tutu, Voluntarii romani din Transilvania în lupta împotriva Puterilor Centrale pentru eliberarea naţională, „Studii”, nr. 5, 1968,passim.

6. Ibidem.

7. Ibidem.

8. Arhivele Stalului Bucureşti, Arhivele istorice şi diplomatice ale Ministerului de Externe al Italiei, Roma, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Rola 72-76, c. 80.

9. Ibidem.

10. C. Gh. Marinescu, Lupta românilor pentru Marea unire şi opinia publică europeană, p. 432-434.

11. Cf. „Rcvuede Transylvanie”, Cluj, 1937, tome III, nr. 4; Of. şi I. Ursu Pourquoi la Roumanie afait laguerre. Paris, 1918, passim.

12. D. Tutu, Voluntarii romani din Transilvania, în lupta împotriva Puterilor Centrala, pentru eliberarea naţională, p. 140.

13. Arh. Statului Bucureşti, Colecţia microfilme, R.S.F. Iugoslavia, Savezni Sckretarijat za Inoslrane Poslove-Centralnîi Archiv, Beograd. Fond Politicko odeljenjc Ministarstva-Inostranich Dela Kraljcvine, Srbije, 1918, Fasc. IX, Clas. 2, Pov. nr. 259.

14. V. Netea, C. Gh. Marinescu, Liga Culturală şi unirea Transilvaniei cu România, p. 307.

15. Microfilme Franţa, rola 184, c. 602-603, fond Ministere des Affaires Btrangeres, Archives Diplomatiques, seric Europe, 1918-1929, sous serie Roumanie, vol. 41, f. l1-14; cf. şi Mărturii 1918 la români, vol. 11, p. 1172-1174.

16. Ibidem.

17. Ibidem.

18. C. Gh. Marinescu, Opinia publică internaţională în sprijinul luptei românilor pentrg Unirea Transilvaniei cu Ţara (1914-1920), în vol. Transilvania in istoria şi conştiinţa românilor, p. 233-234.

19. „La Roumanie”, l, nr. 35 din 12 IX 1.918,

20. „La Roumanie”, nr. 7/27. I. 1918; nr. 3/31.1. 1918; nr. 4/7. II. 1918; nr. 6/21.11. 1918.

21. Ibidem

22. Ibidem.

23. „Adevărul”, nr. 10671, 3. I. 1910; cf. şi Fl. Salvan, Activitatea lui O. Goga în cadrul emigraţiei române din Paris pentru Unirea Transilvaniei cu România, „Apulum”, XII, 1975, p. 479-492.

24. „La Roumanie”.nr. 40, 17 X. 1918.

25. „Adevărul”, nr. 10673, 7.1.1918.

26. Ibidem.

27. M. Constantinescu, Ştefan Pascu, Desăvârşirea unificării statului naţional român, Unirea Transilvaniei cu vechea Românie, 1968, Ed. Academiei, p, 195.

28. Microfilme, Franţa, rola 184, c. 602-603; Ministere des Affaires Elrangeres, Archives Diplomatiques, serie Europe 1918-1929, sous - scrie Roumanie, vol. 41. f. 11-14.

29. Ibidem.

30. Ibidem.

31. „Adevărul”, nr. 10765, 7.1.1919.

32. Ibidem.

33. Ibidem.

34. Arhivele Statului Bucuroşii, Colecţia Microfilme, Italia. Arhivele Centrale de Stal, Roma, Fond I Bisollali, Rola 17/3, nr. 207 şi Rola 13/1, nr. 72, Fasc. 19. 43. 21.

35. G. G. Mironescu, Din Pribegie, „Convorbiri literare”, august 1927; cf. şi D. Zaharia, Aspecte ale luptei prizonierilor şi refugiaţilor români aflaţi în Italia pentru realizarea unităţii de stat a României, „Studii şi cercetări ştiinţifice”, I. P. Bacău, 1970, p. 249.

36. În acel moment, în Italia se aflau aproximativ 18 000 de prizonieri români în aproape 50 de lagăre, ceea ce făceau anevoioase legăturile autorităţilor române cu ei.

37. G. G. Mironescu, op. cit.; cf. şi G. Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal în lumină europeană, p. 64-65.

38. Microfilme Italia, rola 12/3, c. 173-174, Arhivele Centrale de Sfat, Roma, fascicola 19.4.6. 130; cf. şi Mărturii, 1918 la români voi. M, p. 1084-1085; 1106-1107.

