România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Bună dimineaţa – Soare!

 

Legenda spune că în Neptun, într-o dimineaţă însorită de vară, demiurgul de Scorniceşti ar fi ieşit pe terasă şi, cuprins de o euforie heliofilă, ar fi rostit: „Bună dimineaţa Soare!” La care, dintr-un boschet apropiat, s-ar fi auzit: „Soare e de după masă, să trăiţi!”

Şi iată că Soare, căpitanul Soare, după ani şi ani de zile (prin aprilie 1995) reapare în fantezia unora sau în lipsa de fantezie a altora. Nu ne mai amintim amănuntele (vuia întreaga presă la vremea respectivă), reţinem doar ecourile mai importante (ajunse, după toate aparenţele, la nivelul scontat!). Şi dacă acestea ar fi reverberat, de pildă, din paginile „Evenimentului” d-lui Cristoiu nu ne-am fi alarmat, dar ecourile cu pricina ne-au pus în rezonanţă dintr-o cu totul altă direcţie. Este vorba de foaia elitei GDS-iste, „22”, şi de „Dilema” d-lui Pleşu. Iar în cazul celei din urmă, chiar de pana fostului ministru al culturii. Deci surse grele, oameni grei şi…un consens. Un consens între doi poli? Aşa s-ar părea, din moment ce „Dilema” ar fi reprezentat, după unii, un al treilea pol. Oricum, un consens în ceea ce priveşte revirimentul, recrudescenţa unor vechi tipare, a unor vechi personaje „solare”. Sau a fost vorba, pur şi simplu, de un consens, neaşteptat şi hilar, întru naivitate?

De ce naivitate? Pentru că toată povestea cu d-l Horia Roman Patapievici (despre dânsul fiind vorba şi despre „lansarea” domniei sale, evident), în contextul dat şi în conjunctura respectivă, era atât de neverosimilă şi puerilă încât n-o putem raporta decât la o pură invenţie, la o farsă sau, în cel mai bun (sau rău?) caz, la o diversiune grosolană. De ce spunem asta? Din următoarele motive: susnumitul eseist era un ilustru necunoscut, la vremea respectivă, pentru peste 99,9% din cititori; pretinsa motivaţie a pretinsei acţiuni de intimidare era derizorie în comparaţie cu prestaţia imensei majorităţi a ziariştilor din opoziţie; SRI se ocupa de cu totul altceva decât intimidarea celor de seama d-lui Patapievici; dacă acesta ar fi prezentat, atunci, un interes pentru un serviciu de informaţii, din alte motive (total diferite de cele invocate în „22” sau „Dilema”), atunci SRI ar fi recurs la „mijloace specifice” (şi nu la inepţiile atribuite ipoteticului Soare).

Aşa stând lucrurile şi judecând şi după turnura şi amploarea luată pe parcurs de către „cazul Patapievici” (conferinţe de presă, interpelări parlamentare, alertarea „Europei Libere”, dezbateri televizate, semnarea de proteste, proiectate mitinguri etc.) trebuie să conchidem că a fost vorba de un scenariu menit a-l scoate pe Horia Roman Patapievici (HRP) din anonimat şi a-l plasa pe orbita notorietăţii, rampa de lansare fiind elita GDS-istă, publicaţiile patronate şi, fireşte, editura „Humanitas” – în frunte cu Gabriel Liiceanu.

În ce scop? S-o luăm pe îndelete. (Dacă în „Mercenari şi mercenariate” am promis ceea ce am promis, rog a fi ascultat până la capăt şi a se trage concluziile după ce voi spune – şi proba – tot ce ştiu!)

*

Că UDMR-ul şi-a propus, încă de la înfiinţare, să „arunce statul naţional român la lada de gunoi a istoriei”, putem pricepe.

Mai greu ne-a fost să-i înţelegem pe acei români care, cu sârg şi metodă, încearcă de peste 20 de ani să conteste tot ce este valoare naţională, de la făuritorii de istorie şi până la creatorii de valori spirituale. Pe acei români pentru care obârşia daco-romană şi continuitatea noastră pe aceste meleaguri sunt elemente de mitologie. Pe acei români care au ajuns să spurce până şi substanţa genetică şi etică, onto şi filogenetică, a poporului care le-a dat naştere.

