România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Martiri din Revoluţia Română din Transilvania

1848-1849

din Miceşti şi Bărăbanţ - Alba Iulia

 

%n această perioadă se împlinesc peste 155 ani de la Revoluţia Română din Transilvania, din anii 1848-1849, când ideile revoluţiei din anul 1848 din ţările avansate ale Europei, care au produs procese revoluţionare de proporţii în Italia, Elveţia, Germania, Polonia, Imperiul Habsburgic au cuprins şi Ţările Române.

Revoluţia Română din Transilvania a avut o importanţă deosebită în istoria neamului românesc dar mai ales pentru noi românii de pe aceste meleaguri.

Rolul principal în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor revoluţionare l-a avut cu prioritate tineretul studios şi cărturarii Blajului în frunte cu Aron Pumnul, George Bariţiu şi mai ales Simion Bărnuţiu de la Sibiu, împreună cu cei aproximativ 200 de "cancelişti" din întreaga Transilvanie care erau în practica de avocatură la Târgu-Mureş, unde era TABLA REGEASC~ (Curtea de Apel a Transilvaniei) şi dintre care s-au detaşat Avram Iancu, Alex. Papiu Ilarion, Ilie Măcelariu, Iosif Sterca Şuluţiu, Samuil Poruţiu, Iacob Bologa, I. Ardelean, Petru Roşca, Amos Ordăşan, I. Cerchedi şi alţii.

Alături de aceştia au acţionat şi o serie de personalităţi cunoscute în desfăşurarea evenimentelor revoluţionare, în frunte cu tribunii şi comandanţii lui Avram Iancu: Simion Balint, Petru Dobra, Ioan Buteanu,  Axente Sever, N. Solomon, Florian Micaş, Dionisie Pop Marţian, Corcheş etc.

Având în vedere importanţa evenimentelor desfăşurate şi rolul unor personalităţi de pe raza judeţului nostru, în paginile revistei DACOROMANIA, până în prezent, au fost prezentate o serie de materiale mai puţin cunoscute privind Revoluţia Română din Transilvania de la 1848-1849. Fundaţia "Alba Iulia 1918 pentru unitatea şi integritatea României" pe lângă unele acţiuni cultural-istorice, a reuşit organizarea şi desfăşurarea unor momente evocatoate a martirilor de la 1848/1849 de la Mihalţ precum şi a celor din cartierele Lipoveni şi Maieri din municipiul Alba Iulia.

Cu sprijinul conducerii Primăriei Municipiului Alba Iulia, s-a reamplasat o placă comemorativă pe locul unde a fost închis şi "pălmuit" Avram Iancu.

Consecinţele tragice ale acestei revoluţii, pentru românii din Transilvania, concretizate prin cei cca. 40.000 de martiri şi cele 300 de sate incendiate şi distruse, pe lângă alte multe nenorociri, a cuprins în mod deosebit şi pe românii din localităţile judeţului Alba precum şi a municipiului Alba Iulia.

Furia şi răzbunările gărzilor maghiare au fost amplificate şi de faptul că cetatea Albei precum şi cetatea naturală a Apusenilor alături de cea de la Deva, au fost singurele cetăţi din Transilvania care nu au putut fi cucerite de către revoluţionarii maghiari.

Din datele certe constatate până în prezent, din documentele existente la Arhivele Naţionale Filiala Alba Iulia şi prezentate în revista DACOROMANIA Nr. 13/2003 a rezultat următoarea situaţia a martirilor de la 1848-1849 din oraşul Alba Iulia:

– 57 de persoane ucise din care 4 copii, 10 femei şi 43 bărbaţi.

Din aceştia, 49 de persoane au fost din cartierul Lipoveni, majoritatea au fost arestaţi după atacul nereuşit asupra cetăţii Alba Iulia din ziua de 24.06.1849 şi duşi în grădina comandantului maghiar Fogoroşi Iöni (localnic) unde în ziua de 25.06.1849 au fost omorâţi în chinuri groaznice prin decapitare, spânzurare şi împuşcare, unde au fost şi îngropaţi de către ţigani.