39. Mărturii, 19IH la români, voi. [l, p. 1084-1085; 1106-1107.

40. Ibidem.

41. Ibidem

42. Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme Italia, Rola 18/1, nr. 60, 61, Arhivele Centrale ale Statului, Roma, fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Fasc. 19, 43. 74.

43. Ibidem.

44. M. Constantinescu, Şt. Pascu (sub red.) op, cit., p. 190.

45. D. Zaharia, op, cit, p. 250.

46. Ştefan Pascu, Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. p. 807-816.

47. Arhivele Stalului Bucureşti, Colecţia Microfilme, Italia, Arhivele Centrale de Stat, Roma, fond. Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Rola 13/1 nr. 80.

48. Idem, nr. 124-125.

49. Idem, Arhivele Centrale de Stat Roma, Fond. Preşedinţia Consiliului de Miniştri, Fasc. 19. 38.

50. Idem, Colecţia Microfilme Italia, Arhiva istorică şi diplomatică a Ministerului de Externe al Italiei, Roma, pachet J68; Cittaducale, Procesul verbal de Constituire a Comitetului de acţiune al românilor din Transilvania, Banat şi Bucovina.

51. Ibidem; cf. şi Colecţia Microfilme, Italia, Rola 13/1, nr. 66-67; Arhivele Centrale ale Statului, Roma, Preşedinţia Consiliului de Miniştri, fasc, 19. 43. 21; cf. si V. Netea, Lupta emigraţiei transilvănene pentru desăvârşirea unităţii de stat a Românişi, Studii, nr. 6/1988, p. 18-19.

52. C, Cili. Marinescu, Luptele românilor pentru Marea Unire şi opinia publică europeană, p. 434.

53. Idem, Unirea românilor văzută de istorici şi publicişti din Anglia, „Cronica”, nr, 3, 21 I, 1971, p.8.

54. Ibidem.

55. Eliza Campus, La Iulie pour l’achevemenl de /’unite naţionale roumaine (1914-1918), ,,Revue roumaine d’histoire” nr. 4/1965, p. 781

.56. G. Moroianu, Leş luttes des roumainx transylvains pow la liberie et l’opinion europeenc, p. 201; cf şi G. Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal, p. 55-56.

57. „Hotărârea României de a intra în războiul mondial alături de Puterile Antantei - se releva în memoriu - a fost urmarea naturală a originii ci, a trecutului ei istoric, a situaţiei sale etnice şi geografice. A fost chiar logica existenţei sale. România era centrul către care se îndreptau privirile milioanelor de români care locuiau în afara l roii ti erelor sa ie. Toţi voiau ca România să facă gestul de atâta timp aşteptat de ei, gestul eliberării şi al Unirii lor”.

Memoriul sublinia, de asemenea, că victoriile Aliaţilor de la Verdun (Donam o ni), de la Carso şi de la Monastir erau în mare parte consecinţa intrării în acţiune a României. Referindu-se Ia retragerea vremelnică a armatei române în Moldova, memoriul demonstra, argumentat, că aceasta a fost determinată, în principal, de nerespectarea de către Aliaţi a angajamentelor militare faţă de România.

58. G. Moroianu, Les luttes des roumains transylvains pour la liberte et l’opinion europeene, p. 201; cf. şi G. Moroianu, Luptele de emancipare ale românilor din Ardeal, în lumină europeană, p. 55-56.

59. Evocând situaţia dramatică a populaţiei refugiate în Moldova, foametea, epidemia de tifos care a iacul mii de victime, memoriul aducea un cald elogiu misiunilor sanitare engleze şi franceze, care au activat cu mare devotament. Mulţi dintre membrii acestei misiuni s-au îmbolnăvii de tifos exantematic si au murit eroic pe front sau în spatele frontului, în încercarea de a salva viaţa bolnavilor români, militari sau civili.

60. G. Moroianu, op. cit., p. 56.

61. Ibidem.

62. Cristian Popişteanu, I. Patroni, Imagini britanice privind participarea României la primul război mondial, în voi. Românii in istoria universală, vol. III, 1988, p. 367-384.

