România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

SARMI GETA USA –

poarta împărăţiei geţilor

 

Abstract: From translation of Sinaia plates number 92 and 95 results that the place of capital Sarmisegetuza can not be situated in the place named Gradistea de Munte because nearly this place does not pass any important river able to carry sheep with warriors Identifying Gradistea de Munte as Peru-eu-davo with the temple of Ro deity, from plate number 21 results the possible location of capital Sarmisegetuza at Cugir

În tăbliţele de la Sinaia, denumirea capitalei geto-dacilor este scrisă în mai multe feluri. Aceste variante de scriere a numelui capitalei ajută la înţelegerea semnificaţiei denumirii respective. Una din variante este Sarmigetausa, ceea ce provine din Sarmi-Geta-Usa, ceea ce înseamnă “A Imparaţiei Geţilor Poartă”. Saro înseamnă ţară sau împărăţie iar sub forma sarmi înseamnă “a împărăţiei”, geta sau get înseamnă “a geţilor”, iar usa înseamnă “poartă”. In limba română s-a păstrat cuvântul “uşă” care se referă la locul de intrare într-o casă. Este interesant de remarcat faptul că denumirea capitalei imperiului hitit –Hatusa- provine din Hata-Usa, ceea ce înseamnă “A Soarelui Poartă”, adică Poarta Soarelui. De asemenea, este interesant de remarcat faptul că, la un moment dat, titlul de “Sarmigetusa” l-a purtat cetatea Elia Carseoy situată pe locul Hârşovei de astăzi.

Numele capitalei geto-dacilor este menţionat în multe locuri în tăbliţele de la Sinaia cu ocazia descrierii diferitelor situaţii şi evenimente. Insă pentru localizarea acestei capitale, este semnificativ conţinutul plăcilor 92 şi 95 conform notaţiei utilizate în cartea lui Romalo [1]. Aceste tăbliţe au fost imprimate după un timp apreciabil de la moartea lui Burebista şi au un conţinut care exclude situarea acestei capitale în locul cunoscut cu numele de Grădiştea de Munte.

Conţinutul tăbliţei 92 (fig.1), transcris cu caractere latine, în care s-a păstrat litera W din alfabetul grecesc, este dat mai jos:

DURO ADEUSO BASILEO DABO GETO ERIGeRYEO DU M/+++++

TRUPEIW ON SARMYGeTUSO, SIA UDY TO NUBY DAEW. ON TALUE

FI CeEYO META ESW DU RO UNSEY FW, TRUPEU DABO WN SO. LW

RYO GeEIW E LYEO MARW FERO ARMOS OE PRYNO EU YE GeEW DU

DISERO PARW REKAUE. GeEW SOE PRENW TU RYMEO LUE BENU

DO MAREW BIRO, LUE KWTOPWLO ERYGeERI LORWE DAVW GeETO.

TRASO WN SARMIGeETUZW BASILEW ADEUSO DU RO. TRASOE

DUE LW KOTWPOLW BOYCeRW. LO PANTE DATW LOE BYSIKO

HILEW DY EW CeENYO.

Fig. 1. Alegerea lui Ericerio ca împărat la Sarmisegetuza.

 

În traducere se obţine următorul text:

In timpul aducerii împăratului cetăţii geţilor Erigerio de 5000 de trupe la Sarmigetuza, a fost (se vedea) o ploioasă noroasă zi. Asemenea fiilor a căror scop (era) să meargă la Ro intrând în foc, trupele cetăţii (erau) la fel. Răii oameni au luat ale Marei de fier arme cu care să împiedice cu ele pe acei oameni să treacă cursul (şuvoiul) râului. Oamenii au fost obligaţi să înoate spre podiumul marelui bărbat spre, marele preot Erygeri al cetatăţii geţilor. Ordin la Sarmigetuza împăratul adus de Ro. Ordin al marelui preot al boicerilor (războinicilor cerului). Hotărârea dată la altarul înalt de însuşi Ceneo.