Ani de zile n-am priceput cum poate un român, chiar (sau mai cu seamă) intelectual de elită fiind, să se îngreţoşeze amintindu-şi de istoria (nu a PCR şi nu rolleriană!) pe care a învăţat-o la şcoală; să-l declare protofascist sau protolegionar pe cel mai mare poet al ţării; să scormonească cu apetit de hienă în viaţa personală a unuia dintre cei mai mari prozatori români; să nege (în bloc) ceea ce, totuşi, s-a creat, de certă şi perenă valoare, sub comunism şi în pofida acestuia. N-am putut pricepe şi am pus-o pe seama nonconformismului, snobismului, antiprotocronismului, teribilismului, exhibiţionismului etc. Dar fenomenul a luat, pe parcurs, o amploare de-a dreptul neverosimilă, până la exacerbări ce frizează patologicul. Ce poţi să crezi, de pildă, despre un intelectual român care scrie şi publică, printre altele (de aceeaşi factură), următoarele: „Privit la raze X, trupul poporului român abia dacă este o umbră; el nu are cheag, radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării”? Ce poţi să crezi despre editura care publică aşa ceva? Dar despre editor? Care a mai şi declarat public că autorul din care am citat este genial?!

Tot în aceeaşi presă „elitistă”, pentru a se lovi şi mai la temelie, este reprodus următorul citat din Herodot: „La ei, la traci, trândăvia este un lucru foarte ales, în vreme ce munca câmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trăi de pe urma jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viaţă”. (Se pare că nici autorul, dar nici marele Herodot nu şi-au pus întrebarea: cine se ocupa, în Grecia antică, de munca câmpului, în timp ce grecii se jucau de-a democraţia? Sau cu ce se mai îndeletniceau, în afară de negoţ, navigatorii greci?)

Deci, suntem neam de hoţi, nu ne place munca, trăim din jaf, n-avem şira spinării, avem o (in)consistenţă fecaloidă şi, cităm iarăşi din „genialul eseist”: „Din totdeauna, imperiile din jurul nostru au urinat pe noi!” Asta este!

Şi totuşi, cui prodest? Cui foloseşte o atare demolare? Care, la acest nivel, nu mai poate fi o gratuitate, un moft?!

Să nu ne grăbim.

*

Istoria poate fi privită ca ştiinţă, ca document, ca act de identitate sau, într-un sens mai larg, ca punct de reper, termen de raportare, simbol de referinţă, element formativ. Prima categorie este, fireşte, de competenţa istoricilor. Cea de a doua ar aparţine, mai degrabă, psihologilor, sociologilor, pedagogilor. Aceştia ar fi chemaţi să se pronunţe dacă românii sunt sau nu „bolnavi de istorie” şi în ce măsură „demitizarea” acesteia ar contribui la însănătoşirea lor. Şi nu istoricii. A căror menire este să studieze istoria, s-o scrie, cu probitate şi rigoare ştiinţifică, dar nu să cerceteze şi aprecieze impactul acesteia asupra mentalului comun. Şi cu atât mai puţin să iniţieze şi să întreprindă asanări morale prin demistificarea („terapeutică”) a istoriei.

Fireşte, ceea ce se scrie într-o revistă (două) sau în câteva cărţi, pe care nu le citeşte mai nimeni, nu ne sperie. Dar, pentru că „incineratorii de clişee” vorbesc, la unison, de greaţa şi scârba cu care receptau istoria predată la şcoală, ne îngrijorează soarta manualelor şcolare. Şi cea a elevilor puşi în situaţia de a studia o altă istorie a românilor, epurată de „dogmele”, „anchilozele”, „tabuurile”, „tabieturile” şi „metehnele” istoriografiei tradiţionale româneşti. De altfel, George Pruteanu, de pildă, într-o recenzie a „Istoriei Sincere” a lui Constantiniu, afirmă explicit şi fără echivoc că va trebui multă ŞCOALĂ pentru ca mentalitatea comună să se dezbare de amintitele „metehne”. Or, şcoala se face cu manuale şi nu cu revista „22” sau cu câteva încercări istoriografice „sincere” şi „fără chiote”.

