România este patria noastră şi a tuturor românilor.

     E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
     E patria celor dispăruţi şi a celor ce va să vie.

Barbu Ştefănescu Delavrancea

Aderarea Evreilor la Unire

 

 

 

Din București se anunță, că Evreii ardeleni stabiliți în România au ținut în 31 Martie la București o adunare spre a lua poziție față de situația creată prin rezoluțiunea dela Alba-Iulia. După mai multe discursuri, din cari transpiră deplina încredere și aderare la Unire s’a votat cu unanimitate următoarea moțiune:

«Evreii    ardeleni,   domiciliați în București,   întruniți  în ziua   de   18/31 Martie,   luând   cunoștință de actul din Alba-Iulia diu   18 Novembre l Decembre 1918, aderă din inimă și cu multă satisfacție la  programul    cuprins    în acest act, având în vedere, că dispozițiunile privitoare la libertatea națională, la întrebuințarea   liberă a limbei  maternă  în   învățământ,   administrație și justiție, la reprezentarea proporțională cu populațiunea în parlament și guvern la asigurarea de drepturi egale, de autonomie culturală, religioasă și politică, precum și la necondiționata libertate a presei, a întrunirilor și a asociațiunilor, corespund în totul principiilor liberale și democratice ale vremurilor actuale».

Ca motivare a moțiunei s’a accentuat,  că principiile   enunțate în actul din Alba-Iulia, sunt concepute în spiritul   cel   liberal   și mai   drept și Evreii găsesc o garanție   în nobilii   inițiatori ai acestui act:   că cele cuprinse   acolo se vor realiza și în fapt.   Oameni cari în   propria   lor   experiență   au   ajuns prin evoluțiunea   ideilor la programul de azi,   vor   sti să   nu   stingherească națiunile  în  libera   lor desvoltare.   O unire cu România făcută în acest spirit nu   poate   fi decât   salutată cu veselie și entuziasm.

S’a decis apoi să fie aleasă o delegațiune cu   următoarele   însărcinări

1) a prezenta autorităților competente acțiunea  votată, precum și un proces-verbal al discuțiunilor urmate de aderenți ;

2) a interveni la Evreii domiciliați în provincie ca să adereze cu toții la moțiunea votată;

3) a stărui la comunitățile evreești în Ardeal ca să adere la programul din Alba-Iulia.

În ziua de l Aprilie Comisiunea Evreilor Transilvăneni s’a prezentat d-lui Mlhail Popovici, consilierul afacerilor  Transilvănene  la Ministerul  de Interne, cu moțiunea votată.

Oratorul în câteva cuvinte bine simțite a arătat bucuria pe care o resimt toți Evreii, că li-s’a dat ocazia să facă actul de aderență la unirea țărilor desrobite cu România. Prin liberarea pământului românesc s’a înfăptuit un act de justiție și morală superioară.

D-l Mihail Popovici își exprimă părerea de bine, că Evreii se alipesc la acest act de unire. La Românii ardeleni nu a existat niciodată antisemitismul adevărat, antisemitismul Românilor din Ardeal era în drept în contra acelora, cari făceau cauză comună cu Maghiarii, Astăzi după ce a dispărut hegemonia brutală și anticulturală a Maghiarilor suntem convinși, că’ Evrei se vor alipi cu toată încrederea, și devotamentul la România Mare și în declarația dela Alba-Iulia sunt depuse normele, cari vor călăuzi constituțiunile noastre de stat și politică românească.

Comisiunea va pleca cu moțiunea votată la Sibiu pentru a o prezentă președintelui Consiliului Dirigent d-lui Iuliu Maniu.