63. C. Gh. Marinescu, Unirea romanilor văzută de istorici şi publicişti din Anglia, p. 8.

64. Ibidem. p. 62.

65. G. Moroianu, Legăturile noastre cu Anglia. Cluj, 1923, p. 88-89.

66. Arhivele Statului Bucureşti, Microfilme Iugoslavia, Rola 503, fond cit., Fasc. 7, lest l, kutija 454.

67.B. Rangheţ, Relaţiile româno-americane în perioada primului război mondial, 1916, 1920, Cluj-Napoca, 1975, p. 1l; cf. şi T. Stanciu, Opinia publică din Statele Unite şi Unirea (1914-1918), în „Transilvania”, 1978, VII, nr. 12, p, 41-42; cf. şi V. Netea, Lupta emigraţiei române pentru desăvârşirea unităţii de stat a României, p. 13 (l 157); Idem, Roumaniuns in America up to 1918, în „Nouveltes etudes d’hisloire”, V, 1976, p, 259-267.

68. Constantin I. Stan, Aspecte privind activitatea românilor americani în sprijinul înfăptuirii Marii Uniri, în voi. Românii in istoria universală, voi. III, Iaşi, 1988, p. 651-666.

69. Moroianu, Les luttes des roumains transylvains pour la liberte el. l’opinion européenne, p. 200-201.

70. Arhivele St. Buc, Microfilme S.U.A. rola 564, c 425-428: The National Archives of the United States. Record of Ihe Department of Sfale relating to World War I and its termination, Microscopy 367, Roll 86, vol. 77, no 76372/9833.

71. Ibidem.

72. Ibidem.

73. Ibidem.

74. Ibidem.

75. Acest plan cuprindea următoarele elemente: a) organizarea unei unităţi de români transilvăneni voluntari, cetăţeni ai S.U.A.; b) încadrarea acesteia în armata americană, purtând însă numele de „batalion de români” sau „regiment roman”, în raport cu numărul voluntarilor; c) ofiţerii urmau să fie americani sau transilvăneni avându-se în vedere că marea majoritate a voluntarilor erau români originari din Transilvania şi Banat; d) subofiţerii trebuiau să fie români, foşti gradaţi în armata în care şi-au efectuai stagiul militar; e) limba de comandă urma să fie engleza, cea de instrucţie, aceiaşi, întrebuinţându-sc însă şi româna, în caz de nevoie. „Esenţialul era - scria V, Stoica în memoriile sale - ca această unitate să fie recunoscută ca unitate românească”.

76. Fl. Constantiniu, I. Stanciu, Sprijinul şi lupta românilor din străinătate pentru cauza unităţii româneşti (1914-1916), „Revista de istorie”, nr. 29, 1970, p. 1874.

77. Ştefan Pascu, C. Oh. Marinescu, op. cit., p. 238.

78. Florin Constantiniu, I. Stanciu, op. cit, p. 1884-1885.

79. V. Stoica, În America pentru cauza naţională, Bucureşti, 1926, p. 30-40.

80. C. Gh. Marinescu, Lupta românilor pentru Marea Unire şi opinia publică europeană, p. 434-435.

81. Arhivele Statului Bucureşti, Colecţia Microfilme, Austria, Rola l19, c. 889 Haus-Hof-und Staatsarchiv, Wien, Ministeriium des Aussem, Politiches Archiv, I., 10, Krieg, 1914-1918.

82. Idem, Microfilme S.U.A.. Rola c. 759, Library of Congress, Washington, D.C. Presidential Papers, Microfilm Woodrow Wilson, rola 343, Series 4, Case files 3183; cf. Mărturii, 1918 la români, vol. II.

83. Ibidem.

84. Arh. St. Bucureşti, Microfilme S.U.A. rola 633, c 761, The Library of Congress, Presidential Papers, W. Wilson Papers, rol. 354, Series 4. no. 3183.

85. Idem, Microfilme Austria, rola 221, c. 429, Haus-Hof und Staatsarchiv, Wien, Politisches Archiv l, K. 520; Liasse XVII/7 g.

86. Arh. M..A.E., fond Conferinţa de pace de la Paris, 1946, vol. 96, f. 140-141.

87. Ibidem.

88. Ibidem.

89. Ibidem.

90. Ibidem.

91. Ibidem.

92. Ibidem.

93. Ibidem.

94. Cf. Mărturii, 1918 la români, vol. II. p. 1239.

95. Cf. Gh. Marinescu, Lupta românilor pentru unire în context european, loc. cit.; Idem, Opinia publică internaţională în sprijinul luptei românilor pentru unire, în vol. Românii în istoria universală, I, Iaşi, 1986, p. 420-436.