Ne-am exprimat, de curând, disponibilitatea de a acorda „incineratorilor de clişee” prezumţia de bună-credinţă. Ne străduim, încă, s-o mai respectăm. În acest sens, să apelăm şi la părerea psihologilor, sociologilor şi pedagogilor asupra subiectului în discuţie. Ce spun aceştia? Spun că identitatea individuală şi colectivă, cristalizarea eului psihologic şi social, percepţia de sine, imaginea de sine, conştiinţa de sine, percepţia socială, tiparele de comportare proprii, comportamentul prosocial al individului sunt indisolubil legate de contextul social, de un cadru socio-cultural, de un grup mai mic sau mai mare, de la familie şi şcoală până la întreaga societate. Mai mult, însuşi obiectul psihologiei sociale, după Allport, este efortul de a înţelege şi explica modul în care prezenţa ALTUIA (real sau imaginar) modifică gândurile şi comportamentul unui individ. Pe de altă parte, nevoia de modele este una din constantele fundamentale în procesul de devenire al oricărui copil sau tânăr. Or, modelul istoric, cel al personajului istoric, situat undeva între real şi imaginar, este cel mai la îndemână şi cel mai motivat. Din istoria naţională, fireşte, pentru că întreg procesul de devenire, de conturare a personalităţii este indisolubil legat de etnic, de apartenenţa etnică. În aceste condiţii, negarea virtuţilor individuale şi colective ale unui popor, ale unui neam, pe tot parcursul existenţei sale istorice, minimalizarea şi denigrarea valorilor şi mărimilor sale, nu poate fi decât o întreprindere demolatoare cu urmări dezastruoase asupra formării tinerelor generaţii (aparţinătoare acelui popor, acelui neam) şi nicidecum o acţiune de însănătoşire a minţilor şi moravurilor. (A se vedea, în acest sens, şi conceptele de stigmat – stigmatizare).

În aceeaşi ordine de idei, dar la alt nivel de abordare, ne-am putea întreba dacă există vreo ţară, în lumea largă, unde elevii să înveţe o istorie naţională demitizată, fără clişee şi fără tabuuri? Oare în SUA, în manualele şcolare de istorie se poate întâlni ceva de genul: „Suntem urmaşii aventurierilor apatrizi şi dezrădăcinaţi care şi-au luat în stăpânire ţara prin exterminarea quasi totală a populaţiei băştinaşe şi şi-au întemeiat bună-starea pe exploatarea muncii sclavilor”? Sau în Spania, descoperirea şi ocuparea Americii de Sud este prezentată elevilor ca un act samavolnic care a distrus o civilizaţie înfloritoare şi una din cele mai echilibrate şi armonioase organizări statale şi sociale din toate timpurile? Sau, în general, în metropolele fostelor imperii coloniale s-a învăţat sau se învaţă la şcoală că acţiunea de colonizare n-a fost altceva decât jaf, exploatare şi îmbogăţire frauduloasă? Să fim serioşi! Toate acestea sunt prezentate ca demersuri civilizatoare şi ca acţiuni de convertire a păgânilor la creştinism. Şi-atunci de ce trebuie numai noi, românii, să ne culpabilizăm, să ne ardem „clişeele”, să ne pocăim? Să insuflăm copiilor noştri nu mândria, ci ruşinea de-a fi români? De ce şi pentru ce? În baza cărui temei, cu ce finalitate şi în beneficiul cui? (Vom reveni)

Cât priveşte exacerbarea naţionalismului în perioada comunistă (căreia i-am fi tributari şi astăzi), se „uită” un fapt esenţial: în primii 20 de ani ai acesteia, dimpotrivă, s-a făcut totul pentru înlocuirea naţionalismului cu internaţionalismul (proletar, mai apoi socialist), ba, mai mult, s-a încercat, pe toate căile, pregătirea României pentru sovietizare. Aşa că amintita exacerbare, produsă în următorii 20 de ani, a fost, în primul rând, o reacţie firească şi necesară la cele petrecute anterior. Că s-a întrecut măsura este adevărat, dar „intoxicarea” a fost cantitativă, nu calitativă. Drept care, nu şi-a atins decât în parte şi temporar scopul. În consecinţă, românii au trecut pragul lui Decembrie ’89 nu cu un bagaj excesiv de naţionalism, ci cu unul deficitar. Care s-ar cere revigorat.

Şi-atunci, pentru a ne redobândi încrederea în noi, pentru a ne recâştiga demnitatea individuală şi naţională trebuie să ne „demitizăm” istoria, să ne ardem „clişeele”, să ne discredităm modelele? Sau dimpotrivă? (Ultimele 6 alineate le-am reprodus din „Istorie alternativă II” , fiind vorba, practic, de acelaşi context; cu scuzele de rigoare pentru faptul că m-am „autocitat” – să trecem mai departe.)