Textul de mai sus se referă la evenimentele care au avut loc la alegerea lui Erigeriu ca successor al lui Burebista. In mod deosebit, se relatează faptul că, pe o zi noroasă şi ploioasă, susţinătorii noului împărat au fost obligaţi să treacă râul în înot pentru a ajunge la locul unde se afla preferatul lor pentru a-l susţine. Se pune în mod automat întrebarea: unde era situată Sarmigetuza încât oamenii să fie obligaţi să înoate pentru a ajunge în acel loc? Această referire, la râul care curgea pe lângă cetate, nu este singura. O situaţie asemănătoare se întâlneşte şi în conţinutul plăcii 95 (figura 2). Această placă a fost imprimată de către marele preot Deceneu după trecerea unui timp apreciabil de la moartea lui Burebista. Conţinutul plăcii, transcris cu caractere latine şi traducerea corespunzătoare a fiecărei fraze, sunt date mai jos:

Fig.2. Situaţia de după moartea lui Burebista văzută de Deceneu.

 

DO YON AW TO RIEO NWPO A UOYNDO DYEM BOITE MOYNY PYHW , TO ROE GeIO, HEO IN ZERETERW, A CeMO KOY YOYU GeEO RO OIL BEREO, FYO ON HOY A LEO MEGANIEYO SW PCeEA CeERIO.

Până la a lui la acel râu chemare voind pe divin călăii în taină pe împărat să-l străpungă, acei răi oameni, care pe el l-au capturat, după care cu ei, oameni răi, l-au luat, a fost în a sa măreţie preţuit de cer.

NOBALIE ZROB DEYO BYSETO, PORCeE SENTO, OY KOE OCi FO YE OE NO SPOYKO.

Nobilul a construit zeilor altar, poartă (fereastră) sfântă prin care ochiul de foc veghează asupra liniştei noastre.

A TOA PORCeELO RYOMOY IN OR ROYSRO UNDO OY HO AIO KWE KOYCi DECeEO GeE REAW EDYE LON REKE NE LW RO ARMERO POIYENDO OY KOE FW YRWO TROUPEO.

La aceea poartă pe râu, în locul unde creşteau (se formau) valurile (pe) a căror apă fiecare barcă care trecea pe al apei râu mergând în lungul văii la armatele lor, cântau de fiecare dată când treceau trupele.

A OYZO CeE KOYO PEOY AZAOYW OM NOEZW, POSERO A IREISO TEW SYE ZEYW TO YW YEO BWE RO PISEYO A REWA.

Auzind fiecare cântec, i-a încântat (pe ei) din nou, începând să meargă acei sfinţi zei să asculte a războinicilor lui Ro cântece pe râuri.

DEOYI SONTO YI NOSY UOYNDO LO IDO KOA NOEB MERE DOI BWEN TW CeEO YE ZWMO.

Zeii au voit pe a cântecelor purtători (pe cei care cântau) să-i ajute pe toţi acei războinici care erau răniţi.

ON LO YWYO DYE OYRTABW BERI LO MATEO BOSETO RO KO YM GeEO SOE EPOY NEO KAPO YE SW NOE PATRIDO, SWE BWEIO BISETO.

La a lor divină ascultare, l-au luat pe împăratul altarului lui Ro, cu ai săi oameni, ale sale iepe, al său cap, la a sa nouă patrie, pe ai săi războinici ai altarului.

DE GiYNO DE PERESYE POYDIOE, LO ARMWSO OY KYIO YE GeEO KYKWA FO YREO, ENEO ZPOYZEO TO.

Din cauză că pereţii (zidul) a trecut, armata de care acei oameni de că..t au fugit, pe ei i-a întârziat de asemenea.

YE CeEO ARMOSO BYO MYONOY.

Toată aceea armată a fost schimbată.

TRASOE GeE LO ON FILW SOLYO MAERW BERO A Y KBWEO SOY PER WE K –CeENEO O. Y. ZARMIGeETOYZO

Ordin pe Geea fiilor pe pământul marelui bărbat la a lui palat al său tată de marele preot Ceneo.