În memoria acestor martiri, fundaţia noastră a depus o documentaţie la Primăria Municipiului Alba Iulia cu rugămintea de a se analiza posibilităţile de a se construi un monument în apropierea locului unde a avut loc acest masacru, în semn de recunoştinţă pentru aceşti nevinovaţi albaiulieni, care au făcut o pagină din istoria oraşului nostru.

Localităţile din apropierea oraşului: Miceşti, Bărăbanţ, Pâclişa, Oarda, care în prezent fac parte din municipiul Alba Iulia, au avut de suferit la fel ca şi românii din celelalte aşezări din Transilvania.

Până în prezent s-au aflat listele cu "omorâţii şi chilăviţii" de la revoluţia din anii 1848/1849 de la Miceşti şi Bărăbanţ, care merită a fi redate împreună cu raportul de înaintare în forma lor iniţială.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerabilu Consistoriu!

 

%n urmarea Ordinaţiuneai Venerabilului Consistoriu din 17 Octobre 849 nrulu 105, am onore de a subscerne conscrierea ucişiloru, chilăviţiiloru precum şi a văduveloru, şi a orfaniloru celor de ântei, care toţi sunt jertfele Române din acestu, Archi Diaconatu de suptu terrorismului revoluţionariu Magyar pentru neclintita credinţă către inălţiatu-lu nostru Monarchu şi %nalţa lui Casa Austriacă şi dacă au intârdiatu atâtu de multu, nu-i vina mea, căci io incă în 30 Octobre 849 sub nrulu 15/849 dădusemu ordinaţiune Parochiiloru acestei Archi-Diaconatu, pentru împlinirea celoru sub nrule Consistoriolu105/849 demandate iar Fraţii ori mi-au tremisu conscriere greşită, ori nici de câtu şi asia am fostu silitu io in persoană a merge din Parohie în Parohie ca să se facă, destulă accuraţii susu lăudatei ordinaţiuni Consistoriale

Alba Carolină 24 februarie 850

Augustu Pop

Adm. p. A. Diaconatului

A.                 Carolinei

 

PAROHIA BĂRĂBANȚULUI G.C.

 

Nr.

 

Numele }i prenumele

 

Modul de ucidere

1

PETRU SUCIU

 de  55  anni, v@duvu,  fu  ucisu  prin  rebeli

De  acesta  au  r@masu  una  orfana  de  10  diece  anni  care  nemicu  avendu. Se  afl@  ^n  Cric@u  la  un  frate  a  ei.

2

GEORGIU POPA

–  de  4anni, insuratu,  au  fostu  osta}iu  ^n  Cadrele, de sub  comanda Domnului Locotenente,  primari Manzare  } a  c@zutu   cu  gloria   ^n  r@zboiu   ^n  contra rebeliloru la Podu Aiudului ^n  16 Ianuarie 1849. de acesta a r@masu  muierea care s-a m@ritat.

3

DUMITRU GIURGIU

 de  21  anni,  june  osta}iu  din  cadrele  de  sub  Comanda  Domnului  Locotenent

Schoendru. A c@zut  cu glorie ^n  r@zboiu  de la Cric@u, din toamna din anul 1848.

4

ANTONIU MOGOSIANU

–  de  4anni, ^nsuratu  fu  ucisu  prin  rebell^n  calea B@lgradului, ba casa  sa fu jefuit@  r@u,  totu  prin  rebelli.

De acesta a r@masu  una v@duv@  care a murit de sup@rare  }i 5 orfani din care, mai cu  sam@,  unu  este }i  chilavu  }i  neputinciosu,  altmintenea cu  to]i se  afl@  ^n  cea mai  miser@  }i  tic@loas@  stare,  nimica  av$ndu.