*

Că mesajul nostru este prea general, că mai mult am sugerat decât am probat, că n-am indicat cu precizie sursele etc.? Dacă aşa se pune problema, putem să ne întoarcem la personajul „Soare” şi la făptura (sau „entitatea” – după fericita formulare a unui teleast) pe care acesta (personajul inventat sau reinventat) trebuia, conform scenariului şi regiei amintite deja, să-l propulseze pe orbita notorietăţii. (N-am făcut-o, încă, pentru a nu coborî nivelul revistei la scriitura d-lui HRP şi pentru a ne menaja cititorii; o vom face, totuşi, pentru a elimina orice echivoc). Reluăm citatele, adăugăm şi altele, indicând cu precizie sursa (oricând controlabilă în orice bibliotecă):

„Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbră fără schelet, o inimă ca un cur, fără şira spinării.” (HR Patapievici, „Politice”, Editura Humanitas, ediţia. 1996, pag. 63)

„Oriunde te uiţi, vezi feţe patibulare, ochi mohorâţi, maxilare încrâncenate,guri vulgare, trăsături rudimentare.” (HRP, Politice”, Humanitas, ed. 1996, pag. 34)

„Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă: după grămadă, la semnul fierului roşu.„ (idem, pag. 64)

„Româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim sau…să o folosim numai pentru înjurături.” (idem, pag. 64)

„În toată istoria, mereu peste noi a urinat cine a vrut. Când i-au lăsat romanii pe daci în forma hibridă strămoşească, ne-au luat în urină slavii: se cheamă că ne-am plămădit din această clisă, daco-romano-slavă, mă rog. Apoi ne-au luat la urinat la gard turcii: era să ne înecăm, aşa temeinic au făcut-o…” (idem, pag. 63)

„Puturoşenia abisală a stătutului suflet românesc…spirocheta românească îşi urmează cursul până la erupţia terţiară (…) tropăind vesel într-un trup inconştient, până ce mintea va fi în sfârşit scobită: inima devine piftie iar creierul un amestec apos.” (idem, pag. 49)

„Cu o educaţie pur românească nu poţi face NIMIC.” (Idem, pag 56)

„România are o cultură de tip second hand.” (apud Viorel Patrichi, revista „Rost”, nr. 24/2005)

„Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în Uniunea Europeană.” (idem, 24/2005)

Este suficient de clar, precis şi ilustrativ? Iar un oarecare preşedinte „jucător”, probabil în baza celor de mai sus, l-a considerat pe HRP omul cel mai potrivit pentru a conduce ICR!!! (Şi încă detronându-l pe Augustin Buzura, un mare romancier şi un mare român!)

*

Şi, ca să terminăm cu d-l Patapievici, nu cu un linşaj mediatic (s-a „autolinşat” singur – şi a mai fost şi decorat, la cel mai înalt nivel, la expirarea mandatului!), ci cu un echivalent de (hai să-i zicem) „necropsie”, mai mult sau mai puţin „comparată”.

Despre ce este vorba? Despre mai sus pomenitul („genial”) eseist şi despre „suprema expresie a „trogloditismului românesc”, zugrăvită de către acest Heidegger (sau Kirkegaard) al nostru, în nu mai puţin „geniala” sa carte intitulată „Politice”, la pagina 63. Iată textul: „Ce mai e de adăugat? Doar atât că cei mai proşti oameni pe care i-am văzut în viaţa mea au fost doi sportivi ciclişti care, într-un WC public, se luaseră la întrecere – care dintre ei urinează mai departe. Amândoi urinau foarte departe. Erau români. Unul s-a înscris benevol la Securitate (…), altul s-a pus harnic pe băut…”

Nu ştim ce copilărie, adolescenţă şi primă tinereţe a avut d-l Patapievici. Dacă le-a avut. Bănuim că s-a născut prematur (nu în sensul obstetrical al cuvântului), chinuit de incertitudini şi angoase precoce, lipsit de orice valenţe de homo ludens şi, ca atare, incapabil să înţeleagă că oamenii se mai şi joacă, indiferent de vârstă. Că unii o fac mai elegant, alţii mai puţin elegant. Drept care, parafrazându-l pe Brâncuşi, am putea considera că d-l HRP nici n-a existat vreodată de adevăratelea. Că de existat există, dar într-o altă lume. Una a’ dracului de aridă şi fadă. Şi, nu ne îndoim, chinuită.

N-avem cum să verificăm dacă cei doi competitori în „jet la distanţă” au sfârşit, într-adevăr, aşa cum susţine d-l HRP, dar, dacă destinul acestora nu este o simplă găselniţă retorică de circumstanţă, tare ne îndoim că între „ruta profesională” a celor doi şi competiţia respectivă ar exista vreo legătură. Şi cu atât mai puţin suntem dispuşi să acceptăm că „studierea” a două cazuri îndreptăţeşte la concluzii sau chiar generalizări.