La a lui Zarmigetuză.

Este remarcabilă continuitatea ideilor: după ce autorul textului, Deceneu, arată că Burebista a fost atras în afara zidurilor cetăţii, capturat şi asasinat, precizează, în continuare, că acesta a fost preţuit de către zei. Apoi, arată motivul pentru care a fost preţuit: pentru faptul că a construit zeilor altar. Apoi arată că războinicii care treceau cu bărcile lor pe râul din apropierea porţii şi a zidului erau tentaţi să cânte când treceau prin locul în care se formau valuri.

În continuare, se arată că zeii au fost încântaţi de cântecele războinicilor şi ca au început să-i asculte pe râurile pe care navigau. Apoi, i-a ascultat şi l-au luat pe Burebista cu iepele sale, şi ai săi războinici la noua sa patrie adică la Cer.

În această placă se arată cu claritate faptul ca Sarmisegetuza era situată în apropierea unui râu destul de important, din moment ce războinicii treceau cu bărcile lor pe la poarta cetăţii. Din acest motiv, Sarmisegetuza nu putea fi situată pe o înălţime cum este cea de la Grădiştea de Munte. Despre atragerea lui Burebista în afara porţilor cetăţii mai sunt date amănunte în plăcile 45 şi 62 [4,5]. Însă, unele indicaţii mai importante care pot duce la stabilirea locului în care a fost situată Sarmisegetuza se pot obţine din tăbliţa cu nr. 21, prezentată în figura 3.

Fig. 3. Palatul de la Sarmisegetuza cu toate drumurile.

 

În tăbliţa cu 21, care reprezintă palatul de la Sarmisegetuza cu toate drumurile, se menţionează în partea din dreapta-jos existenţa cetăţii Peru-Eu-Davo ceea ce înseamnă “Cetatea Tatălui (Ceresc)” situată spre sud, sud-vest faţă de palatul reprezentat. Pentru orientarea în teren, această tăbliţă trebuie dispusă cu partea superioară spre est. In acest fel, pot fi identificate şi alte centre importante existente în zonă sau mai îndepărtate. Astfel, în colţul din stânga sus se indică direcţia spre cetatea Moleo Dava, situată pe valea râului Moldova, în colţul din dreapta sus, adică spre est, la trei zile de mers (+++), se afla un sanctuar important care corespunde cu movilele de la Şona sau templul de la Şinca Mare, iar spre nord, nord-est se afla cetatea Zido-Dava care corespunde cu poziţia actuală a municipiului Alba Iulia, cunoscută şi cu numele de Apulum. In partea dreaptă spre mijloc mai este menţionată calea spre “ţara geţilor“ la distanţă de o zi de mers (+), ceea ce ar corespunde unui drum peste munţi până în zona Olteniei.