5

GAVRIL~ C#MPIANU

 de  35  anni,  june,  fu  ucisu  prin  rebelli  maghiari  ^ calea  B@lgradului   ^n prim@vara  din  1849.

6

GLIGORIE AMPOI[IANU

 de  25  anni,  june,  fu  ucisu  prin  rebelli  maghiari  ^ calea  B@lgradului   ^n prim@vara  din  1849.

7

P~CURARIU PETRU

de 28 anni, ^nsuratu,  osta}iu ^n  legiunea Prefectului Axente care au luatu parte la r@zboiu  ^n contra, rebelliloru, de la ^nceputu  }^n  fine. A c@zutu cu  gloria ^n r@zboiu  dela gura Ampoi]ei. De acesta a r@masu  una v@duv@  ^ngregat@ (^ns@rcinat@)

^n  stare  de  totu  mizer@  }i  tic@loas@  (nenorocit@)

Despre adevărul acestora garantează:
VELLIKAN THEODORU - paroh
AUGUSTU POP - protopop SZUCIU LAUREN[IU - jude

 

PAROHIA G.C. SATUL MIC-KISFALĂU-(MICEȘTI)

Nr.

Numele }i prenumele

V$rsta

Modul de ucidere

1

DAIAN MAXIM

45  ani

%nsuratu,  fu  despuiat  (jufuit)  de  vite  }i  toat@  averea  sa  mobil@.  A  fost

^mpu}cat  ^n  sat de rebel^n  prim@vara  din anul trecut. de acesta a r@mas una  v@duv@ }i  2-doi  orfani de  6  }i  3  ani  care  se afl^n  stare de  toat@ mizerie  }i  s@r@cie.

2

CRI{AN NICOLAE

50  ani

%nsuratu,  fu  jefuit de toat@  averea sa mobil@  care i sa pref@cut  ^n  cenu}@ cu  toatneme}iile,  iar  el  ^nsu}i  fu  ucis  prin  rebeli  ^n  sat  ^n  prim@vara trecut@.  De acesta a r@mas  una v@duv@  }i  3 orfani necrescu]i care se afl@

^n  stare  de  cea  mizer@.

3

CRI{AN DUMITRU

25  ani

%nsurat,  fu jefuit de toat@  averea sa el ^nsu}i  a fost ucis prin rebeli ^n  sat

^n  prim@vara  trecut@.  de acesta a r@mas  o  v@duv@  }i  un  orfan  de crescut care  se  afl@  ^n  starea  cea  mai  mizer@,  nemica  av$nd.

4

CRI{AN {TEFAN

37  ani

%nsurat, fu despuiat de averea sa, care fu pref@cut@ ^n cenu}e cu toate neme}iile, el ^nsu}i  fu ucis tir@ne}te prin rebeli ^n  sat. De acesta a r@mas  o v@duv@  }i un orfan  de 7  ani,  care se afl@  ^n  ceam mai mare s@r@cie  }mizerie.

5

6

SIBI{AN DUMITRU

}i  so]ia

60  ani

Fu  jefuit  de  toat@  averea  }i  dempreun@  cu  muierea  sa  au  fost  uci}i  de rebeli  ^n  sat.

7

RADU NICOLAE

30  ani

%nsurat,  fu  jefuit  de averea sa, care sa  pref@cut  ^n  cenu}e iar  el ^nsu}i  a fost ucis  de rebeli  ^sat.  De acesta  a r@mas   v@duv@  }i  un  orfacare umbl@  cer}ind  pe  sate.

8

B~RB~N[AN IOAN

50  ani

Ne^nsuratu,  a  fost  ucis  de  c@tre  rebeli  ^n  sat  ^n  prim@vara  trecut@.

9

OLTEANU GHEORGHE

65  ani

V@duv.  Fu  despuiat de toat@  averea sa iar casa fu pref@cut@  ^n  cenu}e, el

^nsu}i  fu  ucis  de  rebeli  ^n  sat.  La  acesta  sa  pr@p@dit  }i  banii  bisericii,

fiind  prim curator.