În spiritul celor afirmate mai sus, să încercăm să oferim nişte exemple. Şi să pornim tot de la o exhibiţie-performanţă asemănătoare. Că mai au şi alţii partea asta cu „jetul”. Şi n-au sfârşit-o nici la Securitate şi nici la cârciumă. De pildă, un fost coleg de facultate, unul din cei mai isteţi şi spirituali din întreg anul, care însă a devenit celebru în facultate nu datorită acestor calităţi, ci pentru performanţa (să ne ierte d-l Patapievici) de a-şi proiecta jetul în discuţie până în rezervorul de apă aflat în toate toaletele de tip water-closed şi amplasat, la vremea respectivă, invariabil, la înălţime. Coleg ce n-a ajuns nici securist şi nici alcoolic degradat, ci un reputat radiolog într-unul din marile oraşe ale ţării.

Să mă scuze cititorii, dar trebuie să mă menţin cu argumentele la nivelul d-lui HRP. Să mergem mai departe. În anii 50’, în aceeaşi reputată şcoală de medicină (IMF Cluj), exista, printre medicinişti, un alt joc, o altă competiţie la fel de lipsită de eleganţă (scabroasă, dezumanizantă şi definitorie pentru trogloditul român – ar spune d-l HRP), tot „la distanţă” dar şi la ţintă, deosebirea esenţială constând din faptul că „jetul” proiectat provenea din cavitatea bucală. Provocarea se rostea în felul următor: „Îmi acorzi un bombeu de la 2 (sau 3, sau 4…) metri?” Ei bine, campionul de necontestat al tirului salivar respectiv, pianist amator de excepţie, pictor (suprarealist) amator de mare talent (care a şi făcut nişte ani de puşcărie pentru lucrările intitulate: „Lupta de clasă în etapa actuală” şi „Mama lui Lenin la menopauză”), a devenit, în viaţă, nu securist sau beţiv, ci unul din reputaţii medici legişti ai ţării.

Aşa cu competiţiile de tip „jet”, deloc singulare la o anumită vârstă şi cu atât mai puţin definitorii pentru un anumit grad de inteligenţă sau pentru un anumit tip de evoluţie ulterioară. Să ne ocupăm însă puţin şi de cei ce n-au uitat să se joace nici la vârste mai coapte. Un mare oftalmolog al ţării, de pildă, când stătea la un pahar de vin cu prietenii, era tentat, uneori, tot de o exhibiţie ludică şi tot cu caracter de competiţie: se măsura, însă, în acest caz, nu amploarea emisiei, ci cea a emiţătorului. (Degradant şi pervers, ar spune d-l HRP).

La un alt nivel, dar fără nici o deosebire de esenţă, am putea discuta despre obiceiul, tot sub influenţă bahică, al marelui sculptor Romul Ladea de a behăi, frunte în frunte, cu comeseanul. Am fi curioşi de reacţia d-lui Patapievici: s-ar amuza, ca şi convivii de la aceeaşi masă, s-ar revolta, ca un puritan ce este (sau pare) sau ar vorbi, ca şi Ion Frunzetti în „Romul Ladea şi lumea lui cuprinzătoare” ( la pagina 81 a cărţii semnate de D. Grozdan) despre „demitizarea conformismului” şi „mitologizarea vitalului”?

Şi am putea continua cu (contra)exemplele mult şi bine, inclusiv în situaţii în care este vorba de (mult) mai mult decât o nevinovată, în fond, exhibiţie ludică.

Fireşte, erudiţia d-lui fizician – eseist – filosof – antropolog – psiholog – sociolog – politolog şi inchizitor-şef HRP ne impresionează. Ne întrebăm, însă, la ce-i foloseşte? Dacă premisele şi criteriile domniei sale sunt, de fiecare dată, la fel de „solide” ca şi în cazul „celor mai proşti oameni din România”, teamă ne e că la nimic. La nimic care zideşte!

dr. Zeno MILLEA

 

 

P.S. Ne bate gândul că d-l HRP are necazuri cu prostata. De unde şi invidia (convertită în ură) faţă de toţi posesorii unui „jet” sănătos. Nu e frumos d-le Patapievici, nu e frumos!

Pe de altă parte, unde ar fi norocul ca numai proştii să se apuce de băut?! Sau, ce ne-am face dacă toţi proştii s-ar „înscrie benevol” în SRI? Nemaivorbind de eventualitatea ca toţi românii cu „jet” competitiv să devină sereişti beţivi!