Ca urmare, ceea ce se consideră astăzi ca fiind locul în care s-ar fi aflat capitala Sarmigetuza a geto-dacilor este de fapt fosta cetate a Tatălui Ceresc sau Peru-Eu-Davo. Adevărata Sarmigetuză s-a aflat în altă parte, şi anume, mai la nord, în dreptul localităţii Cugir, situată relativ aproape de râul Mureş. Săpăturile arheologice efectuate pe dealul Cetate de lângă Cugir au scos la iveală existenţa unui centru populat de mare importanţă cu o activitate economică intensă despre care s-a presupus că ar corespunde unei foste cetăţi menţionate de Ptolemeu cu numele de Singidava, care a dispărut în urma unui incendiu violent [7]. In realitate, în dreptul localităţii Cugir s-a aflat capitala sau “Poarta” împărăţiei geţilor, adică Sarmigetuza, după cum este caligrafiat în tăbliţele de la Sinaia, sau Sarmisegetusa, după cum este utilizat în manualele noastre de istorie. Este posibil ca această cetate să fi fost cunoscută de locuitorii altor popoare şi sub alte denumiri, cum ar fi, de exemplu, Singidava. O serie de situaţii şi evenimente relatate în tăbliţele de la Sinaia nu pot fi înţelese dacă se consideră că fosta capitală ar fi existat la Grădiştea de Munte, în schimb, prin situarea Sarmigetuzei la Cugir se obţine o corelare foarte bună cu informaţiile din tăbliţele de la Sinaia. Conform celor relatate de Ion Horaţiu Crişan, cetatea de la Cugir a existat înainte de venirea la putere a lui Burebista şi era construită prin folosirea unei tehnici mai puţin avansate, bazată mai mult pe utilizarea lemnului, de aceea incendiul din timpul cuceririi romane a lăsat mai puţine vestigii. In schimb, cel puţin templul lui Ro de la Grădiştea de Munte a fost construit de către Burebista cu tehnici noi de prelucrare a pietrei, motiv pentru care, vestigiile lui au supravieţuit până astăzi şi ne permit identificarea unor centre importante care au existat în zonă. Nu există nici un dubiu asupra faptului că templul lui Ro, a fost construit în afara Sarmigetuzei, în tăbliţa cu numărul 21, care este de fapt o hartă care reprezintă palatul de la Sarmigetuza cu toate drumurile, în colţul din dreapta-jos (fig.3) este prezentat templul lui Ro ca aparţinând cetăţii Peru-Eu-Davo, la care se ajungea printr-o trecătoare, astăzi un drum forestier. O capitală ca cea a Imperiului Getic nu putea fi situată într-o zonă izolată, greu accesibilă, cum este Grădiştea de Munte, în schimb, prin situarea ei la Cugir, se puteau asigura legături rapide în toate direcţiile menţionate în tăbliţa 21. Din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia nu reiese că la Sarmigetuza ar fi existat un templu al lui Ro. La Sarmigetuza a existat, în schimb, un templu al Marisei, de la care şi-a luat numele şi râul Mureş. Despre acest templu se menţionează faptul că a căzut în mîinile romanilor împreună cu mulţimea de oameni de la. Sarmigetuza.

UNGUREANU Viorel, prof.univ.dr.ing.

         Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

 

Bibliografie:

1. Romalo, Dan, Cronică getă apocrifă pe plăci de plumb?, Editura Alcor Edimpex, Bucureşti, 2005.

2. Peţan, Aurora, Plăcuţele de plumb de la Sinaia-o sursă excepţională de cunoaştere a istoriei şi civilizaţiei dacilor. Dacia Magazin nr. 13, iunie 2004.

3. Manolache, Dumitru, Tezaurul dacic de la Sinaia, legendă sau adevăr ocultat? Editura DACICA, Bucureşti, 2006

4. Ungureanu, Viorel, Deceneu de la Moleo Dava şi Burebista, Al-VI-lea Simpozion Internaţional CUCUTENI-5000., Iaşi, Chişinău,Bacău, 2011.

5. Ungureanu, Viorel, Limba şi spiritualitatea traco-geto-dacilor, Dacia Magazin nr. 78-79, iunie-iulie 2012.

6. Napolion, Săvescu, Noi, dacii, Sarmisegetuza, Sanctuare dacice II, Dacia Magazin nr. 80, august, 2012.

7. Crişan, Ion Horaţiu, Cetatea a învins mileniile, în Magazi Istoric, 11, 1977.

8. Ungureanu, Viorel, Moştenirea geto-dacă a limbii române, Al-VII-lea Simpozion Internaţional CUCUTENI-5000., Chişinău, 2012.

9. Ungureanu, Viorel, Ro-zeul suprem al traco-geto-dacilor, Al-VII-lea Simpozion Internaţional CUCUTENI-5000., Chişinău, 2012.

10. www.dacia.org; www.dacii.ro.

 

Alegerea lui Ericerio ca împărat la Sarmisegetusa

Situația de după moartea lui Burebista văzută de Deceneu

Palatul de la Sarmisegetusa cu toate drumurile