10 n.b.

PETREANU IOAN (Nota bene)

20  ani

T$n@r  fecior, a  fost  omor$t de rebeli  ^n  sat.

Luciderea  acestora  }i  la  prefacerea  satului  ^ntreg    ^n  cenu}e  au  fost c$]iva rebeli:  Beny,  Ignacz, Martskosi, Terenky  }i  Martskosi Pal, primul din sat iar ceilal]i doi din Parfal@u. To]i trei au fost comandan]ii rebelilor maghiari  care  au  m@cel@rit  }i  incendiat,  satul  acesta.

11

H~IEU{ GHEORGHE

26  ani

Io  fost  jefuittoataverea  sa,  casa-i  fu  pref@cut^n  cenu}e  cu  toate anexele,  el  ^nsu}i  fu  ucis  la  Gura  Ampoi]e^n  vara  anului  trecut.  De acesta a r@mas  o v@duv@  }i  doi orfani de c$te trei }un  an, care se afl@

^n  stare  de  toat@  s@r@cia  }i  mizeria.

12

TOP#RCEANU NICOLAE

lui FILIP

50  ani

%nsurat,  fu  jefuit  de  toataverea  sa iar  casa  a  fost  pref@cut^n  cenu}e, iar  el  ^nsu}i  a  fost  ^mpu}cat  de  rebeli  la  Gura  Ampoi]ei.  De  acesta  a r@mas  o  v@duv@  ^ntr-o  stare,  de  s@r@cie  }i  mizerie.

13

14

M#RZA  NU[IU

}i  so]ia

50  ani

%nsurat.  I-o  fost  jefuit toat@  averea  sa  iar  casa  i-o  fost  pref@cut@  ^n cenu}e. El ^nsu}i  dimpreun@  cu muierea sa lucr$nd la vie au fost omor$]i

^n  mod  s@lbatic.  Dup@  ei  a  r@mas  un  fecior  care  era  soldat  ^mp@r@tesc.

15

BINI IOAN

45  ani

%nsurat. Fu jefuit de toat@ averea sa iar casa sa a fost pref@cut@  ^n  cenu}e. El

^nsu}i  ca osta}  din castrele  rom$ne a  luat  parte la multe r@zboaie  ^mpotriva rebelilor }i  a  fost ^mpu}cat  la Fort@rea]a  Alba Carolina de c@tre  rebeli.

16

P#CLI{AN MARIA

19  ani

Fu  ucis@  prin  rebeli  ^n  sat.

17

MUNTEAN IOSIV

23  ani

%nsurat,  casa  a  fost  jefuit@  de  toate,  el  ^nsu}i  a  fost  r@nit  de  glon]  ^n luptele  ^mpotriva  rebelilor.

18

CRI{AN IOVA

70  ani

V@duva. I-o fost jefuit@  toat@ averea iar ea a fost omor$t@  de rebeli ^n  sat.

19

GHERMAN PETRU

45  ani

%nsurat.  A  fost  dla  ^nceput  p$n@  la  sf$r}itul vie]ii sale,  ca  o}tean  ^n castrele rom$ne care au luptat  ^mpotriva  rebelilor. A murit ^n  Lag@rul  de la Fel Vin] - Unirea ^n  toamna anului  1848. De el a r@mas  so]ia }i  trei copii minori ^ntr-o  stare de mizerie }i  s@r@cie  cu c$t toat@  avearea lor le- a  fost  jefuit@,  iar  casa  pref@cut@  ^n  cenu}e.

 

SATU MICU 7 februarie 1850
Despre adevărul acestora garantează Augustin Pop - protopop Georgiu Dobo - paroh; George Pop - notariu
Ec. Ioan Străjan
Notă: Datele au fost extrase din dosarul Nr. 105/1849 - Consistoriul Blaj de la Arhivele Naționale, filiala Alba Iulia